sâmbătă, 4 februarie 2012

Bilanț 2011


A apărut Ordinul 52/2012 al Ministerului Finanțelor privind întocmirea situațiilor financiare anuale.
De asemenea, pe siteul ANAF au apărut deja atât formularul PDF cât și softul J (Java) ce permite transformarea fișierelor XML în PDF.
Formularul de bilanț se va putea depune la ghișeele ANAF, fie doar în format hârtie (listat) și însoțit de fișierul PDF cu XML atașat, dar nesemnat cu ajutorul vreunui certificat digital, fie doar în format electronic – fișierul PDF semnat digital – caz în care nu mai e nevoie de formularul listat.
În acest din urmă caz, în care se va depune exclusiv în format electronic, trebuie să știți următoarele:
- documentele anexă la bilanț – situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de numerar, după caz; raportul administratorilor; raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz; propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; declarația scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilității, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare, notele explicative la bilanț – se vor scana la o rezoluție rezonabilă (o scanare la maxim 300 dpi fiind de ajuns în opina mea)
- imaginile rezultate în urma scanării, se vor arhiva în format zip. Atenție! Fișierul zip nu trebuie să aibă o mărime mai mare de 10 MB.
- arhiva rezultată se va atașa bilanțului, la validarea fișierului PDF, înainte de semnarea acestuia cu certificatul digital.
Update: După cum se înțelege din pagina de descărcare, de fapt din ghidul de depunere, situațiile financiare în format electronic se vor putea depune și on-line urmând aceiași procedură de depunere ca în cazul D112, D100 sau D300 de exemplu. 

vineri, 3 februarie 2012

Contribuabililor plătitori de venituri din salarii şi asimilate salariilor că au obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale pentru anul 2011 până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv.


Procedură
Fişele fiscale se depun la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luaţi în evidenţă, în format electronic, însoţite de borderoul centralizator editat cu ajutorul programului de asistenţă, semnat şi ştampilat conform legii.
Formatul electronic al formularului se obţine prin folosirea programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) de la adresele:
-    www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile;
-    www.finantevalcea.ro, secţiunea Utile/Descărcare declaraţii fiscale/Formulare fiscale.
Angajatorii vor edita fişele fiscale în format hârtie, în două exemplare semnate şi ştampilate, conform legii: unul se păstrează de către angajator iar celălalt se înmânează angajatului.
Foarte important! Fişele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, se depun de către contribuabilul care le-a înfiinţat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

Sancţiuni
Nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri asimilate salariilor a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale, precum şi neîndeplinirea obligaţiilor privind transmiterea la organul fiscal competent sau la terţe persoane (inclusiv angajat) a fişelor fiscale în termenul stabilit se sancţionează cu amendă: pentru persoanele fizice - de la 500 la 1.000 lei, iar pentru persoanele juridice - de la 1.000 la 5.000 lei.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...