joi, 10 septembrie 2015

7 lucruri despre asumarea raspunderii din legea contabilitatii si a societatilor comerciale

1.Raspunderea privind documentele contabile : documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz
2.Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile:  revine directorului economic, contabilului-şef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcţie, împreună cu personalul din subordine.
3.Răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale : situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
·         politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
·         situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
·         persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate
4.Administratorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăţii
5. În societăţile care au mai mulţi administratori răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni şi auditorul financiar.
6.Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:
a)realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;
b)existenţa reală a dividendelor plătite;
c)existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
d)exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
e)stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
7. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării generale a acţionarilor.

sursa: http://www.contzilla.ro/7-lucruri-despre-asumarea-raspunderii-din-legea-contabilitatii-si-a-societatilor-comerciale/

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...