luni, 30 ianuarie 2012

Întocmirea şi depunerea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31 decembrie


..........................................................................................................................................................................Prevederi cu caracter general
Potrivit acestor reglementări entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligaţia să întocmească şi să depună la unităţile teritoriale ale MFP situaţii financiare anuale încheiate la 31 decembrie. Aceşti contribuabili întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie conform Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie întocmite de aceste entităţi se depun la unităţile teritoriale ale MFP şi vor fi însoţite de formularele „Date informative”, cod 30, şi „Situaţia activelor imobilizate”, cod 40.
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi au optat pentru sistemul simplificat de contabilitateîntocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit OMFP nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie compuse din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 1969/2007.
..........................................................................................................................................................................
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul exerciţiului financiar nu întocmesc situaţii financiare anuale, acestea depun o declaraţie în acest sens, pe propria răspundere, la unităţile teritoriale ale MFP, care va cuprinde toate datele de identificare a entităţii: denumirea completă, conform certificatului de înmatriculare; adresa şi numărul de telefon; numărul de înregistrare la registrul comerţului; codul fiscal/codul unic de înregistrare; capitalul social.
..........................................................................................................................................................................
Situaţiile financiare anuale simplificate, raportul consiliului de administraţie/directoratului, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari, după caz, se depun la unităţile teritoriale ale MFP în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile HGR nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.
..........................................................................................................................................................................
Termenul de depunere a situaţiilor financiare anuale
Termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale la unităţile teritoriale ale MFP sunt următoarele:
- pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
- pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicată, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
..........................................................................................................................................................................
Important! Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul .zip.

sursa:www.finantevalcea.rosâmbătă, 21 ianuarie 2012

Declaratia 394 (pentru operatiuni efectuate din 01.01.2012) – termene si modalitati de depunere, sanctiuni, etc.


TERMEN DE DEPUNERE
Declaratia se depune pâna în data de 25 inclusiv a lunii urmatoare încheierii perioadei de raportare si numai daca în aceasta perioada au fost realizate operatiuni de natura celor care fac obiectul obligatiei de declarare.
MODALITATEA DE DEPUNERE
Declaratia se depune în format electronic sub forma unui fisier PDF care are atasat un fisier XML astfel:
- prin mijloace electronice de transmitere la distanta (on-line), în conditiile detinerii unui certificat calificat privind semnatura electronic;
- la registratura organului fiscal competent sau prin posta cu confirmare de primire, în format electronic, pe suport electronic, însotit de formularul listat, semnat si stampilat.
Declaratia se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta puse la dispozitie gratuit de unitatile fiscale sau pot fi descarcate de pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.
IMPORTANT! – Verificarea faptului ca este o declaratie corecta reprezinta un proces ulterior depunerii, care se desfasoara pe serverele centrale. Dupa depunerea prin internet sau la ghiseu a formularului (394), starea acesteia se poate verifica accesând portalul ANAF. Daca pe pagina de vizualizare a starii declaratiei se afiseaza un mesaj cu erorile pe care le contine documentul depus, trebuie ca, în termen de 3 zile lucratoare, sa se corecteze toate erorile comunicate si sa se reia procesul de depunere a declaratiei 394.
SANCTIUNI
Nerespectarea obligatiei de depunere a declaratiei informative reprezinta contraventie si se sacntioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 3.500 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 12.000 lei la 14.000 lei, pentru persoanele juridice, conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 219 alin.1 lit.f si alin.2 lit. c).
ATENTIE:
informatiile declarate în “Lista livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate pe teritoriul national” si cele declarate în “Lista achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national”, de catre toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA se vor încrucisa la nivel central în vederea corelarii informatiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) si beneficiarului (cel catre care s-a emis factura) iar informatiile din baza de date vor fi puse la dispozitia organelor de control.
prevederile OMFP nr. 3596 / 2011 (baza legala pentru noua D 394) intra în vigoare la data de 1 februarie 2012 si se aplica pentru operatiunile efectuate începând cu 1 ianuarie 2012 –
- pentru operatiunile efectuate pe teritoriul national pâna la data de 31 decembrie 2011, inclusiv ramân aplicabile prevederile OPANAF nr. 702/2007.

vineri, 20 ianuarie 2012

D 094 se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate


Data de 25 ianuarie 2012 reprezinta termen limită pentru depunerea Declaratiei 094 de către contribuabilii care au obligałia depunerii în anul 2012 a deconturilor trimestriale de TVA.
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România:
►care au realizat în anul 2011 o cifră de afaceri din :
● operatiuni taxabile, si/sau
● operatiuni scutite cu drept de deducere, si/sau
● operatiuni neimpozabile în România conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, sub plafonul de 100.000 euro,
►si care nu au efectuat în cursul anului calendaristic precedent, una sau mai multe achizitii intracomunitară de bunuri
au obligatia de a depune la organul fiscal competent, până în data de 25 ianuarie 2012 inclusiv, “Declaratia privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achiziŃii intracomunitare de bunuri în anul precedent ” – formular 094.
DE RETINUT : Echivalentul în lei a plafonului de 100.000 de euro se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil pentru data de 31 decembrie 2011. CURS 31.12.2011 
La determinarea cifrei de afaceri de 100.000 de euro se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate si alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operatiunile prevăzute la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal.
Formularul 094 se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute si un exemplar se depune fie la unitatea fiscală, direct la registratură fie la postă, prin scrisoare recomandată iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

miercuri, 11 ianuarie 2012

Cheltuieli deductibile/nedeductibile.


Art. 48 Codul fiscal
(4)Conditiile generale pe care trebuie sa le îndeplineasca cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a)sa fie efectuate în cadrul activitatilor desfasurate în scopul realizarii venitului, justificate prin documente;
b)sa fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul caruia au fost platite;
c)sa respecte regulile privind amortizarea, prevazute în titlul II, dupa caz;
d)cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
1.active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2.activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate în desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul;
3.prime de asigurare pentru asigurarea de risc profesional;
4.persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din prezentul titlu, cu conditia impozitarii sumei reprezentând prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul platii de catre suportator.

(5)Urmatoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a)cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
b)cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin.(6);
c)suma cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;
d)cheltuielile sociale, în limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pâna la 2% la fondul de salarii realizat anual;
e)pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevazute de actele normative în materie;
f)cheltuielile reprezentând tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
f1)cheltuielile reprezentând tichetele de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii;
g)contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru o persoana
h)prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 250 euro anual pentru o persoană;
i)cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cât si în scopul personal al contribuabilului sau asociatilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;
j)cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii pentru salariaţi şi contribuabili, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii;
k)dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României;
l)cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria - rata de leasing - în cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
m)cotizatii platite la asociatiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6).
n)cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

 6) Baza de calcul se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
b) cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decat cele prevazute la alin. (4) lit. d) si la alin. (5) lit. h);
e) donatii de orice fel;
f) amenzile, confiscarile, dobanzile, penalitatile de intarziere si penalitatile datorate autoritatilor romane si straine, potrivit prevederilor legale, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a imobilizarii corporale, potrivit prevederilor legale; 
i) cheltuielile de achizitionare sau de fabricare a bunurilor si a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
j) cheltuielile privind bunurile constatate lipsa din gestiune sau degradate si  neimputabile, daca inventarul nu este acoperit de o polita de asigurare;
k) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a incalcarii dispozitiilor legale in vigoare;
l) impozitul pe venit suportat de platitorul venitului in contul beneficiarilor de venit;

sâmbătă, 7 ianuarie 2012

Modificări ale Codului Fiscal: taxa pe valoarea adăugată

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză principalele modificări aduse de acest act normativ regimului fiscal aplicat taxei pe valoarea adăugată.
1. Nu este considerată prestare de servicii utilizarea bunurilor, altele decât bunurile de capital, în folosul propriu al persoanei impozabile sau al personalului sau pentru a fi puse la dispoziţia altor persoane în mod gratuit, a căror achiziţie face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit art. 145 indice 1 din Codul Fiscal - art. 129 alin. (4) lit. a).
2. Prevederea privind stabilirea exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată la data încasării avansului se extinde şi la avansurile încasate pentru plata importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente importului - art. 134 indice 2 alin. (2) lit. b).
3. Se defineşte livrarea unei construcţii noi care nu este scutită de TVA ca fiind şi orice construcţie transformată sau parte transformată a unei construcţii în cazul în care costul transformării, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei sau a părţii din construcţie, astfel cum aceasta este stabilită printr-un raport de expertiză, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării - art. 141 alin. (2) lit. f) pct. 4).
4. Pentru achiziţia vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, precum şi pentru achiziţia de combustibil destinat utilizării acestor vehicule, se acordă dreptul de deducerea taxei în proporţie de 50%. Excepţiile pentru care se acordă integral dreptul de deducere a TVA rămân neschimbate. Prevederile menţionate se aplică inclusiv în situaţia în care au fost emise facturi şi/sau au fost plătite avansuri, pentru contravaloarea parţială a vehiculelor rutiere motorizate, înainte de data de 1 ianuarie 2012, dacă livrarea acestora intervine după data de 1 ianuarie 2012 inclusiv - art. 145 indice 1 alin. (1) partea introductivă.
5. Se stabileşte faptul că nu sunt considerate bunuri de capital activele corporale fixe amortizabile a căror durată normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 ani precizându-se mai clar că durata de utilizare va fi înţeleasă ca durată de amortizare fiscală; activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul leasingului sunt considerate bunuri de capital la locator/finanţator dacă limita minimă a duratei normale de utilizare este egală sau mai mare de 5 ani - art. 149 alin. (1) lit. a).
6. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului precedent nu depăşeşte plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporţional cu perioada rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului, poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. Solicitarea se depune la organele competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv - art. 152 alin. (7) şi (7 indice 2).
7. Persoana impozabilă care nu este stabilită în România conform art. 125 indice 1 alin. (2) şi nici înregistrată în scopuri de TVA în România poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA dacă efectuează în România oricare dintre următoarele operaţiuni: importuri de bunuri, operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul Fiscal (închirierea de bunuri imobile), dacă optează pentru taxarea acestora; operaţiunile prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul Fiscal (livrarea de clădiri) dacă acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin opţiune - art. 153 alin. (4).
8. Se introduce în Codul Fiscal prevederea referitoare la stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor comerciale cu sediul activităţii economice în România înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului - art. 153 alin. (7 indice 1).
9. Organele fiscale competente anulează din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA pe lângă situaţiile în care contribuabilul este declarat inactiv sau a intrat în inactivitate temporară şi în următoarele cazuri :
- dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente (atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilit prin decizie a organului fiscal competent rămas definitiv în sistemul căilor administrative de atac sau prin hotărâre judecătorească, după caz);
- dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;
- dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare;
- dacă persona nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, la solicitarea persoanei impozabile sau din oficiu de către organele fiscale competente;
- în situaţia scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul contribuabililor care nu au depăşit plafonul de scutire, la solicitarea persoanei impozabile.
După anularea înregistrării în scopuri de TVA organele fiscale competente înregistrează persoanele impozabile în scopuri de TVA, astfel:
- din oficiu, de la data la care a încetat situaţia care a condus la anularea înregistrării, în cazul persoanelor impozabile declarate inactive sau intrate în suspendare temporară;
- la solicitarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta sau asociaţii/administratorii acesteia au avut fapte înscrise în cazierul fiscal şi au fost anulate, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA;
- la solicitarea persoanei impozabile în situaţia în care aceasta nu a depus decontul de taxă pe parcursul unui semestru calendaristic, de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, pe baza prezentării deconturilor de taxă nedepuse la termen şi a unei cereri motivate din care să rezulte că se angajează să depună la termenele prevăzute de lege deconturile de taxă. Dacă respectiva situaţie reprezintă prima abatere, persoanele impozabile vor fi înregistrate în scopuri de TVA, dacă îndeplinesc toate condiţiile, numai după o perioadă de 3 luni de la anularea înregistrării. În situaţia în care, după reînregistrarea în scopuri de TVA situaţia se repetă, organele fiscale vor anula codul de înregistrare în scopuri de TVA şi nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare;
- la solicitarea persoanei impozabile, în situaţia în care scoaterea din evidenţă s-a datorat depunerii de deconturi în care nu sunt înscrise achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că va desfăşura activităţi economice, cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea, data înregistrării în scopuri de TVA fiind data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. Organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reînregistrare dacă persoana impozabilă nu depune o cerere de înregistrare în scopuri de TVA în maximum 180 de zile de la data anulării.
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu pot aplica prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici întreprinderi până la data înregistrării în scopuri de TVA, fiind obligate să aplice prevederile art. 11 alin. (1 indice 1) şi (1 indice 3) din ordonanţă, respectiv nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă - art. 153 alin. (9) şi (9 indice 1).
10. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA a fost anulată. Registrele vor fi publice şi se vor afişa pe websiteul ANAF - art. 153 alin. (9 indice 2).
11. Se introduce posibilitatea ca persoanele impozabile pentru care a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA în situaţia nedepăşirii plafonului de scutire şi care nu au efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau au efectuat ajustări incorecte, să depună o declaraţie privind sumele rezultate ca urmare a ajustărilor TVA efectuate conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 sau privind corecţia ajustărilor efectuate. Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat în toate celelalte situaţii menţionate la art. 153 alin. (9) din ordonanţă, trebuie să depună o declaraţie privind taxa colectată care trebuie plătită, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru operaţiunile impozabile efectuate în perioada în care persoana impozabilă nu are cod valabil de TVA - art. 156 indice 3 alin. (9) şi (10).
12. La solicitarea înregistrării în Registrul Operatorilor Intracomunitari de către societăţile comerciale se va solicita cazierul judiciar numai pentru asociaţii ce deţin mai mult de 5% din capitalul social - art. 158 indice 2 alin. (15).
13. Se extind măsurile de simplificare la livrarea mai multor categorii de deşeuri, astfel:
- livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;
- livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase şi neferoase, aliajele acestora, zgură, cenuşă şi reziduuri industriale ce conţin metale sau aliajele lor;
- livrarea de deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticlă şi sticlă;
- livrarea materialelor prevăzute mai sus după prelucrarea/transformarea acestora prin operaţiuni de curăţare, polizare, selecţie, tăiere, fragmentare, presare sau turnare în lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obţinerea cărora s-au adăugat alte elemente de aliere - art. 160 alin. (2) lit. a).

Prevederi referitoare la contribuabilii inactivi şi cărora li s-a anulat codul de înregistrare în scopuri de TVA
Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78 indice 1 din OUG nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi economice în perioada de inactivitate nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate în perioada respectivă - art. 11 alin. (1 indice 1).
Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii inactivi nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită - art. 11 alin. (1 indice 2)
Contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate în perioada respectivă, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă - art. 11 alin. (1 indice 3).
Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată, cu excepţia celor inactivi, celor care au solicitat scoaterea din evidenţă pentru nedepăşirea plafonului de scutire şi celor care nu erau obligaţi să se înregistreze în scopuri de TVA, nu beneficiază de dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor respectiv, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită - art. 11 alin. (1 indice 4) - intră în vigoare începând cu 1 iulie 2012.

sursa:www.finantevalcea.ro

Noutăţi privind scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, au fost aduse modificări procedurii de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei.
În articolul de mai jos, prezentăm principalele modificări aduse de actul normativ menţionat şi câteva exemple practice.

Reglementări
Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care, în cursul anului precedent, nu depăşeşte plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporţional cu perioada rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.
Solicitarea se depune la organele competente în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.
Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.
Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.
În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată.
Important! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la 30 septembrie 2011 inclusiv.

Exemple
1. O persoană impozabilă, înfiinţată în anul 2010, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 70.000 lei, echivalentul în euro a 20.700 euro. Deoarece cifra de afaceri obţinută în anul 2011 nu depăşeşte plafonul de scutire pentru întreprinderile mici (de 35.000 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
2. O persoană impozabilă, înfiinţată în luna august 2011, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 35.000 de lei, respectiv 10.350 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare până la finele anului potrivit art. 153 alin. (5) din Codul Fiscal pentru care persoana impozabilă poate aplica regimul de scutire este de 14.583 euro (35.000/12 x 5), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
3. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală luna calendaristică, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna aprilie 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii aprilie este de 6.000 lei, respectiv 1.774 euro. Deoarece cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie - aprilie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat pentru perioada de desfăşurare a activităţii (35.000/12 x 4), persoana impozabilă poate, până la 10 mai 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
4. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală trimestrul calendaristic, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna iunie a anului 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii iunie este de 30.000 lei, respectiv 8.871 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie - iunie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat corespunzător perioadei de desfăşurare a activităţii (35.000/12 x 6 = 17.500 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 iulie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
Notă: cursul de schimb valutar utilizat la calcularea plafonului de scutire de TVA este cel de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei/euro.

sursa:www.finantevalcea.ro

miercuri, 4 ianuarie 2012

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2011

Reamintim clientilor nostri  persoane juridice că au obligaţia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2011.Prin email va punem la dispozitie setul complet de documente ce trebuie complectat de ADMINISTRATOR sau de PRESEDINTELE COMISIEI DE INVENTARIERE ! 

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...