vineri, 21 octombrie 2011

Ordinul MFP nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 522, din 25 iulie 2011.
In baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a) si ale art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 5 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aproba Sistemul simplificat de contabilitate, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin
(2) Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementarile contabile simplificate si regulile privind aprobarea, semnarea si publicarea situatiilor financiare anuale simplificate
(3) Reglementarile contabile simplificate cuprind principiile contabile si regulile de recunoastere, evaluare si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale simplificate, regulile de intocmire a situatiilor financiare anuale simplificate, formatul si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum si continutul si functiunea conturilor contabile.

Art. 2. - (1) Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin
(2) Pentru verificarea incadrarii in criteriile prevazute la alin. (1) se au in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale, respectiv balanta de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar
(3) In cazul persoanelor nou-infiintate, acestea pot opta in primul exercitiu financiar fie pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, fie pentru aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Daca in al doilea exercitiu financiar de raportare aceste persoane inceteaza sa indeplineasca criteriile prevazute la alin. (1), ele sunt obligate sa aplice Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - (1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:
a) persoanele juridice ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
b) persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare a unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale in vigoare;
c) societatile/companiile nationale, societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste;
d) persoanele juridice a caror activitate este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si cele a caror activitate este reglementata de Banca Nationala a Romaniei;
e) subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin persoanelor juridice cu sediul in strainatate, precum si subunitatile din strainatate ale persoanelor juridice din Romania a caror activitate este reglementata si supravegheata de institutiile prevazute la lit. d)
(2) Persoanele care indeplinesc cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4. - (1) Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizeaza pentru evidentierea operatiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat si tratamentele contabile prevazute de reglementarile contabile simplificate
(2) In functie de necesitatile de informatii si complexitatea operatiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza si conturi din planul de conturi general, precum si tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
(3) Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, completeaza situatiile financiare anuale simplificate pe baza informatiilor corespunzatoare elementelor prezentate in aceste situatii.

Art. 5. - Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate in conditiile prevazute de prezentul ordin, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau o parte ori toate conturile din planul de conturi general cuprins in aceleasi reglementari, intocmesc situatii financiare anuale simplificate, care se compun din bilant si cont de profit si pierdere simplificate, in conditiile prevazute de legea contabilitatii.

Art. 6. - Situatiile financiare anuale simplificate trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin prezentul ordin.

Art. 7. - Persoanele prevazute la art. 2 pot organiza si conduce contabilitatea de gestiune, indiferent daca au optat sau nu pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 8. - Persoanele care la finele exercitiului financiar precedent depasesc limitele unuia sau ambelor criterii prevazute la art. 2 alin. (1) aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depasite.

Art. 9. - (1) Ulterior constatarii depasirii limitelor oricaruia dintre cele doua criterii prevazute la art. 2 alin. (1), persoanele care au utilizat optiunea prevazuta la acel articol si la care contabilitatea a fost organizata si condusa pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice, care au studii economice superioare conform optiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia ca, incepand cu prima raportare contabila efectuata in exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a constatat depasirea criteriilor, sa ia masurile necesare in vederea respectarii prevederilor legale cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii, astfel incat aceste raportari contabile sa fie intocmite cu respectarea reglementarilor contabile aplicabile si sa fie semnate de persoanele prevazute de lege
(2) Prevederile alin. (1) sunt exemplificate la cap. III din Sistemul simplificat de contabilitate.

Art. 10. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, in tot cuprinsul Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „situatii financiare anuale simplificate” se inlocuieste cu sintagma „situatii financiare anuale prescurtate”.

Art. 11. - Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011.

Art. 12. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Bucuresti, 30 iunie 2011.
Nr. 2.239.

Csursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_25450/Ordinul-MFP-nr-2239-2011-pentru-aprobarea-Sistemului-simplificat-de-contabilitate.html#ixzz1bRUGRy1I

Fuziuni, divizări, dizolvări, lichidări–proiect norme noi


Ministerul Finanțelor a postat pe siteul său un proiect de ordin privind aprobarea normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi pentru completarea unor reglementări contabile.

Aceasta este însoțit de norme privind reflectarea în contabilitate a acestor operațiuni, precum și de exemple de înregistrare contabilă
Va înlocui vechiul ordin al MF, ordinul 1.376/2004.
 • ordinul introduce 2 conturi noi, ambele de activ, în planul de conturi – 1491 ”Pierderi rezultate din reorganizări şi legate de anularea titlurilor deţinute” şi contul 1495 “Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii”.
 • societatea comercială supusă fuziunii, divizării sau lichidării are obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale, supuse auditului statutar, dacă e cazul, în condiţiile legii, la data stabilită potrivit legii societăţilor comerciale, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile, şi se depun, în scop informativ, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.
 • în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale prevăzute la pct. 5, se procedează la efectuarea inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009
 • la terminarea lichidării, conform art. 268 alin. (1) din legea societăţilor comerciale, lichidatorii vor întocmi, potrivit legii, situaţia financiară finală evidențiind în contabilitatea firmei, în acest scop, toate operaţiunile efectuate şi vor întocmi balanţa de verificare
 • în cazul reorganizării, pe lângă situațiile financiare ce se depun la finanțe se vor întocmi situații financiare distincte exclusiv pentru determinarea raportului de schimb, situații ce nu sunt supuse auditului
 • administratorii societăților ce participă la fuziune sau divizare, trebuie să precizeze în proiectul depus, data de la care tranzacțiile societății divizate sau absorbite sunt considerate a societății absorbante sau al altei unități, din punct de vedere contabil.
 • proiectul de divizare/fuziune va fi supus expertizei
 • transferul patrimoniului de la societatea comercială absorbită către societatea comercială absorbantă se efectuează înainte de încetarea existenţei societăţii comerciale absorbite, sau la data înființării dacă este nou constituită. Similar la transferul efectuat cu ocazia divizării.
 • se insistă asupra faptului că orice operațiune de lichidare, divizare, dizolvare și lichidare se face numai după o efectuarea inventarierii patrimoniului în conformitate cu reglementările legale.
 • sunt detaliate operațiunile de fuziune, dizolvare și lichidare. Se arată clar cum se determină activul net contabil și acolo unde e cazul, raportul de schimb.
 • se detaliază operațiunile de excludere sau retragere de asociați din societăți comerciale.
 • exemplele de înregistrare în contabilitate a acestor operațiuni sunt extrem de detaliate și foarte bine documentate. Felicitări celor ce au conceput aceste materiale. Este o dovadă în plus că în MF există și adevărați profesioniști, ce din păcate nu au prea mare vizibilitate, nu doar acele specimene despre a căror atitudine și nivel de cunoștințe se plâng majoritatea contribuabililor. Anexa cuprinzând exemplele de înregistrare  contabilă  ar trebui să fie un model și pentru acte cu caracter contabil sau fiscal unde nevoia unor precizări, chiar prin exemplificare, este acută.

vineri, 14 octombrie 2011

Ordinea stingerii creantelor fiscale

Corectarea documentelor fiscale


Modalităţi de corectare a documentelor
Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:
- în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
- în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat.
În situaţiile în care baza de impozitare a TVA se ajustează potrivit prevederilor   prevăzute la art. 138 CF, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.
Dacă o persoană impozabilă a emis facturi aplicând regimul de taxare şi ulterior intră în posesia documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de TVA prevăzute la art. 143, 144 sau 144 indice 1 CF, aceasta poate corecta facturile emise, conform prevederilor conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b CF, aplicând regimul de scutire corespunzător operaţiunilor realizate.

Corectarea documentelor în cazul unei inspecţii fiscale
Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal şi au fost constatate şi stabilite erori în ceea ce priveşte stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecţie către beneficiari. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 CF.
Organele de inspecţie fiscală vor permite deducerea TVA în cazul în care documentele controlate aferente achiziţiilor nu conţin toate informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) CF sau/şi acestea sunt incorecte, dacă pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.
Important! Furnizorul/Prestatorul are dreptul să corecteze anumite informaţii din factură care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) CF, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură să modifice baza de impozitare şi/sau taxa aferentă operaţiunilor ori nu modifică regimul fiscal al operaţiunii facturate iniţial, chiar dacă a fost supus unei inspecţii fiscale. Această factură va fi ataşată facturii iniţiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corecţia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.
Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corecţie după inspecţia fiscală, în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) CF, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzări într-o rubrică separată, care vor fi preluate de asemenea într-o rubrică separată din decontul de taxă, fără a avea obligaţia să colecteze TVA înscrisă în respectivele facturi.        
Pentru a evita situaţiile de abuz şi pentru a permite identificarea situaţiilor în care se emit facturi după inspecţia fiscală, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor menţiona că sunt emise după inspecţia fiscală. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a TVA înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 CF, taxa fiind înscrisă în rubricile din decontul de taxă aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii. Emiterea facturilor de corecţie nu poate depăşi perioada prevăzută la art. 147 indice 1 alin. (2) CF, respectiv 5 ani.          
De reţinut! Prevederile privind corectarea documentelor stipulate la  art. 159 CF se aplică numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România. În cazul persoanelor care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, se aplică prevederile art. 155 alin. (11) CF.
*
Baza legală: art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 81 indice 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 
sursa:www.finantevalcea.ro

joi, 13 octombrie 2011

SERVICIILE CONTABILE GRATUITE


Acum avem ocazia de a va oferii serviciile contabile GRATUITE in cazul in care prin intermediul si cu sprijinul dvs. incheiem doua sau mai multe contracte noi a caror sume sunt de doua ori suma contractului actual incheiat intre firma dvs si Velcont.
Mai exact, in cazul in care acum platiti X lei pentru serviciile contabile si prin intermediul dvs incheiem doua contracte noi a caror sume este X ori 2, firma dvs nu mai achita onorariu pentru serviciile contabile.
Si nu doar atat, la incheierea celui de al treilea contract dvs. primiti 20% din valoarea contractului incheiat.

marți, 11 octombrie 2011

Intocmirea corecta a facturilor fiscale si cum se corecteaza eventualele erori

Ce trebuie sa contina obligatoriu o factura

Potrivit Codului Fiscal, orice persoane inregistrata in scopuri TVA, care efectueaza o livrare sau o prestare de servicii pentru care se deduce TVA, trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei.

De asemenea, persoana impozabila este obligata sa emita o factura catre fiecare beneficiar si pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile.

Incepand cu 1 ianuarie 2007, firmele nu mai sunt obligate sa utilizeze facturi tipizate, emise de Imprimeria Nationala sau de tipografii autorizate, ci se pot folosi de un format propriu. Totusi, Codul Fiscal stabileste anumite elemente care nu pot lipsi dintr-o factura, si anume:

 • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data difera de data emiterii facturii;
 • datele firmei care emite factura: nume, adresa si cod de inregistrare fiscala;
 • datele beneficiarului bunurilor sau serviciilor: nume, adresa si codul de inregistrare fiscala;
 • date despre bunurile sau serviciile livrate: denumire, cantitate, pretul unitar;
 • valoarea bunurilor sau serviciilor fara TVA;
 • indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei. In cazul in care nu se datoreaza taxa, factura trebuie sa contina trimiterea la dispozitiile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
 • in cazul in care se aplica un regimul special (agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie, antichitati), factura va contine trimiterea la articolul corespunzator din Directiva 112 care sa indice ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
 •  o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.
Daca beneficiarul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, factura trebuie sa mai contina, pe langa numele beneficiarului, si datele de identificare ale reprezentantului fiscal (numele, adresa si codul de inregistrare fiscala).

Normele metologice de aplicare a Codului Fiscal precizeaza ca, in cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in Romania, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului activitatii economice a persoanei juridice si, optional, se poate inscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.

In cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, care au sedii fixe pe teritoriul Romaniei, pe facturile emise se va inscrie adresa sediului fix din Romania care a realizat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii.

De asemenea, potrivit Legii societatilor comerciale (31/1990), pe orice factura intocmita de o societate trebuie sa se mentioneze si denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. In cazul societatilor cu raspundere limitata, facturile vor contine si capitalul social, iar pe facturile emise de societatile pe actiuni trebuie mentionate capitalul social subscris, dar si cel varsat.

In plus, daca facturile sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare.

Puteti intocmi facturile in orice limba oficiala a statelor membre UE, insa la solicitarea organelor de inspectie fiscala trebuie sa asigurati traducerea in limba romana. Trebuie sa stiti ca, potrivit Codului Fiscal, semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

De asemenea, baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar, daca operatiunea nu este scutita de TVA, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei, utilizand ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza.

Potrivit Legii contabilitatii (82/1991), facturile trebuie sa fie arhivate, odata cu celelalte documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.

Cum se corecteaza facturile

Art. 159 din Codul Fiscal stabileste cum pot fi corectate informatiile inscrise in facturi in cazul personelor inregistrate in scopuri TVA.

Astfel, cea mai simpla situatie este cea in care factura nu a fost transmisa la beneficiar. In acest caz, factura se anuleaza pur si simplu si se emite un nou document cu informatiile corecte.

Totusi, daca factura a fost trimisa beneficiarului, exista doua moduri prin care se pot corecta informatiile pe care aceasta le contine.

O prima varianta este aceea in care se emite o noua factura care sa cuprinda atat informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, cat si informatiile si valorile corecte.

Cea de-a doua posibilitate pentru a corecta o factura transmisa beneficiarului este aceea de a emite un nou document continand informatiile si valorile corecte, iar concomitent sa se emita un document cu valorile cu semnul minus in care se inscriu numarul si data facturii corectate.

In situatia in care baza de impozitare se ajusteaza (subiect despre care AvocatNet.ro a scris mai multe aici), Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal stabilesc ca furnizorii/prestatorii trebuie sa emita si sa transmita beneficiarului facturi cu valorile inscrise cu semnul minus cand baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza.

Exceptie face doar situatia in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului.

De asemenea, Normele metodologice mai prevad ca, daca o persoana impozabila a emis facturi aplicand regimul de taxare si ulterior intra in posesia documentelor justificative care ii dau dreptul la aplicarea unei scutiri de TVA prevazute la art. 143, 144 sau 1441  din Codul Fiscal, aceasta poate corecta facturile emise aplicand regimul de scutire corespunzator operatiunilor realizate.

Corectarea facturilor si inspectia fiscala

Art. 159 din Codul Fiscal mai stabileste ca persoanele impozabile pot emite facturi de corectie catre beneficiari daca, in urma unui control fiscal, au fost constatate erori in ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi inscrise intr-o rubrica separata in decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei inscrise in aceste facturi in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 - 1471 din Codul Fiscal.

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, organele de inspectie fiscala vor permite deducerea TVA in cazul in care facturile controlate aferente achizitiilor nu contin toate informatiile obligatorii mentionate mai sus sau contin informatii incorecte, daca, pe perioada desfasurarii inspectiei fiscale la beneficiar, documentele respective vor fi corectate de furnizor sau prestator.

Totusi, trebuie sa retineti ca furnizorul/prestatorul are dreptul sa corecteze, dintre informatiile pe care o factura trebuie sa le contina in mod obligatoriu, doar pe acelea care nu modifica baza de impozitare si/sau taxa aferenta operatiunilor ori nu modifica regimul fiscal al operatiunii facturate initial, chiar daca a fost supus unei inspectii fiscale.

“Aceasta factura va fi atasata facturii initiale, fara sa genereze inregistrari in decontul de taxa al perioadei fiscale in care se opereaza corectia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar”, mai prevad Normele metodologice.

sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26346/Intocmirea-corecta-a-facturilor-fiscale-si-cum-se-corecteaza-eventualele-erori.html#ixzz1aTCxUnxg

Procedura de anulare sau reducere a penalităţilor şi majorărilor de întârziere


Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.253/2011 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1 nr. 713/10.10.2011, au fost reglementate formularele „Decizie de anulare a penalităţilor” şi „Decizie de reducere a penalităţilor de întârziere”, emise de organul fiscal competent în aplicarea procedurii menţionate mai sus.
În documentarul de mai jos prezentăm procedura de anulare sau reducere a penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile fiscale restante la 31 august 2011.

Obligaţii ale autorităţii fiscale competente
Autoritatea fiscală competentă verifică conform evidenţelor fiscale şi notifică contribuabilii care se încadrează în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, până la 15 octombrie 2011.
Contribuabilii interesaţi care nu au fost notificaţi se pot adresa autorităţilor competente pentru clarificarea situaţiei fiscale. Autoritatea fiscală are obligaţia, la solicitarea contribuabilului, să clarifice eventualele neconcordanţe între evidenţa fiscală şi evidenţa contribuabilului.
Pentru a beneficia de această facilitate contribuabilii pot depune o cerere prin care solicită situaţia obligaţiilor de plată exigibile, care urmează a fi stinse prin plată sau compensare,.
În termen de 5 zile de la data depunerii cererii organul fiscal, comunică contribuabilului situaţia solicitată şi întocmeşte un borderou provizoriu de scădere din evidenţa fiscală a posibilelor debite ce se încadrează în facilitate.
Dacă în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei, se sting prin plată sau compensare obligaţiile principale şi dobânzile, organul de administrare validează borderoul de scădere a debitelor.

Documente emise
În termen de 3 zile de la data stingerii obligaţiilor, organul de administrare va emite decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.
După plata acestora, organul de administrare emite, după caz:
- DECIZIE de anulare a penalităţilor de întârziere pentru penalităţile de întârziere şi cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, restante la 31 august 2011;
- DECIZIE de reducere a penalităţilor de întârziere, pentru 50% din penalităţile de întârziere, precum şi pentru 50% din cota de 50% din majorările de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 31 august 2011;
Deciziile se întocmesc în două exemplare, unul se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la organul fiscal.
Dacă nu se efectuează plăţile în termen de 10 zile de la comunicarea situaţiei, se anulează borderoul provizoriu de scădere şi se repune situaţia iniţială, iar în fişa pe contribuabil se vor reflecta în continuare debitele şi accesoriile calculate.
Contribuabilul poate relua procedura prin depunerea unei noi cereri ori de cate ori apreciază că poate beneficia de facilitatea stabilită de ordonanţă.
Contribuabilii care îşi plătesc toate obligaţiile restante (prin plată sau compensare) fără a depune cererea au dreptul să solicite aplicarea facilităţii, prin depunerea acestei cereri. În acest caz, se poate solicita restituirea sumelor ce fac obiectul facilităţii.
Important! Facilităţile fiscale nu se acorda pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
*
Baza legală: art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627/02.09.2011;Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/06.10.2011.

sursa:www.finantevalcea.ro

vineri, 7 octombrie 2011

Diferenta dintre pierderea fiscala si pierderea contabila:

PIERDEREA CONTABILA
Pierderea contabila, este reprezentata de soldul debitor al contului 121 la sfarsitul perioadei de calcul.
Pierderea contabila, aceasta pierdere se poate recupera conform reglementarilor contabile.
Pierderea contabila, la finele anului, (30.09.2010 cazul nostru) nu poate fi dedusa din punct de vedere fiscal din profitul impozabil la finele anului (31.12.2010 cazul nostru)
Pierderea contabila se acopera din profitul exercitiului financiar incheiat, din profitul contabil reportat ...
PIERDEREA FISCALA
Pierderea fiscala, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani.
Recuperarea pierderilor se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.
Pierderea fiscala, se determina extracontabil, pe baza pierderii contabile influentate de cheltuielile deductibile si nedeductibile prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si se reflecta in declaratia de impozit pe profit 101, depus la Finante.

Un exemplu, diferenta dintre pierderea fiscala si pierderea contabila:
La data de 31.12.2010 in debitul contului 121 este o pierdere de 1.000 ron

Din evidenta contabila sunt o serie de cheltueli nedeductibile:
- amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere = 200 ron
- cheltuieli de protocol = 200 ron
- cheltuieli care nu au la bază un document justificativ = 100 ron
- impozit pe profit = 100 ron
Total cheltuieli nedeductibile = 600 ron

Venituri totale la 31.12.2010 = 2500 lei
Cheltuieli totale la 31.12.2010 = 3500 lei

Din punct de vedere contabil este o Pierdere Contabila de 1000 ron
(venituri – cheltuieli) = 2500 – 3500
Din punct de vedere fiscal este o Pierdere Fiscala de 400 ron
(venituri - cheltuieli + cheltuieli nedeductibile) = 2500 - 3500 + 600

Aceasta Pierdere Fiscala de 400 ron, se poate recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani, si NU Pierdere Contabila de 1000 ron.

miercuri, 5 octombrie 2011

Solutie cand nu functioneaza conturile/parolele pentru transmiterile/depunerile online a Revisal


Angajatorii noi, precum si cei carora nu le functioneaza conturile/parolele pentru transmiterile/depunerile online ale Registrului electronic conform cu HG 500/2011 – trebuie sa stie ca pentru obtinerea unui cont nou functional, sunt obligati sa efectueze prima depunere a Revisalului la ghiseele ITM.
In urma depunerii, se va obtine un cod de incarcare de forma “20110930_37_0_28494141_653083537″. Cu acest cod de incarcare, copia dupa cui/cif/cnp angajator si cererea de eliberare cont nou va veti prezenta la ghiseul ITM pentru eliberarea conturilor/parolelor.
sursa:
http://www.cabinetexpert.ro/2011-10-05/solutie-cand-nu-functioneaza-conturile-parolele-pentru-transmiterile-depunerile-online-a-revisal.html

marți, 4 octombrie 2011

Ce procedura va urma Fiscul pentru a declara o firma inactiva

Guvernul a modificat Codul de procedura fiscala prin OG nr. 29/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626, din 2 septembrie 2011.

Conform modificarilor, societatile inactive, precum si cele reactivate, sunt cuprinse intr-un Registru organizat la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care este public si se afiseaza pe site-ul institutiei.

Firmele pot fi declarate inactive de catre Fisc daca nu si-au indeplinit, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege.

De asemenea, ANAF mai poate declara o persoana juridica inactiva si daca aceasta se sustrage de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acesteia.

In plus, Fiscul mai poate declara o firma inactiva si atunci cand constata ca aceasta nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Cum este declarata inactiva o firma care nu si-a depus declaratiile

Modificarile aduse Codului de procedura fiscala stabilesc ca in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege. Mai exact, este vorba despre formularele:

- 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat",
- 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate",
- 101 "Declaratie privind impozitul pe profit",
- 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata",
- 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata",
- 390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri",
- 394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

Potrivit proiectului de act normativ propus de ANAF, procedura pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi se aplica semestrial, astfel:
a) incepand cu data de 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie – 25 iunie (declaratii aferente lunii decembrie an precedent – mai an curent);
b) incepand cu data de 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie – 25 decembrie (declaratii aferente lunii iunie – noiembrie).

Lunar, organul fiscal competent va intocmi lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative si va emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili.

Semestrial, in termen de 15 zile de la termenul de transmitere a notificarilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminandu-i din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative pe aceia care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.

Aceasta lista ii va contine doar pe acei contribuabili, care in decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaratie fiscala din cele mentionate mai sus. In schimb, lista nu va include contribuabilii carora li s-a aprobat regimul derogatoriu privind indeplinirea obligatiilor fiscale si nici pe cei care au obligatiile fiscale stabilite, prin decizie, de catre organele de inspectie fiscala. Sunt excluse, totodata, din lista si sediile secundare ale contribuabililor care sunt platitoare de impozit pe venitul din salarii.

Dupa intocmirea acestei liste, Fiscul va trimite notificari contribuabililor vizati prin care ii anunta ca sunt pasibili de a fi declarati inactivi.

Din acest moment, firmele au 15 zile pentru a-si depune declaratiile, ceea ce ar echivala cu scoaterea de pe lista contribuabililor care urmeaza sa fie declarati inactivi. Insa, daca nu se achita de obligatiile declarative, firmele vor fi declarate inactive printr-o Decizie de declarare in inactivitate care se emite in doua exemplare, dintre care unul se comunica firmelor, iar celalalt se arhiveaza la dosarul fiscal.

“Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicarii Deciziei de declarare in inactivitate”, mai arata proiectul de ordin ANAF.

Aceasta procedura de inactivare nu se aplica persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si nici contribuabililor care au fost declarati inactivi deoarece s-au sustras de la inspectia fiscala sau pentru ca nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Totusi, un contribuabil inactiv se poate reactiva daca indeplineste cumulativ mai multe conditii:

a) isi indeplineste toate obligatiile declarative prevazute de lege (aceasta conditie se considera indeplinita si in cazul in care obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organele fiscale);
b) isi indeplineste toate obligatiile de plata;
c) organele fiscale au constatat ca functioneaza la domiciliul fiscal declarat.

Reactivarea firmelor inactive se face tot de catre organul fiscal, prin decizie care se comunica contribuabilului.

Cum se face exact reactivarea firmelor

Potrivit proiectului de ordin propus de ANAF, in cazul in care un contribuabil indeplineste conditiile de reactivare, poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent (organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat).

Dupa primirea cererii, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii daca respectivul contribuabil indeplineste conditiile de reactivare mentionate. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil in parte:
- datele de identificare ale acestuia, (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscala);
- numarul si data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
- motivatia propunerii de reactivare.

Referatul cuprinzand contribuabilii propusi pentru reactivare se transmite organului de inspectie fiscala competent, in vederea verificarii conditiilor de reactivare.

“Urmare controlului, organele de inspectie fiscala completeaza in referatul cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile de reactivare, pentru fiecare contribuabil, numarul si data actului de control, precum si daca a fost indeplinita conditia de reactivare”, se mai arata in proiectul ANAF.

Referatul se avizeaza de conducerea activitatii de inspectie fiscala si se transmite organului fiscal competent. Pe baza referatului aprobat, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal competent emite decizia de reactivare, care se inainteaza, spre aprobare, directorului executiv al directiei generale a finantelor publice.

Decizia de reactivare se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar celalalt se arhiveaza la dosarul fiscal.

In termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii deciziei de reactivare, organul fiscal emitent inscrie firma reactivata in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicarii deciziei de reactivare. Decizia de reactivare produce efecte fata de terti de la data inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati.

Proiectul de act normativ mai precizeaza ca societatile pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilii care au intrat in faliment sau cei pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare se reactiveaza de organul fiscal, la cererea acestora, dupa indeplinirea obligatiilor declarative.sursa: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_26254/Ce-procedura-va-urma-Fiscul-pentru-a-declara-o-firma-inactiva.html#ixzz1Zn4p6rPM

luni, 3 octombrie 2011

SERVICIILE CONTABILE GRATUITE


Acum avem ocazia de a va oferii serviciile contabile GRATUITE in cazul in care prin intermediul si cu sprijinul dvs. incheiem doua sau mai multe contracte noi a caror sume sunt de doua ori suma contractului actual incheiat intre firma dvs si Velcont.
Mai exact, in cazul in care acum platiti X lei pentru serviciile contabile si prin intermediul dvs incheiem doua contracte noi a caror sume este X ori 2, firma dvs nu mai achita onorariu pentru serviciile contabile.
Si nu doar atat, la incheierea celui de al treilea contract dvs. primiti 20% din valoarea contractului incheiat.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...