luni, 23 mai 2011

Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350/20.05.2011, prin care se modifică şi se completează art. 17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, începând cu 20 mai 2011, persoanele fizice autorizate (PFA) pot angaja în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă.


Obligaţiile angajatorilor PFA
În calitate de angajatori, persoanele fizice autorizate au următoarele obligaţii:
- să completeze vectorul fiscal cu obligaţii care le revin în calitate de angajatori, respectiv impozitul pe venituri din salarii şi asimilate salariilor şi contribuţiile sociale obligatorii;
- să întocmească şi să depună la organul fiscal competent lunar, până la data de 25 a lunii următoare, formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
- să întocmească şi să depună la organul fiscal competent anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de realizare a veniturilor din salarii, fişele fiscale pentru fiecare angajat.
Atenţie! Persoanele fizice autorizate nu pot fi considerate angajate ale unor terţe persoane (alte persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale) cu care colaborează pentru efectuarea unei activităţi economice chiar dacă colaborarea este exclusivă.

Categorii de contribuţii care se declară prin D 112
Fac obiectul declarării în D112 următoarele categorii de contribuţii:
- contribuţia individuală de asigurări sociale, 10,5%;
- contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat, 20,8% sau, după caz, 25,8%, 30,8%;
- contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate, 5,5%
- contribuţia datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS), 5,2%;
- contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator la bugetul FNUASS, 0,85%;
- contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, 0,5%;
- contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, 0,5%;
- contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat în funcţie de clasa de risc, între 0,15 şi 0,85%;
- contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, 0,25%.
De reţinut! Pentru persoanele care au calitatea de pensionar angajate cu contract individual de muncă nu se datorează contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

sursa:www.finantevalcea.ro

vineri, 20 mai 2011

Regimul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aplicat contribuabililor plătitori de impozite şi taxe pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată.


Dobânzi de întârziere
Dobânzile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
De la 1 octombrie 2010, nivelul dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.
Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
Dacă diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
Pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită, se datorează dobânzi până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului.
Pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile, se datorează dobânzi până la data trecerii creanţei în evidenţa separată.

Penalităţile de întârziere
Penalităţile de întârziere se datorează pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale principale.
Penalităţile de întârziere se stabilesc în funcţie de data stingerii obligaţiilor fiscale principale, asftel:
- dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale principale stinse;
- dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, se datorează o penalitate de 5% din obligaţiile fiscale principale stinse;
- dacă stingerea se realizează după expirarea celor 90 de zile de mai sus se datorează o penalitate de 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

Alte precizări
Se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în cazul în care unităţile bancare nu efectuează decontarea sumelor cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, după termenul de 3 zile.
În cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare, se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, până la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, respectiv:
- la data scadenţei;
- la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal;
- la data comunicării unei decizii de soluţionare a cererii de restituire a accizei sau taxei pe valoarea adăugată, după caz;
- la data comunicării deciziei, pentru obligaţiile fiscale principale, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organele competente prin decizie;
- la data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil;
- la data comunicării actului de individualizare a sumei, pentru obligaţiile de plată de la buget;
- la data primirii, în condiţiile legii, de către organul fiscal a titlurilor executorii emise de alte instituţii, în vederea executării silite.

Excepţii
Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
Nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior şi ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, după data deschiderii procedurii insolvenţei.
Nu se datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru creanţele fiscale născute anterior şi ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului, începând cu această dată. În situaţia în care actul care a stat la baza înregistrării dizolvării este desfiinţat prin hotărâre judecătorească irevocabilă, se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere între data înregistrării la registrul comerţului a actelor de dizolvare şi data rămânerii irevocabile a hotărârii de desfiinţare.
*
Baza legală: art. 119-123 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/29.12.2003.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

miercuri, 18 mai 2011

Eu despre noi

Misiunea Velcont este de a oferii servicii contabile firmelor şi persoanelor fizice.
Ca prim pas în îndeplinirea misiunii, fondatorii Velcont, au dezvoltat o abordare nouă a prestărilor de servicii contabile.
De asemenea, oferim opţiuni de accesare a tuturor informaţilor despre firma pe care o administrati fără a fi nevoie de prezenta noastră fizică la sediul societătii dvs. sau de vizita dvs. in biroul nostru. Caracterul util şi uşurinţa comunicarii cu clientii nostri au făcut din Velcont una dintre cele mai deschise companii ceea ce s-a realizat aproape în exclusivitate prin viu grai de către clientii satisfăcuţi.
Ca afacere, Velcont generează venituri oferind servicii  contabile atit firmelor cât si cabinetelor individuale de experti contabili care au externalizat serviciul de prelucrarea datelor. În acest fel, serviciile sunt utile atât dvs., cât şi expertilor contabili si contabililor autorizati.
Considerăm că trebuie să ştiţi întotdeauna situatia contabilă a firmei pe care o administrati ca să puteti lua deciizile corecte şi la timp pentru eficientzarea activiitătiilor desfăsurate. Nu vindem servicii insuficiente sau fictive şi nici nu permitem altora să plătească pentru un serciu prost sau greşit prestat.
Multe companii folosesc serviciul nostru îmbunătăţindu-şi astfel capacitatea de a genera venituri şi de a diversifica experienţa propriilor clienti.

luni, 16 mai 2011

Principalele reglementări în vigoare referitoare la corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau alte documente care ţin loc de facturi, prevăzute la art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare.


Modalităţi de corectare a documentelor
Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:
- în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
- în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat.
În situaţiile în care baza de impozitare a TVA se ajustează potrivit prevederilor   prevăzute la art. 138 CF, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.
Dacă o persoană impozabilă a emis facturi aplicând regimul de taxare şi ulterior intră în posesia documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de TVA prevăzute la art. 143, 144 sau 144 indice 1 CF, aceasta poate corecta facturile emise, conform prevederilor conform prevederilor art. 159 alin. (1) lit. b CF, aplicând regimul de scutire corespunzător operaţiunilor realizate.
           
Corectarea documentelor în cazul unei inspecţii fiscale
Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal şi au fost constatate şi stabilite erori în ceea ce priveşte stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecţie către beneficiari. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 CF.
Organele de inspecţie fiscală vor permite deducerea TVA în cazul în care documentele controlate aferente achiziţiilor nu conţin toate informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) CF sau/şi acestea sunt incorecte, dacă pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.
Important! Furnizorul/Prestatorul are dreptul să corecteze anumite informaţii din factură care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) CF, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură să modifice baza de impozitare şi/sau taxa aferentă operaţiunilor ori nu modifică regimul fiscal al operaţiunii facturate iniţial, chiar dacă a fost supus unei inspecţii fiscale. Această factură va fi ataşată facturii iniţiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corecţia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.
Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corecţie după inspecţia fiscală, în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) CF, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzări într-o rubrică separată, care vor fi preluate de asemenea într-o rubrică separată din decontul de taxă, fără a avea obligaţia să colecteze TVA înscrisă în respectivele facturi.        
Pentru a evita situaţiile de abuz şi pentru a permite identificarea situaţiilor în care se emit facturi după inspecţia fiscală, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor menţiona că sunt emise după inspecţia fiscală. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a TVA înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 CF, taxa fiind înscrisă în rubricile din decontul de taxă aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii. Emiterea facturilor de corecţie nu poate depăşi perioada prevăzută la art. 147 indice 1 alin. (2) CF, respectiv 5 ani.          
De reţinut! Prevederile privind corectarea documentelor stipulate la art. 159 CF se aplică numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România. În cazul persoanelor care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, se aplică prevederile art. 155 alin. (11) CF.
*
Baza legală: art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 81 indice 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
 sursa:www.finantevalcea.ro

duminică, 1 mai 2011

Informare clienti VELCONT:

Vreau sa va atrag atentia si pe aceasta cale asupra importantei complectarii la zi a urmatoarelor documente:


  1. fise de magazie pentru documente cu regim special,
  2. lista cu mijloacele fixe existente,
  3. receptiile la materiale care se consuma atunci cand se achizitioneaza,
  4. dispozitiile de plata si semnate si complectate,
  5. registrul de casa complectat la zi,
  6. situatia stocurilor,
  7. raportul de gestiune.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...