miercuri, 20 iulie 2011

Modificarea modalitatii de plată a impozitului pe venitul din salarii la sediile secundare


în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433/21.06.2011, a fost publicată Legea nr. 126/2011, privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, prin care a fost modificată modalitatea de plată a impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii.
Conform noilor prevederi, plata impozitului pe salarii datorat de sediile secundare se face de societatea mamă în contul unic  20.47.01.01 - Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic în curs de distribuire, codificat cu codul unic de înregistrare al fiecărui sediu secundar, deschis la trezoreria la care este arondat contribuabilul care le-a înfiinţat. Societatea mamă va întocmi câte un ordin de plată distinct pentru fiecare sediu secundar, la codul de identificare fiscală al beneficiarului înscriindu-se codul fiscal al sediului secundar.
Important! Contribuabilii au obligaţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. Impozitul pe veniturile din salarii datorat de sediile secundare cu minimum 5 salariaţi se declară în formularul 112 de societatea mamă la organul fiscal unde aceasta este înregistrată, defalcat pe fiecare cod fiscal al sediilor secundare cu minimum 5 salariaţi. Codul fiscal şi impozitul pe veniturile din salarii aferent se declară la secţiunea F.2 a formularului 112.
Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine unităţii fiscale în a cărei rază teritorială se află situate acestea.
sursa:www.finantevalcea.ro
 
www.finantevalcea.ro 

duminică, 3 iulie 2011

De la 1 iulie a.c., o nouă procedură pentru obţinerea certificatului de atestare fiscală


Incepând cu 1 iulie 2011, se  aplică o nouă procedură de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice. De asemenea, cu aceeaşi dată, s-au modificat modelul şi conţinutul certificatului de atestare fiscală.
În articolul de mai jos, prezentăm mai jos în sinteză procedura aplicată.

Generalităţi, eliberare
Certificatul de atestare fiscală este documentul care reflectă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului.
Certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice sau din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege.
Eliberarea certificatului de atestare fiscală la solicitarea contribuabililor sau la solicitarea unor autorităţi publice se face pe bază de cerere/adresă de eliberare care se depune la organul fiscal competent.
Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanţă.
În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, respectiv unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.
În cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere trebuie să menţioneze şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală.
Atenţie! Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru. Fac excepţie certificatele de atestare fiscală eliberate la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Verificarea documentelor
Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală organul fiscal competent verifică: dosarul fiscal al contribuabilului, fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului, existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului, precum şi existenţa deciziilor de rambursare sau a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală note de compensare/restituire.
În situaţia în care organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.
Important! Certificatul de atestare fiscală cuprinde, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele şi semnătura conducătorului organului fiscal emitent.

Alte precizări
Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în două exemplare originale, din care:
- un exemplar se comunică solicitantului sau noului organ fiscal competent;
- un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
În situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală trebuie să menţioneze în cerere numărul de exemplare solicitate. In acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate.
În cazul contribuabililor mari şi mijlocii care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, organul fiscal competent emite certificatul şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă certificatul de atestare fiscală pe hârtie şi îl prezintă administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul, prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.
*
Baza legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.014/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396/06.06.2011
 sursa:www.finantevalcea.ro 

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...