vineri, 27 noiembrie 2015

Inventariere 2015

Inventarierea patrimoniului este obigatorie.

Regulile privind inventarierea patrimoniului sunt cuprinse in nu mai putin de patru acte normative, ceea ce face ca operatiunea sa fie complexa si greu de stapanit fara o munca serioasa de documentare. In conditiile in care amenzile pentru nerespectarea reglementarilor privind inventarierea pot ajunge si la 5000 de lei.

Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Normei privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobata prin OMFP 2861/2009.

Potrivit acesteia, raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 82/1991 , republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului.


sursa documentelor:http://www.cabinetexpert.ro/2014-12-19/inventariere-31-12-2014-model-resurse-pentru-dosar-inventariere-complet-si-corect.html#more-32897

surse:http://contabilul.manager.ro/a/6874/procedura-inventarierii-patrimoniului.html

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27866/Inventarierea-patrimoniului-unei-societati-Ce-trebuie-sa-stii-neaparat-despre-aceasta-operatiune.html

vineri, 20 noiembrie 2015

În ce situații se datorează plata TVA pentru achiziții de către societățile NEînregistrate în scopuri de TVA?

În România se datorează plata TVA de către societățile neînregistrate în scopuri de TVA când:
           1. efectuează achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi;
           2. efectuează achiziții intracomunitare de produse accizabile (alcool, tutun, produse petroliere etc.);
           3. achiziționează intracomunitar bunuri de larg consum ce nu sunt mijloace de transport noi și nici produse accizabile în valoare mai mare de 10.000 EUR, plafon anual la cursul de la data aderării, respectiv 34.000 lei.
 Această situație este cea mai des întâlnită și putem exemplifica printr-o achiziție intracomunitară de rechizite sau achiziție intracomunitară de echipamente electrocasnice.
 În acest caz, societatea beneficiază într-un plafon anual de scutirea de TVA pentru achiziții de 34.000 lei. În momentul în care achiziția depășește 34.000 lei, societatea trebuie să se înscrie în Registrul Operatorilor Intracomunitari, trebuie să solicite codul special de TVA și datorează TVA în România pentru valoarea achiziției ce depășește 34.000 lei.
 Obținerea codului special de TVA nu transformă societatea în plătitor de TVA în înțelesul clasic. Codul special de TVA se comunică furnizorului din celălalt stat membru și permite depunerea declarațiilor.
          4. se efectuează achiziții intracomunitare de servicii cu caracter general pentru care se consideră locul prestării de servicii în România din punctul de vedere al TVA, cum ar fi achizițiile de servicii de consultanță, management, servicii juridice, servicii informatice, servicii de contabilitate și alte servicii similare. În acest caz, societatea are obligația plății TVA pentru achizițiile de servicii efectuate de furnizori din alte state membre.
           5. se efectuează achiziții de servicii de la furnizori din state ce nu aparțin Comunității Europene, state terțe, pentru care se consideră locul prestării de servicii în România din punctul de vedere al TVA, cum ar fi achizițiile de servicii de consultanță, management, servicii juridice, servicii informatice, servicii de contabilitate și alte servicii similare. În acest caz, societatea are obligația plății TVA pentru achizițiile de servicii efectuate de furnizori din state terțe.
 Din punct de vedere normativ, toate aceste situații sunt reglementate de art. 156^3 din Codul fiscal, ce enumeră punctual obligația depunerii decontului special de TVA și obligația plății TVA.

miercuri, 18 noiembrie 2015

Termenul in care organul fiscal are dreptul de a stabili obligaţii fiscale


10 termene importante din Codul de procedura fiscala

1.     5 ani este termenul in care organul fiscal are dreptul de a stabili obligaţii fiscale. Dupa acest interval, obligatiile se prescriu. Exceptia apare cand obligatiile rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, cand termenul se prelungeste la 10 ani.
2.     Tot 5 ani este termenul in care se prescrie dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale.
3.     5 ani este termenul in care contribuabilii au dreptul de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale . Termenul se calculeaza de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la compensare sau restituire.
4.     15 zile este termenul in care se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal , daca este diferit de sediul social.Cererea se soluţionează de organul fiscal, tot în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.
5.     30 de zile este termenul in care organul fiscal are dreptul să reţină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabili.
6.     Cererile depuse de către contribuabil potrivit prevederilor codului de procedura se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
7.     Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înființării. Tot 30 de zile de la infiintare este termenul in care contribuabilii au obligatia infintarii de sedii secundare.
8.     Organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declarației sau a cererii.
9.     Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel:
a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.
10. Dacă inspecția fiscală nu începe la 15 zile de la data prevăzută în aviz, contribuabilul va fi înștiințat, în scris, asupra noii date de începere a inspecției fiscale.

sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Impozitul pe profit (din 2016)

De la entități scutite de plata impozitului pe profit dispar:
– cultele religioase, pentru: venituri obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, potrivit legii, venituri obținute din chirii, alte venituri obținute din activități economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
– instituțiile de învățământ particular acreditate, precum și cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii învățământului
– asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile obținute din activități economice și care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune;
Veniturile obținute de aceste entități alături de alte tipuri de venituri obținute de organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale, la calculul rezultatului fiscal vor fi considerate venituri neimpozabile.
se introduce ca regulă în codul fiscal că:
– erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;
– erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit și pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora.
La calcul rezultatului fiscal se iau în considerare, în ce privește stocurile, metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieșirea din gestiune a stocurilor.
Dividendele primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile, eliminându-se condiția conform căreia entitatea care primește dividendele trebuie să dețină la data înregistrării acestora, pe o perioada neîntrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.
Se va considera profit reinvestit și se va acorda scutire pentru acesta nu numai pentru echipamente tehnologice noi, dar și pentru calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice. Adică cele de la subgrupa 2.1, dar și de la grupa 2.2.9.
Dacă în trimestrul în care activele sunt puse in funcțiune se înregistrează pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la sfârșitul anului se înregistrează profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează.
Deducerile fiscale prevăzute în cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare nu se recalculează dacă nu se realizează obiectivele proiectului de cercetare-dezvoltare.
La cheltuieli a dispărut lista de exemple de cheltuieli deductibile, preferându-se termenul generic de cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice. Se enumeră doar acele cheltuieli pentru care se limitează parțial sau total deductibilitatea.
Se simplifică modul de calcul al cheltuielilor de protocol prin raportarea la rezultatul contabil și nu la cel fiscal. Astfel limita se va calcula prin aplicarea procentului de 2% asupra rezultatului contabil la care se vor adăuga cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.
Cheltuielile de sponsorizare sau mecenat – sunt nedeductibile fiscal, dar se vor deduce din impozitul pe profit datorat în limita unui procent de 0,5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat. Vechiul procent era de 3 la mie din cifra de afaceri.
Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop. (Acum nu mai contează tipul contractului, de închiriere sau comodat, ci dor să existe un contract. Anterior era precizat că doar în cazul contractelor de închiriere se puteau deduce aceste cheltuieli.)
Ce este foarte important, pentru a putea deduce aceste cheltuieli, dar și prin prisma impozitelor și taxelor locale, a impozitului pe clădiri – este ca pentru utilizarea spațiului să aveți contracte în care să fie indicată exact suprafața, locația, spațiului utilizat pentru firmă.
Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. Câștigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcțiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuată cu amortizarea fiscală, cu excepția celor la care amortizarea fiscală este limitată la 1500 lei/lună (mijloace de transport) pentru care se ține seama de amortizarea contabilă nu de cea fiscală.
Impozitul pe dividende cuvenite acționarilor persoane juridice este de 5%, de la 1 ianuarie 2016 (modificare operată prin OUG 50/2015)

joi, 12 noiembrie 2015

Speta: Registrul Operatorilor Intracomunitari


 1. Valabilitatea inscrierii : Contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru de către organul fiscal, din oficiu dacă în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni intracomunitare (cei 2 ani). Dacă aţi efectuat operaţiuni intracomunitare în această perioadă, nu este nevoie să vă reînscrieţi, deoarece nu aţi fost radiat.
 2. Schimbare sediu: Actualizarea informaţiilor din Registrul operatorilor intracomunitari, în ceea ce priveşte schimbarea sediului/domiciliului contribuabilului, se realizază de către unitatea fiscală, prin preluarea informaţiilor (actualizate) din Registrul contribuabililor, conform prevederilor OPANAF nr.2101/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 3.  Achizitii publicitate prin Google Irlanda: În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. 
  Pentru serviciile achiziționate de la furnizori din SUA nu aveţi obligaţia înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât nu vorbiţi de un stat membru UE.
  În situația în care achizițiile intracomunitare de bunuri nu depăşesc pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, nu aveți obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari .
  De asemenea , nu aveți obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari pentru achiziția de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, intr-o tara UE, obligat la plata taxei în România find prestatorul serviciului.
 4. Societatea din Romania neplatitoare de TVA presteaza servicii catre o persoana fizica din UE :Daca persoana catre care se presteaza serviciul este NEIMPOZABILA locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice (Romania) si nu este necesara inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari.
http://www.contzilla.ro/registrul-operatorilor-intracomunitari-raspunsuri-oferite-de-anaf-la-diferite-spete/

marți, 10 noiembrie 2015

Impozite pe locuințe și sedii de firme în 2016: Cât vei plăti în Satu Mare?

In orașul Satu Mare din anul 2016 impozitele pentru imobilele folosite în scop economic vor crește cu 1620,55% față de anul 2015.


Top 10 Localități cu cele mai mari impozite pentru clădirile nerezidențiale
Oraș
Procent impozit, aplicabil la valoarea impozabilă a clădirii
Creștere față de anul 2015
Râmnicu Vâlcea
1,5%
1869,86%
Călărași
1,5%
1869,86%
Turda
1,5%
1869,86%
Câmpina
1,5%
1869,86%
Constanța
1,3%
1620,55%
Galați
1,3%
1620,55%
Brăila
1,3%
1620,55%
Arad
1,3%
1620,55%
Târgu Mureș
1,3%
1620,55%
Satu Mare
1,3%
1620,55%

luni, 9 noiembrie 2015

TVA 10 puncte de tinut minte


 1.  Esti obligat sa te inregistrezi ca platitor de TVA (in calitate de SRL) daca cifra de afaceri depaseste: 220.000 lei
 2.   In momentul in care are loc un schimb de bunuri si servicii intre doua entitati, din punct de vedere al TVA:fiecare entitate trebuie sa considere ca a efectuat o livrare se bunuri si sau o prestare de servicii cu plata;
 3.  Locul livrarii bunurilor care fac obiectul unei instalari sau montaj este: locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului;
 4. Data livrarii bunurilor prin prisma TVA  pentru stocurile la dispoziţia clientului este:data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, în principal pentru activitatea de producţie.
 5. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a unui import este :cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.
 6.  Urmatoarea operatiune este scutita de taxa pe teritoriul Romaniei :  transportul de pasageri pe un circuit cultural organizat de o agentie de turism in scopul promovarii unei anumite localitati.
 7. Suma minima pentru care poti solicita rambursarea soldului sumei negative a TVA din perioada fiscală de raportare ese de:5.000 lei
 8.  Daca esti platitor de TVA cu optiunea TVA LA INCASARE, esti obligat sa iesi din acest regim daca cifra de afaceri depaseste :2.250.000 lei
 9.  Perioada pe care care ajusteaza TVA deductibila in cazul bunurilor de capital de natura constructiilor este de: 20 de ani
 10. Plafonul cifrei de afaceri pentru care o entitate poate utiliza ca perioada fiscala din punct de vedere al TVA trimestrul calendaristic este de:100.000 euro
sursa:http://www.contzilla.ro/test-grila-tva-pentru-contabili-10-intrebari/

luni, 2 noiembrie 2015

Nu se pot derula viramente, din casa in lei, in casa in valuta.

Conform Regulament nr. 4 , Rep. (1) din 1.apr.2005 Monitorul Oficial, Partea I 616 6.sep.2007
Intrare în vigoare la 6.sep.2007 privind regimul valutar viramentul din casa in lei in casa in valuta reprezinta o operatiune de schimb valutar care, cf.Reg.valutar BNR, in cazul firmelor trebuie obligatoriu realizata de banci, adica firma ar trebui sa faca op.de schimb valutar participand la "licitatiile valutare" intermediate de banca. Schimbul valutar cash este reglementat a fi efectuat numai de persoane fizice.

sursat:  http://www.conta.ro/forum/topic/3160-sold-in-casierie-in-valuta-la-sfarsitul-zilei/#sthash.Fdz97vlC.dpuf

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...