vineri, 14 decembrie 2012

Vineri, 21 decembrie inclusiv, termen limită pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale!


Termenul a fost reglementat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 845/13.12.2012, care a completat Codul de Procedură Fiscală prin introducerea art. 111^1.
În acest context, invităm contribuabilii ca, până vineri, 21 decembrie a.c. inclusiv, să depună declaraţiile fiscale şi să achite obligaţiile aferente acestora.

sursa:http://www.finantevalcea.ro/foarte-important-vineri-21-decembrie-inclusiv-termen-limit-pentru-declararea-i-plata-obligaiilor-fiscale141212.html

vineri, 30 noiembrie 2012

TVA la încasare. O scurtă sinteză.


Cine aplică sistemul de TVA la încasare?
Aplică acele persoane impozabile, ce sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 și au sediul activității economice în România conform art.125^1 alin.2 lit.a, ce, în anul calendaristic precedent, au realizat o cifră de afaceri mai mică de 2.250.000 lei (această sumă fiind plafonul până la care se aplică acest sistem de TVA la încasare). Sistemul este, așadar, obligatoriu și nu opțional cum ar putea crede unii.
Ce este cifra de afaceri în acest caz? Cum se determină?
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi a operațiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 132 şi 133, realizate în cursul unui an calendaristic.
Ce neclarități apar? E vorba de o cifră de afaceri, alta decât cea din codul fiscal de la art.152. Și diferită de cea înscrisă în situațiile financiare. De ce? Pentru că așa cum e formulat textul, în această cifră de afaceri intră și livrările de active fixe corporale și necorporale, spre exemplu, livrări ce la determinarea plafonului de scutire pe art.152 nu se iau în considerare, iar în contul de profit și pierdere nu sunt cuprinse în cifra de afaceri ci în veniturile totale din exploatare.
Ce se întâmplă dacă o persoană impozabilă ce nu a aplicat TVA la încasare având o cifră de afaceri mai mare decât acest plafon, în cursul unui an calendaristic nu-l mai realizează?
Va aplica sistemul de TVA la încasare din prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor. Adică? Ce vrea să spună textul legii prin asta? Pentru a înțelege, trebuie să revedem noțiunea legată de perioadă fiscală definită de codul fiscal la art.156^1, ce la alin.1 al acelui articol definește perioada fiscală ca fiind luna calendaristică sau, prin excepție, trimestrul. De aceea, textul trebuie citit astfel: vor aplica TVA la încasare începând cu data de 1 februarie (dacă perioada fiscală este luna) sau 1 aprilie (dacă perioada fiscală este trimestrul) a anului următor celui în care nu a realizat plafonul de 2.250.000 lei.
Ce se întâmplă dacă o persoană ce aplică sistemul de TVA la încasare, depășește plafonul stabilit pentru aplicarea acestuia în cursul unui an calendaristic?
Va aplica sistemul de TVA la încasare până la finele perioadei fiscale următoare lunii în care a fost depășit. Revenind la explicația anterioară legată de perioada fiscală, să exemplificăm: dacă o persoană depășește plafonul de 2.250.000 lei în luna iunie 2013 și perioada fiscală este luna, atunci va aplica sistemul de TVA la încasare până în 31 iulie inclusiv. Nu-l va mai aplica de la data de 1 august. Similar, dacă perioada fiscală este trimestrul, atunci abia începând cu data de 1 octombrie nu va mai aplica sistemul de TVA la încasare.
O firmă nou înregistrată în scopuri de TVA, ce regim aplică?
Va aplica regimul de TVA la încasare.
Ce este faptul generator și exigibilitatea?
Faptul generator reprezintă faptul prin care sunt realizate condițiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei – art.134 alin.1 CF. Concret, faptul generator este dat de operațiunea realizată de către o persoană având loc, de regulă, la data realizării operațiunii. Sunt și unele excepții de la această regulă, excepții în care faptul generator nu este data livrării bunurilor sau serviciilor.
Dar exigibilitatea taxei? Dacă nu știați, în codul fiscal, noțiunea de exigibilitate nu este singulară. Se vorbește despre exigibilitatea taxei (art.134 alin.2 CF) și exigibilitatea plății taxei (art.134 alin.3), cele două noțiuni fiind distincte, independente și cu înțelesuri diferite.
Ce este exigibilitatea taxei? Este data la care autoritatea fiscală devine îndreptățită să solicite plata acestei persoanelor obligate la plata taxei chiar dacă plata acesteia poate fi amânată. Mai simplu spus – e data la care se va colecta TVA.
Dar exigibilitatea plății taxei? Este data de la care o persoană are obligația de a achita la bugetul statului taxa datorată, fiind și data de la care, în caz de neplată, se calculează dobânzi și penalități.
De ce sunt importante aceste noțiuni când discutăm despre acest sistem al TVA la încasare?
Pentru că sistemul de TVA la încasare reprezintă o excepție de la regula conform căreia exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
Excepția spune că în cazul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, exigibilitatea intervine la data încasării integrale sau parțiale a livrării de bunuri sau servicii. Dar, dacă în termen de 90 de zile calendaristice calculate conform codul civil de la emiterea facturiiaceasta nu este încasată, atunci exigibilitatea taxei va interveni în cea de-a 90-a zi de la emiterea facturii. Dacă factura nu a fost emisă, exigibilitatea TVA va lua naștere în cea de-a 90-a zi de la data la care factura trebuia emisă, terme calculat conform codului de procedură civilă.
Termenul de 90 de zile, necesită, în mod cert, norme de aplicare clare emise de MF cu exemple concrete. Pare foarte simplu, la prima vedere: emit factura, nu o încasez în 90 de zile, în cea de 90-a zi taxa devine exigibilă. De ce doar pare simplu? Pentru că, în fapt, în textul legii e inserată mențiunea conform căruia termenul de 90 de zile de la data emiterii facturii, în care să nu se fi încasat aceasta, se determină conform codului de procedură civilă. Or, în acesta, la titlul III din codul de procedură civilă, art.2551-2556 se discută despre termene. Și, mai concret e vorba de art.2553 ce spune explicit la alin.1 “Când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului.”, iar la alin.2 “Termenul se va împlini la ora 24,00 a ultimei zile”. Ca urmare, dacă prima și ultima zi nu se iau în considerare, logic, ar fi vorba de fapt de 92 de zile. Așadar dacă nu încasez factura în 92 (sau 91?) zile calendaristice (aici intrând și prima și ultima zi) de la emitere, atunci TVA va deveni exigibilă în cea de-a 90-a zi de la emitere. E cam ciudat și, pe de o parte, de neînțeles de ce au preferat să se complice astfel.
În care situații nu se aplică sistemul TVA la încasare ci regula generală, indiferent de faptul că persoana este sau nu eligibilă pentru aplicarea acestui sistem?
1. Cazul în care persoana face parte dintr-un grup fiscal unic, conform art.127 alin.8 CF 
2. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160 (mai concret – dacă se aplică taxarea inversă de către beneficiar) 
3. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care sunt scutite de TVA – se aplică art.141-144 CF; 
4. În cazul operațiunilor supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 152^1 – 152^3; 
5. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, parțial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă eligibilă pentru aplicarea sistemului TVA la încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesioniști şi asocieri fără personalitate juridică; 
6. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoană afiliată furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.
După cum se poate observa, punctul 5 este unul ce poate genera probleme și în aplicarea lui este obligatoriu să fie tratat prin normele de aplicare. De ce? Foarte simplu. Pentru că e posibil un astfel de scenariu: se emite o factură pentru care există promisiunea plății cu OP în termen de 30 de zile de la emitere. Trec cele 30 de zile, dar nu se încasează factura. În cea de-a 45-a zi factura se încasează numerar, beneficiarul renunțând la a mai face plata prin virament. Problema apare la modul în care se tratează exigibilitatea TVA. Pentru cel ce livrează bunurile, exigibilitatea în acest caz se va muta de la data încasării, la data emiterii facturii și emitentul va fi pasibil de calcul de penalități. În aceste condiții este recomandabilă instituirea unei discipline financiare mult mai mare față de ceea ce se practică acum și obligarea beneficiarului la respectarea modalității de plată convenite la emiterea facturii.
ATENȚIE! Dacă veți emite o factură și veți încasa numerar, pe loc, anterior ulterior sau în orice moment, o parte din aceasta, TVA înscris pe acea factură va avea exigibilitatea la emiterea facturii, integral.
De asemenea, un caz ce nu este explicat concret în codul fiscal referitor la data încasării facturii este cel în care aceasta se încasează nu cu numerar sau prin virament bancar ci prin substitute de numerar cum sunt: cambie, CEC, bilet la ordin, acreditiv, card de credit sau debit, scrisoare de credit. De ce e nevoie de precizări referitor la încasarea cu astfel de instrumente. Logic ar fi ca o factură, pentru care s-a primit de la beneficiar un CEC cu scadența la 30 de zile de la data emiterii facturii, să fie considerată ca fiind încasată la data acceptării acelui CEC. Pentru că acceptarea lui duce la încasarea unui efect comercial de la beneficiar, a unei hârtii cu valoare (CEC) nicidecum a facturii. De altfel, știți că și în contabilitate există operație de tip 413=4111, ce arată stingerea creanței printr-un efect comercial de încasat. Or, în această situație factura fiind încasată la data acceptării CEC exigibilitatea TVA va apărea și ea la acea dată indiferent că banii au fost încasați efectiv sau nu și nu la încasarea efectivă a CEC-ului respectiv.
În opinia mea, facturile pentru care s-au acceptat CEC, BO, cambii, cărți de credit/debit, sau alte substitute de numerar (tichete de masă spre exemplu, BCF) sunt considerate încasate, respectiv achitate la data acceptării acestora de către furnizorul bunurilor/serviciilor.
De asemenea alte modalități de stingere a creanțelor/datoriilor o reprezintă compensările și, de asemenea un caz particular, contractele de cesiune de creanță ce pot avea clauze extrem de diverse în ceea ce privește data la care convin părțile stingerea debitelor. Și ar fi necesară precizarea în norme a tratamentului fiscal, din punct de vedere al TVA, al acestor spețe.
Un alt caz ce va trebui reglementat este cel al facturilor pentru care anterior s-au încasat avansuri, facturate și încasate numerar.
Ce se întâmplă dacă o persoană nu va mai avea obligația aplicării sistemului de TVA la încasare ca urmare a depășirii plafonului?
Persoana respectivă va aplica sistemul de TVA la încasare pentru toate facturile emise anterior ieșirii din acest sistem chiar dacă le va încasa ulterior ieșirii.
Ce se întâmplă dacă o persoană va avea obligația aplicării sistemului de TVA la încasare ca urmare faptului că nu a realizat plafonul?
Pentru facturile emise anterior datei intrării în sistemul de TVA la încasare va aplica regula generală a exigibilității taxei. Adică va colecta TVA la emiterea facturii, nu la încasarea acesteia.
Cum se va determina taxa exigibilă la încasare?
Simplu. Prin aplicarea metodei sutei majorate. La suma încasată se va aplica 24×100/124, 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, în funcție de cota utilizată, întrucât se va considera că suma încasată cuprinde și taxa. Ca o recomandare pentru aceste situații și pentru a evita confuzii, discuții contradictorii: asigurați-vă că factura emisă cuprinde bunuri și servicii taxabile la care se aplică unitar aceiași cotă de TVA, pentru că va fi greu de demonstrat, în cazul în care pe aceiași factură aveți bunuri și servicii taxabile cu cotă standard de 24%, cu cotă redusă de 9% și/sau scutite cu/fără drept de deducere, cât din încasare este aferentă uneia sau alteia. De aceea recomandabil ar fi ca factura să fie emisă distinct pentru bunuri și servicii taxabile și în cadrul acestora, distinct pe fiecare cotă de TVA. Dar, prin norme ar fi posibil să apară o reglementare prin care se va putea efectua o determinare proporțională a fiecărei situații în cazul în care există un astfel de caz (cote multiple și operațiuni scutite pe aceeași factură) și determinarea din încasări proporțional a sumelor la care s-ar colecta TVA.
Ce se întâmplă dacă apar situații de ajustare a bazei de impozitare – cele prevăzute la art.138 și persoana aplică sistemul de TVA la încasare?
Ca regulă generală, în aceste situații, taxa este exigibilă la data la care apar situațiile respective, regimul de impozitare, cotele aplicabile și cursul de schimb valutar utilizat sunt aceleași ca a operațiunii ce a generat evenimentele.
În cazul aplicării sistemului de TVA la încasare însă, deși cotele aplicabile, cursul de schimb valutar și regimul de impozitare sunt aceleași cu a operațiunii ce a generat evenimentele, în ceea ce privește exigibilitatea taxei se aplică regulile următoare:
Dacă a fost emisă o factură şi, ulterior, operaţiunea este anulată total sau parţial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor (art.138 lit.a), în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum şi în cazul anulării totale ori parţiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauză ca urmare a unui acord scris între părţi sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile sau în urma unui arbitraj (art.138 lit.b), în cazul în care cumpărătorii returnează ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circulă prin facturare (art.138 lit.e) se va proceda astfel:
 1. în cazul anulării operațiunii, în totalitate, înainte de livrare/prestare, taxa va fi exigibilă la data anulării, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea taxei, iar dacă există contravaloare pentru care nu a intervenit exigibilitatea taxei se va opera anularea taxei neexigibile aferente
 2. în cazul în care operațiunea este anulată parțial înainte de livrare/prestare, se va opera reducerea taxei neexigibile pentru contravaloarea pentru care taxa nu este exigibilă, iar în cazul în care taxa aferentă anulării depășește taxa neexigibilă, pentru diferență exigibilitatea taxei apare la data anulării operațiunii.
În cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor (art.138 lit.c) se va aplica punctul 2 de mai sus, pentru că discutăm despre o reducere, de regulă parțială, ulterioară livrării. E cazul reducerilor financiare sau comerciale acordate ulterior facturării. În cazul reducerilor acordate la facturare, taxa neexigibilă se va reduce corespunzător la data operației.
În cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă. Cazul de la art.138 lit.d. În această situație se va proceda la anularea taxei neexigibile aferente – dacă deja nu a devenit exigibilă, caz în care se va anula taxa exigibilă.
Toate aceste reguli, aplicabile situațiilor de ajustare ce apar conform art.138, se aplică în interiorul celor 90 de zile de la emiterea facturii, întrucât dacă ajustarea bazei de impunere se va face conform uneia din cele 5 situații de ajustare prevăzute de art.138, ulterior celor 90 de zile de la data emiterii acesteia sau de la data termenului limită pentru emiterea ei (dacă nu a fost emisă factură) taxa va fi exigibilă la data la care intervine evenimentul de ajustare.
Pot deduce TVA integral, dacă aplic sistemul de TVA la încasare?
Legiuitorul a limitat dreptul de deducere al TVA, de fapt a amânat dreptul de deducere al TVA aferente achiziției de bunuri/servicii, până în momentul în care taxa aferentă bunurilor și serviciilor ce i-au fost livrate/prestate a fost achitată furnizorului său. Asta chiar dacă o parte din operațiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea acestui sistem, dar fără a se aplica pentru AIC, importuri sau achiziții supuse taxării inverse.
Ce trebuie remarcat aici? Că, de fapt, codul fiscal nu cere achitarea facturii furnizorului ci achitarea taxei facturate. Ce neclaritate apare însă: nu se spune clar și e nevoie de norme de aplicare clare în acest sens, dacă achitarea taxei trebuie să fie făcută pentru toate facturile emise de furnizor sau se poate deduce pe măsură ce se achită taxa, parțial sau integral din fiecare factură în parte. Adică: va fi nevoie să achit o sumă egală cu taxa înscrisă în toate facturile primite de la furnizor sau e suficient sa achit o sumă egală cu taxa dintr-o factură pentru a deduce taxa înscrisă în acea factură?
S-au modificat condițiile de exercitare a dreptului de deducere. O persoană ce aplică sistemul de TVA la încasare, pentru a deduce taxa va trebui să dețină o factură emisă conform art.155 precum și dovada plății. După cum se vede nu se spune “dovada plății facturii” ci doar “dovada plății”. Coroborat cu prevederile anterioare ale art.145^1 alin. 1^1 și 1^2, va trebui făcută dovada plății cel puțin a unei sume egale cu TVA înscrisă în facturile emise de către furnizor. Și, de asemenea, trebuie remarcat că legiuitorul cere achitarea întregii taxe aferente bunurilor/serviciilor achiziționate. Astfel achitarea unei sume mai mici decât suma taxei înscrisă în factură, nu dă dreptul de deducere a acesteia.
ATENȚIE! Și dacă nu aplicați sistemul de TVA la încasare, vă este restricționat dreptul de deducere al TVA înscris pe facturi emise de persoane ce aplică sistemul de TVA la încasare, dacă nu faceți dovada plății către furnizor a unei sume cel puțin egale cu acel TVA.
Facturarea în cazul aplicării sistemului de TVA la încasare.
Va fi obligatorie înscrierea pe facturi a mențiunii “TVA la încasare”, dacă nu se emit facturi simplificate, pentru cei ce aplică acest sistem în cazul operațiunilor ce nu sunt exceptate, în mod explicit, de la aplicarea lui. Spre exemplu o factură emisă urmare a unui bon fiscal achitat numerar, nu va purta mențiunea respectivă, o factură de livrare de lemn emisă de o persoană înregistrată în scopuri de TVA către o altă persoană înregistrată în scopuri de TVA, caz pentru care se aplică măsurile de simplificare (art.160 CF) – taxarea inversă, nu va purta mențiunea “TVA la încasare” ci, acea mențiune specifică operației sale “Taxare inversă”.
Obligații declarative.
Nu există vreo declarație specifică celor ce aplică sistemul de TVA la încasare. Încă. Dar există obligația persoanelor ce sunt obligate la aplicarea acestui sistem, să depună la organele fiscale o notificare.
De asemenea, MF a înființat un nou registru – al persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA, registru nou înființat de MF cu această ocazie, pentru că, nu-i așa, ce-i un contabil sau finanțist fără registre. Acest registru este public și va fi postat pe Internet pe siteul ANAF. Înscrierea sau radierea persoanelor în acest registru se va face în baza notificărilor depuse de către cei ce au această obligație, sau din oficiu pentru cazurile în care deși există obligația notificării organelor fiscale, persoana ce are obligația notificării nu o face. Există și o excepție: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului, se vor înscrie automat, din oficiu, în registrul respectiv.
Înscrierea se va face până la data de 1 a lunii următoare perioadei fiscale.
Notificarea se va depune până la data de 25 ianuarie a anului următor, din care să rezulte că cifra de afaceri, determinată conform art.134^2 alin.3, realizată în anul anterior, nu depășește plafonul de 2.250.000 lei. Deci, dacă nu ați realizat plafonul, depuneți notificare în acest sens. Nu aveți obligația depunerii acestei notificări dacă în anul anterior ați aplicat sistemul de TVA la încasare și nu ați depășit plafonul de 2.250.000 lei având astfel obligația de a continua aplicarea sistemului.
La fel, dacă persoana ce aplică sistemul de TVA la încasare, depășește plafonul de 2.250.000 lei, va fi obligată să depună la organele fiscale, până în 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul. Dacă nu o depuneți la fisc, acesta vă va radia din oficiu și radierea se va înscrie cu data deciziei.
Dacă aveați obligația, dar nu depuneți la fisc notificarea respectivă iată ce se întâmplă: organele fiscale vă vor înscrie/radia, din oficiu, în registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare în baza unei decizii emise în acest scop. Data înscrierii și de la care se va aplica/înceta sistemul TVA este data deciziei. Trebuie să știți însă că se aplică prevederi specifice. Astfel, în perioada cuprinsă între data la care persoana impozabilă avea obligația aplicării sistemului de TVA la încasare și data înregistrării din oficiu de către organele fiscale, veți colecta TVA întrucât se vor aplica regulile generale ale exigibilității, însă ca o măsură de pedepsire a nedepunerii notificării, dreptul de deducere al TVA aferent bunurilor/serviciilor, se va amâna până la plata taxei aferentă acestor livrări.
Ce trebuie făcut în anul 2012? Se aplică acest sistem în acest an?
Nu, nu se va aplica în 2012. Aplicarea lui se va face de la data de 1 ianuarie 2013 de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 au realizat o cifră de afaceri mai mică decât plafonul de 2.250.000 lei. Există însă niște obligații instituite prin art.II din OG 15/2012.
Și anume depunerea până la data de 25 octombrie 2012 a unei notificări la organele fiscale, de către peroanele respective, din care să rezulte cifra de afaceri, calculată conform art.134^2 alin.3, realizată în perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv. În caz de nedepunere, înscrierea se va face din oficiu așa cum am arătat anterior.
Concluzii.
Ce putem concluziona până acum?
Că de fapt acest sistem al TVA la încasare va duce la o birocratizare excesivă, la complicarea evidențelor contabile a firmelor. În ce sens? Firmele vor fi obligate să urmărească mult mai strict, de fapt, mult mai detaliat, decât până acum modul în care încasează creanțele și în care achită facturile.
Colectarea TVA nu e efectuată real la încasarea efectivă. Ci, are un termen maxim în care nu se face colectarea taxei. În fapt e o amânare a colectării taxei pentru maxim 90 de zile de la emiterea facturii. Dacă nu încasezi în 90 de zile, colectezi oricum.
De asemenea exercitarea dreptului de deducere nu se poate face decât dacă achiți furnizorului tău o sumă cel puțin egală cu taxa facturată de acesta.
Va crea probleme unor firme ce, culmea, sunt în relație contractuală cu statul. Și am să vă dau un exemplu. O farmacie ce eliberează rețete gratuite și compensate semnează contracte cu CNAS în care termenul de plată al facturilor este de 240 zile. Deci, va colecta oricum TVA în a 90-a zi. O să spuneți că acum colectează TVA la emiterea facturii. Da, este corect, dar acum deduce TVA pe facturile primite, facturi ce au și ele termen de plată mai mare de 120 zile în multe cazuri. Dar, după intrarea în acest sistem, firmele, pentru a amâna TVA colectat și a putea să deducă TVA, vor fi nevoite să facă un efort financiar suplimentar pentru că vor trebui să achite facturi scadente, ce au fost emise înainte de intrarea în acest sistem precum și tot sau o parte din TVA înscris în facturile primite ulterior intrării în acest sistem pentru a putea deduce integral sau măcar o parte din TVA într-o perioadă în care altfel doar ar colecta TVA.
E nevoie de norme ca de aer. Sunt necesare clarificări cu privire la unele aspecte așa cum am arătat anterior.
Probabil se vor modifica D300, D394.
Facturile ce poartă mențiunea “TVA la încasare” vor trebui obligatoriu să fie încasate integral prin virament sau oricum altcumva decât cu numerar, întrucât orice încasare numerar, integrală sau parțială, a acestor facturi, va duce la reconsiderarea termenului de exigibilitate, exigibilitatea mutându-se de la încasare la facturare.
sursa:http://www.sagasoftware.ro/?p=596

miercuri, 14 noiembrie 2012

Sistemul taxei pe valoarea adăugată la încasare


Sinteză, principalelor caracteristici ale sistemului taxei pe valoarea adăugată (TVA) la încasare, care rezidă din aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Aplicabilitate obligatorie
 • Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, cu sediul activităţii în România şi cifra de afaceri în anul precedent mai mică de 2.250.000 lei. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi prestările de servicii taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, precum şi operaţiunile pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate conform art. 132 şi 133 din Codul Fiscal. Data aplicării - prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor.
 • Persoanele impozabile cu sediul în România care se înregistrează ca plătitoare de TVA în cursul anului. Data aplicării - data înregistrării în scopuri de TVA.
Atenţie!
La data depăşirii plafonului cifrei de afaceri în anul curent sistemul se aplică până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care s-a depăşit.
Sistemul se aplică numai de persoanele înregistrate pe art. 153 din Codul Fiscal şi care au sediul activităţii în România.

Exigibilitate
 • Exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine:
- în termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă;
- în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul-limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii, calculată conform dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă.
Prin încasarea contravalorii livrării sau prestării se înţelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obţine contrapartida pentru aceste operaţiuni de la beneficiar sau de la un terţ precum plata în bani, plata în natură, compensarea, cesiunea de creanţe, utilizarea unor instrumente de plată.

Excepţii de la aplicare:
 • persoanele care fac parte dintr-un grup fiscal unic (art. 127 alin. (8) din Codul Fiscal);
 • operaţiuni pentru care locul livrării sau prestării nu se consideră a fi în România;
 • persoanele nestabilite în România chiar dacă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România (direct sau prin reprezentant fiscal);
 • persoanele impozabile care au sediul activităţii în afara României dar sunt stabilite în România prin sediu fix conform art. 125^1 alin. (2) lit. b).
Operaţiuni exceptate:
 • livrări/prestări pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata TVA;
 • livrări/prestări scutite de TVA;
 • livrări/prestări cu încasare în numerar;
 • operaţiuni supuse regimurilor speciale (art. 152^1 Regimul special pentru agenţiile de turism; art. 152^2 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi; art. 152^3 Regimul special pentru aurul de investiţii);
 • livrări/prestări către beneficiari persoane afiliate (art. 7 din Codul Fiscal).
Reguli pentru facturi emise înainte de intrarea în sistem:
 • nu se aplică sistemul pentru facturile pentru contravaloarea totală a livrărilor/prestărilor emise înainte de data intrării în sistem (indiferent dacă sunt sau nu încasate) dacă faptul generator intervine după intrarea în sistem;
 • pentru facturi reprezentând contravaloarea parţială a livrărilor/prestărilor emise înainte de intrarea în sistem (indiferent dacă au fost sau nu încasate) pentru care faptul generator intervine după data intrării în sistem - se aplică sistemul numai pentru diferenţele ce vor fi facturate după intrarea în sistem.
Reguli pentru facturi emise înainte de ieşirea din sistem:
 • pentru facturi reprezentând contravaloarea totală a livrărilor/prestărilor emise înainte de data ieşirii din sistem (indiferent dacă au fost sau nu încasate) pentru care faptul generator intervine după ieşirea din sistem - se aplică sistemul (exigibilitatea intervine la încasare);
 • pentru facturi reprezentând contravaloarea parţială a livrărilor/prestărilor emise înainte de data ieşirii din sistem pentru care faptul generator intervine după data ieşirii se aplică sistemul numai pentru taxa aferentă contravalorii parţiale a livrării/prestării facturate înainte de ieşirea din sistem.
Determinarea taxei aferente încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării/prestării
 • Fiecare încasare (totală sau parţială) se consideră că include şi TVA - TVA colectată se determină prin aplicarea sutei majorate (24; 9; 5 x 100/124, 109, 105).
Procedura deducerii
 • Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.
 • Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare.
Alte reglementări:
 • înscrierea pe facturi a menţiunii „TVA la încasare” este obligatorie pentru operaţiunile pentru care contribuabilii sunt obligaţi să aplice sistemul;
 • în situaţia în care furnizorul/prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi, dar omite să înscrie menţiunea „TVA la încasare”, deşi operaţiunea nu este exceptată de la aplicarea sistemului de TVA la încasare, beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere la data plăţii facturii;
 • determinarea cifrei de afaceri pentru plafon se face potrivit bazei de impozitare înscrisă în Decont (formular 300) pe rândurile corespunzătoare operaţiunilor taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate plus rândurile de regularizări corespunzătoare;
 • pentru înregistrarea în sistem pentru 1.01.2013 - cifra de afaceri se calculează pentru perioada 1.10.2011 - 30.09.2012 se declară până la 25.10.2012 prin formularul 097. Atenţie! Cei care nu au solicitat înregistrarea în sistem vor fi înregistraţi din oficiu de organele fiscale;
 • în situaţia în care cifra de afaceri în perioada 1.10.2011-30.09.2012 este mai mică decât 2.250.000, dar la 31.12.2012 societatea are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, nu va fi înregistrată în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sau va fi radiată dacă a fost înregistrată;
 • persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în perioada 30.09 - 31.12.2012 şi care au cifra de afaceri mai mică de 2.250.000 lei aplică sistemul începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din 2013 - trebuie să depună notificarea până la 25.01.2013. Dacă nu depun notificarea vor fi luate în evidenţă din oficiu. În acest caz, nu beneficiază de dreptul de deducere pentru achiziţii decât ulterior plăţii facturilor şi colectează TVA conform regulilor generale - la facturare - art. 156^3 alin. (11) din Codul Fiscal;
 • persoanele impozabile care aplică sistemul şi depăşesc în cursul anului plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul până la sfârşitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depăşit - depun notificarea până la 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care au depăşit plafonul - dacă nu au depus notificarea sunt radiate din oficiu de organele fiscale din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. În acest caz, între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul şi data radierii din oficiu, deduce TVA la achiziţii la data plăţii facturilor şi colectează la facturare (nu la încasare) - art. 156^3 alin. (12) din Codul Fiscal;
 • Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Registrul este public şi se afişează pe siteul ANAF. Înscrierea şi radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare se face de către organul fiscal competent, pe baza notificărilor depuse de persoanele impozabile sau din oficiu;
 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică sistemul TVA la încasare au obligaţia să menţioneze în jurnalele pentru vânzări facturile emise pentru livrări de bunuri/prestări de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la încasare, chiar dacă exigibilitatea taxei nu intervine în perioada fiscală în care a fost emisă factura. În plus, în jurnalele pentru vânzări se înscriu şi următoarele informaţii în cazul acestor operaţiuni:
- numărul şi data documentului de încasare sau, după caz, data la care a expirat termenul-limită de 90 de zile prevăzut la art. 134^2 alin. (5) din Codul Fiscal;
- valoarea integrală a contravalorii livrării de bunuri/prestării de servicii, inclusiv TVA;
- baza impozabilă şi TVA aferentă;
- valoarea încasată, inclusiv TVA, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei încasate sau, după caz, la expirarea termenului-limită de 90 de zile prevăzut la art. 134^2 alin. (5) din Codul Fiscal se evidenţiază dacă există diferenţe de sume neîncasate, care devin exigibile, precum şi baza impozabilă şi TVA exigibilă corespunzătoare sumei respective;
- diferenţa reprezentând baza impozabilă şi TVA neexigibilă.
 

marți, 13 noiembrie 2012

joi, 8 noiembrie 2012

Comunicat.


Avand in vedere logica Codului etic al CECCAR, asa cum a fost elaborat, presupune ca principiu de baza o concurenta bazata pe criterii de competente si nu pe avantaje coletarale de piata care nu au legatura cu cantitatea si calitatea serviciilor contabile oferite Velcont Expertiza Contabila 2012 s.r.l.,administratorului domeniului www.velcont.com anunta incetarea tuturor campaniilor promotionale si a reducerilor de tarife anuntate prin situl:www.velcont.com.


Cu stima,

Suciu Gyorfi Nicolae,
C.E.O V.E.C.2012 s.r.l.

miercuri, 3 octombrie 2012

Notificarea privind trecerea la sistemul TVA la incasare

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activităţii economice în România şi a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare, au obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, nu depăşeşte plafonul de2.250.000 lei.
.......................................................................................................................................................................................................................

Persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşeşte în cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depăşit plafonul, o notificare din care să rezulte cifra de afaceri realizată în vederea schimbării sistemului aplicat.

În cazul în care persoana impozabilă care depăşeşte plafonul nu depune notificarea aceasta va fi radiată din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înscrisă în decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.


Data de inceput a aplicarii sistemului Tva la incasare
 • În anul 2013, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi a cărei cifră de afaceri în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.
 • Persoana impozabilă care va aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 are obligaţia să depună la organele fiscale competente, până la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care să rezulte că cifra de afaceri realizată în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.
 • În situaţia în care persoana impozabilă nu depune notificarea aceasta va fi înregistrată din oficiu de organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare până la 1 ianuarie 2013, urmând a aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013
sursa:http://www.contzilla.ro/2012/09/notificarea-privind-trecerea-la-sistemul-tva-la-incasare/

sâmbătă, 29 septembrie 2012

Codul de conduita VELCONT"Nu fi rau":
Membrii companiei VELCONT aplica acest principiu in toate activitatile la orice nivel intr-un mod obligatoriu concentrandu-se pe nevoile clientilor oferind cele mai bune produse si servicii actionand onorabil si cu respect. Toti membrii fondatori,asociati si angajati trebuie sa respecte acest cod.Imposibilitatea de a face acest lucru poate duce la inclusiv la actiuni disciplinare.Mai mult de atat,in timp ce codul este scris pentru membrii consilului de administratie si angajatii VELCONT, ne asteptam ca prestatorii de servicii si colaboratorii sa urmeze acest cod,nerespectarea acestuia poate duce la incetarea relatiilor contractualle.

Integritate:
Reputatia VELCONT ca o companie in care clientii nostrii sa aiba incerede este bunul cel mai de pret a firmei,toate serviciile ,comunicariile si actiunile cu clinetii nostrii trebuie sa creasca incerederea in companie.

Profibilitate:
Serviciile VELCONT trebuie sa faca mai  "profitabil" pe  totii clientii nostri,indiferent de tipul de utilizatori de la persoane fizice autorizate pana la firmei mari si sa fie calauzit de un singur principiu:Poate VELCONT sa le faca activitatea mai profitabila?"

Confidențialitate, si securitate:
Fiecare membru VELCONT are obilgatia de a respecta si proteja confidentialitatea clientilor.Procedurile de securitate impun ca fiecare membru sa ia masuri pentru a proteja datele si informatiile clientilor.

Respect reciproc:
Membrii VELCONT se obliga pentru crearea unui mediu de lucru favorabil in care membrii de conducere si angajatii au posibilitatea de a ajunge la potentialul lor maxim.Fiecare membru VELCONT are obligatia de a face tot posibilul de a crea o atmosfera de lucru respectuos ferit de hartuire,intimidare,discriminare si partinire de orice fel.

Egalitatea de sanse ocuparea fortei de munca:
Ocuparea fortei de munca este bazata pe meritul individual si calificarea direct legata de competenta profesionala.Este interzisa angajarea in functie de grade de rudenie,rasa,origine,natiune statutul de sarcina, sex, identitate de gen sau de exprimare, varsta, starea civila, mentala sau handicap fizic, starea medicala, orientare sexuala sau orice alte caracteristici.

Evitarea conflictelor de interese:
Membrii VELCONT au obligatia de a face intotdeauna ce e mai bine pentru companie si clientii nostrii.Toti membrii au obligatia de a evita conflictele de interese si circumstante care prezinta in mod rezonabil aparatia unui conflict. 

TVA la încasare. Exemple practice.


Sistemul de TVA la încasare, despre care am discutat în sinteza postată anterior, va aduce modificări în ceea ce privește contabilitatea firmelor, înregistrărilor contabile a acestora și, indiscutabil, în privința evidenței operative a clienților și furnizorilor și a trezoreriei.
...................................................................................................................................................................
Să dăm niște exemple:
O societate comercială – ALFA SRL, înregistrată în România în scopuri de TVA, are o cifră de afaceri de 700,000 lei în intervalul 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012, ca urmare de la data de 1 ianuarie 2013 va aplica sistemul de TVA la încasare.
Ce trebuie să facă firma în octombrie 2012?
Să depună la fisc o notificare, din care să rezulte că în perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 a realizat o cifră de afaceri de 700,000 lei.
La data de 1 ianuarie 2013, societatea are de achitat către furnizorul F SRL suma de 10,000 lei și de încasat de la clientul C SRL suma de 9,000 lei.
În ianuarie 2013 vinde prin magazinul propriu cu amănuntul, către populație, bunuri în valoare de 12400 lei, pentru care emite bonuri fiscale. De asemenea vinde firmei CA SRL din magazinul propriu un bun în valoare de 1240 lei cu bon fiscal pentru care emite și o factură clientului, la solicitarea acestuia.
Cum se înregistrează în contabilitate?
Vânzarea către populație5311=%12,400 lei
70710,000 lei
44272,400 lei
Vânzarea către clientul CA SRL4111=%1,240 lei
7071,000 lei
4427240 lei
După cum se vede, nu am aplicat TVA la încasare, am colectat instant, pentru că ambele situații sunt exceptate de la aplicarea sistemului de TVA la încasare. Factura către CA SRL va fi una obișnuită fără nici o mențiune specială.
Din depozitul său vinde unui client CB SRL (CB fiind înregistrat în scopuri de TVA în România) lemn de foc în valoare de 4000 lei, iar clientului CC SRL vinde produse alimentare în valoare de 7,000 lei fără TVA, TVA 24%, din care încasează pe loc, la livrare, în numerar suma de 3,000 lei cu chitanță, diferența urmând a fi încasată în 20 februarie cu ordin de plată. Vinde clientului CD SRL, în data de 10 ianuarie produse alimentare în sumă de 8000 lei fără TVA, TVA 24%, factură ce urmează să fie achitată prin virament de către acesta, în data de 28 februarie 2013. Totuși CD SRL nu achită cu OP decât suma de 5000 lei în februarie, diferența achitând-o cu OP în data de 31 mai 2013.
Înregistrări contabile în ianuarie 2013:
Vânzare lemn de foc către CB SRL – se aplică taxarea inversă clientul fiind persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA și lemnul de foc face obiectul măsurilor de simplificare de la art.160 CF. Nu se colectează TVA. Nu se aplică sistemul de TVA la încasare. 
Factura va purta mențiunea “Taxare inversă” ca până acum. 
Dacă aș fi efectuat o livrare intracomunitară de bunuri și/sau servicii, la fel s-ar fi contabilizat, fără TVA și fără ca factura să poarte mențiunea.
4111=7074,000 lei
Vânzare către CC SRL – produse alimentare4111=%8,680 lei
- nu aplic TVA la încasare pentru că am încasare numerar, chiar și parțială, caz exceptat de la aplicarea acestui sistem7077,000 lei
- colectez TVA integral la emiterea facturii. Factura NU va avea mențiunea “TVA la încasare”44271,680 lei
Încasare numerar, parțial, de la CC SRL5311=41113,000 lei
Vânzarea către CD SRL4111=%9,920 lei
- aplic sistemul de TVA la încasare – pentru că nu am încasare numerar de fel pe această factură, nici parțial și nici integral. 
- factura va avea mențiunea “TVA la încasare”
7078,000 lei
- nu colectez TVA în ianuarie. TVA va fi neexigibilă, până la încasare, dar nu mai mult de 90 de zile.44281,920 lei
Înregistrări contabile în lunile următoare:
Încasarea în 20 februarie a diferenței la factura emisă către CC SRL5121=41115,680 lei
Încasarea în 28 februarie 2013 a sumei de 5,000 lei de la CD SRL.5121=41115,000 lei
Întrucât la emiterea facturii în ianuarie s-a aplicat sistemul de TVA la încasare și nu au trecut încă 90 de zile de la emiterea ei, TVA corespunzător sumei încasate va deveni exigibil. Așa cum am arătat încasarea se prezumă a conține TVA de aceea TVA ce se va colecta se va determina folosind procedeul sutei majorate. TVA colectat va fi 5,000 lei x 24/124 =4428=4427967.74 lei
Întrucât următoarea încasare, cea din 31 mai 2013, depășește termenul de 90 de zile de la emiterea facturii (10 ianuarie 2013), termenul acesta fiind împlinit în data de 10 aprilie 2013, în data de 10 aprilie 2013 va trebui înregistrat diferența de TVA colectat (1920 lei TVA aferent facturii – 967.74 lei TVA colectat anterior la încasare = 952.26 lei – calcul verificabil și prin aplicarea sutei majorate la diferența rămasă de încasat – 9,920 lei – 5,000 lei = 4,920 lei rămas de încasat x 24/124 = 952.26 lei)4428=4427952.26 lei
Încasarea diferenței de 4920 lei, în mai 20135121=41114,920 lei
ALFA SRL vinde în 31 ianuarie 2013, unui client înregistrat în scopuri de TVA – bunuri nealimentare – în valoare de 1000 lei, fără TVA, TVA 24%, pentru care convine cu acesta plata în data de 14 februarie 2013, prin virament. Ca urmare emite o factură pe care înscrie mențiunea “TVA la încasare”. Totuși clientul nu-i achită prin virament suma datorată și se prezintă la sediul ALFA SRL și achită numerar cu chitanță suma respectivă în data de 01/04/2013.
Care sunt înregistrările contabile în acest caz? Dar implicațiile fiscale?
Înregistrări contabile în ianuarie
Vânzarea către client4111=%1,240 lei
- aplic sistemul de TVA la încasare 
- factura va avea mențiunea “TVA la încasare”
7071,000 lei
- nu colectez TVA în ianuarie. TVA va fi neexigibilă, până la încasare, dar nu mai mult de 90 de zile.4428240 lei
În aprilie, la încasare:
Încasarea în 01 aprilie 2013 a sumei datorate5311=41111,240 lei
Întrucât la emiterea facturii în ianuarie s-a aplicat sistemul de TVA la încasare și nu au trecut încă 90 de zile de la emiterea ei, TVA corespunzător sumei încasate va deveni exigibil. Dar apare o problemă: facturile încasate numerar, integral sau parțial, nu intră în sistemul de TVA la încasare ci li se aplică regula generală. 
Dpvd contabil, se va colecta TVA în aprilie.
4428=4427240 lei
Dar, din punct de vedere fiscal, ce se va întâmpla? Acum, putem doar specula. Probabil suma va fi înscrisă fie pe regularizări fie într-un rând special din decontul de taxă, pentru că acel TVA trebuia colectat în ianuarie la emiterea facturii și nu la încasarea în numerar. De aceea ALFA SRL ar datora TVA și dobânzi la TVA de plată, dacă prin recalcularea soldului TVA acu suma respectivă ar ajunge să datoreze TVA statului, sau i s-ar recalcula TVA de recuperat prin diminuarea acestuia cu suma din factura respectivă.
Pentru organele fiscale o verificare în acest sens va fi extrem de simplă: vor solicita firmei ALFA SRL o listă a facturilor emise, facturi ce poartă mențiunea “TVA la încasare” și o listă a încasărilor și modalităților de încasare a acestor facturi. Orice încasare în numerar la acele facturi, va duce la recalcularea TVA colectat, neexigibil și a celui de plată sau de recuperat, după caz.
ALFA SRL cumpără în ianuarie de la furnizorii săi următoarele:
- de la FT SRL (persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România) cumpără lemn de foc, în valoare de 5000 lei, fără TVA, și achită factura prin bancă în februarie 2013
- de la FBA SRL achiziționează bunuri alimentare astfel:
Nr. facturăData facturăData scadențeiModalitate de plată, convenităValoare fără TVATVATotal factură
110/01/201310/02/2013Virament10002401240
211/01/201320/02/2013CEC10002401240
312/01/201322/02/2013Numerar10002401240
412/01/201324/02/2013Virament10002401240
513/01/201328/02/2013Virament10002401240
TOTAL500012006200
- se efectuează plăți către FBA SRL astfel: 
în 12/01/2013, plată în numerar – 720 lei, la factura 3 din 12/01/2013 
în 02/02/2013, se remite FBA SRL un CEC pentru suma de 1240 lei, reprezentând factura 2 din 11/01/2013 
în 10/02/2013 se plătește prin bancă suma de 1240 lei reprezentând factura 1 din 10/01/2013
în 20/02/2013 se încasează CEC-ul acceptat de furnizor 
în 22/02/2013 se plătește diferența de 520 lei, în numerar, la factura 3 din 12/01/2013 
în 24/02/2013 se girează un bilet la ordin primit de la un client, pentru suma de 520 lei, achitându-se astfel FBA SRL suma de 520 lei din factura 4 din 12/01/2013 
în 01/03/2013 se achită în numerar, contul bancar al societății fiind indisponibilizat, suma de 720 lei, diferența de achitat la factura 4 din 12/01/2013 
în 15 mai 2013 se achită furnizorului și factura 5 din 13/01/2013, în totalitate, prin virament.
Cum se vor contabiliza cumpărările de mai sus?
Factura 1 din 10/01/2013%=4011240 lei
- bunuri alimentare3711000 lei
- TVA4428240 lei
Factura 2 din 11/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Factura 3 din 12/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Factura 4 din 12/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Factura 5 din 13/01/2013%=4011240 lei
3711000 lei
4428240 lei
Ce putem observa? Că, în toate cazurile, am contabilizat TVA prin contul 4428. De ce? Pentru că nu știm dacă va fi deductibil sau nu. Pentru a-l putea deduce, condițiile sunt: să deținem o factură întocmită conform art.155 CF și să facem dovada plății taxei datorate furnizorului.
În cazul în care am avea o factură primită de la un furnizor, factură ce am achitat-o integral, pe loc, am putea deduce direct taxa? E o întrebare la care răspunsul nu e chiar foarte clar. Veți vedea mai jos de ce.
Acum să contabilizăm plățile.
Plata numerar la factura 3 din 12/01/2013401=5311720 lei
Întrebarea e următoarea: putem deduce TVA? Răspunsul, acum, așa cum e formulat textul codului fiscal, e greu de dat. În codul fiscal se spune că trebuie făcută dovada plății TVA datorat furnizorului. Întrebarea logică este: ce se înțelege prin TVA datorat furnizorului? TVA înscris în factura la care fac plata – 240 lei în cazul nostru, ori o sumă egală cu TVA înscris în toate facturile emise de furnizor către mine în perioada fiscală de referință – 1200 lei (TVA din cele 5 facturi din ianuarie? Sau poate se înțelege că pot deduce din TVA datorat furnizorului, o sumă egală cu cea achitată – adică din 1200 lei, aș putea deduce suma de 720 lei.
De aceea dacă prin dovada plății TVA datorat furnizorului înțeleg
- TVA înscris în factura pentru care fac plata, atunci voi contabiliza ca TVA deductibil4426=4428240 lei
- TVA înscris în toate facturile emise furnizor către mine în perioada fiscală de referință și considerat achitat de mine prin plata efectuată4426=4428720 lei
- TVA înscris în toate facturile emise de către furnizor în cursul perioadei de referință și achitat în totalitate – în acest caz, nu contabilizez nimic ca TVA deductibil pentru că suma TVA datorat pe facturile emise către mine, este de 1200 lei și eu am achitat doar 720 lei. Dacă aș fi achitat 1200 lei, cel puțin, aș fi putut deduce întreg acel TVA
remitere CEC către furnizor, în data de 02/02/2013401=4031240 lei
Iarăși suntem nevoiți să speculăm: 
Dacă acceptarea CEC reprezintă data plății (și eu zic că asta reprezintă), atunci ne întoarcem la cele trei situații anterioare:
- dacă plata se referă strict la factură (să faci dovada achitării la fiecare factură primită, cel puțin a unei sume egale cu TVA înscris în acea factură)4426=4428240 lei
- dacă plata se referă la TVA achitat efectiv din total TVA datorat în luna în care se face plata, atunci din 1200 lei din ianuarie, am dedus în ianuarie suma de 720 lei și mai rămân de dedus 480 lei4426=4428480 lei
- dacă plata se referă la a achita integral TVA datorat pentru o perioadă fiscală furnizorului, atunci abia acum voi putea deduce cei 1200 lei facturați în ianuarie pentru că abia acum plățile pentru facturile din ianuarie și februarie depășesc suma TVA facturat în ianuarie.4426=44281200 lei
Plată la factura 1 din 10/01401=51211240 lei
- vom avea de înregistrat ca TVA deductibil doar dacă prin plata taxei datorate se înțelege plata TVA pe fiecare factură în parte4426=4428240 lei
Decontare CEC403=51211240 lei
- nu avem ce înregistra ca TVA. Am trecut ca TVA deductibil acel TVA de la data emiterii/acceptării CEC. Se va înregistra ca TVA deductibil vreo sumă, dacă, prin norme, în mod explicit se va reglementa ca în astfel de cazuri, plata sau încasarea se va considera ca fiind efectuate la plata/încasarea efectivă a banilor.
Plată diferență la factura 3401=5311520 lei
- nu avem de ce contabiliza TVA deductibil, chiar dacă ne-am afla în oricare din cele 3 spețe enumerate anterior.
Girare BO – plată parțială la factura 4 din 12/01/2013401=413520 lei
- vom avea de înregistrat ca TVA deductibil doar dacă prin plata taxei datorate se înțelege plata TVA pe fiecare factură în parte4426=4428240 lei
Plată numerar diferență la factura 4401=5311740 lei
- nu avem de ce contabiliza TVA deductibil, chiar dacă ne-am afla în oricare din cele 3 spețe enumerate anterior. 
- remarcăm că, spre deosebire de încasare, la plată, dreptul de deducere nu se transferă de la data plății la data emiterii facturii
Plată factura 5, prin virament, integral, la 123 de zile de la emitere401=51211240 lei
- vom avea de înregistrat ca TVA deductibil doar dacă prin plata taxei datorate se înțelege plata TVA pe fiecare factură în parte. Spre deosebire de încasare, unde dacă la 90 de zile de la emitere taxa devine exigibilă, în cazul plății, termenul la care se poate deduce TVA este cel al plății, indiferent de numărul de zile trecute de la emiterea facturii.4426=4428240 lei
O societate ce nu aplică sistemul de TVA la încasare, nu va avea probleme cu partea de TVA colectat, parte unde aplică același mod de înregistrare și declarare ca cel de până acum, dar dreptul de deducere al TVA va fi similar celui corespunzător persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, pentru acele achiziții de la persoane ce aplică acest sistem de încasare. De aceea exemplele de mai sus, sunt perfect aplicabile și în cazul acestora.
Sper că exemplele acestea vă sunt de folos și v-au creat o imagine practică a ceea ce înseamnă TVA la încasare.
În măsura în care credeți că aveți nevoie de precizări, postați comentarii pertinente la acest subiect. În situația în care normele de aplicare a codului fiscal o vor impune, voi încerca să modific sau să completez aceste exemple cât mai repede posibil. Modificări și completări voi face și în urma comentariilor postate de dumneavoastră, dacă va fi necesar.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...