miercuri, 16 februarie 2011

Regimul special pentru întreprinderile mici


Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei), aplică regimul special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1) din Codul Fiscal (CF), respectiv livrări de bunuri şi prestări de servicii, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) CF.
Persoane impozabile pot fi: persoane fizice, persoane juridice, entităţi nonprofit care desfăşoară activităţi economice.
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) CF, operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) CF, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia:
 - livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
 - livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.
Important! Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.
O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.
Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă (35.000 euro: 12 x nr. de luni de funcţionare).

Obligativitatea solicitării codului de TVA
Contribuabilii au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au atins sau au depăşit acest plafon.
Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153 CF.
Calitatea de plătitor de TVA intervine începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire.
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă în cazul depăşirii plafonului de scutire în termenul menţionat mai sus, au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:
 - bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, în momentul trecerii la regimul normal de taxare;
 - activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea lor în momentul trecerii la regimul normal de taxă, cu condiţia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din CF, să nu fi expirat (5 ani pentru bunurile de capital achiziţionate sau fabricate, altele decât imobile, 20 de ani pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil, precum şi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat).
Ajustările efectuate se înscriu în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de taxă a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.
Atenţie! Dacă persoana impozabilă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă.

Principalele obligaţii ale persoanelor care aplică regimul special de scutire
Persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art. 152 din CF, au obligaţia să ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări, precum şi evidenţa bunurilor şi a serviciilor taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.
De asemenea, persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi art. 146 CF şi nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau alt document.
Important! Persoanele impozabile care au aplicat regimul special pentru mici întreprinderi şi care au fost înregistrate în scopuri de TVA, dacă ulterior înregistrării realizează numai operaţiuni fără drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenţă conform art. 153 alin. (11) din CF. Dacă, ulterior scoaterii din evidenţă, aceste persoane impozabile vor realiza operaţiuni care dau drept de deducere a taxei, vor aplica regimul special de scutire.

Opţiunea privind anularea înregistrării în scopuri de TVA
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost instituită posibilitatea ca persoanele impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici, să solicite scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, până la data de 20 ianuarie a anului următor.
Atenţie! Persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA în termenul menţionat, au obligaţia să depună decontul de taxă prevăzut la art. 156 indice 2 din CF, pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. 
Anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă.
În ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform art. 148 şi 149 din CF, pentru bunurile mobile aflate în stoc, serviciile neutilizate conform art. 148 lit. c) din CF şi bunurile imobile.
Dacă, ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează, în cursul unui an calendaristic, o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire, are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA şi să îşi exercite dreptul să efectueze ajustările de taxă în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior.
*
Baza legală: art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
 sursa:www.finantevalcea.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

De ce mă bucur de locului III?

Recent am obținut locul III pe județ în topul firmelor de contabilitate. De ce mă bucur? Pentru primele două locuri ar fi nevoit de mult...