joi, 28 iunie 2012

Obligaţii declarative cu termene în luna iulie 2012


In luna iulie 2012, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 6 iulie a.c. inclusiv:
- Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în Româniaformular 092Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna iunie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.
Până la 10 iulie a.c. inclusiv:
- Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
- Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice româneformular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
- Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna/trimestrul calendaristic, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

Până la 25 iulie a.c. inclusiv:
- Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II 2012, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii iunie 2012, trimestrului II 2012, formular 112.Reglementare: HGR nr. 1397/2010;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, semestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie, trimestrului II, semestrului I 2012, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011; Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 iunie 2012;
- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii iunie 2012, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012;
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna iunie 2012, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna iunie, trimestrul II, semestrul I 2012 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară, trimestrială şi semestrială. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011;
- Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104, pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate), pentru trimestrul II 2012. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închiseformular 225, pentru trimestrul II 2012. Reglementare: OPANAF nr. 2.600/2010;
- Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscal, formular 311. Se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) - e) din Codul Fiscalpentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA. Reglementare: OPANAF nr. 418/2012.
- Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, formular 208. Se depune de către notarii publici care au obligaţia calculării, încasării şi virării impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate în trimestrul I al anului 2012. Reglementare: OPANAF nr. 892/25.06.2012.
 

sursa:www.finantevalcea.ro

luni, 25 iunie 2012

Ghid contribuţii sociale obligatorii pentru persoanele fizice


Incepând cu 1 iulie 2012competenţa de administrare a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri revine Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
În acest context, în ghidul de mai jos, prezentăm principalele implicaţii fiscale ale acestor modificări legislative.

I. Contribuţia de asigurări sociale (CAS)
Contribuabili
Au calitatea de asiguraţi în sistemul public de pensii următoarele categorii de contribuabili:
- întreprinzătorii titulari ai unei Întreprinderi Individuale (ÎI);
- membrii Întreprinderii Familiale (ÎF);
- persoanele cu statut de Persoană Fizică Autorizată (PFA);
- persoanele care realizează venituri din profesii libere;
- persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din: drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară.

Excepţii
Nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile obţinute contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente menţionaţi mai sus dacă se află în una din următoarele situaţii:
- desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă, inclusiv soldaţii gradaţi şi voluntari;
- sunt funcţionari publici;
- sunt cadre militare în activitate, soldaţi şi gradaţi voluntari, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
- sunt persoane care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului sau membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti;
- sunt şomeri;
- sunt cadre militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii;
- sunt persoane care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate din sistemul public de pensii;
- contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (741 lei);
- persoanele care realizează venituri din activităţile agricole respectiv din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor sau din exploatarea pepinierelor viticole/pomicole şi altele asemenea;
- persoana fizică pentru venitul obţinut dintr-o asociere cu o persoană juridică microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică;
- persoanele care obţin venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare;
- persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate, din asocieri fără personalitate juridică.

Baza de calcul
Pentru întreprinzătorii titulari ai unei ÎI, membrii ÎF, persoanele cu statut de PFA, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat.
Venitul declarat nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (35% din 2.117 = 741 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig (5 x 2.117 = 10.585 lei).
Pentru persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, respectiv diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă, după caz.

Cotele de contribuţie de asigurări sociale
Cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt:
- 31,3% - cota integrală, corespunzătoare condiţiilor normale de muncă, potrivit legii, pentru întreprinzătorii titulari ai unei ÎI, membrii ÎF, persoanele cu statut de PFA, persoanele care realizează venituri din profesii libere, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
- 10,5% pentru contribuabilii care realizează venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv din: drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară.

Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale
Sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale:
- întreprinzătorii titulari ai unei ÎI;
- membrii ÎF;
- persoanele cu statut de PFA;
- persoanele care realizează venituri din profesii libere;
- persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă.
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru aceşti contribuabilii se evidenţiază lunar, iar plata contribuţiei se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Contribuabilii care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din: drepturi de proprietate intelectuală; activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică judiciară şi extrajudiciară datorează contribuţii sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.
Pentru aceşti contribuabilii, obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale calculate, reţinute şi virate în cursul anului fiscal de către plătitorii de venit sunt obligaţii finale.
Declararea, definitivarea şi plata contribuţiilor sociale
Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea “Declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, iar plata, pe baza “Deciziei de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

II. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS)
Contribuabili
Au calitatea de contribuabili în sistemul de asigurări sociale de sănătate, următoarele categorii de persoane:
 - întreprinzătorii titulari ai unei ÎI;
 - persoanele cu statut de PFA ;
 - persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţi de natura celor prevăzute la art. 52 alin. (1) - venituri din drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîntreprindere - care nu generează o persoană juridică;
- care realizează venituri din asocierile fără personalitate juridică prevăzute la art. 13 lit. e) - constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate.
- persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a) - c) -  cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;
- persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. d) - valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare;
- persoanele care obţin venituri din: cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78;
- persoanele care nu realizează nici un fel de venituri, în situaţia în care nu realizează într-un an fiscal categoriile de venituri prevăzute mai sus; venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, precum şi venituri din pensii mai mici de 740 lei şi nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei.

Excepţii
1. Nu se datorează CASS de către persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din: salarii şi asimilate salariilor; venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj; venituri din pensii mai mici de 740 lei; sunt titularii unei ÎI sau PFA; sunt membrii unei întreprinderi familiale; realizează venituri din profesii libere; realizează venituri din activităţii agricole - cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; activităţi agricole pentru care se reţine la sursă impozitul de 2% din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîntreprindere -, care nu generează o persoană juridică; veniturile realizate de persoanele fizice atât în România, cât şi în străinătate, din asociere cu persoane juridice române.
2. Nu se datorează CASS pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78 de către persoanele care realizează venituri din: salarii, asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri din: activităţi independente realizate sub formă de ÎI, ÎF, PFA; profesii libere; activităţi agricole; activităţi independente cu reţinere la sursă - venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîntreprindere -, care nu generează o persoană juridică; din asocierile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice rezidente cu persoane juridice române atât în România, cât şi în străinătate.

Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
1. Pentru întreprinzătorii titulari ai unei ÎI; membrii ÎF; persoanele cu statut de PFA; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă; baza de calcul este diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului.
Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, nu poate fi mai mic decât un salariu de bază minim brut pe ţară (700 lei).
2. Pentru persoanele care realizează venituri din activităţile agricole - cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor; exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, baza de calcul este venitul net determinat fie la normă de venit fie în sistem real raportat la cele 12 luni ale anului.
În cazul persoanelor care realizează venituri din agricultură prevăzute la art. 71 lit. a) - d), sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară lunar şi nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunară de calcul a CASS reprezintă o treime din salariul de bază minim brut pe ţară.
3. Pentru persoanele care realizează venituri din: drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîntreprindere - care nu generează o persoană juridică; asocierile fără personalitate juridică constituite între persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate, baza de calcul este venitul brut stabilit prin contractul încheiat între părţi, diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă, venituri din asociere, după caz.
Dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, baza lunară de calcul a CASS nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară 700 lei.
4. Pentru persoanele care realizează:
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor, baza de calcul este: venitul net în cazul în care se aplică cotele forfetare; norma anuală de venit pentru închirierile de camere în scop turistic, respectiv venitul net anual pentru cei care determină venitul în sistem real;
- venituri din investiţii, baza de calcul este câştigul net;
- venituri din premii şi câştiguri din jocuri de noroc, baza de calcul este venitul net determinat ca diferenţă dintre venitul din premii sau din jocuri de noroc şi suma reprezentând venit neimpozabil;
- venituri din operaţiunea de fiducie, baza de calcul este reglementată de prevederile art. 42 indice 1 din Codul Fiscal.
- venituri din alte surse, baza de calcul este venitul brut realizat.
La determinarea venitului/câştigului anual, la bază de calcul al CASS nu se iau în considerare pierderile fiscale.
5. Pentru persoanele care nu realizează nici un venit, baza de calcul este salariul minim brut pe ţară, lunar - 700 lei.

Cotele de contribuţii
Cota de contribuţie pentru asigurările sociale de sănătate este de 5,5%.

Plăţi anticipate
Contribuabilii datorează plăţi anticipate pentru CASS în cazul în care obţin venituri din:
- activităţi independente (ÎI, ÎF, PFA); profesii libere; drepturi de proprietate intelectuală la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă, care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizia de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat, formular 220/declaraţiei privind venitul realizat, formular 200, sau pe baza normelor de venit, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru: 25 martie; 25 iunie; 25 septembrie; 25 decembrie;
- activităţi agricole impuse de organul fiscal - cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea; care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizia de impunere, în două rate egale, semestrial: 25 septembrie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv;
- activităţi pentru care impozitul se determină prin reţinere la sursă, prevăzute la: art. 52 - drepturi de proprietate intelectuală; venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, precum şi a contractelor de agent; venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil - microîntreprindere, care nu generează o persoană juridică; art. 13 lit. e) - asocierile fără personalitate juridică constituite intre persoanele fizice rezidente cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât şi în străinătate; art. 71, lit. d) din Codul Fiscal - activităţile agricole pentru care se reţine la sursă impozitul de 2% din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare; care se plătesc de către plătitorii de venituri până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, respectiv a lunii următoare trimestrului în care s-a plătit venitul, în funcţie de perioada fiscală aleasă de plătitorul de venit.

Plăţi anuale
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi sunt titularii unei ÎI sau PFA, membrii unei ÎF; realizează venituri din profesii libere; realizează venituri din activităţii agricole - cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat; cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor - şi determină venitul în sistem real, datorează CASS anuală, pe baza informaţiilor din formularul 200, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra venitului net, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
La determinarea venitului anual bază de calcul pentru CASS nu se iau în calcul pierderile fiscale.
Plata CASS stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.
Contribuabilii care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie; alte surse, astfel cum sunt prevăzute la art. 78, datorează CASS anuală care se stabileşte prin decizia de impunere anuală şi se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Alte precizări privind contribuţiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice
 • Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii se vor posta pe websiteul ANAF - www.anaf.ro.
 • Începând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului Fiscal se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
 • Conturile bugetare unde se vor vira contribuţiile sociale datorate de către persoanele fizice, începând cu 1 iulie 2012, se găsesc pe websiteul ANAF - www.anaf.ro.
 • Au obligaţia completării şi depunerii la organul fiscal competent (organul fiscal în a cărui rază teritorială se află adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu) a declaraţiei privind venitul asigurat, persoanele care se autorizează pentru activităţile respective după data de 1 iulie 2012.
 • Pentru veniturile persoanelor fizice obţinute anterior datei de 1 iulie 2012, competenţa în administrarea contribuţiilor sociale datorate precum şi în soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva actelor administrative prin care s-a făcut stabilirea acestora, revine caselor de asigurări sociale. Ca urmare, persoanele fizice care au realizat venituri anterior datei de 1 iulie 2012 şi pentru care aveau obligaţia plăţii contribuţiilor sociale, dar nu le-au declarat, sunt obligate să completeze şi să depună declaraţia de asigurare la casele teritoriale de asigurări.
 • Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi neachitate până la data de 1 iulie 2012, vor fi urmărite şi încasate de către ANAF, care va prelua şi procedurile de executare silită aflate în derulare.
 • Neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare.
 

sursa:www.finantevalcea.ro

joi, 21 iunie 2012

Taxarea inversă - măsuri de simplificare la aplicarea TVA

 principalele aspecte referitoare la măsurile de simplificare privind plata taxei pe valoarea adăugată (taxarea inversă), aplicate pentru anumite operaţiuni pentru care beneficiarii sunt obligaţi la plata taxei.

Aplicabilitate
Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
- livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
- livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor;
- livrarea de deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;
- livrarea materialelor prevăzute mai sus după prelucrarea/transformarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere;
- livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- livrarea de cereale şi plante tehnice menţionate la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF), care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun (se aplică până la 31 mai 2013);
- transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.
Procedura de aplicare a măsurilor de simplificare
Prevederile referitoare la măsurile de simplificare se aplică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii menţionate mai sus care au locul în România conform art. 132 şi 133 din CF şi sunt operaţiuni taxabile conform Titlului VI din Codul Fiscal.
Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se aplică măsurile de simplificare, furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă.
Atenţie! Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din CF.
Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul de TVA atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 din CF.
În cazul livrărilor de bunuri pentru care se aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 alin. (2) din CF, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va efectua în cursul perioadei fiscale înregistrarea 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
Înregistrarea taxei de către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită autolichidarea TVA. Colectarea TVA la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator.
Atenţie! Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achiziţii supuse taxării inverse, conform art. 160 din CF, vor deduce taxa în decontul de taxă în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145, 145 indice 1, 146, 147 şi 147 indice 1 din CF. Furnizorii/Prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua în calculul pro rata, ca operaţiuni taxabile, valoarea livrărilor/prestărilor pentru care au aplicat taxarea inversă .

Măsuri întreprinse în situaţia neaplicării taxării inverse conform art. 160 din CF
 În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse.
 În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, dacă la data constatării de către organele de inspecţie fiscală a neaplicării taxării inverse, furnizorii/prestatorii şi/sau beneficiarii se află în situaţia de insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, de insolvabilitate în condiţiile prevăzute de Codul de Procedură Fiscală, precum şi în situaţii în care măsurile de simplificare nu pot fi aplicate concomitent şi la furnizor/prestator şi la beneficiar deoarece cel puţin unul dintre aceştia se află în situaţii cum ar fi starea de inactivitate conform art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suspendare din Registrul comerţului, radiere din Registrul comerţului, anulare a codului de înregistrare în scopuri de TVA potrivit legii, regimul normal de taxare rămâne valabil aplicat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
- potrivit constatărilor organelor de inspecţie fiscală nu s-au produs consecinţe fiscal-bugetare negative la furnizori/prestatori şi/sau la beneficiari ca urmare a aplicării regimului normal de taxare;
- aplicarea taxării inverse la furnizori/prestatori şi/sau la beneficiari poate genera consecinţe fiscal-bugetare negative.
*
Baza legală: art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 82 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.


miercuri, 20 iunie 2012

1 An de servicii contabile 100% compatibile cu tehnologia cloud !
Velcont, compania care a lansat intre primii serviciile “cloud”  in domeniul prestarilor de servicii contabile, sustine si investeste permanent in inovatie, in idei noi, in creativitate. In domeniului prestarilor de servicii,astfel de mai bine de un an toate serviciile noastre sunt 100% compatibilă cu tehnologia cloud.

Astfel clientii nostri au urmatoarele avantaje:

 1. reducerea semnificativa a  costurile hardware și software.
 2. majoritatea soluțiilor Cloud sunt compatibile cu sistemele clientilor de generație mai veche, implementările locale pot face același lucru.
 3. soluțiile locale nu pot fi influențate de fluctuațiile sau disponibilitatea rețelei la Internet
 4. se aliniaza la normele și reglementările legale în vigoare prin securitate și politici care sunt necesare în cadrul implementărilor locale.

Aceasta inovatie  ne permite sa raspundem mai rapid si mai eficient nevoilor clientilor nostri oferind o  experienta unica, servicii si produse noi si inovatoare.

luni, 11 iunie 2012

Deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul in anul 2012

Deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul este o problema care preocupa persoanele responsabile de organizarea si conducerea contabilitatii de la aproape toate firmele din Romania. Fie ca este condusa contabilitatea in partida dubla, fie ca este in partida simpla, implicatiile fiscale ale incadrarii corecte a cheltuielilor ii afecteaza pe toti cei ce calculeaza si platesc impozit pe profit sau pe venit (in cazul PFA care isi stabilesc venitul impozabil in sistem real de exemplu).
     
    Cheltuielile cu combustibilul sunt tratate de Codul fiscal:
     1. din punctul de vedere al deductibilitatii cheltuielii la art. 21 alin. (4) lit. t);
     2. din punctul de vedere al TVA la art. 1451 alin. (1).
     
    Pana la 31.12.2011, art. 21 alin. (4) litera t) prevedea: "(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt de ductibile:
     "(...) t) in perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011 inclusiv, cheltuielile privind com bustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
     1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
     2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
     3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."
     
    O.U.G. nr. 125/2011 care modifica si completeaza Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, modifica art. 21, prevazand la pct. 13):
     "La art. 21 alin. (4), lit. t) se modifica si va avea urmatorul cuprins: t) 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Prin exceptie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile in situatia in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:
     
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adap tate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
     
    2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
     
    3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea ac ti vi tatii de instruire in cadrul scolilor de soferi."

 
        Prevederile pct. 13 al O.U.G. nr. 125/2011 se aplica incepand de la 1 ianuarie 2012.
     
sursa:http://www.conta.ro/articol_deductibilitatea-cheltuielilor-cu-combustibilul-in-anul-2012-4986.html

vineri, 8 iunie 2012

Contabilitate la distanta !

In cadrul serviciului de contabilitate la distanta oferim servicii contabile financiare pentru orice firma cu sediul in Romania.
In acest caz oferim clientilor nostri acelasi servicii ca la o firma aflata in Satu Mare, in plus beneficiaza de o serie de avantaje:

 • comunicare permanenta si multidirectionala prin mail,telefon skype si la nevoie intalniri personale,
Mnetionam ca avand in vedere caracterul special al acestui serviciu tariful minim al prestarilor de servicii in cazul contabilitatii la distanta nu poate fii sub 100 lei/luna tarif ce cuprinde urmatoarele:
 • depunerea declaratiilor lunare,trimestriale,semestriale si anuale,
In cazul firmelor suspendate acest tarif este de 50 lei/luna.

Deasemenea in anumite termene si conditii asiguram asistenta de specialitate la controalele fiscale din partea autoritatii statului.

Serviciile standard oferite in pentru clientii care apeleaza la serviciul de contabilitate la distanta sunt:

1.inregistrarea cronologica a documentelor primare,
2.intocmirea registrului jurnal,registru inventar,registru de evidenta fiscala,jurnalelor TVA,
3.intocmirea balantei de verificare lunara,
4.stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale,
5.intocmirea si depunerea declaratiilor,
6.reglarea fisei sintetice,
7.intocmirea statelor de plata si a fiselor sintetice ale angajatilor,
8.redactarea si depunerea declaratiilor

Ce forma juridica sa va alegeti la inceputul unei afaceri?

Multi doresc sa porneasca o afacere dar nu stiu ce forma juridica sa-si aleaga.Mai jos incerc sa va ajut cu cateva sfaturi:


Activitate principala sau o (afacere) dupa servici ?


In primul rand trebuie sa va hotarati daca o sa va ocupati de viitoarea afacere alocand o mare parte din timpul dvs. pentru dezvoltarea ei sau o sa incercati sa va rotunjiti veniturile dupa orele de servici.
Formele cele mai cunoscute sunt P.F.A si S.R.L.Principala diferenta între cele doua forme de înregistrare a afacerilor e raspunderea proprietarului: în cazul unei societati cu raspundere limitata (SRL), proprietarul raspunde în fata creditorilor, fie ca e vorba de stat sau de privati, cu patrimoniul firmei.
De cealalta parte, persoana fizica autorizata (PFA) raspunde cu averea personala. Odata trecuti de calculul acestui risc, întreprinzatorii trebuie sa se gândeasca la forma de înregistrare pe care si-o permit. Este foarte important de stiut ca nu-ti poti face PFA în orice domeniu de activitate, pentru multe fiind nevoie de calificare sau studii.
Pentru SRL nu este nevoie de calificare. Singurele conditii sunt existenta unui sediu social (valabila si în cazul PFA) si a unui capital social de minimum 200 de lei.
Un avantaj al PFA este ca nu ai nevoie de un contabil care sa-ti semneze bilantul. Deci, o cheltuiala în minus, de minimum 150-200 de lei pe luna, pentru ca îti poti tine singur evidenta veniturilor si cheltuielilor. În schimb, relatia cu statul, în speta Ministerul Finantelor, devine foarte “personala“.
Cine plateste impozit mai mic?…
Categoric, PFA. Pentru ca singurul impozit platit este cel de 16% pe venitul net. În cazul SRL, dupa impozitul pe venit sau pe profit, se mai plateste impozitul pe dividende. În fapt, unul dintre principalele avantaje oferite de PFA este ca poti scoate bani din firma la orice ora, pentru ca nu este obligatorie tinerea unui registru de casa, ca în cazul SRL.
Impozitarea este diferentiata în cazul SRL-urilor: unele pot plati impozit de 3% pe cifra de afaceri, altele platesc 16% pe profit. Din nou, varianta care pare a fi mai buna este, de fapt, cea mai complicata. Ca sa ai voie sa platesti 3% pe cifra de afaceri trebuie sa ai minimum un angajat (maximum noua), caruia, pe lânga salariu, trebuie sa-i platesti contributiile sociale.
PFA
pret de înfiintare la firme specializate – 350 de lei
Plusuri
- contabilitate în partida simpla
- nu exista registru de casa (câstigurile pot fi folosite oricând, iar banii scosi din firma nu sunt impozitati ca dividende)
- impozitare asupra veniturilor estimate (poti beneficia de “credit” fiscal fara penalizari)
- impozit de 16% pe venitul net
Minusuri
- raspunderea în fata creditorilor (inclusiv statul) cu averea personala Constrângerea studiilor de specialitate în domeniul de activitate
SRL
cu plata impozitului pe profit: pret de înfiintare la firme specializate – 500-600 de lei
Plusuri
- libertate în ce priveste alegerea obiectu-lui de activitate si a numarului de angajati
- cheltuielile pentru desfasurarea activitatii si investitii intra în calculul impozitului
Minusuri
- profitul, dupa impozitare, poate fi tras prin dividende care sunt impozitate din nou cu 16%
Sursa: Money.ro


joi, 7 iunie 2012

Corectarea unui bon fiscal eronat si anularea unui bon fiscal in caz de retur de marfa


Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde:
sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea, cu precizarea motivaţiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum şi a numărului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei şi minutului emiterii acestuia;
decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit efectuate, emisă de directorul financiar-contabil, contabilul-şef sau de altă persoană care răspunde de gestionarea patrimoniului unităţii;
copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în AMEF;
nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.
În cazul returului de marfă utilizatorul întocmeşte un dosar care va cuprinde:
- nota de recepţie şi constatare de diferenţe, cod 14-3-1A, întocmită în baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectivă;
- dispoziţia de plată-încasare către casierie. cod 14-4-4;
- factura sau factura fiscală în roşu, după caz.
Baza legală:
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 75/21.01.2005;
- Hotărârea Guvernului României nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 348/25.04.2005.Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...