Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 7 august 2015

Ghid despre verificarea fiscala a persoanelor fizice.

Cum verifica Fiscul daca ai venituri nedeclarate
Dispozitiile in vigoare stabilesc ca inspectia fiscala in cazul persoanelor fizice supuse impozitului pe venit este efectuata, pe intreg teritoriul tarii, de Directia verificari fiscale, structura competenta din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Din martie 2012, pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare si a reverificarii persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, competenta revine directiei generale a finantelor publice judetene in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate (sau, pentru municipiul Bucuresti, administratiei publice a sectorului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate).
Codul de procedura fiscala stabileste la Titlul VII, Cap. III ca organul fiscal are dreptul de a controla daca o persoana are venituri nedeclarate printr-o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit.
Orice venituri constatate de organele fiscale, in conditiile Codului de procedura fiscala, a caror sursa nu a fost identificata se impun cu o cota de 16% aplicata asupra bazei impozabile ajustate pe baza procedurilor si metodelor indirect de reconstituite a veniturilor sau cheltuielilor. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului si al accesoriilor.
Daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de alta parte, situatia fiscala personala, acesta continua verificarea prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte.
Diferenta este semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.
In situatia in care organul fiscal constata diferente semnificative, acesta solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia sa fiscala.
Termenul se poate prelungi cu 30 de zileo singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.
Metodele indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate sunt urmatoarele:
a) metoda sursei si cheltuirii fondului. Metoda consta in compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate in perioada supusa verificarii;
b) metoda fluxurilor de trezorerie. Metoda consta in analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscarile de disponibilitati banesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor;
c) metoda patrimoniului. Metoda consta in determinarea venitului impozabil pe baza cresterii valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal. Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determina prin compararea valorii patrimoniului net la inceputul perioadei cu cea de la sfarsitul perioadei.

Ce drepturi si ce obligatii au persoanele fizice supuse verificarii fiscale?

Organele fiscale au dreptul sa cerceteze modul in care persoanele fizice declara si platesc impozitul asupra veniturilor realizate, procedura fiind reglementata de Codul de procedura fiscala. La randul lor, si contribuabilii verificati au anumite drepturi si obligatii, acestea fiind cuprinse in "Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale", in care se evidentiaza in mod clar ce poate si ce nu poate face o persoana fizica pe parcursul verificarii fiscale.
Inaintea desfasurarii verificarii fiscale, contribuabilul va fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii verificarii fiscale, potrivit "Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale".
Avizul de verificare va cuprinde:
 • temeiul juridic al verificarii;
 • data de incepere a verificarii;
 • perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;
 • posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii;
 • locul desfasurarii verificarii si persoana de contact la care se va prezenta contribuabilul;
 • informatiile si inscrisurile relevante pentru verificare.
De la data comunicarii avizului, contribuabilul are la dispozitie 60 de zile, sub sanctiunea decaderii, sa prezinte documentele justificative in vederea clarificarii situatiei fiscale personale.
In plus, perioada de 60 de zile de la primirea avizului de verificare, prevazuta pentru prezentarea de documente justificative sau alte clarificari relevante pentru situatia fiscala, poate fi prelungita cu 30 de zile, o singura data, pentru motive justificate, conform recentului act normativ.
Pe langa obligatiile mentionate mai sus, Carta contine si o serie de drepturi pe care contribuabilii le pot exercita pe tot parcursul controlului fiscal. Unul dintre acestea este dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii situatiei fiscale personale. Concret, amanarea se poate face o singura data, la solicitarea scrisa, si doar pentru motive justificate. In acest caz, contribuabilului i se va comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.
Totodata, persoana fizica verificata are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica, pe toata durata verificarii fiscale, precum si de a fi protejata pe linia secretului fiscal.
De asemenea, contribuabilii pot solicita, printr-o cerere scrisa, schimbarea locului de desfasurare verificarii fiscale, care se poate desfasura si la:
 • domiciliu, in caz de imposibilitate fizica de deplasare;
 • domiciliul/sediul persoanei care va acorda asistenta de specialitate sau juridica, daca domiciliul acestei persoane reprezinta si sediul sau profesional.
In plus, persoana fizica poate colabora la constatarea starilor de fapt fiscale, de a da informatii, de a prezenta inscrisuri relevante pentru verificarea fiscala, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. Totodata, la inceperea verificarii, poate fi numita o persoana care sa dea aceste informatii.
De asemenea, perioada supusa verificarii fiscale este una impozabila, definita de Codul fiscal cu respectarea termenului de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale. Astfel, contribuabilul are dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul termenului de prescriptie.
Un alt drept al contribuabilului este acela de a fi informat pe parcursul desfasurarii verificarii fiscale asupra constatarilor rezultate. De asemenea, la finalizarea verificarii fiscale, organul fiscal va prezenta constatarile si consecintele lor, acordand celui verificat posibilitatea de a-si exprima, in scris, punctul de vedere.
In cazul in care contribuabilul se simte lezat de rezultatul verificarii fiscale, el poatecontesta decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de verificare fiscala. Conform dispozitiilor, contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:
 • datele de identificare ale contribuabilului;
 • obiectul contestatiei;
 • motivele de fapt si de drept;
 • dovezile pe care se intemeiaza;
 • semnatura contribuabilului.
Contestatia se va depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere emisa in urma controlului, la organul fiscal emitent al actului atacat.

Ce obligatii au contribuabilii pe parcursul controlului?

Pe timpul desfasurarii verificarii fiscale, contribuabilii persoane fizice trebuie sa se prezinte la locul, data si ora precizate in avizul de verificare si sa furnizeze toate informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale. De asemenea, persoanele verificate vor pune la dispozitia inspectorilor fiscali registrele, evidentele, documentele de afaceri, precum si orice alte inscrisuri relevante pentru clarificarea starii de fapt fiscale.
In plus, contribuabilii au obligatia inclusiv de a permite efectuarea cercetarilor la fata locului. Mai exact, indiferent de locul unde se desfasoara controlul, acestia trebuie sa permita functionarilor imputerniciti de organul fiscal, precum si expertilor folositi pentru aceasta actiune, sa efectueze o cercetare la fata locului. Astfel, functionarii si expertii pot intra pe terenuri, in incaperi si in orice alte incinte, daca este necesar pentru a face constatari in interes fiscal.
In schimb, contribuabilii pot refuza intrarea in domiciliu sau in resedinta. In acest caz, intrarea in domiciliul sau in resedinta se va face doar cu autorizarea instantei judecatoresti competente.
AvocatNet.ro a scris aici despre toate drepturile si obligatiile pe care le au persoanele fizice in timpul verificarilor fiscale.

Daca le este solicitata, contribuabilii trebuie sa depuna o declaratie de venituri

Contribuabilii supusi verificarilor fiscale prealabile trebuie sa prezinte, la solicitarea organelor fiscale, o declaratie de patrimoniu si venituri.
Elementele de patrimoniu ce trebuie raportate sunt:
1. Bunuri imobile: terenuri, cladiri si alte bunuri imobile;
2. Bunuri mobile:
 • mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) inmatriculate/inregistrate;
 • bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, antichitati, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare de achizitie insumata depaseste 15.000 lei;
 • animale, inclusiv animale de rasa sau care participa la competitii/curse, a caror valoare insumata depaseste 15.000 lei;
 • active financiare: conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, dar si plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate;
 • alte bunuri, titluri si/sau detineri a caror valoare individuala depaseste 10.000 lei;
 • polite de asigurare, cu exceptia asigurarilor de raspundere civila auto;
 • cheltuieli: cheltuieli personale, cheltuieli cu persoanele aflate in intretinere;
 • datorii.
Atentie! Conform reglementarilor, elementele de patrimoniu se declara pe fiecare categorie indiferent de locul situarii sau realizarii, in tara sau in strainatate.
De asemenea, persoanele fizice supuse verificarilor fiscale vor trebui sa raporteze si mai multe categorii de venituri, si anume:
 • venituri realizate pentru care se aplica regimul de retinere la sursa a impozitului;
 • venituri realizate care nu sunt impozabile;
 • venituri scutite de impozit.
Important! Nedepunerea declaratiei de patrimoniu in termenul prevazut de Codul de procedura fiscala (15 zile, daca solicitarea declaratiei are loc in perioada verificarii sau in 60 de zile, in cazul in care solicitarea documentului de catre autoritati are loc odata cu comunicarea avizului de de verificare) constituie contraventie si se sanctioneaza cu oamenda cuprinsa intre 10.000 de lei si 50.000 lei.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41158/Ghid-complet-despre-verificarea-fiscala-a-persoanelor-fizice-Ce-trebuie-sa-stii.html

"Daca-ti place ceea ce faci, nu vei munci nici o singura zi din viata ta"...nu prea cred.

       Eu sunt contabil de meserie de cand am terminat facultatea in 1997 si dupa atatea ani sunt momente cand nu-mi gasesc fericirea in m...