marți, 22 aprilie 2014

Prestari servicii stat membru UE.Intrebari, studii de caz.

I.Societatate din Romania care presteaza servicii in baza unui contract unei societati partenere dintr-un stat membru UE.


 Societatea din Romania este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, a optat pentru:

  •  impozitul de 3% pentru venit 
  • are un singur angajat, respectiv asociatul unic cu functie de muncitor calificat in constructii.
  • contractul este incheiat pentru 8 luni pentru serviciile ce vor fi efectuate in statul strain, 
  • factura se va emite lunar, pentru lucrarile partial efectuate.


In Romania, potrivit art. 44 din Codul muncii , delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Prin urmare, angajatorul poate dispune unilateral masura delegarii pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare si la o indemnizatie de delegare. In cazul salariatilor societatilor comerciale, drepturile pe perioada delegarii se stabilesc prin contractele colective sau prin contractele individuale de munca.

Codul muncii stabileste numai dreptul salariatului detasat/delegat la indemnizatia de  detasare/delegare (diurna) fara a fixa si o limita a acestei indemnizatii.

Prin urmare, cuantumul indemnizatiei de detasare/delegare se stabileste de parti in mod liber. Insa, cuantumul diurnei trebuie sa fie corespunda scopului acesteia, respectiv acela de a compensa cheltuielile suplimentare de hrana si intretinere prilejuite de dislocarea salariatului din mediul sau de viata obisnuit

Din punct de vedere fiscal, potrivit dispozitiilor art.55 alin.(4) lit.g) din Codul fiscal ,  sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit. In schimb, sunt impozabile sumele acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.

In situatia prezentata angajatorul este o persoana juridica neplatitoare deimpozit pe profit. Ca atare, sumele acordate drept indemnizatie pe perioada delegarii peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice sunt incluse in veniturile salariale si se impoziteaza si, de asemenea, intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Diurna in valuta cuvenita personalului din ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si altor institutii publice, personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar a fost redusa cu 25% prin Legea 118/2010. Ulterior, prin Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010 s-a majorat cu 15%.

Pentru cazul prezentat situatia este urmatoarea:
Diurna stabilita pentru Italia prin HG 518/1995 = 35 euro
Diurna redusa cu 25% prin Legea 118/2010 = 26,25 euro
Diurna majorata cu 15% prin Legea  285/2010 = 26,25 + (26,25 x 15%) = 30,19 euro
Diurna neimpozabila = 30,19 x 2,5 = 75,48 euro

Potrivit art. 126 alin. (1) din Legea  571/2003 privind Codul fiscal , din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);

In conformitate cu prevederile art. 133 alin.(4) lit. a) din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi  locul unde sunt situate bunurile imobile.

Astfel, pentru serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile situate in Italia locul prestarii se considera a fi Italia, statul in care sunt situate aceste bunuri. Prin urmare, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata aceste servicii nu sunt impozabile in Romania nefiind indeplinite cele patru conditii prevazute la art. 126 din Codul fiscal . Pentru aceste servicii nu se datoreaza TVA in Romania.

 II.Formularul A1

Formularul A1 dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala din statul de trimitere, respectiv Romania. Lipsa acestuia nu impiedica desfasurarea de activitati profesionale pe teritoriu unui alt stat membru al Uniuni Europene, doar ca intr-un astfel de caz (fara formularul portabil A1), devine aplicabila regula generala si anume ca salariatul sau persoana independenta se va supune legislatiei din tara pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea  si va achita toate asigurarile sociale conform legislatie din tara respectiva.

Pentru cine se poate obtine formularul portabil A1:
- salariatii detasati sa lucreze intr-un stat membru al UE;
- lucratorii care desfasoara simultan, in mod obisnuit urmatoarele activitati (procedeu numit pluri-activitate):
1)activitate salariata in doua sau mai multe state membre;
2)activitate independenta in doua sau mai multe state membre;
3)activitate salariata si/sau activitate independenta in doua sau mai multe state membre

Conditii de obtinere a formularului portabil A1:
- durata activitatii sa nu depaseasca 24 de luni, daca se depaseste acest termen salariatul/ lucratorul independent poate face o pauza de 2 luni;
- salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat;
- angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul unui alt stat membru desfasoara activitate semnificativa si pe teritoriul Romaniei ( minim 25% din venituri);
-  angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru nu poate detasa mai mult de 50% din efectivul total de personal;
- pe parcursul detasarii trbuie sa existe o relatie directa  intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat ( relatie de subordonare);
- angajatorul, daca este firma nou infiintata trebuie sa desfasoare activitate in Romania cel putin patru luni inainte de a solicita formularul portabil A1 pentru salariatii sai;
-lucratorul/salariatul este afiliat sistemului de asigurari sociale din statul membru in care este stabilit angajatorul.

Documente necesare obtinerii formularului portabil A1 in cazul detasarii:
1.certificatul de înregistrare a societăţii;
2. certificatul de atestare fiscală;
3. adeverinţă de la ITM, respectiv declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al
angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariaţi;
4. certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis pentru luna în curs;
5. situaţii financiare actuale ale solicitantului din Romania;
6. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri
realizată de acesta în RO şi cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării;
7. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romania anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
8. contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul Romania în perioada pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
9. contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din RO şi angajatorul din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată
10. declaraţia lunară D112 (anexa 1.1&anexa 1.2);
11. CI/BI din Romania al salariatului/ţilor;
12. CIM al salariatului/ţilor;
13. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
14. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1

Documente necesare obtinerii formularului portabil A1 pentru lucratorii independenti:
1.certificatul de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării;
2.certificatul de atestare fiscală;
3.certificatul constatator, pentru luna în curs;
4. situaţii financiare actuale ale solicitantului din RO , în care să fie înregistrate informaţii privind veniturile brute realizate în RO şi în statul de angajare;
*se vor prezenta documente financiare, precum decizia de impunere şi/sau registrul de încasări şi plăţi, semnate şi ştampilate;
5. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romanie, anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
6. contractul/ele sau antecontractul/ele încheiat/e de lucrătorul independent privind activitatea din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată;
7. dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
8. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
9. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj;
10. CI/BI din RO al lucrătorului independent în cauză;
11. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
12. declaraţie pe proprie răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1.
In Romania documentul portabil A1 se elibereaza de Casa Nationala de Pensii Publice Bucuresti.

III. Persoane neinscrise in Registrul operatorilor intracomunitari. TVA 

Conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre agentii economici care nu s-au inscris in ROI desi erau obligati se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 RON la 5.000 RON.

Surse:
http://birouconsultanta.blogspot.ro/2013/12/procedura-de-obtinere-formularului.html
http://fiscalitatea.manager.ro/prestari-servicii-stat-membru-ue-ce-tratament-fiscal-aplicam-4080/
 http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_21622/Poti-face-achizitii-din-UE-daca-nu-te-ai-inscris-in-Registrul-Operatorilor-Intracomunitari.html#ixzz2zc9cqFp4 

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...