Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

miercuri, 27 aprilie 2011

Modificări aduse Legii contabilităţii


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificări şi completări Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, pe care le prezentăm sintetic în articolul de mai jos.

I. Organizarea şi conducerea contabilităţii
Potrivit noilor prevederi, următoarele categorii de contribuabili au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale:
- societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
- instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil;
Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie.
Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Statutul persoanelor fizice
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul inventar.
În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine acestora. În situaţia în care contabilitatea este condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie cu studii economice superioare, pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
           
Sistemul simplificat de contabilitate
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Încadrarea entităţilor în această categorie se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României (BNR), valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.
Entităţile din această categorie pot organiza şi conduce contabilitatea proprie fie în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie cu studii economice superioare, pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, fie pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea acesteia revenind acestor persoane fizice.

Alte precizări
Entităţile care conduc contabilitatea în partidă dublă au obligaţia să întocmească balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit.
Entităţile care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. De asemenea, au obligaţia să asigure accesul autorităţilor fiscale la datele păstrate pe suporturi tehnice.
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.

II. Situaţiile financiare anuale
Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie sau de către persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
În cazul persoanelor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi optează pentru sistemul simplificat de contabilitate, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea acestora şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale în conformitate cu normele emise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Acestea se semnează de ordonatorul de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semnează de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.
Situaţiile financiare anuale, raportările contabile şi situaţiile financiare anuale consolidate se depun la unităţile teritoriale ale MFP.
Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic , la unităţile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală.
Atenţie! MFP poate solicita entităţilor să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

III. Contravenţii şi sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
1. Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.
2. Nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) cu privire la:
- aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;
- utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;
- întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;
- efectuarea inventarierii şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei;      
- întocmirea şi semnarea situaţiilor financiare anuale şi, după caz a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei;
- depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare şi cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;
- întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii şi, după caz a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
- depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele respective nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prin care persoanele juridice care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei.  
3. Prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.
4. Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiei scrise a administratorului sau ordonatorului de credite prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei.
5. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei.
6. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei.
7. Nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 40.000 lei.
8. Nedepunerea, potrivit legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.
9. Nerespectarea prevederilor cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.
În situaţia în care instituţiile publice nu depun situaţiile financiare în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii, MFP va bloca:
- deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
- conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de către personalul altor direcţii din cadrul MFP.
 surasa:www.finantevalcea.ro 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...