luni, 27 iunie 2011

Taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice


Principalele aspecte ale tratamentului fiscal aplicabil în cazul taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice.

Aplicabilitate
Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt:
- livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
- livrarea de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- livrarea de bunuri din următoarele categorii de cereale şi plante tehnice - precizate în Nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun: grâu dur, alac (Triticum spelta), destinat însămânţării, grâu comun destinat însămânţării, alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării, secară, orz, porumb, boabe de soia, chiar sfărâmate, seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate şi sfeclă de zahăr;
Important! Taxarea inversă pentru cereale şi plante tehnice se aplică până la data de 31 mai 2013 inclusiv.
- transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.

Procedura de aplicare a măsurilor de simplificare
Prevederile referitoare la măsurile de simplificare se aplică numai pentru livrările de bunuri/prestările de servicii în interiorul ţării.
Pe facturile emise pentru livrările de bunuri/prestările de servicii pentru care se aplică măsurile de simplificare, furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectată aferentă.
Atenţie! Condiţia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din CF.
Beneficiarii vor determina taxa aferentă, care se va evidenţia în decontul de TVA atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 din CF.
În cazul livrărilor de bunuri pentru care se aplică măsurile de simplificare prevăzute la art. 160 alin. (2) din CF, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără taxă şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va efectua în cursul perioadei fiscale înregistrarea 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.
Înregistrarea taxei de către cumpărător atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă este denumită autolichidarea taxei pe valoarea adăugată. Colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator.
Important! Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achiziţii supuse taxării inverse, conform art. 160 din CF, vor deduce taxa în decontul de taxă în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145, 145 indice 1, 146, 147 şi 147 indice 1 din CF.
Taxarea inversă pentru cerealele şi plantele tehnice prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 49/2011 se aplică numai pentru livrările a căror exigibilitate de taxă, determinată potrivit art. 134 indice 2 din CF, intervine începând cu data de 31 mai 2011, respectiv numai pentru livrările realizate începând cu data de 31 mai 2011, precum şi pentru facturile parţiale şi/sau de avansuri emise începând cu această dată. În situaţia în care livrările au avut loc înainte de data de 31 mai 2011, dar facturile aferente acestor livrări au fost emise după această dată, se aplică regimul normal de taxare.
Atenţie! Pct. 2 alin. (8) din normele metodologice date în aplicarea prevederilor de mai sus reglementează situaţia în care o societate care comercializează cereale sau plante tehnice de natura celor menţionate în Ordonanţa Guvernului nr. 49/2011, a emis facturi parţiale şi/sau de avansuri anterior datei intrării în vigoare a acestui act normativ, respectiv 31 mai 2011, dar livrarea bunurilor are loc după această dată. În această situaţie la regularizarea facturilor parţiale şi/sau de avansuri emise anterior datei de 31 mai 2011 se va menţine regimul aplicat la data exigibilităţii de taxă, respectiv regimul normal de taxă, furnizorul fiind obligat să aplice taxarea inversă numai pentru diferenţa dintre valoarea livrării şi sumele facturate anterior datei de 31 mai 2011. Măsuri întreprinse în situaţia neaplicării taxării inverse conform art. 160 din CF.
În cazul neaplicării taxării inverse prevăzute de lege organele de inspecţie fiscală vor dispune măsuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la corectarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse.
În cadrul inspecţiei fiscale la beneficiarii operaţiunilor, organele de inspecţie fiscală vor avea în vedere că beneficiarul avea obligaţia să colecteze TVA la momentul exigibilităţii operaţiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.
*
Baza legală: art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 82 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi a altor prevederi financiar-fiscale.
 sursa: www.finantevalcea.ro 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...