joi, 9 ianuarie 2014

Intrebari frecvente privind proceduri de inregistrare/scoatere platitor TVA

I.   Documentele necesare pentru inregistrarea ca platitor de TVA.

 Declaratia 010 cu CA estimata – noul model pentur D 010 
- Anexa 2 la Declaratia 010 listata si CD – D 098
- Copie dupa rezolutie si certificat constatator de la Registrul Comertului
- Declaratie pe proprie raspundere cu locul unde se desfasoara activitatea (sediul, punct de lucru), obiectul de activitate, descrierea acestei activitati si utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii
- Copie act spatiu: extras CF (extras de carte funciara, care dovedeste ca spatiul inchiriat este in proprietatea celui care l-a inchiriat firmei) + contract de inchiriere sau comodat , dupa caz
- Copie dupa CI administratori
- Pentru administratori persoane straine: copie pasaport + declaratie pe propria raspundere ca nu are infractiuni
- Pentru SC care au puncte de lucru – copie dupa actul de spatiu: extras CF+ contract de inchiriere/comodat aferente punctelor de lucru, precum si copie dupa certif constatator de infiintare punct de lucru
- Imputernicire pentru persoana care depune ( alta decat administratorul)


Documentele necesare pentru inregistrarea ca platitor de TVA daca se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA:

Potrivit actualelor prevederi normative, se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA pentru cazurile în care asociaţii majoritari, administratorii sau asociaţii unici au înscrise în cazier fapte de natura infracţiunilor economice, dacă nu au fost depuse deconturile de TVA pentru şase luni sau dacă nu au fost înregistrate activităţi economice în deconturile de TVA timp de şase luni.
Formular 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA”


A. Procedura aplicabilă pentru situaţia în care administratorii, asociaţii majoritari sau asociaţii unici au avut fapte înscrise în cazier

Persoana interesată va depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari. 

Autoritatea fiscală va verifica existenţa în cazierul fiscal a faptelor ce au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA şi va proceda fie la întocmirea referatului de aprobare a cererii, fie la respinderea cererii, când nu au fost eliminate cauzele care au condus la invalidarea codului.

Desigur, se pune întrebarea cum ar putea să dispară nişte fapte de natura infracţiunilor din cazierul fiscal al unei persoane?

Sunt mai multe posibilităţi, dintre care amintim:
- schimbarea administratorului;
- cesiunea părţilor sociale ale persoanei în cauză către o altă persoană, atfel incât asociaţii fără fapte în cazier să fie majoritari;
- prescrierea termenului de înscriere a faptei în cazierul fiscal al persoanei;
- corectarea unor erori ce au condus la înscrierea acestor fapte în cazierul fiscal.

B. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat nedepunerii deconturilor de TVA

Persoanele interesate vor depune formularul 099 însoţit de următoarele documente:

- toate deconturile de TVA nedepuse la termen;
- o cerere motivată prin care se angajează să depună la termen deconturile de TVA pentru perioadele următoare;
- certificatul constatator emis de Registrul Comerţului din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari şi datele de identificare ale contribuabilului.

Desigur, chiar dacă nu scrie în procedură, în practică se necesită ca societatea să achite datoriile existente în fişa pe contribuabil, în vederea reînregistrării în scopuri de TVA.

C. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat depunerii deconturilor de TVA fără a avea înscrise activităţi economice

Procedura este simplificată în sensul că se depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.


Prin bifarea căsuţei cărespunzătoare din formularul 099, persoana impozabilă se angajează să desfăşoare activitate economică în perioada următoare, astfel încât TVA să aibă aplicabilitate pentru această persoană.

II. Procedura privind înregistrarea operatorilor economici în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI)

Potrivit art. 158^2 din Codul fiscal, operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) sunt:
- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);
- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
- prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.
Procedura înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari
În vederea înscrierii în ROI, contribuabilii trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, formularul 095 „Cerere de înregistrare în/ radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” şi certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor.
Important! În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin asociaţi şi administratori se înţelege numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii economice în România, în vederea înscrierii în ROI, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu şi al asociaţilor. În sensul prevederilor menţionate, prin asociaţi se înţelege asociaţii care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii. În această situaţie formularul 095 va fi însoţit de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii.
Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar în vederea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile intracomunitare menţionate mai sus.
Atunci când în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul ANAF, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile menţionate mai sus.
Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor şi/sau administratorilor, să anunţe organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare, însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori şi de documentele menţionate mai sus, dacă este cazul.


Obligativitatea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile au obligaţia înscrierii în ROI, astfel:
- la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
- înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 din CF.
IMPORTANT! Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu formularul 098 „Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/ de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF.
Cererea de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
În cazul contribuabililor care solicită înscrierea în registru la înregistrarea în scopuri de TVA, soluţionarea cererii se efectuează în termen de 10 zile calendaristice, de la data depunerii acesteia.
În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF devine valabilă cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.
Pentru contribuabilii înregistraţi deja în scopuri de TVA şi care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, procedura de aprobare/respingere a cererii de înscriere se aplică de îndată de către organul fiscal competent.
IMPORTANT: Începând cu data de 1 august 2010, persoanele care nu figurează în Registrul Operatorilor Intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF. Pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, Începând cu data de 1 august 2010, sunt utilizate informaţiile din Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În Registrul Operatorilor Intracomunitari nu se înscriu:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;
- persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.
IMPORTANT: Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF şi nici în Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în următoarele cazuri:
- sunt declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- se află în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii;
- asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 156 indice 2;
- în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/ prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;
- persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
- persoanele au fost scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul nedepăşirii cifrei de afaceri de 65.000 de euro;
- persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din CF, în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
- persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.


Alte precizări

Radierea din oficiu a contribuabililor din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face în baza „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul Operatorilor Intracomunitari”. De la data radierii din Registrul Operatorilor Intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare.
Contravenţii şi sancţiuni
Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală.

III. Depasire plafon 220 000 lei respectiv 100.000 Euro


Avand in vedere prevederile OUG 24/ 2012, plafonul de scutire este de 65.000 de euro respectiv 220.000 lei.
Astfel, persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.
Conform prevederilor art.152 alin.(6) din Codul fiscal persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, este mai mare sau egala cu plafonul de scutire trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului.
Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.
Regimul special de scutire se aplica pâna la data inregistrarii in scopuri de TVA. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intârziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri de taxa.
Cifra de afaceri care serveste drept referinta este constituita din valoarea totala, a livrarilor si prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic,
Pentru inregistrarea ca platitor de TVA aveti nevoie de:
- declaratie de inregistrare fiscala/mentiuni (010), si
- balanta de verificare lunara de la data infiintarii, pana la atingerea pragului.
Termen: 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului.Cursul de schimb leu-euro folosit in cazul depasirii plafonului de 100.000 euro

Plafonul de 100.000 euro care determină modificarea perioadei fiscale la TVA de la trimestrul calendaristic la luna calendaristică, prevăzut la art. 156 indice 1 alin. (2) din CF şi pct. 80 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a CF aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv 4,2296 lei/euro (curs valabil pentru 31 decembrie 2009).
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru modificarea perioadei fiscale la TVA este constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b). La determinarea cifrei de afaceri se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 152 alin. (2) din CF.
La depăşirea plafonului de 100.000 euro persoanele impozabile care în anul precedent au utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic completează şi depun la organul fiscal competent formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”


IV. Cine trebuie sa aplice obligatoriu sistemul de TVA la incasare in 2013

1. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate.
Pentru aplicarea sistemului TVA la incasare aceste persoane au obligatia sa depuna la organul fiscal pana la data de 25 octombrie inclusiv o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
In situatia in care persoana impozabila nu depune notificarea va fi inregistrata din oficiu de organul fiscal in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si va aplica acest sistem incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

2. Persoanele impozabile care se inregistreaza  in scopuri de TVA in cursul anului 2013.
Acesti contribuabili vor aplica noul sistem de TVA incepand cu data inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata.


V. Procedura de scoatere din evidente ca si platitor de TVA.


Formularul 096 se utilizeaza pentru anularea inregistrarii in scop de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, redat mai jos:

"(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organelefiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscaleaplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.

Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. in ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu."

Odata cu depunerea cererii privind scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, aveti urmatoarele obligatii:

- pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, adica pana la data primirii de la ANAF deciziei privind anularea inregistrarii in scop de TVA, persoana impozabila are toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA - respectiv, in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de solicitare a scoaterii de la TVA si data comunicarii deciziei de catre ANAF privind scoaterea de la TVA, persoana juridica colecteaza, deduce TVA, intocmeste jurnale de vinzari si cumparari, depune decontul de TVA si declaratiile 394 si 390 - dupa caz;

- societatea care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de TVA (300) prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1 (lunar sau trimestrial), pina la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA - dupa ce a primit decizia privind scoterea din evidenta TVA;

- in acest ultim decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze si valoarea TVA rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa in conformitate cu art. 148 si / sau 149 din Codul fiscal.

Ajustarile privind TVA pot genera obligatii de plata a TVA in favoarea statului.

Ajustarea sumei TVA deduse se efectueaza cu respectarea urmatoarelor prevederi din Codul fiscal:
 - pentru bunurile si serviciile neconsumate: art. 148 "Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital" lit. c) "persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere." si punctul 53 din normele de aplicare.
 
pentru bunuri de capital si investitii in curs de executie: art. 149 "Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital" si punctul 54 din normele de aplicare. Pentru cladirile vechi, in vederea efectuarii ajustarii trebuie analizat modul de incadrare a bunurilor imobile in prevederile art. 161 asa cum se detaliaza de la alin. 1 la 14.
VI. Procedura de scoatere din evidente ca si platitor de TVA la incasare.


Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare oricand in cursul anului 2014 prin depunerea unei notificari  la Fisc  formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasarepentru a fi radiati din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In aceasta situatie, organele fiscal vor opera radierea din Registru incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea. Evident, pana la operarea modificarilor si radierea propriu-zisa, contrbuabilii vor continua sa aplice sistemul de TVA la incasare.

Atat in cazul contribuabililor care vor continua sa aplice sistemul TVA la incasare, cat si in ceea ce-i priveste pe cei care vor iesi din acest sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de aceasta data, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate

( Update )

In general, atunci cand contribuabilii isi deduc taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie atenti, la doua conditii generale de deducere: conditii ce tin de fondul operatiunii (art. 145 si 145^1 din Codul fiscal) si conditii ce tin forma operatiunii (art. 146 din Codul fiscal).

  1. In baza Deciziei nr. 192/2008 a Directiei Generale a Finantelor Publice facturile pentru marfa vanduta in avans reprezinta de fapt acordare de imprumuturi, asa incat nu au acceptat ca destinatarul marfii respective sa isi deduca taxa pe valoarea adaugata.
  2. Contribuabililor li s-ar putea refuza dreptul de deducere a TVA, nu doar in situatia in care facturile pentru marfurile vandute in avans sunt considerate imprumuturi, ci si daca au desfasurat operatiuni cu furnizori asupra carora s-a deschis un dosar penal sau care sunt anchetati.
surse:
http://codfiscal.net/25577/procedura-privind-inregistrarea-operatorilor-economici-in-registrul-operatorilor-intracomunitari-roi-actualizata
http://legestart.ro/care-este-noua-procedura-de-inregistrare-la-cerere-in-scopuri-de-tva-prevederile-au-intrat-deja-in-vigoare/
http://www.cabinetexpert.ro/2013-05-23/inregistrare-ca-platitor-de-tva-continut-dosar-documente-necesare.html
http://clubcontabilitate.manager.ro/tva/atingerea-plafonului-de-220000-lei-8381.html
http://www.cabinetexpert.ro/2010-01-20/cursul-de-schimb-leu-euro-folosit-in-cazul-depasirii-plafonului-de-100-000-euro.html#more-6587
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_30720/Cine-trebuie-sa-aplice-obligatoriu-sistemul-de-TVA-la-incasare-in-2013.html#ixzz2ptQkGymz 
http://contabilul.manager.ro/a/9397/procedura-de-scoatere-din-evidente-ca-si-platitor-de-tva-ce-etape-urmam.html
 http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35235/De-la-1-ianuarie-poti-aplica-sistemul-TVA-la-incasare-numai-daca-vrei-Codul-fiscal-modificat.html#ixzz2qIGtzo9M 
 http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37194/ANAF-poate-considera-facturile-in-avans-drept-imprumuturi-Este-posibila-deducerea-TVA.html#ixzz31Cg0tsXg 

marți, 7 ianuarie 2014

Declaratia 091 - Cerere pentru inregistrare platitor tva

Ordinul MFP 2224 / 2006 prevede ca: Persoana impozabilă care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze, conform art. 153 din Codul fiscal, si persoana juridică neimpozabilă care are obligatia sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, potrivit art. 1531 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal acest formular. cererea se completează în două exemplare: un exemplar, însotit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum si de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de Cerere pentru inregistrare platitor tva persoane care fac achizitii intracomunitare - formular 091 si sa il adaptati nevoilor dvs.

Descarcati formular 091
Iata textul integral:

ART. 1
    (1) Persoana impozabila care nu este inregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si persoana juridica neimpozabila care are obligatia sau opteaza sa se inregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal formularul 091 "Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/a, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Instructiunile de completare a formularului 091 sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului 091 sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    (5) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (1), organul fiscal competent emite, in termen de 5 zile, "Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA", care contine codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare.
    (6) Codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este alcatuit din codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, care este diferit de codul de identificare fiscala a contribuabilului, precedat de prefixul "RO".
    (7) Data inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este data depunerii formularului 091 la organul fiscal competent.
    (8) Persoanele impozabile inregistrate pentru achizitii intracomunitare vor utiliza codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent numai pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare si pentru declararea si plata taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor intracomunitare efectuate.
    ART. 2
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente si este:
    a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
    b) pentru persoanele fizice, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
    c) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul "RO";
    d) pentru asocierile fara personalitate juridica, codul de identificare fiscala, precedat de prefixul "RO".
    ART. 3
    (1) Persoanele fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, vor utiliza codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru operatiunile reglementate de titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
    (2) Persoanele fizice definite la alin. (1) se inregistreaza prin depunerea formularului (020) "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane" si se administreaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.
    (3) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (2), organul fiscal competent emite "Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA", care contine codul de inregistrare in scopuri de TVA.
    (4) Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor fizice definite la alin. (1) este, dupa caz:
    a) data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, daca aplica regimul normal de taxa de la inceperea activitatii;
    b) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA, ca urmare a depasirii plafonului de scutire sau prin optiune, ulterior inceperii activitatii.
    (5) In relatia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:
    a) codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea si plata taxei pe valoarea adaugata;
    b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite si taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.
    ART. 4
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, platitorii de TVA persoane fizice, identificati fiscal prin cod numeric personal precedat de litera "R", nu vor utiliza acest cod de identificare fiscala pentru efectuarea operatiunilor impozabile prevazute de titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
    (2) Deconturile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere pana la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, se depun, utilizand drept cod de identificare fiscala codul numeric personal, la organul fiscal in a carui administrare contribuabilul se afla inregistrat ca platitor de TVA la data de 31 decembrie 2006.
    (3) Incepand cu data de 1 februarie 2007, platitorii de TVA identificati fiscal prin codul numeric personal precedat de litera "R" vor fi scosi din oficiu de catre organul fiscal competent din evidenta platitorilor de TVA.
    (4) Dupa scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, eventualele sume negative din decontul de TVA aferent lunii decembrie 2006, depus de aceasta categorie de contribuabili, se restituie potrivit procedurii in materie.
    ART. 5
    (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere vor utiliza drept identificator fiscal codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla sediul sau locul desfasurarii activitatii, pentru activitatile desfasurate incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
    (2) Persoanele fizice definite la alin. (1) depun declaratiile privind impozitele, taxele si contributiile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere pana la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, la organul fiscal in a carui administrare se aflau la data de 31 decembrie 2006, utilizand ca identificator fiscal codul numeric personal.
    (3) Impozitul pe venitul personal datorat de persoanele fizice definite la alin. (1) se administreaza si dupa data de 1 ianuarie 2007 de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana fizica, utilizand drept identificator fiscal codul numeric personal.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 7
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...