miercuri, 23 decembrie 2015

De la 1 ianuarie 2016, se va utiliza cota de impozit de 5% indiferent de anul din care provine profitul repartizat.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50/2015 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 3 noiembrie 2015

2. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul."

sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/OUG_50_2015.pdf
sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-20538343-reducerea-impozitului-dividende-16-5-ajuns-situatia-bucura-pentru-ceva-era-normal-intample.htm 

vineri, 11 decembrie 2015

Din 2016 arhiva de hârtie nu mai este obligatorie

Normele de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile urmează să fie simplicate și actualizate începând cu prima zi a lui 2016, potrivit Ordinului MFP nr. 2634/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I din 9 decembrie 2015 

Începând de anul următor, documentele vor putea fi arhivate atât pe hârtie, cât și pe suport electronic.Singura condiție este ca ele să poată fi listate în orice moment, în funcție de necesitățile entității sau la cererea organelor de control.

Tot în ceea ce privește arhivarea, au apărut noi tipuri de documente care se vor păstratimp de 5 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului în cursul căruia au fost întocmite. Este vorba despre lista zilnică de alimente și borderoul de achiziție.

Documentele nu mai trebuie întocmite într-un număr minim de exemplare

De la 1 ianuarie 2016, contabilii nu vor trebui să întocmească un număr minim de exemplare al unui document.
Numărul de exemplare al documentelor financiar-contabile se stabilește prin proceduri propriiîn funcție de necesităţile entităţilor”, se arată în proiectul de act normativ.
În mod similar, și circuitul documentelor financiar-contabile între diversele departamente urmează să fie stabilit tot prin proceduri proprii de către fiecare agent economic.

Vor fi actualizate perioadele pentru realizarea balanței de verificare

Din 2016, balanța de verificare (documentul contabil folosit pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate - n.red.) va fi întocmită „cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor contabile, precum și la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declarația privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii”.
În momentul de față, balanțele de verificare a conturilor sintetice și a conturilor analitice erau întocmite cel puțin o dată pe an, la încheierea exercițiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile, la alte perioade prevăzute de actele normative în vigoare și ori de câte ori se consideră necesar.

marți, 8 decembrie 2015

Cele 7 plafoane fiscale actualizate la 2015 (in functie de cursul valutar la 31.12.2014)

1. Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în EUR este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2014 a fost de 4.4821 prin urmare plafonul este de  291.336,5 lei (cursul de schimb la 31.12.2013 a fost de 4.4847, prin urmare plafonul aferent anului 2013 a fost  291.505,5 lei).
2. Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de tva : cifra de afaceri : 65.000 eur.
Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA ( regim special de scutire), pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin.(1) CF cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
3. Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal – cifra de afaceri : 2.250.000 lei.
4. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Nationaa a Romaniei la data aderării). 
5. Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur(contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2014 respectiv 4,4834 ). Astfel plafonul la 2014 este de 448.340 lei. (plafonul aferent anului 2013 a fost de de 446.390 lei).
6. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real.(Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal-  4,4446 respectiv lei/eur- rezultand astfel un plafon in lei de 444.460 lei (la 2013 a fost de 441.900 lei).
7. Pentru vânzări la distanţă, plafonul de la art. 132 alin. (2) lit. a) din CF este de 35.000 eur.(contravaloarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)

vineri, 27 noiembrie 2015

Inventariere 2015

Inventarierea patrimoniului este obigatorie.

Regulile privind inventarierea patrimoniului sunt cuprinse in nu mai putin de patru acte normative, ceea ce face ca operatiunea sa fie complexa si greu de stapanit fara o munca serioasa de documentare. In conditiile in care amenzile pentru nerespectarea reglementarilor privind inventarierea pot ajunge si la 5000 de lei.

Inventarierea se efectueaza in conformitate cu prevederile Normei privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii aprobata prin OMFP 2861/2009.

Potrivit acesteia, raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 82/1991 , republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului.


sursa documentelor:http://www.cabinetexpert.ro/2014-12-19/inventariere-31-12-2014-model-resurse-pentru-dosar-inventariere-complet-si-corect.html#more-32897

surse:http://contabilul.manager.ro/a/6874/procedura-inventarierii-patrimoniului.html

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_27866/Inventarierea-patrimoniului-unei-societati-Ce-trebuie-sa-stii-neaparat-despre-aceasta-operatiune.html

vineri, 20 noiembrie 2015

În ce situații se datorează plata TVA pentru achiziții de către societățile NEînregistrate în scopuri de TVA?

În România se datorează plata TVA de către societățile neînregistrate în scopuri de TVA când:
           1. efectuează achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi;
           2. efectuează achiziții intracomunitare de produse accizabile (alcool, tutun, produse petroliere etc.);
           3. achiziționează intracomunitar bunuri de larg consum ce nu sunt mijloace de transport noi și nici produse accizabile în valoare mai mare de 10.000 EUR, plafon anual la cursul de la data aderării, respectiv 34.000 lei.
 Această situație este cea mai des întâlnită și putem exemplifica printr-o achiziție intracomunitară de rechizite sau achiziție intracomunitară de echipamente electrocasnice.
 În acest caz, societatea beneficiază într-un plafon anual de scutirea de TVA pentru achiziții de 34.000 lei. În momentul în care achiziția depășește 34.000 lei, societatea trebuie să se înscrie în Registrul Operatorilor Intracomunitari, trebuie să solicite codul special de TVA și datorează TVA în România pentru valoarea achiziției ce depășește 34.000 lei.
 Obținerea codului special de TVA nu transformă societatea în plătitor de TVA în înțelesul clasic. Codul special de TVA se comunică furnizorului din celălalt stat membru și permite depunerea declarațiilor.
          4. se efectuează achiziții intracomunitare de servicii cu caracter general pentru care se consideră locul prestării de servicii în România din punctul de vedere al TVA, cum ar fi achizițiile de servicii de consultanță, management, servicii juridice, servicii informatice, servicii de contabilitate și alte servicii similare. În acest caz, societatea are obligația plății TVA pentru achizițiile de servicii efectuate de furnizori din alte state membre.
           5. se efectuează achiziții de servicii de la furnizori din state ce nu aparțin Comunității Europene, state terțe, pentru care se consideră locul prestării de servicii în România din punctul de vedere al TVA, cum ar fi achizițiile de servicii de consultanță, management, servicii juridice, servicii informatice, servicii de contabilitate și alte servicii similare. În acest caz, societatea are obligația plății TVA pentru achizițiile de servicii efectuate de furnizori din state terțe.
 Din punct de vedere normativ, toate aceste situații sunt reglementate de art. 156^3 din Codul fiscal, ce enumeră punctual obligația depunerii decontului special de TVA și obligația plății TVA.

miercuri, 18 noiembrie 2015

Termenul in care organul fiscal are dreptul de a stabili obligaţii fiscale


10 termene importante din Codul de procedura fiscala

1.     5 ani este termenul in care organul fiscal are dreptul de a stabili obligaţii fiscale. Dupa acest interval, obligatiile se prescriu. Exceptia apare cand obligatiile rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, cand termenul se prelungeste la 10 ani.
2.     Tot 5 ani este termenul in care se prescrie dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale.
3.     5 ani este termenul in care contribuabilii au dreptul de a cere compensarea sau restituirea creanţelor fiscale . Termenul se calculeaza de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la compensare sau restituire.
4.     15 zile este termenul in care se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal , daca este diferit de sediul social.Cererea se soluţionează de organul fiscal, tot în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia.
5.     30 de zile este termenul in care organul fiscal are dreptul să reţină, în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor fiscale de către contribuabili.
6.     Cererile depuse de către contribuabil potrivit prevederilor codului de procedura se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
7.     Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înființării. Tot 30 de zile de la infiintare este termenul in care contribuabilii au obligatia infintarii de sedii secundare.
8.     Organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declarației sau a cererii.
9.     Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel:
a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.
10. Dacă inspecția fiscală nu începe la 15 zile de la data prevăzută în aviz, contribuabilul va fi înștiințat, în scris, asupra noii date de începere a inspecției fiscale.

sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Impozitul pe profit (din 2016)

De la entități scutite de plata impozitului pe profit dispar:
– cultele religioase, pentru: venituri obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, potrivit legii, venituri obținute din chirii, alte venituri obținute din activități economice, venituri din despăgubiri în formă bănească, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în condițiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;
– instituțiile de învățământ particular acreditate, precum și cele autorizate, pentru veniturile utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit Legii învățământului
– asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile obținute din activități economice și care sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune;
Veniturile obținute de aceste entități alături de alte tipuri de venituri obținute de organizațiile nonprofit, organizațiile sindicale, organizațiile patronale, la calculul rezultatului fiscal vor fi considerate venituri neimpozabile.
se introduce ca regulă în codul fiscal că:
– erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;
– erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit și pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora.
La calcul rezultatului fiscal se iau în considerare, în ce privește stocurile, metodele contabile, stabilite prin reglementări legale în vigoare, privind ieșirea din gestiune a stocurilor.
Dividendele primite de la o persoană juridică română sunt neimpozabile, eliminându-se condiția conform căreia entitatea care primește dividendele trebuie să dețină la data înregistrării acestora, pe o perioada neîntrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende.
Se va considera profit reinvestit și se va acorda scutire pentru acesta nu numai pentru echipamente tehnologice noi, dar și pentru calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, precum și în programe informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice. Adică cele de la subgrupa 2.1, dar și de la grupa 2.2.9.
Dacă în trimestrul în care activele sunt puse in funcțiune se înregistrează pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la sfârșitul anului se înregistrează profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează.
Deducerile fiscale prevăzute în cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare nu se recalculează dacă nu se realizează obiectivele proiectului de cercetare-dezvoltare.
La cheltuieli a dispărut lista de exemple de cheltuieli deductibile, preferându-se termenul generic de cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice. Se enumeră doar acele cheltuieli pentru care se limitează parțial sau total deductibilitatea.
Se simplifică modul de calcul al cheltuielilor de protocol prin raportarea la rezultatul contabil și nu la cel fiscal. Astfel limita se va calcula prin aplicarea procentului de 2% asupra rezultatului contabil la care se vor adăuga cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol.
Cheltuielile de sponsorizare sau mecenat – sunt nedeductibile fiscal, dar se vor deduce din impozitul pe profit datorat în limita unui procent de 0,5% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul datorat. Vechiul procent era de 3 la mie din cifra de afaceri.
Cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop. (Acum nu mai contează tipul contractului, de închiriere sau comodat, ci dor să existe un contract. Anterior era precizat că doar în cazul contractelor de închiriere se puteau deduce aceste cheltuieli.)
Ce este foarte important, pentru a putea deduce aceste cheltuieli, dar și prin prisma impozitelor și taxelor locale, a impozitului pe clădiri – este ca pentru utilizarea spațiului să aveți contracte în care să fie indicată exact suprafața, locația, spațiului utilizat pentru firmă.
Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. Câștigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcțiune a acestor mijloace fixe se calculează pe baza valorii fiscale a acestora, diminuată cu amortizarea fiscală, cu excepția celor la care amortizarea fiscală este limitată la 1500 lei/lună (mijloace de transport) pentru care se ține seama de amortizarea contabilă nu de cea fiscală.
Impozitul pe dividende cuvenite acționarilor persoane juridice este de 5%, de la 1 ianuarie 2016 (modificare operată prin OUG 50/2015)

joi, 12 noiembrie 2015

Speta: Registrul Operatorilor Intracomunitari


 1. Valabilitatea inscrierii : Contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, se radiază din acest registru de către organul fiscal, din oficiu dacă în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni intracomunitare (cei 2 ani). Dacă aţi efectuat operaţiuni intracomunitare în această perioadă, nu este nevoie să vă reînscrieţi, deoarece nu aţi fost radiat.
 2. Schimbare sediu: Actualizarea informaţiilor din Registrul operatorilor intracomunitari, în ceea ce priveşte schimbarea sediului/domiciliului contribuabilului, se realizază de către unitatea fiscală, prin preluarea informaţiilor (actualizate) din Registrul contribuabililor, conform prevederilor OPANAF nr.2101/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
 3.  Achizitii publicitate prin Google Irlanda: În Registrul operatorilor intracomunitari sunt cuprinse toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare. 
  Pentru serviciile achiziționate de la furnizori din SUA nu aveţi obligaţia înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, întrucât nu vorbiţi de un stat membru UE.
  În situația în care achizițiile intracomunitare de bunuri nu depăşesc pe parcursul anului calendaristic curent sau nu au depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, nu aveți obligația înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari .
  De asemenea , nu aveți obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari pentru achiziția de servicii de publicitate prin Google Irlanda și pentru serviciile de gazduire site, intr-o tara UE, obligat la plata taxei în România find prestatorul serviciului.
 4. Societatea din Romania neplatitoare de TVA presteaza servicii catre o persoana fizica din UE :Daca persoana catre care se presteaza serviciul este NEIMPOZABILA locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul isi are stabilit sediul activitatii sale economice (Romania) si nu este necesara inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari.
http://www.contzilla.ro/registrul-operatorilor-intracomunitari-raspunsuri-oferite-de-anaf-la-diferite-spete/

marți, 10 noiembrie 2015

Impozite pe locuințe și sedii de firme în 2016: Cât vei plăti în Satu Mare?

In orașul Satu Mare din anul 2016 impozitele pentru imobilele folosite în scop economic vor crește cu 1620,55% față de anul 2015.


Top 10 Localități cu cele mai mari impozite pentru clădirile nerezidențiale
Oraș
Procent impozit, aplicabil la valoarea impozabilă a clădirii
Creștere față de anul 2015
Râmnicu Vâlcea
1,5%
1869,86%
Călărași
1,5%
1869,86%
Turda
1,5%
1869,86%
Câmpina
1,5%
1869,86%
Constanța
1,3%
1620,55%
Galați
1,3%
1620,55%
Brăila
1,3%
1620,55%
Arad
1,3%
1620,55%
Târgu Mureș
1,3%
1620,55%
Satu Mare
1,3%
1620,55%

luni, 9 noiembrie 2015

TVA 10 puncte de tinut minte


 1.  Esti obligat sa te inregistrezi ca platitor de TVA (in calitate de SRL) daca cifra de afaceri depaseste: 220.000 lei
 2.   In momentul in care are loc un schimb de bunuri si servicii intre doua entitati, din punct de vedere al TVA:fiecare entitate trebuie sa considere ca a efectuat o livrare se bunuri si sau o prestare de servicii cu plata;
 3.  Locul livrarii bunurilor care fac obiectul unei instalari sau montaj este: locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana in numele furnizorului;
 4. Data livrarii bunurilor prin prisma TVA  pentru stocurile la dispoziţia clientului este:data la care clientul retrage bunurile din stoc in vederea utilizarii, în principal pentru activitatea de producţie.
 5. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a unui import este :cursul de schimb valutar se stabileşte conform prevederilor comunitare care reglementează calculul valorii în vamă.
 6.  Urmatoarea operatiune este scutita de taxa pe teritoriul Romaniei :  transportul de pasageri pe un circuit cultural organizat de o agentie de turism in scopul promovarii unei anumite localitati.
 7. Suma minima pentru care poti solicita rambursarea soldului sumei negative a TVA din perioada fiscală de raportare ese de:5.000 lei
 8.  Daca esti platitor de TVA cu optiunea TVA LA INCASARE, esti obligat sa iesi din acest regim daca cifra de afaceri depaseste :2.250.000 lei
 9.  Perioada pe care care ajusteaza TVA deductibila in cazul bunurilor de capital de natura constructiilor este de: 20 de ani
 10. Plafonul cifrei de afaceri pentru care o entitate poate utiliza ca perioada fiscala din punct de vedere al TVA trimestrul calendaristic este de:100.000 euro
sursa:http://www.contzilla.ro/test-grila-tva-pentru-contabili-10-intrebari/

luni, 2 noiembrie 2015

Nu se pot derula viramente, din casa in lei, in casa in valuta.

Conform Regulament nr. 4 , Rep. (1) din 1.apr.2005 Monitorul Oficial, Partea I 616 6.sep.2007
Intrare în vigoare la 6.sep.2007 privind regimul valutar viramentul din casa in lei in casa in valuta reprezinta o operatiune de schimb valutar care, cf.Reg.valutar BNR, in cazul firmelor trebuie obligatoriu realizata de banci, adica firma ar trebui sa faca op.de schimb valutar participand la "licitatiile valutare" intermediate de banca. Schimbul valutar cash este reglementat a fi efectuat numai de persoane fizice.

sursat:  http://www.conta.ro/forum/topic/3160-sold-in-casierie-in-valuta-la-sfarsitul-zilei/#sthash.Fdz97vlC.dpuf

miercuri, 28 octombrie 2015

Plafonul pentru microîntreprinderi majorat la 100.000 de euro

Noul Cod fiscal, ale cărui prevederi sunt programate să se aplice din prima zi a anului viitor, a suferit astăzi noi modificări, la mai puţin de o lună după ce a cunoscut deja o primă schimbare (detalii aici). 
Astfel, printre altele, noutăţile vizează şi regimul microîntreprinderilor, după cum reiese din Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscale, publicat recent pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi adoptat astăzi de Executiv, în cadrul şedinţei săptămânale. 
Concret, potrivit documentului, din 2016 va fi majorat plafonul până la care o persoană juridică se va putea înscrie ca microîntreprindere, până la valoarea de 100.000 de euro.
Astfel, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere va realiza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plăti impozit pe profit de 16%. Calculul şi plata impozitului pe profit va fi efectuată începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintrele limitele prevăzute anterior.
În prezent, conform prevederilor încă în vigoare până la finalul anului, o microîntreprindere poate realiza venituri de maximum 65.000 de euro (echivalentul în lei).

Un nou sistem de impozitare pentru microîntreprinderi, în funcție de numărul de angajați

Majorarea plafonului de încadrare în categoria de ”microîntreprindere”, de la 65.000 euro la 100.000 de euro, nu este însă singură măsură prevăzută în proiectul de act normativ adoptat astăzi de Executiv. 
Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului remis redacţiei noastre, din 2016 va fi reglementat pentru microîntreprinderi un sistem de cote de impozitare diferențiate, în funcție de numărul de salariați.
Mai precis, microîntreprinderilor le va fi aplicată o cotă de impozitare cuprinsă între 1% şi 3%, în funcţie de existenţa angajaţilor şi numărul acestora, după cum urmează:
 • cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care vor avea cel puţin doi salariați;
 • cotă de impozitare de 2% pentru microîntreprinderile cu un singur angajat;
 • cotă de impozitare de 3% pentru microîntreprinderile care nu vor avea nici măcar un salariat.
Totodată, în proiectul de ordonanţă de urgenţă lansat de MFP este precizat că, în cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariați se va modifica, cotele de impozitare prevăzute mai sus se vor aplica în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea. Pentru microîntreprinderile care au unul, respectiv doi salariați, și care vor aplica cotele de impozitare prevăzute, al căror raport de muncă încetează, condiția referitoare la numărul de salariați va fi considerată îndeplinită dacă în cursul aceluiași trimestru sunt angajați noi salariați.
În plus, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi sau cele care au cel mult doi salariați, în situația în care numărul acestora se va modifica, în scopul menținerii/modificării cotei de impozitare prevăzute anterior, noii salariați vor trebui angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
Prin salariat se înţelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Totusi, condiţia se consideră îndeplinită şi în cazul microîntreprinderilor care:
 • au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parţial daca fracţiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 • au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remuneraţia acestora este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Notă: Vineri, premierul României, Victor Ponta, a declarat în cadrul conferinţei de presă organizate la Palatul Victoria, prin care măsurile prezentate au fost anunţate, că modificările propuse vin ca urmare a solicitărilor sosite dinspre mediul de afaceri, Executivul dorind să stimuleze, prin adoptarea acestor măsuri, crearea de noi locuri de muncă, şi să asigure totodată "o aşezare echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi".

În prezent, microîntreprinderile plătesc un impozit de 3%, indiferent de numărul de angajaţi pe care îl au

În acest moment, reglementările fiscale stabilesc că o microîntreprindere este o persoană juridică ce îndeplineşte cumulativ mai multe conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent. Astfel, în 2015, plătesc un impozit de 3% pe veniturile microîntreprinderilor, indiferent de numărul de angajaţi pe care îl au, firmele care îndeplinesc următoarele criterii:
 • realizează venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital sau în domeniile jocurilor de noroc;
 • realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 • realizează venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro;
 • capitalul social este deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale;
 • nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.
Acum că a fost adoptată de Guvern, OUG privind reglementarea unor măsuri fiscale urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Sursa:http://m.avocatnet.ro/mobile/m%7Carticol?a=41772

marți, 27 octombrie 2015

Impozitului pe dividende la 5% din 2016.

Guvernul a aprobat astăzi, în cadrul şedinţei săptămânale, o ordonanţă de urgenţă prin care sunt aduse modificări semnificative noului Cod fiscal, programat să intre în vigoare la începutului anului 2016. Concret, printre noutăţile prevăzute se numără scăderea impozitului pe dividende la 5% din 2016, nu din 2017 cum era stabilit inițial, scăderea TVA la apă de la 24% la 9%, dar şi încadrarea unităţilor din învăţământul preuniversitar particulare în categoria persoanelor juridice române care nu datorează impozit pe profit.

marți, 20 octombrie 2015

Corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal

Art. 36 din HG 479/2003 obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
" Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde:
a) sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
b) decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
c) copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal;
d) nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata."
In contabilitate veti inregistra suma corecta.


sursa:http://clubcontabilitate.manager.ro/codul-de-procedura-fiscala/bon-fiscal-gresit-in-casa-de-marcat-2636.html
sursa imaginii:http://www.casedemarcat.net/wp-content/uploads/2012/02/casa_de_marcat_Partner5001.png

sâmbătă, 10 octombrie 2015

Anularea din oficiu a codului de TVA este durere

In cazul in care unui contribuabil platitor de TVA i s-a anulat codul de TVA din oficiu inseamna urmatoarele:

1. Nu va mai deduce tva-ul de pe facturile de achizitie
2. Conform Art. 11 alin. 1^3 din C.F.  trebuie sa colecteze TVA dar nu are voie sa deduca
4. Va trebui sa faca ajustari de TVA, mijloace fixe, marfuri existente in sold la data anularii


Din cele postate mai sus rezulta ca firma va trebui sa colectezi TVA la fiecare factura dedusa fara a deduce TVA de pe facturile de achizitie.

In ce situatii iti anuleaza ANAF codul de TVA?


Fiscul poate anula inregistrarea in scopuri de TVA in cazul in care contribuabilul este declarat inactiv, se mentioneaza in Codul fiscal.
De asemenea, si in situatia in care contribuabilul a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului, poate sa-si piarda codul de TVA.
Data anularii codului de TVA intervine in primul caz la data declararii inactivitatii, iar in a doua situatie la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in Registrul Comertului.
Reinregistrarea in scopuri de TVA a celor doua categorii de contribuabili se realizeaza la solicitarea acestora, daca au fost reactivati, incepand de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

sursa:http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php?f=8&t=31072
sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_40134/In-ce-situatii-iti-anuleaza-ANAF-codul-de-TVA.html
sursa imaginii:http://4.bp.blogspot.com/-loslzpvD0q8/VQxlOt2SQtI/AAAAAAAAFn4/Bd_IQ3amJfg/s1600/cod-tva-anulat-din-oficiu.jpg

vineri, 9 octombrie 2015

Schimbari privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor de la 1 ianuarie 2016

Definitia microintreprinderii

din 2016, o microintreprindere este o societate care la data de 31 decembrie a anului precedent indeplineste CUMULATIV urmatoarele conditii:
 • Realizeaza venituri, altele decat cele din domeniile: bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii, jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
 • Realizeaza venituri (calculate conform regulilor privind baza de impozitare), altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
 • Valoarea veniturilor (calculate conform regulilor privind baza de impozitare) nu depaseste echivalentul in lei a 65.000 EURO.;
 • Capitalul social este detinut de catre persoane, altele decat statul si entitatile administrativ teritoriale;
 • Nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Aplicabilitatea impozitului pe veniturile microintreprinderii

 • Se mentine obligatorie aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor de catre:
  • persoanele juridice romane nou infiintate, daca la data inregistrarii la registrul comertului: (i) au capitalul social detinut de catre persoane, altele decat statul si entitatile administrativ teritoriale SAU (ii) nu intentioneaza sa desfașoare activitati in domeniile: bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital (cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii), jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
  • persoanele juridice romane care la 31 decembrie a anului anterior se incadreaza in definitia microintreprinderii de mai sus.
 • De asemenea, se mentine exceptia conform careia daca la data inregistarii la Registrul Comertului persoana juridca romana are un capital social de cel putin echivalentul in lei al 25.000 euro la data inregistrarii
 • Se mentine obligatia de a trece la aplicarea impozitului pe profit in trimestrul in care microintreprinderea realizeaza venituri ce depasesc echivalentul in lei a 65.000 EUR ori ponderea veniturilor din consultanta si management atinge pragul de 20% din totalul veniturilor, dar calculul impozitului pe profit se va face prin luarea in considerare a veniturilor și cheltuielilor incepand din chiar acest trimestru, nu de la inceputul anului ca pana acum. Notificarea privind trecerea la impozitul pe profit se depune in 30 de zile de la data la care intervine modificarea, la fel ca și pana acum.
 • Și in situatia inceperii desfașurarii de activitati intr-unul din domeniile nepermise (bancar, asigurari si reasigurari, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care realizeaza activitati de intermediere in aceste domenii, jocuri de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale) trecerea la impozitul pe profit se va face tot in trimestrul in care s-a inceput desfașurarea activitatii, iar calculul impozitului pe profit se va face prin luarea in considerare a veniturilor și cheltuielilor incepand din chiar acest trimestru. Notificarea privind trecerea la impozitul pe profit se depune in 30 de zile de la data la care intervine modificarea.
 • In cazul in care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, societatea platitoare de impozit pe profit indeplineste conditiile pentru impunerea cu impozitul pe veniturile microintreprinderilor, atunci aceasta trebuie sa notifice autoritatea fiscala pana la data de 31 martie a anului pentru care aplica respectivul impozit. Anterior, termenul limita pentru notificare era 31 ianuarie.
 • In cazul in care, in cursul unui an fiscal, conditiile privind detinerea capitalului social de catre stat sau entitati administrativ teritoriale ori privind dizolvarea companiei nu mai sunt indeplinite, trecerea la impozit pe profit se face incepand din anul urmator, societatea trebuind sa notifice autoritatea fiscala pana la data de 31 martie a anului fiscal urmator. Anterior, termenul limita pentru notificare era 31 ianuarie.
 • Anul fiscal

  • Anul fiscal ramane in continuare anul calendaristic. Persoanele care aplica impozit pe veniturile microintreprinderilor nu pot opta pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, așa cum pot opta persoanele care aplica impozit pe profit.

  Cota de impozitare

  • Se mentine cota generala de 3%, aplicabila la venituri (a se vedea baza impozabila mai jos).
  • Se introduce posibilitatea aplicarii unei cote de numai 1% (aplicabila la aceeași baza impozabila) in primele 24 de luni de la data infiintarii, cu conditia respectarii urmatoarelor conditii, cumulativ:
   • in termen de 60 de zile de la infiintare indeplinesc conditia de a avea: (i) un salariat cu norma intreaga (8h/zi) sau
    (ii) mai multi salariati cu norma partiala, dar ale caror norme adunate dau cel putin o norma intreaga sau
    (iii) incheiat contract de administrare/mandat cu remuneratie egala cu cel putin un salariu de baza minim brut garantat in plata
   • sunt constituite pe o perioada mai mare de 48 de luni;
   • actionarii/asociatii nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice
   • timp de 48 de luni de la infiintare, nu se afla in una din urmatoarele situatii: o lichidare voluntara prin hotararea adunarii generale; o dizolvare fara lichidare, potrivit legii; o inactivitate temporara, potrivit legii; o declararea pe propria raspundere a nedesfasurarii de activitati la sediul social/sediile secundare, potrivit legii; o majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi actionari/asociati; o actionarii/asociatii sai vand/cesioneaza/schimba titlurile de participare detinute.
  • In cazul in care, in primele 24 de luni de la infiintare, persoana juridica se afla in situatia de a nu mai indeplini condiția referitoare la salariat/administrator, aceasta va aplica cota de impozit de 3% incepând cu trimestrul in care se efectueaza modificarea. Prin exceptie, daca in cursul aceluiasi trimestru, persoana juridica angajeaza o persoana, atunci conditia privind existenta salariatului se considera indeplinita
sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_41607/Impozitul-pe-veniturile-microintreprinderilor-ce-se-schimba-din-2016-potrivit-noului-Cod-fiscal.html

sursa imaginii:http://pro-legal.ro/wp-content/uploads/2013/02/taxare-micro-intreprindere-533x276.jpg

joi, 8 octombrie 2015

Statutul firmelor care si-au suspendat activitatea

In cazul in care isi reduc din activitate, firmele se pot suspenda la Registrul Comertului, din propria initiativa, pentru maximum 3 ani, conform Legii nr. 31/1990
In perioada in care si-au suspendat activitatea, firmele nu mai pot desfasura activitatea pentru care s-au autorizat,  deci nici nu mai pot emite facturi. In plus, in Codul de procedura fiscala, se mentioneaza ca, in cazul firmelor care si-au suspendat activitatea la Registrul Comertului, modificarea se face automat si la Fisc, care anuleaza codul de TVA.
Totusi, exista o serie de acte/ activitati pe care societatea inactiva temporar le poate desfasura. Spre exemplu, societatea isi poate mentine conturile bancare si gestiona sumele detinute; poate incasa sume ce ii revin in baza raporturilor juridice incheiate inainte de suspendarea societatii sau isi poate apara pozitia procesuala in cazul unui eventual litigiu demarat impotriva sa.
Mai mult decat atat, in perioada inactivitatii inregistrate la Registrul Comerului, firmele isi pot mentine activitatea administrativa. Astfel, o firma inactiva poate avea, in continuare, angajati, carora sa le plateasca salarii, si sediu, pentru care sa achite chirie. Intr-o asemenea situatie, firma poate primi facturi si sa faca platile necesare.  
De asemenea, in perioada in care sunt inactive la Registrul Comertului, firmele pot face orice fel de achizitii, numai ca nu si le pot amortiza si nici deduce.
Atentie! In perioada inactivitatii la Registrul Comertului, firmele trebuie sa depuna toate declaratiile fiscale, chiar daca sunt pe zero. Totusi, pentru a nu depune declaratii fiscale, firmele care se suspenda la Registrul Comertului trebuie sa solicite regimul derogatoriu, in momentul in care cer sa fie declarate inactive (mai multe despre regimul derogatoriu am scris deja in articolul publicat ieri).
Suspendarea activitatii la Registrul Comertului, diferita de inactivitatea declarata de Fisc
Trebuie facuta diferenta intre suspendarea unei firme la Registrul Comertului si suspendarea facuta de catre Fisc. In timp ce prima situatie este voluntara, cel de-al doilea tip de inactivitate este declarat de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in cazul in care firme nu respecta anumite reguli.
Potrivit Codului de procedura fiscala, exista cateva situatii in care Fiscul poate declara o firma inactiva. Astfel, firmele pot fi declarate inactive de catre Fisc, daca , spre exemplu:
 • nu isi indeplinesc, intr-un semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
 • se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Declararea contribuabililor inactivi se face de catre organul fiscal, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF care se comunica contribuabilului, potrivit Codului de procedura fiscala.
In plus, in momentul in care sunt declarate inactive de catre Fisc, firmelor le este anulat codul de TVA. 
Contribuabilii declarati inactivi pot fi verificati in Registrul contribuabililor inactivi sau reactivati, care se gaseste, disponibil pe site-ul ANAF-ului (il puteti consulta aici).  
In cazul in care firma este declarata inactiva numai de catre Fisc, atunci ea isi poate desfasura activitatea normala, cea pentru care a fost inregistrata la Registrul Comertului. Astfel, in perioada inactivitatii fiscale, firmele pot desfasura activitati economice pentru care exista obligatia platii catre bugetul de stat a tuturor impozitelor si taxelor. Deci, ele vor putea emite facturi, dar nu vor putea deduce din cheltuieli si nici TVA-ul incasat. In plus, pentru facturile emise de o firma declarata inactiva de catre Fisc, partenerii acestora nu vor putea deduce TVA-ul si cheltuielile.
Concret, conform Codului de procedura fiscala, contribuabilii care desfasoara activitati economice in perioada de inactivitate fiscala sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA aferenta achizitiilor efectuate.
In perioada in care este inactiva fiscal, o firma trebuie sa depuna, in continuare, toate declaratiile pentru care are obligatii, respectiv cele inscrise in vectorul fiscal, si sunt obligate sa faca toate inregistrarile obisnuite in contabilitate

Inovatia este remediul plictiselii

Dupa umila mea parere cel mai mare dusman al unui administrator de afacere este rutina de fiecare zi. Nu exista o reteta sigura de ...