marți, 29 martie 2011

Completarea şi depunerea Declaraţiei 200 pentru veniturile realizate în anul 2010 - Venituri realizate din activităţi independente (I)


contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din: activităţi independente, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, că au obligaţia ca, până la 15 mai 2011, să depună la Fisc „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200. Prezentăm mai jos informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pe categorii de venituri.

Generalităţi
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 venituri în bani şi/sau în natură din România provenind din activităţi independente:
- activităţi comerciale: fapte de comerţ, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi practicarea unei meserii;
- venituri din cedarea folosinţei bunurilor obţinute de contribuabilii a căror contracte de închiriere la 31.12.2009 depăşeau un număr de 5 şi care sunt impuşi în sistem real (organizează contabilitatea în partidă simplă);
- profesii libere: exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii;
- drepturi de proprietate intelectuală: brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ şi procedee tehnice, know-how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
Declaraţia se depune de contribuabilii care au desfăşurat activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu a dat naştere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice.
Declaraţia se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
Atenţie! Nu au obligaţia depunerii declaraţiei persoanele fizice care, în anul 2010, au realizat venituri din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepţia persoanelor care au depus declaraţiile de venit estimativ în luna decembrie 2010 şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii.
Contribuabilii care au obţinut venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.
Important! Persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente (drepturi de proprietate intelectuală, vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil, activitatea de expertiză contabilă, judiciară şi extrajudiciară) pentru care impozitul s-a reţinut la sursă, ca plată anticipată în contul impozitului anual, de plătitorii de venituri au obligaţia depunerii formularului 200. Nu depun acest formular persoanele care au realizat astfel de venituri şi impozitul reţinut la sursă de plătitorii de venituri a fost final în cotă de 16%, conform opţiunii exercitate.

Procedura procurării şi depunerii declaraţiilor de venit
Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2010, contribuabilii au două posibilităţi:
- descărcarea de pe websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro/Asistenţăcontribuabili/Toate formularele, cu explicaţii; Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea, www.finantevalcea.ro, categoriaUtile/Descărcare declaraţii fiscale.
- prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.
După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare
Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module.

Modulul I. Date de identificare a contribuabilului
În acest modul se completează:
- nume/prenume, adresă cu domiciliul fiscal, cod numeric personal/număr de identificare fiscal - se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscal atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
- banca, cont bancar (IBAN) - se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. Date privind veniturile realizate pe surse şi categorii de venit
Submodulul 1A. Date privind activitatea desfăşurată
Rândul 1. Categoria de venit - se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria venituri din activităţi independente.
Rândul 2. Determinarea venitului net - se bifează căsuţa corespunzătoare în funcţie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.
Rândul 3. Forma de organizare - se bifează căsuţa corespunzătoare modului de desfăşurare a activităţii: individual sau într-o formă de asociere între persoane fizice, în cazul reorganizării activităţii în timpul anului de raportare.
Rândul 4. Obiectul principal de activitate - se înscrie denumirea activităţii principale generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil, precum şi codul CAEN al activităţii desfăşurate.
Rândul 5. Sediul/Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activităţii, după caz.
Rândul 5. Datele de identificare ale bunului pentru care se cedează folosinţa - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosinţă este cedat.
Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
Rândul 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum şi denumirea organului care l-a eliberat.
Rândul 7, 8. Data începerii/încetării activităţii - se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părţi, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părţi.

Submodulul 1.B. Date privind venitul/câştigul net anual
Se completează pe baza datelor din evidenţa contabilă de către contribuabilii care au organizată contabilitatea în partidă simplă, în funcţie de natura veniturilor; de către cei care au realizat venituri cu regim de reţinere la sursă pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj,de contribuabilii care fac parte dintr-o asociere dintre persoane fizice, care nu dau naştere unei persoane juridice; de către cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificate în categoria veniturilor din activităţi independente, astfel:
Rândul 1.1 Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activităţi adiacente.
Rândul 1.2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului cu condiţia să fie efectuate în interesul direct al activităţii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
Rândul 1.3. Venit net anual - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1.2 din rd.1.1.
Rândul 1.3. 1. Venit net aferent activităţilor cu regim de reţinere la sursă - se înscrie partea din venitul net aferent activităţilor independente pentru care plăţile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă.
rd.1.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală - se înscrie suma reprezentând diferenţa dintre cheltuielile deductibile şi venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1.1 din rd. 1.2.
*
Sancţiuni
Nedepunerea până la 15 mai 2011 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.
*
Baza legală: Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

luni, 28 martie 2011

Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

La transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii, persoane fizice datorează impozit pentru veniturile realizate.


 în documentarul fiscal de mai jos principalele prevederi legale privind impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal.Obligaţie, definiţii termeni
Contribuabilul obligat la plata impozitului este persoana din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmiţătorul în cazul contractului de întreţinere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzacţie etc., cu excepţia transferului prin donaţie.
În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toţi copermutanţii, coschimbaşii, cu excepţia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situaţie în care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil.
În cazul transferului dreptului de proprietate prin donaţie, calitatea de contribuabil revine donatarului (prin donatar se înţelege persoana care prin efectul unui contract de donaţie dobândeşte de la altă persoană, numită donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate). Contribuabil este şi persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.
Excepţie. În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legală sau testamentară, calitatea de contribuabil revine moştenitorilor legali sau testamentari, precum şi legatarilor cu titlu particular.
Prin credirentier se înţelege partea contractantă în contractul de rentă viageră care este îndreptăţită să pretindă şi să primească renta viageră de la debirentier.
Contractul de rentă viageră este contractul prin care debirentierul se obligă să plătească periodic o sumă credirentierului.
Prin coschimbaşi, copermutanţi se înţelege oricare dintre părţi în cazul unui contract de schimb.

Obiectul transferului dreptului de proprietate
Prin transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia se înţelege înstrăinarea, prin acte juridice între vii, a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, indiferent de tipul sau natura actului prin care se realizează acest transfer: vânzare-cumpărare, donaţie, rentă viageră, întreţinere, schimb, dare în plată, tranzacţie, aport la capitalul social, inclusiv în cazul când transferul se realizează în baza unei hotărâri judecătoreşti şi altele asemenea. Intră sub incidenţa acestor operaţiuni:
- construcţiile de orice fel prin care se înţelege: construcţii cu destinaţia de locuinţă; construcţii cu destinaţia de spaţii comerciale; construcţii industriale, hale de producţie, sedii administrative, platforme industriale, garaje, parcări; orice construcţie sau amenajare subterană ori supraterană cu caracter permanent, pentru a cărei edificare este necesară autorizaţia de construcţie în condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- terenul aferent construcţiilor: terenuri-curţi, construcţii şi anexele acestora, conform titlului de proprietate, identificate printr-un identificator unic - numărul cadastral - sau care constituie un singur corp funciar;
- terenurile de orice fel, fără construcţii: reprezintă terenurile situate în intravilan sau extravilan, indiferent de categoria de folosinţă, cum ar fi: curţi, grădini, arabil, păşune, fâneaţă, teren forestier, vii, livezi şi altele asemenea pe care nu sunt amplasate construcţii şi nu pot fi încadrate în categoria terenurilor aferente construcţiilor.

Cote de impunere
Pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv, impozitul datorat este în cotă de 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv; iar în cazul construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii cu valori mai mari de 200.000 lei, impozitul este de 6.000 lei + 2% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.
Pentru imobilele descrise mai sus, dobândite la o data mai mare de 3 ani, impozitul datorat este în cotă de 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv; iar pentru valorile mai mari de 200.000 lei, impozitul este de 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei inclusiv.

Termenul de plată
Data de la care începe să curgă termenul de plată a impozitului este data dobândirii care poate fi:
- pentru construcţiile noi şi terenul aferent acestora, termenul curge de la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, în condiţiile prevăzute de lege;
- pentru construcţiile neterminate şi terenul aferent acestora, termenul se calculează de la data dobândirii dreptului de proprietate sau dezmembrămintelor sale asupra terenului;
- pentru imobilele dobândite prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar: Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii este considerată data validării, prin hotărârea comisiei judeţene de aplicare a legilor de mai sus, a propunerilor făcute de comisiile locale de aplicare a acestor legi. Numărul şi data hotărârii sunt înscrise în adeverinţele eliberate de comisiile locale fiecărui solicitant îndreptăţit la restituire ori constituire;
- pentru imobilele atribuite, restituite, retrocedate etc. în baza legilor: Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii este considerată data emiterii actului administrativ, respectiv ordinul prefectului, dispoziţia de restituire sau orice alt act administrativ în materie;
- în cazul în care foştii proprietari sau moştenitorii acestora au dobândit dreptul de proprietate prin hotărâre judecătorească, data dobândirii este considerată data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti;
- pentru imobilele dobândite cu titlu de uzucapiune, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, data dobândirii este considerată data la care a început să curgă termenul de uzucapiune;
- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din dezmembrarea, respectiv dezlipirea unui imobil, data dobândirii acestor imobile este data dobândirii imobilului iniţial care a fost supus dezlipirii, respectiv dezmembrării;
- în cazul înstrăinării terenurilor alipite şi ulterior dezmembrate, respectiv dezlipite, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândit imobilul cu suprafaţa cea mai mare din operaţia de alipire;
- în cazul înstrăinării unor imobile rezultate din alipirea unora dobândite la date diferite, impozitul se va calcula în funcţie de data dobândirii parcelei cu suprafaţa cea mai mare;
- în cazul în care parcelele alipite au suprafeţele egale, data dobândirii este considerată data la care a fost dobândită ultima parcelă;
- în cazul schimbului, data dobândirii imobilelor care fac obiectul schimbului va fi data la care fiecare copermutant, respectiv coschimbaş, a dobândit proprietatea.

Excepţii de la plata impozitului
Nu se datorează impozit la:
- dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale (Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte acte normative cu caracter reparatoriu);
- dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;
- transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia pentru proprietăţile imobiliare din patrimoniul afacerii acestea fiind incluse în categoriile de venituri pentru care venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simplă;
- în cazul partajului judiciar sau voluntar.
Dovada calităţii de soţ, rudă sau afin se face cu acte de stare civilă.
Atenţie! Nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a dobândirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii.
Uzucapiunea reprezintă modul de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale asupra unui bun prin posedarea neîntreruptă a bunului într-un interval de timp fixat de lege.
Important! Nu se datorează impozit pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. (În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale).

Procedura de calcul
Impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale.
În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de Camera Notarilor Publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză, cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv, precum şi între soţi, caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate.
În cazul proprietăţilor imobiliare transferate cu titlu de aport la capitalul social, valoarea la care se va stabili impozitul este aceea din actul prin care s-a realizat aducerea bunului imobil ca aport în natura la capitalul social.
La schimb imobiliar, impozitul se calculează la valoarea fiecăreia din proprietăţile imobiliare transmise.
În cazul schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, impozitul se calculează la valoarea bunului imobil, calitatea de contribuabil fiind a persoanei fizice care transmite proprietatea imobiliară.

Obligaţiile notarilor publici
Camerele Notarilor Publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile, care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
Impozitul se va calcula şi se va încasa de notarul public pe chitanţă sau bon fiscal înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.
Impozitul poate fi plătit de către contribuabil la notar fie în numerar, la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar, într-un cont al biroului notarial. În cazul plăţii impozitului prin virament bancar, dovada achitării se face cu ordinul de plată.
Documentul de plată a impozitului de către contribuabil se va menţiona în încheierea de autentificare, respectiv în încheierea de finalizare a procedurii succesorale şi în certificatul de moştenitor.

Obligaţiile organelor fiscale
În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal din raza teritorială a instanţei de fond, hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.
Dacă la primirea documentaţiei transmise de instanţele judecătoreşti se constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal de domiciliu al contribuabilului obligat la plata impozitului, emite o decizie de impunere, conform procedurii legale.
Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilită potrivit hotărârii judecătoreşti sau documentaţiei aferente hotărârii, în situaţia în care acestea includ valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii, respectiv expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului.
În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii sau în documentaţia aferentă hotărârii nu este cuprinsă expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili pe baza expertizelor privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile.
Important! Organul fiscal poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentaţiei prezentate de acesta, în situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit în termenul legal documentaţia prevăzută de lege.
Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de Carte Funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut mai sus şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.
Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.
În cazul transferurilor prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului.

Obligaţii declarative
Impozitul calculat şi încasat de notarii publici se declară prin formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” la secţiunea - Bugetul de stat (fără cont unic) - la rândul 28 „Impozit pe venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi se virează integral la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Odată cu formularului 100 se depune şi ,,Borderoul privind distribuirea către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”. Acest impozit se distribuie de unităţile de trezorerie din cadrul administraţiilor finanţelor publice teritoriale în raza cărora sunt înregistrate birourile notariale,astfel:
- 50% la bugetul general consolidat al statului;
- 50% la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.
Notarii publici au obligaţia să depună semestrial, în format electronic, pe suport magnetic sau optic, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legi, formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui semestru, la organul fiscal teritorial în raza căruia sunt înregistraţi.
Formatul electronic al declaraţiilor se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP, care este pus la dispoziţia notarilor publici gratuit de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe websiteurile:
- Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, categoria Asistenţă Contribuabil/Programe Utile/Declaraţii fiscale;

*
Baza legală: art. 77 indice 1-3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; pct. 151 indice 2-7 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1.706 şi ministrului Justiţiei nr. 1.889/C din 30 mai 2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

sursa:www.finantevalcea.ro 

joi, 24 martie 2011

Verificarea depunerii Declaraţiei 112


indiferent de procedura de transmitere, ulterior depunerii „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, D 112, este obligatoriu să se vizualizeze starea acesteia prin accesarea linkuluihttp://www.anaf.ro/StareD112, şi consultarea mesajelor din recipisă.
Dacă, după vizualizarea stării Declaraţiei 112, aceasta este:
1. nevalidată, se va depune o nouă Declaraţie 112 iniţială, corectă, care va urma aceeaşi procedură privind vizualizarea stării, prin accesarea linkului http://www.anaf.ro/StareD112.
2. validată, dar se constată că există erori de completare (sume eronate, angajaţi nedeclaraţi), se va depune o Declaraţie 112 rectificativă, corectă, care va urma aceeaşi procedură privind vizualizarea stării, prin accesarea linkuluihttp://www.anaf.ro/StareD112.
Anexa 1, formularul de hârtie, va fi însoţit de CD, în plic sau ţiplă.
Atenţie! CD-ul va fi inscripţionat cu marker permanent, fiind menţionate: codul fiscal al societăţii, denumirea societăţii, luna şi anul.
În acest context, DGFP Vâlcea reaminteşte contribuabililor plătitori de salarii că începând cu 1 iulie 2011, „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” va fi depusă exclusiv on-line.
Întrucât procedura de obţinere a certificatului digital calificat necesită parcurgerea mai multor etape, invităm contribuabilii să urgenteze acest demers!
 sursa:www.finantevalcea.ro

miercuri, 23 martie 2011

Eşalonarea la plată a obligaţiilor administrate de ANAF


Contribuabilii, persoane fizice şi juridice că, începând cu 22 martie 2011 a intrat în vigoare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 prin care a fost instituită posibilitatea acordării de înlesniri sub forma eşalonărilor la plată pentru obligaţiile fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) neachitate la termenele legale de plată.
Pot beneficia de eşalonări la plată atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.
Eşalonările la plată se acordă de organele fiscale competente la cererea contribuabililor, pe o perioadă de cel mult 5 ani, pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF restante înscrise în certificatul de atestare fiscală.

Condiţii pentru aprobarea eşalonării la plată
Cererea de acordare a eşalonării la plată se depune la registratura organului fiscal sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire.
Pentru acordarea unei eşalonări la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă depuse toate declaraţiile, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
 - să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare;
- să aibă constituită garanţia potrivit dispoziţiilor legale;
- să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;
- să nu se afle în dizolvare, potrivit prevederilor legale;
- să nu se fi stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de Procedură Fiscală.
Nu se acordă eşalonări la plată pentru:
- obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 1.500 lei în cazul persoanelor juridice;
- obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări care şi-a pierdut valabilitatea;
- obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată după data eliberării certificatului de atestare fiscală;
- obligaţiile fiscale care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, fac obiectul compensării, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget;
- obligaţiile fiscale de a căror plată depinde acordarea sau menţinerea unei autorizaţii, acord ori alt act administrativ similar, potrivit legii;
- creanţele stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare la ANAF;
- amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.
Certificatul de atestare fiscală se eliberează de organul fiscal competent, din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
Pentru contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere certificatul de atestare fiscală se eliberează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare.
Important! Eliberarea certificatului de atestare fiscală în scopul acordării eşalonării la plată nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.
Certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale exigibile existente în sold la data eliberării acestuia şi are valabilitate de 90 de zile de la data eliberării.

Constituirea garanţiilor
Garanţiile se constituie de contribuabilii care solicită eşalonări la plată în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării acordului de principiu, şi pot consta în:
- mijloace băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezorerie Statului;
- scrisoare de garanţie bancară;
- instituirea sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului;
- încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului pentru care există un acord de eşalonare la plată, având ca obiect bunuri proprietate a unei terţe persoane, libere de orice sarcini.
Atenţie! Pot forma obiect al garanţiilor constituite numai bunurile mobile care nu au durata normală de funcţionare expirată.
Bunurile ce constituie obiect al garanţiei prin încheierea unui contract de ipotecă sau gaj în favoarea organului fiscal competent pentru executarea obligaţiilor fiscale ale unui contribuabil nu pot să mai constituie obiect al unei garanţii pentru eşalonarea la plată a obligaţiilor unui alt contribuabil.
Garanţiile constituite trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată pentru eşalonări:
- de la 13 la 24 de luni, procentul este de 10%;
- de la 25 la 36 de luni, procentul este de 20%;
- de la 37 la 48 de luni, procentul este de 30%;
- de la 49 la 60 de luni, procentul este de 40%.
Garanţiile constituite sub forma mijloacelor băneşti consemnate pe numele contribuabilului la dispoziţia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului şi a scrisorii de garanţie bancară trebuie să acopere sumele eşalonate la plată, precum şi dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată.
Perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie cu cel puţin 3 luni mai mare decât scadenţa ultimei rate din eşalonarea la plată.
În situaţia în care bunurile sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, garanţiile constituite sub forma sechestrului asigurătoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului trebuie să acopere valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul, precum şi sumele eşalonate la plată, dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, plus un procent de până la 40% din sumele eşalonate la plată, în funcţie de perioada de eşalonare la plată.
De reţinut! Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv 20.000 lei în cazul persoanelor juridice, nu este necesară constituirea de garanţii.

Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată
Pentru acordarea eşalonării la plată, condiţiile de menţinere a valabilităţii acesteia, cumulativ,  sunt:
- să se declare şi să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate până la 25 a lunii următoare scadenţei prevăzute de lege, inclusiv sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care acest termen se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;
- să achite orice alte obligaţii fiscale stabilite de organul fiscal competent prin decizie, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de eşalonare la plată. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă aceste obligaţii sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul de plată prevăzut de lege sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;
- să se respecte cuantumul şi termenele de plată din graficul de eşalonare. Eşalonarea la plată îşi menţine valabilitatea şi dacă rata de eşalonare este achitată până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare;
- să se achite obligaţiile fiscale administrate de ANAF, nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării acestei decizii;
- să se achite, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării deciziei de eşalonare la plată, obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei şi pentru care au fost comunicate somaţii;
- să se achite obligaţiile nestinse la data comunicării deciziei de eşalonare la plată pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării deciziei de eşalonare la plată, în cel mult 30 de zile de la comunicarea somaţiei sau până la finalizarea eşalonării la plată în situaţia în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data stingerii în totalitate a obligaţiilor fiscale eşalonate la plată;
- să achite obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor, în cel mult 30 de zile de data comunicării înştiinţării de plată;
- să achite sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii;
- să nu se afle în una dintre următoarele situaţii: în procedura insolvenţei, potrivit Legii nr. nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau în dizolvare, potrivit legii;
-  să se reîntregească garanţia în cel mult 15 zile de la data distribuirii sumelor rezultate din valorificarea bunurilor de către alţi creditori.

Dobânzi şi penalităţi de întârziere
Pe perioada pentru care au fost acordate eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi la nivelul de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere.
Prin excepţie, nivelul dobânzii este de 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, în situaţia în care contribuabilul constituie întreaga garanţie sub forma scrisorii de garanţie bancară şi/sau consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului.
Pentru ratele din eşalonarea la plată achitate cu întârziere până la următorul termen de plată din graficul de eşalonare se percepe o penalitate în cuantum de 10% din:
- rata de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată;
- diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare.
Nu se datorează penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată al căror termen de 90 de zile de la scadenţă se împlineşte după data depunerii cererii de eşalonare la plată.
Important! Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.    
*
Baza legală: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200/22.03.2011. 
 sursa:www.finantevalcea.ro 

vineri, 18 martie 2011

REVISAL-ul, modificat de Ministerul Muncii.

Ministerul Muncii reglementeaza, prin intermediul unui proiect de HG, modul de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, instituind totodata si noi amenzi contraventionale ce pot ajunge pana la 20.000 lei.

“Reglementarea completarii in registru a unor elemente ale contractului individual de munca, precum si instituirea unor contraventii diferentiate, conjugate cu instituirea posibilitatii pentru angajator de a contracta, in conditiile prezentei hotarari, serviciile unor prestatori pentru completarea si transmiterea registrului au ca scop integrarea unui numar cat mai mare de angajati nedeclarati in economia formala, precum si reducerea pericolului pe care-l genereaza fenomenul muncii ilegale pentru toate domeniile economico – sociale”, se arata in expunerea de motive a proiectului de HG.

Prin proiectul de hotarare de Guvern se reglementeaza, in principal, urmatoarele: 

 • Instituirea obligatiei pentru misiunile diplomatice din Romania, respectiv ambasadele, reprezentantele, consulatele generale si consulatele oficiale de a infiinta si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca;
 • Completarea si transmiterea registrului de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator, care detine calificare/specializare/perfectionare in domeniul resurselor umane si cunostinte de operare a calculatorului la nivel de utilizator
Fiecare angajator are obligatia de a infiinta si transmite la inspectoratul teritorial de munca un registru general de evidenta a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

 • Posibilitatea angajatorilor de a contracta un serviciu de completare si transmitere a registrului, respectiv de a incheia contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care desfasoara atat activitatea de completare si transmitere a registrului, cat si activitatea de resurse umane.

Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care desfasoara atat activitatea de completare si transmitere a registrului, cat si activitatea de resurse umane.

Este interzisa interpunerea de contracte de prestari servicii intermediare, sau alte forme de subcontractare, intre angajator si prestatorul operarii efective a registrului.

In aceasta situatie, angajatorul are obligatia informarii in scris a inspectoratului teritorial de munca despre incheierea contractului de prestari servicii, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii/modificarii/suspendarii/incetarii prestarii serviciului, anexand o copie a contractului de prestari servicii, respectiv a actului aditional al acestuia.

 • Instituirea obligativitatii de a completa registrul in ordinea angajarii, prin inscrierea urmatoarelor elemente:
a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), cetatenia si tara de provenienta (UE, non-UE, SEE);
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
i) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

 • Termenele de completare/inregistrare a acestor elementelor in registru;
La angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a) - g) de mai sus se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Elementul prevazut la lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru la data inceperii, respectiv incetarii suspendarii

Elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca.

 Pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii

Orice modificare a elementelor se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara producerii acestora. Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cand inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma ca a luat la cunostinta de continutul acestora.

Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat la cunostinta de acestea.

 • Obligatia angajatorilor/prestatorii de servicii inregistrati conform prezentei hotarari de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia cu elementele prevazute in hotarare;
 • Reglementarea obligatiei angajatorului de a intocmi dosarul personal pentru fiecare salariat, precum si reglementarea continutului acestui dosar;

Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

 • Detalierea modalitatii si termenului de eliberare de catre angajator, la cererea salariatului sau fostului salariat, a unor documente privind activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal;
Contraventii si amenzi
 • Instituirea unor contraventii individualizate pentru angajatorii care nu completeaza in registru anumite elemente ale contractului individual de munca, precum si pentru aceia care primesc la munca pana la 5 persoane fara transmiterea la ITM a contractelor individuale de munca

Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:
a) netransmiterea elementelor contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) - g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) intarzierea nejustificata sau refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de munca registrul in format electronic, indiferent daca acesta se afla la sediul social al angajatorului sau la prestatorul de serviciu, precum si dosarul personal al salariatilor;
c) necompletarea/netransmiterea registrului in termenele si in conformitate cu prevederile prezentei hotarari;
d) completarea registrului de catre alte persoane decat cele prevazute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);
e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului.
g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de munca cu privire la prestatorii de servicii;
h) refuzul angajatorului de a elibera copii dupa documentele solicitate de catre salariat;

Amenda contraventionala poate varia de la 300 pana la 20000 lei, in functie de tipul contraventiei.

 • ITM distribuie aplicatia informatica angajatorilor/prestatorilor care au obligatia de a infiinta si transmite registrul.

 • Incheierea unor protocoale de colaborare intre Inspectia Muncii si alte autoritati si institutii publice, privind liberul acces reciproc la bazele de date ale acestora, referitoare la datele privind evidenta populatiei, declaratii fiscale sau vamale, asigurari si prestatii sociale, precum si orice date si informatii utile activitatii de control.

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

sursa:
http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=23699&utm_source=3141&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter

miercuri, 16 martie 2011

Nomenclator obligatii fiscale


Nr. crt.
Denumire obligatie bugetara
Temei legal
Termen de declarare
Termen de plata
1
Plati anticipate in contul impozitului pe profit anual datorat de societati comerciale bancare si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine
art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
2
Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct. 1
art. 13 si 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator
3
Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice
art. 13 lit. c si e, art. 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator
4
Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele de la punctul 1
art. 13 lit. b, c si d, art. 34 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator
5
Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice
art. 36 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
6
Impozit pe veniturile microintreprinderilor
art. 103 si 110, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator
7
Impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice
art. 93 si 111 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator
8
Accize pentru bere
art. 169 si 194din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
9
Accize pentru vinuri spumoase
art. 170 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
10
Accize pentru bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
art. 171 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
11
Accize pentru produse intermediare
art. 172 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
12
Accize pentru alcool etilic
art. 173 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
13
Accize pentru tigarete
art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
14
Accize pentru tigari si tigari de foi
art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
15
Accize pentru tutn de fumat
art. 174 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
16
Accize pentru benzina cu plumb
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
17
Accize pentru benzina fara plumb
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urm]toare lunii la care se refera
18
Accize pentru motorina
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
19
Accize pentru pacura
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
20
Accize pentru gaz petrolier lichefiat
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
21
Accize pentru gaz natural
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pansa la data de 25, inclusiv, a lunii urm]toare lunii la care se refera
22
Accize pentru petrol lampant (cherosen)
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
23
Accize pentru carbune si cocx
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
24
Accize pentru energia electrica
art. 175 si 194 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
25
Accize pentru cafea
art. 207 lit a, b si c, art. 214 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
26
Accize pentru alte produse
art. 207 lit.d+j si art.214 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
27
Impozit la titeiul din productia interna
art. 215 si 217 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
28
Impozit pe veniturile din salarii
art. 57, 58 si art.93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
29
Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuale
art. 52 si art.93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
30
Impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara
art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
31
Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor-conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil
art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
32
Impozit pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie si din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial
art. 52 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
33
Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice
art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
34
Impozit pe veniturile din dobinzi
art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
35
Impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare
art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
36
Impozit pe castigul din operatiuni de vanzare+cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranyactionate pe piete autorizate si supravegheate de CNVM
art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
37
Impozit pe veniturile din lichidare-dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice
art. 67 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
38
Impozit pe veniturile din pensii
art. 70 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
39
Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc
art. 77 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
40
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
art. 771 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
41
Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice
art. 79 si 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare

lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
42
Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti persoane fizice
art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare sau Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
43
Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti persoane juridice
art. 115 si 116 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare sau Conventiile de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
44
Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurati
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
45
Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la asigurati
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
46
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigurati
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
47
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
Legea nr. 346/2002 privind asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
48
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri

Legea nr. 346/2002 privind asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
49
Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
50
Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajatori
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator
51
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de angajatori
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
semestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din semestrul urmator
52
Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale cu modificarile si completarile ulterioare
anual
pana la data de 25 decembrie, inclusiv, a anului in curs pentru anul urmator
53
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator
54
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in concediu medical, conform Legii nr. 95/2006
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
55
Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care satisfac serviciul militar in termen
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
56
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
57
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea concediului pana la implinirea varstei de doi ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani
OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
58
Contributia pentru concedii si indemnizatii de la persoanele juridice de la persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator
OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizattiile de asigurari sociale de sanatate aprobata prin Legea nr. 399-2006 si OG nr. 86-2003
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
59
Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aprobata prin Legea nr. 399-2006 si OG nr. 86-2003
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
60
Contributia pentru asigurari sociale de sanatate datorata de pensionari pentru veniturile din pensii care depasesc limita supusa impozitului pe venit
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
61
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
62
Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate
Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
63
Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
64
Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, capacitate cilindrica de minim 2000 cm3
OUG nr. 118/1999 privin infiintarea si utilizarea fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
65
Taxa pe jocuri de noroc datorata anticipat sau lunar pe perioada de valabilitate a licentiei de exploatare a jocurilor de noroc
OUG nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, cu modificarile si modificarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
66
Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic, in functie de realizari, datorata pentru perioada de raportare
OUG nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, cu modificarile si modificarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
67
Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
OUG nr. 118/1999 privin infiintarea si utilizarea fondului national de solidaritate, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
68
Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare, exploatare a resurselor minerale
Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
69
Redevente miniere
Legea minelor nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului la care se refera
70
Redevente petroliere
Legea petrolului nr. 238/2004
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului la care se refera
71
Taxa pentru autorizarea si controlul activitatii nucleare
Legea nr. 193/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatii nucleare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
72
Varsaminte din profitul net
OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile nationale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare
  
73
Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun, din productia interna
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
74
Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele din tutun, din achizitii intracomunitare sau import
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
75
Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din productia interna
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
76
Contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru bauturile alcoolice din achizitii intracomunitare sau import
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
77
Impozit pe profit scutit, conform art. 38, alin. 1 din Codul Fiscal
Art. 38, alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului la care se refera
78
Impozit pe profit scutit, conform art. 38, alin. 8 din Codul Fiscal
Art. 38, alin. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
trimestrial
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului la care se refera
79
Contributia pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in incapacitate de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionala
OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aprobata prin Legea nr. 399-2006 si OG nr. 86-2003
lunar
pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
80Accize pentru vinuri linistiteArt. 170 si 194 din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare      lunarpana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera
81Accize pentru bauturi fermentate linistite, altele decat berea si vinurileArt. 171 si 194 din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare      lunarpana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...