Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 10 decembrie 2014

Ajustarea TVA dedusa la iesirea din evidenta ca platitor de TVA la cerere

OBLIGATII DECLARATIVE PRIVIND ajustarile:

Valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de TVA se evidentieaza in ultimul decont de TVA - formular 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", care se depune pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, indiferent care a fost perioada fiscala la TVA (luna sau trimestrul).
[art. 152 alin. (7) Cod fiscal]

In cazul in care ajustarile de taxa nu au fost declarate in ultimul decont sau au fost efectuate ajustari incorecte, acestea se declara in formularul 307 "declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata".
[pct. 61 alin. 8 din Norme, art. 156^3 alin. (9) lit. a) Cod fiscal, OANAF 2223/2013


MODUL DE EFECTUARE A AJUSTARILOR:

I. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA BUNURILOR AFLATE IN STOC constatate
pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire, consta in colectarea TVA aferent, in functie de cota de TVA in vigoare la data achizitiei, baza impozabila fiind reprezentata de pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, in absenta unor astfel de preturi de cumparare, de pretul de cost, stabilit la data livrarii.
[pct. 61 alin. (6) lit. a) si alin. (7) din Norme, art. 128 alin. (4) lit. c) si art. 137 alin. (1) lit. c) Cod fiscal]

II. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA SERVICIILOR NEUTILIZATE constatate pe
baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire, consta in anularea TVA deduse initial.
[pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. a) si alin. (7) din Norme]

III. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA ACTIVELOR CORPORALE FIXE, ALTELE DECAT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL cf. art. 149 din Codul fiscal, consta  in colectarea TVA, conform art. 128 alin. (4) lit. c), aferenta valorii ramase neamortizate la momentul trecerii la regimul de scutire, in functie de cota de TVA in vigoare la data achizitiei [art. 152 alin. (7) Cod fiscal, pct. 61 alin. (6) lit. b) si alin. 7, pct. 18 alin. (4) si (5) din Norme]

ACTIVE CORPORALE FIXE ALTELE DECaT CELE CARE SUNT CONSIDERATE BUNURI DE CAPITAL, cf. art. 149 din Codul fiscal = activele corporale fixe (amortizabile) care au o durata de amortizare fiscala egala sau mai mare de un an, dar mai mica de 5 ani si care nu sunt amortizate
integral, constatate pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire.

IV. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA ACTIVELOR CORPORALE FIXE iN CURS DE
EXECUTIE
 aflate in proprietatea sa, constatate pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire consta in anularea TVA deduse initial.
[pct. 53 alin. (6), pct. 61 alin. (6) lit. b) si alin. (7) din Norme]

V. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI SERVICII CARE
URMEAZA A FI OBTINUTE
 consta in anularea TVA deduse initial.
[pct. 61 alin. (6) lit. c) si alin. (7) din Norme]

ACHIZITIILE DE BUNURI SI SERVICII CARE URMEAZA A FI OBTINUTE = bunuri si servicii pentru care se detin facturi sau au fost platite avansuri, dar bunurile nu au fost livrate sau serviciile nu au fost prestate de furnizor/prestator inainte de data anularii inregistrarii in scopuri de TVA, urmand sa fie livrate/prestate dupa aceasta data.

Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, importurile si achizitiile de bunuri/servicii la care s-a aplicat taxarea inversa, se ajusteaza TVA considerata dedusa aferenta bunurilor de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe in curs de executie, activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 dinCodul fiscal, precum si pentru bunurile de capital, existente in sold la data anularii codului de TVA, conform listelor de inventariere. [art. 148 alin. (1) lit. c), pct. 53 alin. (7) din Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (1) - (16) din Norme]

VI. AJUSTAREA TVA DEDUSA AFERENTA BUNURILOR DE CAPITAL pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate in proprietate, constatate pe baza de inventariere in momentul trecerii la regimul de scutire:

BUNURI DE CAPITAL =
TOATE ACTIVELE CORPORALE FIXE DETINUTE PENTRU:
- a fi utilizate in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii
- a fi inchiriate teryilor
- scopuri administrative
daca au durata de amortizare fiscala egala cu sau mai mare de 5 ani,
precum si
OPERATIUNILE DE: - CONSTRUCTIE
- TRANSFORMARE a bunurilor imobile (EXCLUSIV reparatiile
- MODERNIZARE sau lucrarile de intretinere a acestor active)

[art. 149 alin. (1) lit. a) Cod fiscal, pct. 54 din Norme]

Mijloacele fixe amortizabile care fac obiectul inchirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinand persoanei care le inchiriaza, le da in leasing (locator/finantator) sau le pune la dispozitia altei persoane, daca limita minima a duratei de amortizare fiscala este egala sau mai mare de 5 ani. [art. 149 alin. (1) lit. a) si b) Cod fiscal, pct. 54 din Norme]

PERIOADA DE AJUSTARE a taxei deduse aferente bunurilor de capital este de:
- 20 de ani pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau
modernizarea unui bun imobil daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat;
- 5 ani pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decat bunurile imobile.
PERIOADA DE AJUSTARE INCEPE:

- de la data de 1 ianuarie a anului in care bunurile de capital au fost achizitionate/fabricate, receptionate sau folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor imobile a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat. [art. 149 alin. (3) Cod fiscal]
Ajustarea deducerii se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada
de ajustare, incluzand anul scoaterii din evidenta ca platitor de TVA, in care se pierde dreptul de
deducere.

EXEMPLU:
O persoana impozabila inregistrata ca platitoare de TVA achizitioneaza un imobil in anul 2007
in vederea desfasurarii de operatiuni cu drept de deducere si deduce integral taxa pe valoarea
adaugata la data achizitionarii. in luna iulie 2012, solicita scoaterea din evidenta platitorilor de
TVA indeplinind conditiile prevazute de lege privind cifra de afaceri.

Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu incepere de la 1 ianuarie 2007 si pana in anul 2026 inclusiv.

Ajustarea trebuie sa se efectueze pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare: 2012 - 2026 (15 ani) si persoana respectiva trebuie sa ajusteze in favoarea statului 15 doua zecimi din TVA dedusa initial.

In vederea ajustarii taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate sa tina un registru al bunurilor de capital, in care sa evidentieze pentru fiecare bun de capital, urmatoarele informatii:
a) data achizitiei, fabricarii, finalizarii construirii sau transformarii/modernizarii;
b) valoarea (baza de impozitare) a bunului de capital;
c) taxa deductibila aferenta bunului de capital;
d) taxa dedusa;
e) ajustarile efectuate conform art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.

Aceast registru trebuie pastrat pe o perioada care incepe in momentul la care TVA aferenta
achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

NU se efectueaza ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital daca suma care ar rezulta ca urmare a ajustarii fiecarui bun de capital este mai mica de 1.000 lei.
[art. 149 alin. (6) Cod fiscal, pct. 54 alin. (11) si (13) din Norme]

Definitii:

Bunuri: reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile.
[art. 125^1 alin. (1) pct. 6 Cod fiscal]

Active corporale fixe: reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de
bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decat limita prevazuta prin hotarare a Guvernului sau titlul VI.
[art. 125^1 alin. (1) pct. 3 Cod fiscal]

Persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare:

-Ajusteaza TVA efectiv dedusa aferenta sumei care a fost platita furnizorului/prestatorului pentru bunurile de natura stocurilor, serviciilor neutilizate, activelor corporale fixe in curs de executie, activelor corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, precum si pentru bunurile de capital.

- aceeasi regula de ajustare se aplica si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare, altele decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal.

[art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme, art. 149 Cod fiscal, pct. 54 alin. (18) lit. a), pct. 61 alin. (7) din Norme]
- daca la data anularii codului de TVA, nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferenta de taxa, nu se exercita dreptul de deducere a taxei respective.

- in cazul activelor corporale fixe amortizabile, pe masura ce se plateste diferentade taxa, nu se deduce partea din taxa platita corespunzatoare valorii ramase neamortizate la data anularii codului de TVA. [art. 148 alin. (1) lit. c) Cod fiscal, pct. 53 alin. (7) din Norme]

- in cazul bunurilor de capital, daca la data anularii codului de TVA, nu a fost achitata integral taxa aferenta achizitiei, pe masura ce se plateste diferentade taxa, se determina taxa care ar fi deductibila sau nedeductibila corespunzator utilizarii bunului de capital pentru operatiuni cu ori fara drept de deducere in cadrul perioadei de ajustare si se evidentiaza in decontul de taxa aferent perioadei fiscale in care taxa a fost platita. [ pct. 54 alin. (19) din Norme]


sursa:http://contabilul.manager.ro/a/10239/sinteza-zilei:-ajustarea-tva-dedusa-la-iesirea-din-evidenta-ca-platitor-de-tva-la-cerere.html
sursa imaginii:http://3.bp.blogspot.com/-y4TrzFn6-P4/U1auY1SaPRI/AAAAAAAAAEQ/g_8p-VaB_dI/s1600/ajustare+tva.jpg

Construiti bugetul familiei asemenea unei afaceri

Cand un client de al meu din motive personale a fost nevoit sa se implice mai mult in viata de familie a parintilor si-a rugat parintii sa...