miercuri, 23 februarie 2011

Acte necesare in cazul unui control ITM

1. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente (O.U.G. 76/2001 republicată);
2. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii (L 90/1996, republicată, art. 9 al. 1);
3. Decizii interne pentru:
- personalul cu atribuţii in domeniul SSM (L 90/1996 republicată, art. 8, alin. 2, L 90/1996 republicată, art. 18(1), lit. d);
- componenta serviciului de SSM (NGPM/2002, art. 2
- conducătorii locurilor de muncă; ( NGPM/2002, art. 11, lit. f)
- personalul cu responsabilităţi conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalaţii aer comprimat) etc.;
4. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM):
- decizia de înfiinţare; Ordinul MMPS nr. 187/1998, NGPM/2002, art. 44);
- raportul anual al conducătorului unităţii în CSSM cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă ( NGPM/2002, art. 47);
- raportul medicului

 care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor; (NGPM/2002, art. 42);
- planul anual de măsuri în domeniul SSM şi fondul de cheltuieli necesar (anexa 2, NM 7, L 90/1996, republicată );
- programul de activitate al serviciului de SSM (NGPM/2002, art. 31 lit. a);
5. Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă (NGPM/2002, art. 11 lit. B);
6. Dosarul medical individual (anexa 6, NGPM/2002; NGPM/2002, art. 476 – La cererea Inspectoratului Teritorial de Munca şi Direcţiei de Sănătate Publică medicul de medicină a muncii trebuie să furnizeze copii ale dosarului medical. );
7. Fişa de aptitudini (NGPM/2002, art. 61);
8. Înscrierea în fişa de instructaj „Apt pentru lucru la înălţime” (NSSM 12, art. 11);
9. Foaia de parcurs (NSSM 23 art. 16 lit. e si NSSM 23 art. 45);
10. Raport de şedinţa siguranţa circulaţiei;
11. Nota de comanda reparaţii;
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activităţi (NGPM/2002, art. 11 lit. p);
13. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, intervenţie, evacuare şi prim ajutor (NGPM/2002, art. 99, lit. d);
14 Tematici de instruire (NGPM/2002, art. 109);
15. Diploma de absolvire a cursurilor de protecţia muncii (NGPM/2002, art. 119);
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor în procesul de instruire (NGPM/2002, art. 105);
17. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii (NGPM/2002, art. 91 al. 1);
18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic (NGPM/2002, art. 91, al. 3);
19. Foaie de prezenta;
20 Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii (NGPM/2002, art. 137, L 90/1996, republicată, art. 13);
21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL (NGPM/2002, art. 149, NM 2, L 90/1996, republicată);
22. Fişe de magazie pentru dotarea cu EIP;
23. Documentele care să ateste că ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii (NM 3, L 90/1996, republicată );
24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor în funcţiune (L 90/1996, republicată, art. 41 al. 7, lit. e);
25. Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii (clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia) (L 90/1996, republicată, art. 7);
26. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern (L 90/1996, republicată, art. 8 al. 1);
27. Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă (L 90/1996, republicată, art. 41(4) lit. g);
28. Buletine de verificări PRAM (STAS 12604/5/1990);
29. Determinările de noxe, în cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice (în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii) (L 90/1996, republicată, art. 41(4) lit. B);
30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă ( dacă sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor) (L 90/1996, republicată, art. 41(4) lit. B);
31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă (L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. e);
32. Autorizarea din punct de vedere al protecţiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate (NGPM/2002, art. 11 lit. p, L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. j);
33. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase ( art. 18 (1) lit. e din L 90/1996, republicată);
34. Certificate medicale cu diagnostic “accident” (art. 33 NM 6, L 90/1996, republicată);
35. Implementare noilor prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate în muncă (NGPM/2002, art. 238);
36. Documentul privind protecţia la explozie şi evaluarea riscurilor de explozie (NGPM/2002, art. 267);
37. Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare (NGPM/2002, art. 11 lit. y);
38. Verificările ISCIR (NGPM/2002 art. 394);
39. Fişa postului (NGPM/2002, art. 11, lit. f);
40. Permisul de lucru cu foc (anexa 7, NDPSI în industria chimica şi petrochimică);
41. Permis gass free, în situaţiile de lucrări în spaţii închise unde există pericol de explozie (L 90/1996, republicată, art. 18 (1), lit. c);
42. Documentul privind protecţia la explozie (NGPM/2002, art. 267);
43. Autorizaţie de lucru în zone Ex (conform prescripţiilor din standardele de securitate specifice);
44. Proiect de zonare Ex şi clasificarea ariilor periculoase (conform prescripţiilor din standardele de securitate specifice);
45. Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 46, art. 1, pct. 6);
46. 46. Registrul de evidenţă a elementelor pentru legare a sarcinilor, după caz (PT R 14-2002);
47. Registrul cu orele de funcţionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare) (L 90/1996, republicată, art. 41, al (7) lit. e);
48. Programul de revizii şi reparaţii a ET din dotare (L 90/1996, republicată, art. 41, al. (5) lit. g);
49. Plan de evacuare în caz de urgentă (NSPPMMCSMB/97 PT-C 01, art. 1);
50. Registre de evidenţă a accidentaţilor in munca (L 90/1996, republicată, art. 38, al (1) din NM 6);
51. Registre de evidenţă a accidentelor uşoare (L 90/1996, republicată, art. 38, al (1) din NM 6);
52. Registre de evidenţă a incidentelor periculoase (L 90/1996, republicată, art. 38, al (1) din NM 6);
53. 53. Registre de evidenţă a îmbolnăvirilor profesionale (L 90/1996, republicată, art. 61 din NM 6);
54. Raportare semestrială a accidentelor de munca (L 90/1996, republicată, art. 42 din NM 6);
55. Registrul de serviciu la bordul navelor (L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. c);
56. Registrul pentru substanţe toxice (Decretul 466/1979 anexa I pct. 1, art. 8 lit. a);
57. Registrul de evidenţă a materialelor explozive ( L 126/1995, republicată);
58. Formular comandă şi îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive ( L 126/1995, republicată);
59. Cartea tehnică a utilajului (L 90/1996, republicată, NM 3);
60. Instrucţiuni de lucru (L 90/1996, republicată, art. 5 al. (6), NGPM/2002, art. 5 al. 1);
61. Proces verbal de punere în funcţiune a schelei (NGPM/2002, cap VII, secţiunea 3);
62. Convenţiile de lucru (L 90/1996, republicată, NM 6, art. 34, al 2);
63. Proiectele de execuţie a construcţiilor, ET (L 90/1996, republicată, art. 18, lit. a);
64. Măsurile preventive şi metodele de lucru stabilite de angajator (L 90/1996, republicată, art. 18, lit. c);
65. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protecţiei muncii (L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. f);
66. Materiale necesare informării şi educării angajaţilor (NGPM/2002, art. 11, lit k);
67. Fişele tehnice de securitate pentru substanţe toxice (NGPM/2002, art. 446);
68. Contractele de lucrări (L 90/1996, republicată, NM 6, art. 34, al. (2));
69. Modul de acordare a materialelor igienico sanitare (NGPM/2002, art. 150-157);
70. Fişa de expunere la riscuri profesionale (NGPM/2002, art. 11, lit. gg);
71. Evidenţe nominale ale angajaţilor cu handicap şi a celor cu vârsta sub 18 ani (NGPM/2002, art. 11, lit. ii);
72. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM (L 90/1996, republicată, NM 6, art. 14(2), 21 (1), 24);
73. Registrul unic de control (L 252/2003);


Aceste acte sunt solicitate de inspectorii de munca din cadrul compartimentului de SSM ca sa priceapa si ceilalti ca mai trebuie un maldar de acte pregatite si pentru cei din serviciul Relatii de Munca in speta regulament intern, contracte de munca , contract colectiv de munca(dupa caz) tabel nominal cu sal ce au luat la cunostinta de prevederile roi, fise de post programare concedii, informare prealabila pontaje etc.


sursa:http://www.conta.ro/forum/index.php?showtopic=14309

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

De ce mă bucur de locului III?

Recent am obținut locul III pe județ în topul firmelor de contabilitate. De ce mă bucur? Pentru primele două locuri ar fi nevoit de mult...