vineri, 29 aprilie 2011

www.VELCONT.com reloaded in CLOUD COMPUTING

Cloud accounting (literal „contabilitate în nor”, concret „contabilitate pe internet) este un concept modern aplicat de www.VELCONT.com în domeniul prelucrarii inforamtice a datelor contabile, reprezentând un ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicaţii, acces la informaţii şi stocare de date, fără ca beneficiarul să aibă nevoie să cunoască amplasarea şi configuraţia fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii,technologie bazat pe cloud computing.

 Pentru cloud computing încă nu există un nume românesc încetăţenit.
Expresia cloud computing derivă dintr-o reprezentare grafică simbolică a Internetului des întâlnită în formă de nor („the cloud”), folosită atunci când detaliile tehnice ale Internetului pot fi ignorate.Conceptul şi termenul englez au apărut în practică prin anii 2006-2007.

miercuri, 27 aprilie 2011

Modificări aduse Legii contabilităţii


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285/22.04.2011, au fost aduse modificări şi completări Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, pe care le prezentăm sintetic în articolul de mai jos.

I. Organizarea şi conducerea contabilităţii
Potrivit noilor prevederi, următoarele categorii de contribuabili au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale:
- societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
- instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
- organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului Civil;
Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie.
Subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Statutul persoanelor fizice
Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri au obligaţia să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasări şi plăţi şi Registrul inventar.
În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii revine acestora. În situaţia în care contabilitatea este condusă în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie cu studii economice superioare, pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) sau pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale.
           
Sistemul simplificat de contabilitate
Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Încadrarea entităţilor în această categorie se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României (BNR), valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.
Entităţile din această categorie pot organiza şi conduce contabilitatea proprie fie în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie cu studii economice superioare, pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilităţii, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, fie pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului Civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, răspunderea pentru conducerea acesteia revenind acestor persoane fizice.

Alte precizări
Entităţile care conduc contabilitatea în partidă dublă au obligaţia să întocmească balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit.
Entităţile care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. De asemenea, au obligaţia să asigure accesul autorităţilor fiscale la datele păstrate pe suporturi tehnice.
În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea încetării acesteia.

II. Situaţiile financiare anuale
Situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie sau de către persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR, precum şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
În cazul persoanelor care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi optează pentru sistemul simplificat de contabilitate, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea acestora şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.
Instituţiile publice întocmesc situaţii financiare trimestriale şi anuale în conformitate cu normele emise de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Acestea se semnează de ordonatorul de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncă sau numite într-o funcţie publică, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semnează de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR.
Situaţiile financiare anuale, raportările contabile şi situaţiile financiare anuale consolidate se depun la unităţile teritoriale ale MFP.
Persoanele juridice care de la constituire nu au desfăşurat activitate, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfăşurat activitate, depun o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
Persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic , la unităţile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală.
Atenţie! MFP poate solicita entităţilor să depună, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unităţile teritoriale ale MFP o raportare contabilă anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.

III. Contravenţii şi sancţiuni
Constituie contravenţii următoarele fapte:
1. Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.
2. Nerespectarea reglementărilor emise de MFP, respectiv instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilităţii (Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare) cu privire la:
- aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevăzute de legislaţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;
- utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;
- întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 4.000 lei;
- efectuarea inventarierii şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei;      
- întocmirea şi semnarea situaţiilor financiare anuale şi, după caz a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei;
- depunerea în termenul legal la unităţile teritoriale ale MFP a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare şi cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare;
- întocmirea, semnarea şi depunerea la MFP şi la unităţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii şi, după caz a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
- depunerea declaraţiei din care să rezulte că persoanele respective nu au desfăşurat activitate, respectiv a înştiinţării prin care persoanele juridice care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic şi se sancţionează cu amendă de la 100 la 200 lei.  
3. Prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare şi se sancţionează cu amendă de la 200 la 1.000 lei.
4. Nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiei scrise a administratorului sau ordonatorului de credite prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei.
5. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 5.000 lei.
6. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societăţii-mamă de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei.
7. Nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 la 40.000 lei.
8. Nedepunerea, potrivit legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.
9. Nerespectarea prevederilor cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei.
În situaţia în care instituţiile publice nu depun situaţiile financiare în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii, MFP va bloca:
- deschiderile de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului unic de asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
- conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pe numele autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi control financiar, precum şi de către personalul altor direcţii din cadrul MFP.
 surasa:www.finantevalcea.ro 

joi, 21 aprilie 2011

Declararea şi plata impozitului pe profit în anul 2011


Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Modalităţi de plată a impozitului pe profit
1. Prin sistemul plăţilor anticipate, obligatoriu pentru societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine.
Aceşti contribuabili au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie.
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 55/2011 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, indicele de inflaţie pentru anul 2011 este 3,2%.
Prin excepţie, contribuabilii nou-înfiinţaţi sau care la sfârşitul anului fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată;
2. Plata anuală a impozitului pe profit, sistem de plată practicat de următorii contribuabili:
a) organizaţiile nonprofit;
b) contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură.
3. Ceilalţi contribuabili care, potrivit legii, datorează impozit pe profit, au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, calculat pe baza profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata.
Începând cu anul 2012, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la pct. 1.
Atenţie! Pentru anul 2011, cu excepţia societăţilor comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, ceilalţi contribuabili NU au obligaţia efectuării plăţilor anticipate în contul impozitului anual pe profit, calculate pe baza impozitului pe profit din anul precedent şi a indicelui de inflaţie.
 sursa;www.finantevalcea.ro 

joi, 14 aprilie 2011

Inspectia fiscala,tipuri de control


Tipuri de control

In functie de tematica inspectiei fiscale sau de sarcinile exprese stabilite functionarului fiscal cu atributii de aceasta natura , acesta va utiliza:
* controlul prin sondaj- care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificatice in care sint reflectate modul de calcul , de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat
* controlul inopinat – care consta in activitatea de verificare faptica si documentara , ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului ;

* controlul incrucisat – care consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat ;
Indiferent de tipul inspectiei fiscale organelle fiscale urmaresc verificarea legalitatii si declaratiilor fiscale , corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarea prevederilor legislatiei fiscale , verificarea sau stabilirea , dupa caz, a bazelor de impunere , stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.
CARTA
drepturilor si obligatiilor contribuabililor pe
timpul desfasurarii inspectiei fiscale
- extras din Ordinul nr.713/10.2004 emis de Presedintele ANAF -
In sistemul fiscal romanesc, bazat pe autoimpunere, principala obligatie ce revine contribuabililor o constituie declararea si plata impozitelor, taxelor si contributiilor sociale pe care acestia le datoreaza bugetului general consolidat, administrat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Inspectia fiscala este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, avand ca scop verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, precum si stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.
Pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale aveti urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de a fi instiintat despre actiunea de inspectie fiscala
Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale veti fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de inspectie fiscala, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal, astfel:
- cu 30 de zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru marii contribuabili;
- cu 15 zile inainte de inceperea actiunii de inspectie fiscala, pentru ceilalti contribuabili.
Prin avizul de inspectie fiscala veti fi instiintat cu privire la:
1. organul de inspectie fiscala care va efectua inspectia fiscala;
2. temeiul juridic al inspectiei fiscale;
3. data de incepere a inspectiei fiscale;
4. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;
5. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.
2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele si contributiile sociale aflate in cadrul termenului de prescriptie
3. Dreptul de a solicita modificarea datei de incepere a inspectiei fiscale
Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive justificate.
In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata inspectia fiscala.
4. Dreptul de a fi verificat o singura data pentru fiecare impozit, taxa sau contributie sociala si pentru fiecare perioada supusa verificarii/impozitarii
Datele suplimentare pe care se fundamenteaza decizia de reverificare a unei anumite perioade pot rezulta din situatii cum sunt:
- efectuarea unui control incrucisat asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care faceti parte si dumneavoastra;
- obtinerea pe parcursul actiunilor de inspectie fiscala efectuate la alti contribuabili a unor documente sau informatii suplimentare referitoare la activitatea dumneavoastra, intr-o perioada care a fost deja supusa inspectiei fiscale;
- solicitari ale organelor de urmarire penala ori ale altor organe sau institutii indreptatite potrivit legii;
- informatii obtinute in orice alt mod, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.
5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspectie fiscala
6. Dreptul ca activitatea dumneavoastra sa fie cat mai putin afectata pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale
7. Dreptul de a fi informat
Pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale veti fi informat asupra constatarilor rezultate din inspectia fiscala.
8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informatii O
rganul de inspectie fiscala va solicita informatiile necesare pentru determinarea starii de fapt fiscale intai de la dumneavoastra sau de la alta persoana imputernicita de dumneavoastra.
9. Dreptul de a refuza furnizarea de informatii
Preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta in exercitarea activitatii lor.
Persoanele sus-mentionate, cu exceptia preotilor, pot totusi furniza informatii, dar numai cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informatiile.
10. Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate
Pe toata durata exercitarii inspectiei fiscale aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate sau juridica.
11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal
Aveti dreptul sa fiti protejat pe linia secretului fiscal.
Informatiile pe care le furnizati dumneavoastra organelor de inspectie fiscala, precum si cele pe care acestea le obtin pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.
12. Dreptul de a primi dovada scrisa in cazul retinerii unor documente de catre organele de inspectie fiscala
In cazul in care, in timpul desfasurarii inspectiei fiscale, vi se retin, in scopul protejarii, documente, acte, inscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, inregistrarii si achitarii obligatiilor fiscale de catre dumneavoastra, organul de inspectie fiscala trebuie sa intocmeasca un act in care sunt specificate toate elementele necesare individualizarii probei sau dovezii respective, precum si mentiunea ca aceasta a fost retinuta, potrivit dispozitiilor legale, de catre organul fiscal.
13. Dreptul de a cunoaste rezultatele inspectiei fiscale
La incheierea inspectiei fiscale organul fiscal va purta o discutie finala cu dumneavoastra asupra constatarilor si consecintelor lor fiscale. Aveti dreptul sa prezentati in scris punctul dumneavoastra de vedere cu privire la constatarile inspectiei fiscale.
14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisa in urma inspectiei fiscale
In cazul in care va simtiti lezat de rezultatul inspectiei fiscale, aveti dreptul sa contestati decizia de impunere emisa cu aceasta ocazie de organul de inspectie fiscala.
Contestatia se depune in scris, in termen de 30 de zile de la data comunicarii rezultatelor inspectiei fiscale, la organul fiscal al carui act este atacat.
Decizia emisa in solutionarea contestatiei este definitiva in sistemul cailor administrative de atac.
Deciziile emise in solutionarea contestatiilor pot fi atacate la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta.
De asemenea, este bine sa cunoasteti si urmatoarele prevederi:
- termenul de prescriptie a dreptului organului fiscal de a stabili obligatii fiscale incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala potrivit art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, daca legea nu dispune altfel.
- dreptul de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Acest termen curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune, sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
- la contribuabilii mari, perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la sfarsitul perioadei controlate anterior.
- la celelalte categorii de contribuabili, inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale.
Pe timpul desfasurarii inspectiei fiscale aveti urmatoarele obligatii:
1. Obligatia de a permite accesul organului de inspectie fiscala in incintele dumneavoastra de afaceri
Acordul trebuie sa il exprimati in scris, sa il inregistrati la registratura dumneavoastra, urmand a fi anexat la actul incheiat cu ocazia inspectiei fiscale.
2. Obligatia de a asigura un spatiu adecvat si logistica necesara desfasurarii inspectiei fiscale
3. Obligatia de a pune la dispozitie organului de inspectie fiscala toate documentele care stau la baza calcularii impozitelor datorate
La finalizarea inspectiei fiscale, aveti obligatia de a da o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile relevante pentru inspectia fiscala.
4. Obligatia de a colabora la desfasurarea inspectiei fiscale
Aveti obligatia de a colabora la constatarea starilor de fapt fiscale. Sunteti obligat sa oferiti informatii si sa prezentati la locul de desfasurare a inspectiei fiscale toate documentele, precum si orice alte date necesare clarificarii situatiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
5. Obligatia de a conduce, a pastra si a arhiva evidentele contabile si fiscale intr-un mod adecvat si de a le pastra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastra secundare, dupa caz.
6. Obligatia de a furniza organului de inspectie fiscala informatiile solicitate
Dumneavoastra sau alte persoane numite de dumneavoastra aveti obligatia sa furnizati informatiile solicitate de organele de inspectie fiscala. Daca informatiile dumneavoastra sau ale persoanei numite de dumneavoastra sunt insuficiente, atunci organul de inspectie fiscala se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.
7. Obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal.
Aveti obligatia de a va prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informatii si lamuriri necesare stabilirii situatiei dumneavoastra fiscale reale.
8. Obligatia de a indeplini masurile dispuse de organul de inspectie fiscala
Aveti obligatia de a indeplini masurile prevazute in actul intocmit cu ocazia inspectiei fiscale, in termenele si in conditiile stabilite de organele de inspectie fiscala.
9. Obligatia de a plati diferentele de impozite, taxe, contributii sociale, stabilite cu ocazia inspectiei fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora
Pentru diferentele de impozite, taxe, contributii sociale si pentru dobanzile si penalitatile de intarziere stabilite, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora prin decizia de impunere, astfel:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.
Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala va este comunicata dupa cum urmeaza:
- prin prezentarea dumneavoastra la sediul organului fiscal emitent. In acest caz, data comunicarii deciziei de impunere privind obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscala este data ridicarii sub semnatura a actului respectiv;
- prin persoanele imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii;
- prin posta, la domiciliul dumneavoastra fiscal, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace cum sunt: fax, telefon, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, iar data comunicarii va fi dovedita prin semnatura dumneavoastra.
Daca se constata lipsa dumneavoastra sau a persoanei imputernicite de catre dumneavoastra sa primeasca decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, de la domiciliul fiscal, comunicarea se face prin publicarea unui anunt intr-un cotidian national de larga circulatie si intr-un cotidian local sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care se mentioneaza ca a fost emis actul pe numele dumneavoastra. Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala produce efecte din momentul comunicarii si se considera comunicata in a cincea zi de la data publicarii anuntului.

Procedura acordării înlesnirilor sub forma eşalonărilor la plată - documentar fiscal


Urmare intrării în vigoare începând cu 22 martie 2011 a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011, a fost aprobată procedura de aplicare a dispoziţiilor privind acordarea eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) neachitate la termenele legale de plată.

Obiectul eşalonării la plată
Eşalonarea la plată se acordă de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioadă de cel mult 5 ani, pentru toate obligaţiile fiscale administrate de ANAF restante, înscrise în certificatul de atestare fiscală.
Prin obligaţii fiscale administrate de ANAF se înţelege:
- obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat stabilite prin declaraţii fiscale şi/sau decizii emise de organele fiscale competente datorate şi neachitate;
- obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale competente prin decizii comunicate contribuabililor, datorate şi neachitate.

Condiţii de acordare a eşalonării la plată
Pentru acordarea unei eşalonări la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă depuse toate declaraţiile, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
- să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare;
- să aibă constituită garanţia potrivit dispoziţiilor legale;
- să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să nu se afle în dizolvare, potrivit prevederilor legale;
- să nu se fi stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală.
Nu se acordă eşalonări la plată pentru:
- obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;
- obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea;
- obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
- obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, fac obiectul compensării, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
- obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;
- creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare la ANAF;
- amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.

Cererea de acordare a eşalonării la plată
Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura organului fiscal sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire.
Cererea  de acordare a eşalonării la plată trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail, numele, prenumele şi calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relaţiile cu terţii;
- perioada pentru care se solicită eşalonarea la plată, exprimată în luni, şi motivarea acesteia;
- suma totală pentru care se solicită eşalonarea la plată, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi în cadrul acestora, pe obligaţii fiscale principale şi accesorii;
- justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi cauzele acesteia;
- menţiuni referitoare la eşalonările la plată acordate în temeiul OUG nr. 29/2011;
- data şi semnătura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, precum şi ştampila.

Documente anexate la cerere
La cererea de acordare a eşalonării la plată persoanele juridice anexează următoarele documente:
- declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală;
- copia ultimei situaţii financiare anuale depuse la oficiul registrului comerţului/organul fiscal competent;
- situaţia încasărilor şi plăţilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eşalonării la plată;
- copia ultimei balanţe de verificare;
- programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;
- situaţia privind indicatorii orientativi şi alte informaţii;
- documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.
Persoanele fizice care solicită eşalonare la plată anexează la cererea de acordare a eşalonării la plată următoarele documente:
- declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că nu se află în procedura insolvenţei potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare şi că nu i s-au/s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor art. 138 din Legea nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală;
- registrul-jurnal de încasări şi plăţi sau, după caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acrodare a eşalonării la plată;
- programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va conţine şi argumentarea posibilităţii plăţilor pe perioada solicitată la eşalonare;
- documente sau informaţii relevante în susţinerea cererii.

Certificatul de atestare fiscală
Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal competent, din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
Pentru contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.
Important! Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării eşalonării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.
Certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia şi are valabilitate de 90 de zile de la data eliberării.
Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a a căror executare este suspendată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Garanţii
Garanţiile se constituie de contribuabilul care solicită eşalonări la plată în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, şi pot consta în:
- mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezorerie Statului;
- scrisoare de garanţie bancară;
- instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;
- încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini.
Atenţie! Pot forma obiect al garanţiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată.
Bunurile ce constituie obiect al garanţiei prin încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil nu pot să mai constituie obiect al unei garanţii pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor unui alt contribuabil.
În cazul în care contribuabilul constituie garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară, aceasta trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- denumirea băncii emitente;
- data emiterii scrisorii de garanţie şi perioada de valabilitate a acesteia;
- valoarea scrisorii de garanţie bancară;
- obiectul pentru care se eliberează scrisoarea de garanţie bancară;
- semnăturile autorizate conform competenţelor stabilite;
- angajamentul ferm al băncii emitente de a plăti suma stabilită, în mod necondiţionat şi irevocabil, la solicitarea organului fiscal.
În cazul în care contribuabilul oferă garanţie bunuri proprietate ori încheie un contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini, oferta acestuia trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
- actul de proprietate asupra bunului;
- raportul de evaluare a bunului;
- extrasul de carte funciară actualizat, în cazul bunurilor imobile;
- fişa mijloacelor fixe.
Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată, astfel:
- pentru eşalonări de la 13 la 24 de luni, procentul este de 10%;
- pentru eşalonări de la 25 la 36 de luni, procentul este de 20%;
- pentru eşalonări de la 37 la 48 de luni, procentul este de 30%;
- pentru eşalonări de la 49 la 60 de luni, procentul este de 40%.
Garanţiile constituite sub forma mijloacelor băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului şi a scrisorii de garanţie bancară trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată.
Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată.
În situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.
Important! Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanţii.

Valabilitatea eşalonării la plată
Condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată sunt:
- să se declare şi să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, inclusiv sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;
- să achite orice alte obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;
- să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare;
- să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării acestei decizii;
- să se achite, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată, obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii;
- să se achite obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 30 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;
- să achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor, în cel mult 30 de zile de data comunicării înştiinţării de plată;
- să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii;
- să nu se afle în una dintre următoarele situaţii: în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau în dizolvare, potrivit legii;
- să se reîntregească garanţia în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori.
Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.
Prin excepţie, nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului.
Pentru ratele din eşalonarea la plată achitate cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare se percepe o penalitate în cuantum de 10% din:
- rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată;
- diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare.
Nu se datorează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată al căror termen de 90 de zile de la scadenţă se împlineşte după data depunerii cererii de eşalonare la plată.
Atenţie! Neîndeplinirea la termenul legal a obligaţiilor de declarare a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat duce la pierderea valabilităţii eşalonării la plată.
Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.

Alte precizări
În cazul divizării sau fuziunii persoanei juridice care beneficiază de eşalonare la plată, aceasta este obligată să prezinte organului fiscal competent proietul de divizare sau fuziune şi, dacă este cazul, actele constitutive ale societăţilor rezultate din divizare sau fuziune.
Organele fiscale competente pentru administrarea creanţelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune emit noi decizii de eşalonare la plată pentru sumele rămase în sold la data divizării sau fuziunii, astfel:
- în cazul fuziunii, prin însumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzionează;
- în cazul divizării, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate în funcţie de modul de repartizare a pasivelor în cadrul proiectului de divizare.
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200/22.03.2011; Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/08.04.2011.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

marți, 12 aprilie 2011

Înmatricularea sau schimbarea sediului social

Având în vedere modificările aduse art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, societăţile comerciale, la înmatriculare sau la schimbarea sediului social, au obligaţia să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi să obţină certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social. Potrivit unui comunicat remis redacţiei noastre de Biroul de Presă al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, pentru obţinerea certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social, contribuabilul completează formularul „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social şi de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”, care se depune la registratura organului fiscal în a cărei rază teritorială se află spaţiul cu destinaţie de sediu social, sau se transmite prin poştă.
Formularul de cerere este prevăzut în Anexa 2 la ordinul nr. 2.112 / 2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, se poate obţine de la unitatea fiscală, se poate descărca de pe site-ul www.anaf.ro – (linkul: Toate formularele cu explicaţii), sau de pe site-ul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Sibiu, www.finantesibiu.ro.
Cererea depusă la unitatea fiscală va fi însoţită de următoarele documente, în original şi copie: actele doveditoare ale dreptului de folosinţă (titlul de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contractul de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosinţă, după caz); actul de identitate al solicitantului şi/sau împuternicirea, după caz; actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.
În situaţia în care cererea se transmite prin poştă, documentele însoţitoare vor fi anexate în copie legalizată.
Organul fiscal va elibera contribuabilului câte un exemplar din “Adeverinţa privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social” precum şi „Certificatul pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social”. Informaţii detaliate se pot obţine la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice; telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.031.40.39.160 sau accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro.Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...