vineri, 21 martie 2014

Incasari-plati cu numerar - Noi reglementari !

Articolul de mai jos reprezinta un extras din actul normativ care reglementreaza regimul

incasarilor/platilor cu numerar. Noutatea este data in principal de reglementarea acestor

tranzactii in care sunt implicate si persoane fizice. Astfel, limitarea plafonului pentru

plati/incasari atat pentru persoane (5.000 lei), cat si la o limita maxima (total plati) de

10.000 lei pe zi atat pentru societati cat si pentru independenti.

Din informatiile pe care le detinem actul normativ este deja valid si urmeaza sa opereze

in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial ( nu stim daca s-a

publicat deja, va vom tine la curent pe aceasta tema ).

Pana atunci, asezati-va lucrurile in ordine pentru a preintampian riscuri de natura fiscala

sau contraventionala.

Capitolul I – Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi

plăţi în numerar

Art. 1 -(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice

care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate

juridică de la/către oricare din aceste categorii de persoane, se vor realiza numai prin instrumente

de plată fără numerar, definite potrivit legii.

 (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituţiilor de credit, instituţiilor emitente

de monedă electronică autorizate de Banca Naţională a României, instituţiilor care prestează

servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt

stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii,

instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar,

definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost

autorizate.

(3) Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută

efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se

efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la

data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

Art.2 - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) încasare fragmentată- fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita

plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege

b) plată fragmentată - fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita

plafonul de plată în numerar stabilit prin lege

c) magazin de tipul cash&carry – magazin care realizează comerţ de tipul cash&carry, astfel

cum este definit la art.4, lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 Art.3 - (1) Prin excepţie de la prevederile art.1, alin.(1), se pot efectua operaţiuni de încasări

şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei

de la o persoană ;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita

unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/

persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi ;

d) plăţi către magazinele de tipul Cash&Carry care sunt organizate şi funcţionează în baza

legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru

fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a

căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul

Cash&Carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de

servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru

facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv de 10.000 lei către magazinele

de tipul Cash&Carry . Persoanele prevăzute la art.1, alin.(1), pot achita facturile cu valori care

depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei către

magazinele de tipul Cash&Carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest

plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului

zilnic prevăzut la alin. (1), lit. c) sau d), după caz.

Art.4 - (1) Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1,

alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primirea de împrumuturi sau alte

finanţări se efectuează în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană. Sunt interzise

încasările fragmentate în numerar de la o persoană pentru tranzacţiile prevăzute în prezentul

alineat cu o valoare mai mare de 5.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor.

(2) Operaţiunile de încasare în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1),

de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de

servicii se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Sunt interzise

încasările fragmentate în numerar pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii cu o valoare

mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de

servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei.

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care

se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) şi

persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

(4) Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1)

către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări

de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte

finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către o persoană. Sunt interzise

plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 5.000 lei.

Art.5 - Plafoanele limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele

prevăzute la art.1, alin.(1), pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care

prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru

plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a

cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii

datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile

care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru

plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi

efectuate către persoanele fizice, altele decât cele de la art.4, alin. (4).

e) retragerea de numerar de la ATM –uri.

f) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată

autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene

şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii.

Art.6 - Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la

art.1, alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

Art.7 - În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1) care au organizate mai multe casierii,

plafoanele prevăzute la art.3, alin.(1), lit.a) şi la art.4, alin.(1) şi (2) sunt aplicabile pe fiecare

casierie în parte.

Art.8 - Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie

şi/sau cont deschis la o instituţie de credit, aplică în mod corespunzător prevederile prezentului

capitol.

Art.9 – (1) În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1), pentru facturile stornate, aferente

bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei,

respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate

fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv, 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane

putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de

servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita

a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată

fără numerar. Prin excepţie de la prevederile acestui alineat, în cazul în care, la data restituirii,

persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate

face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituite.

Art.10 - Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoane fizice, altele decât

operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de

plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii

Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a

transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii,

precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui

plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar

pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de

10.000 lei .

Art. 11 - (1) Se interzice entităţilor prevăzute la art. 1, alin. (2) să elibereze persoanelor

prevăzute la art. 1, alin. (1) şi art.8, sume în numerar peste plafonul stabilit la art. 3, alin. (1),

lit.c), pe fiecare persoană şi tranzacţie, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 5.

(2) Este interzisă entităţilor prevăzute la art.1, alin.(1) şi art.8 fragmentarea solicitărilor de

eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului prevăzut la art.3, alin.(1), lit.c).

(3) Persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) pot transfera sume din contul lor în contul

persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

Art. 12 - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 7, 9 şi 10 constituie contravenţii, dacă

nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se

sancţionează, prin derogare de la prevederile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,

cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 25% din suma încasată/ plătită care

depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin

de 100 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art.11 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se

sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Art. 13 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.12 se

efectuează de către organele Ministerului Finanţelor Publice, ale Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate, conform competenţelor.

Art. 14 – Contravenţiilor prevăzute la art.12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare..

10 LUCRURI SIMPLE PE CARE TREBUIE SA LE STIE CLIENTII UNUI CONTABIL


De multe ori clientii unui specialist contabil nu au pregatire in domeniul financiar si 

aceasta implica un efort suplimentar din partea specialistului pentru a-i transmite 

clientului toate informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii conform legislatiei 

fiscale.

Iata 10 informatii de baza pe care ar trebui sa le stie clientii :

• la facturile primite sau emise, datele firmei trebuie sa fie complete si corecte. O mare 

importanta trebuie acordata codului de inregistrare fiscala – si atributului fiscal – RO, 

daca exista;

• in cazul achizitiilor cu valoare sub 100 euro – este suficienta solicitarea bonului pentru 

a se putea deduce TVA-ul , cu conditia ca bonul sa aiba tiparit codul de inregistrare in 

scopuri de TVA al beneficiarului. Daca bonul fiscal are o valoare mai mare de 100 euro 

sau nu are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA, nu se poate deduce TVA si in 

acest caz clientul trebuie sa solicite furnizorului sau o factura.

• toate persoanele juridice inregistrate la ONRC, autorizate potrivit legii, au obligatia sa 

tina registrul unic de control. Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare 

sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Acesta trebuie achizitionat in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

• Un alt document obligatoriu pentru cei care lucreaza cu numerar este Registrul de 

casa, document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate 

prin casieria unităţii si de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă.Nu existã 

un anumit plafon al sumei care poate fi lãsatã în casieria unitãtii.Exista insa o limitare a 

platilor catre persoane juridice, astfel: nu se pot efectua plãţi zilnice mai mari de 10.000 

lei cãtre alte persoane juridice, şi plãţi mai mari de 5.000 lei pe zi cãtre aceeaşi 

persoanã juridicã. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri 

şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.Se admit plăţi către 

o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 10.000 lei, 

în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi 

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar 

către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 

lei.Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care 

efectuează plata în numerar. Este foarte probabil ca aceste limite se vor modifica – 

exista deja un proiect legislativ in acest sens.(vezi materialul atasat)

• Este interzisa deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, 

precum şi efectuarea de operaţiuni economico financiare, fără să fie înregistrate în 

contabilitate;

• Anual este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului.

• Actionarii/asociatii pot sa retraga dividende din rezultatul anilor anteriori – pentru care

firma va retine si va plati pana in data de 25 a lunii urmatoare un impozit de 16%.

• Administratorii pot sa deconteze cheltuielile cu transportul si cazarea in tara si in 

strainatate, fiind deductibile,cu conditia ca acestea sa fie efectuate in scopul derularii 

activitatii firmei.

• Este obligatorie: întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal a situaţiilor 

financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a 

raportărilor contabile. Mai mult, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie 

scrisă a administratorului prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor

financiare anuale.

• Nu in ultimul rand, toate documentele contabile trebuie predate in timp util contabilului 

pentru a putea fi inregistrate si declarate. Sunt firme care au termene foarte stranse 

de raportare pe TVA (lunar) si in cazul acestora , omisiunea de a preda la timp 

documentele poate antrena amenzi fiscale deloc de neglijat in situatia in care nu se pot 

declara la timp.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...