sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Impozitul pe profit (din 2016)

De la entități scutite de plata impozitului pe profit dispar:
– cultele religioase, pentru: venituri obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, potrivit legii, venituri obținute din chirii, alte venituri obținute din activități economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
– instituțiile de învățământ particular acreditate, precum și cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii învățământului
– asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile obținute din activități economice și care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune;
Veniturile obținute de aceste entități alături de alte tipuri de venituri obținute de organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale, la calculul rezultatului fiscal vor fi considerate venituri neimpozabile.
se introduce ca regulă în codul fiscal că:
– erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;
– erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit și pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora.
La calcul rezultatului fiscal se iau în considerare, în ce privește stocurile, metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieșirea din gestiune a stocurilor.
Dividendele primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile, eliminându-se condiția conform căreia entitatea care primește dividendele trebuie să dețină la data înregistrării acestora, pe o perioada neîntrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.
Se va considera profit reinvestit și se va acorda scutire pentru acesta nu numai pentru echipamente tehnologice noi, dar și pentru calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice. Adică cele de la subgrupa 2.1, dar și de la grupa 2.2.9.
Dacă în trimestrul în care activele sunt puse in funcțiune se înregistrează pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la sfârșitul anului se înregistrează profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează.
Deducerile fiscale prevăzute în cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare nu se recalculează dacă nu se realizează obiectivele proiectului de cercetare-dezvoltare.
La cheltuieli a dispărut lista de exemple de cheltuieli deductibile, preferându-se termenul generic de cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice. Se enumeră doar acele cheltuieli pentru care se limitează parțial sau total deductibilitatea.
Se simplifică modul de calcul al cheltuielilor de protocol prin raportarea la rezultatul contabil și nu la cel fiscal. Astfel limita se va calcula prin aplicarea procentului de 2% asupra rezultatului contabil la care se vor adăuga cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.
Cheltuielile de sponsorizare sau mecenat – sunt nedeductibile fiscal, dar se vor deduce din impozitul pe profit datorat în limita unui procent de 0,5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat. Vechiul procent era de 3 la mie din cifra de afaceri.
Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop. (Acum nu mai contează tipul contractului, de închiriere sau comodat, ci dor să existe un contract. Anterior era precizat că doar în cazul contractelor de închiriere se puteau deduce aceste cheltuieli.)
Ce este foarte important, pentru a putea deduce aceste cheltuieli, dar și prin prisma impozitelor și taxelor locale, a impozitului pe clădiri – este ca pentru utilizarea spațiului să aveți contracte în care să fie indicată exact suprafața, locația, spațiului utilizat pentru firmă.
Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. Câștigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcțiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuată cu amortizarea fiscală, cu excepția celor la care amortizarea fiscală este limitată la 1500 lei/lună (mijloace de transport) pentru care se ține seama de amortizarea contabilă nu de cea fiscală.
Impozitul pe dividende cuvenite acționarilor persoane juridice este de 5%, de la 1 ianuarie 2016 (modificare operată prin OUG 50/2015)

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...