luni, 28 februarie 2011

Corectarea documentelor fiscale

Principalele aspecte privitoare la corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau alte documente care ţin loc de facturi, prevăzute la art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF), cu modificările şi completările ulterioare.Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură
Documentul care ţine loc de factură este documentul emis pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în conformitate cu obligaţiile impuse de un acord sau tratat la care România este parte, care conţine cel puţin informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din CF.
Corectarea informaţiilor înscrise în facturi sau în alte documente care ţin loc de factură se efectuează astfel:
 - în cazul în care documentul nu a fost transmis către beneficiar, acesta se anulează şi se emite un nou document;
 - în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie să cuprindă, pe de o parte, informaţiile din documentul iniţial, numărul şi data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de altă parte, informaţiile şi valorile corecte, fie se emite un nou document conţinând informaţiile şi valorile corecte şi concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numărul şi data documentului corectat.
În situaţiile în care baza de impozitare a TVA se ajustează potrivit prevederilor prevăzute la art. 138 din CF, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.
Dacă o persoană impozabilă a emis facturi aplicând regimul de taxare şi ulterior intră în posesia documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143, 144 sau 144 indice 1 din CF, aceasta poate corecta facturile emise, conform prevederilor în care documentele au fost transmise beneficiarului, aplicând regimul de scutire corespunzător operaţiunilor realizate.

Corectarea documentelor în cazul unei inspecţii fiscale
Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal şi au fost constatate şi stabilite erori în ceea ce priveşte stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecţie către beneficiari. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 din CF.
Organele de inspecţie fiscală vor permite deducerea taxei pe valoarea adăugată în cazul în care documentele controlate aferente achiziţiilor nu conţin toate informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din CF sau/şi acestea sunt incorecte, dacă pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.
Important!
Furnizorul/prestatorul are dreptul să corecteze anumite informaţii din factură care sunt obligatorii potrivit art. 155 alin. (5) din CF, care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură să modifice baza de impozitare şi/sau taxa aferentă operaţiunilor ori nu modifică regimul fiscal al operaţiunii facturate iniţial, chiar dacă a fost supus unei inspecţii fiscale. Această factură va fi ataşată facturii iniţiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corecţia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.
Furnizorii/prestatorii care emit facturi de corecţie după inspecţia fiscală, în conformitate cu prevederile art. 159 alin. (3) din CF, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzări într-o rubrică separată şi vor fi preluate, de asemenea, într-o rubrică separată din decontul de taxă, fără a avea obligaţia să colecteze taxa pe valoarea adăugată înscrisă în respectivele facturi.
Atenţie!
Pentru a evita situaţiile de abuz şi pentru a permite identificarea situaţiilor în care se emit facturi după inspecţia fiscală, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor menţiona că sunt emise după inspecţia fiscală. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată înscrise în aceste facturi în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 din CF, taxa fiind înscrisă în rubricile din decontul de taxă aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii. Emiterea facturilor de corecţie nu poate depăşi perioada prevăzută la art. 147 indice 1 alin. (2) din CF, respectiv 5 ani.
De reţinut!
Prevederile privind corectarea documentelor stipulate la art. 159 din CF se aplică numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România. În cazul persoanelor care nu sunt înregistrate şi nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România, se aplică prevederile art. 155 alin. (11) din CF.
*
Baza legală: art. 159 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 81 indice 2 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
 sursa:
www.finantevalcea.ro

sâmbătă, 26 februarie 2011

Obligaţii declarative cu termen în luna martie 2011


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează contribuabilii că, în luna martie 2011, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 7 martie:
Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna februarie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 martie:
Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană, 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 15 martie:
 - Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2011, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010;
 - Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică, pentru anul 2010, formular 204, se depune de asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice; OMEF nr. 2.371/2007.

Până la 25 martie:
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2011, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 73/2011;
Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii februarie 2011, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;
Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2011,formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 183/2011;
Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art.125 indice 1 alin. (3),contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA; precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;
Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2011, formular 224. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

miercuri, 23 februarie 2011

Acte necesare in cazul unui control ITM

1. Certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului cu anexele aferente (O.U.G. 76/2001 republicată);
2. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii (L 90/1996, republicată, art. 9 al. 1);
3. Decizii interne pentru:
- personalul cu atribuţii in domeniul SSM (L 90/1996 republicată, art. 8, alin. 2, L 90/1996 republicată, art. 18(1), lit. d);
- componenta serviciului de SSM (NGPM/2002, art. 2
- conducătorii locurilor de muncă; ( NGPM/2002, art. 11, lit. f)
- personalul cu responsabilităţi conform NSSM ( ex, manipulare depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalaţii aer comprimat) etc.;
4. Documentele Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă (CSSM):
- decizia de înfiinţare; Ordinul MMPS nr. 187/1998, NGPM/2002, art. 44);
- raportul anual al conducătorului unităţii în CSSM cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă ( NGPM/2002, art. 47);
- raportul medicului

 care asigură supravegherea stării de sănătate a salariaţilor; (NGPM/2002, art. 42);
- planul anual de măsuri în domeniul SSM şi fondul de cheltuieli necesar (anexa 2, NM 7, L 90/1996, republicată );
- programul de activitate al serviciului de SSM (NGPM/2002, art. 31 lit. a);
5. Evaluarea riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă (NGPM/2002, art. 11 lit. B);
6. Dosarul medical individual (anexa 6, NGPM/2002; NGPM/2002, art. 476 – La cererea Inspectoratului Teritorial de Munca şi Direcţiei de Sănătate Publică medicul de medicină a muncii trebuie să furnizeze copii ale dosarului medical. );
7. Fişa de aptitudini (NGPM/2002, art. 61);
8. Înscrierea în fişa de instructaj „Apt pentru lucru la înălţime” (NSSM 12, art. 11);
9. Foaia de parcurs (NSSM 23 art. 16 lit. e si NSSM 23 art. 45);
10. Raport de şedinţa siguranţa circulaţiei;
11. Nota de comanda reparaţii;
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activităţi (NGPM/2002, art. 11 lit. p);
13. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare, intervenţie, evacuare şi prim ajutor (NGPM/2002, art. 99, lit. d);
14 Tematici de instruire (NGPM/2002, art. 109);
15. Diploma de absolvire a cursurilor de protecţia muncii (NGPM/2002, art. 119);
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunoştinţelor în procesul de instruire (NGPM/2002, art. 105);
17. Fisele individuale de instructaj de protecţia muncii (NGPM/2002, art. 91 al. 1);
18. Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic (NGPM/2002, art. 91, al. 3);
19. Foaie de prezenta;
20 Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protecţie (EIP) şi de lucru (EIL), corespunzător riscurilor activităţii (NGPM/2002, art. 137, L 90/1996, republicată, art. 13);
21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL (NGPM/2002, art. 149, NM 2, L 90/1996, republicată);
22. Fişe de magazie pentru dotarea cu EIP;
23. Documentele care să ateste că ET utilizate în cadrul unităţii sunt certificate de organismele competente, potrivit legii (NM 3, L 90/1996, republicată );
24. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalaţiilor în funcţiune (L 90/1996, republicată, art. 41 al. 7, lit. e);
25. Contractul colectiv de muncă întocmit la nivelul unităţii (clauzele referitoare la protecţia muncii, la timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia) (L 90/1996, republicată, art. 7);
26. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul Intern (L 90/1996, republicată, art. 8 al. 1);
27. Măsuri tehnice şi/sau organizatorice luate pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă şi indirectă (L 90/1996, republicată, art. 41(4) lit. g);
28. Buletine de verificări PRAM (STAS 12604/5/1990);
29. Determinările de noxe, în cazul unităţilor cu tehnologii care degajă noxe chimice (în vederea stabilirii măsurilor specifice de protecţie a muncii) (L 90/1996, republicată, art. 41(4) lit. B);
30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de muncă ( dacă sunt sub cele maxim admise pentru protecţia neuropsihică şi psihosenzorială a executanţilor) (L 90/1996, republicată, art. 41(4) lit. B);
31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţia muncii corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă (L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. e);
32. Autorizarea din punct de vedere al protecţiei muncii pentru salariaţii care exercită meserii ce trebuie autorizate (NGPM/2002, art. 11 lit. p, L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. j);
33. Evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele şi periculoase ( art. 18 (1) lit. e din L 90/1996, republicată);
34. Certificate medicale cu diagnostic “accident” (art. 33 NM 6, L 90/1996, republicată);
35. Implementare noilor prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate în muncă (NGPM/2002, art. 238);
36. Documentul privind protecţia la explozie şi evaluarea riscurilor de explozie (NGPM/2002, art. 267);
37. Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare (NGPM/2002, art. 11 lit. y);
38. Verificările ISCIR (NGPM/2002 art. 394);
39. Fişa postului (NGPM/2002, art. 11, lit. f);
40. Permisul de lucru cu foc (anexa 7, NDPSI în industria chimica şi petrochimică);
41. Permis gass free, în situaţiile de lucrări în spaţii închise unde există pericol de explozie (L 90/1996, republicată, art. 18 (1), lit. c);
42. Documentul privind protecţia la explozie (NGPM/2002, art. 267);
43. Autorizaţie de lucru în zone Ex (conform prescripţiilor din standardele de securitate specifice);
44. Proiect de zonare Ex şi clasificarea ariilor periculoase (conform prescripţiilor din standardele de securitate specifice);
45. Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. 46, art. 1, pct. 6);
46. 46. Registrul de evidenţă a elementelor pentru legare a sarcinilor, după caz (PT R 14-2002);
47. Registrul cu orele de funcţionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare) (L 90/1996, republicată, art. 41, al (7) lit. e);
48. Programul de revizii şi reparaţii a ET din dotare (L 90/1996, republicată, art. 41, al. (5) lit. g);
49. Plan de evacuare în caz de urgentă (NSPPMMCSMB/97 PT-C 01, art. 1);
50. Registre de evidenţă a accidentaţilor in munca (L 90/1996, republicată, art. 38, al (1) din NM 6);
51. Registre de evidenţă a accidentelor uşoare (L 90/1996, republicată, art. 38, al (1) din NM 6);
52. Registre de evidenţă a incidentelor periculoase (L 90/1996, republicată, art. 38, al (1) din NM 6);
53. 53. Registre de evidenţă a îmbolnăvirilor profesionale (L 90/1996, republicată, art. 61 din NM 6);
54. Raportare semestrială a accidentelor de munca (L 90/1996, republicată, art. 42 din NM 6);
55. Registrul de serviciu la bordul navelor (L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. c);
56. Registrul pentru substanţe toxice (Decretul 466/1979 anexa I pct. 1, art. 8 lit. a);
57. Registrul de evidenţă a materialelor explozive ( L 126/1995, republicată);
58. Formular comandă şi îndeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive ( L 126/1995, republicată);
59. Cartea tehnică a utilajului (L 90/1996, republicată, NM 3);
60. Instrucţiuni de lucru (L 90/1996, republicată, art. 5 al. (6), NGPM/2002, art. 5 al. 1);
61. Proces verbal de punere în funcţiune a schelei (NGPM/2002, cap VII, secţiunea 3);
62. Convenţiile de lucru (L 90/1996, republicată, NM 6, art. 34, al 2);
63. Proiectele de execuţie a construcţiilor, ET (L 90/1996, republicată, art. 18, lit. a);
64. Măsurile preventive şi metodele de lucru stabilite de angajator (L 90/1996, republicată, art. 18, lit. c);
65. Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protecţiei muncii (L 90/1996, republicată, art. 18 (1) lit. f);
66. Materiale necesare informării şi educării angajaţilor (NGPM/2002, art. 11, lit k);
67. Fişele tehnice de securitate pentru substanţe toxice (NGPM/2002, art. 446);
68. Contractele de lucrări (L 90/1996, republicată, NM 6, art. 34, al. (2));
69. Modul de acordare a materialelor igienico sanitare (NGPM/2002, art. 150-157);
70. Fişa de expunere la riscuri profesionale (NGPM/2002, art. 11, lit. gg);
71. Evidenţe nominale ale angajaţilor cu handicap şi a celor cu vârsta sub 18 ani (NGPM/2002, art. 11, lit. ii);
72. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM (L 90/1996, republicată, NM 6, art. 14(2), 21 (1), 24);
73. Registrul unic de control (L 252/2003);


Aceste acte sunt solicitate de inspectorii de munca din cadrul compartimentului de SSM ca sa priceapa si ceilalti ca mai trebuie un maldar de acte pregatite si pentru cei din serviciul Relatii de Munca in speta regulament intern, contracte de munca , contract colectiv de munca(dupa caz) tabel nominal cu sal ce au luat la cunostinta de prevederile roi, fise de post programare concedii, informare prealabila pontaje etc.


sursa:http://www.conta.ro/forum/index.php?showtopic=14309

luni, 21 februarie 2011

Măsuri de simplificare la aplicarea TVA - taxarea inversă


 contribuabililor înregistraţi în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) că, potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anumite operaţiuni pentru care beneficiarii sunt obligaţi la plata taxei, se aplică măsuri de simplificare respectiv taxarea inversă, pe care le prezentăm, sintetic, în articolul de mai jos.

Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă
Taxarea inversă se aplică în cazul: 
- livrării de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
- livrării de masă lemnoasă şi materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
- livrării de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
- transferului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 13 octombrie 2003, de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile în conformitate cu art. 12 din directivă, precum şi transferul altor unităţi care pot fi utilizate de operatori în conformitate cu aceeaşi directivă.
Atenţie! Conform art. II. alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2010, taxarea inversă la cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine şi produse de panificaţie se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi, până la data de 31 decembrie 2011.
Ministerul Finanţelor Publice va publica data comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării, pe website-ul său, la adresa 

joi, 17 februarie 2011

Regimul fiscal al tichetelor de masă


în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.111/11.02.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 959/08.02.2011 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011.
Pentru semestrul I al anului 2011, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9 lei.
Potrivit art. 21 alin. (3) litera e) şi art. 48 alin. (5) litera f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii, sunt cheltuieli deductibile, la calculul impozitului pe profit şi a impozitului pe venit.
Reamintim contribuabililor că, în conformitate cu prevederile art. I pct. 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010, cu modificările şi completările ulterioare, de la 1 iulie 2010, tichetele de masă acordate salariaţilor sunt venituri impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii.
Conform art. 296 indice 15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010, tichetele de masă nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.
 sursa:www.finantevalcea.ro 

miercuri, 16 februarie 2011

Regimul special pentru întreprinderile mici


Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, (119.000 lei), al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării (3,3817 lei), aplică regimul special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1) din Codul Fiscal (CF), respectiv livrări de bunuri şi prestări de servicii, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) CF.
Persoane impozabile pot fi: persoane fizice, persoane juridice, entităţi nonprofit care desfăşoară activităţi economice.
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) CF, operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) CF, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia:
 - livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
 - livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.
Important! Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxă.
O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată, sub plafonul de scutire şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare.
Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire se determină proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă (35.000 euro: 12 x nr. de luni de funcţionare).

Obligativitatea solicitării codului de TVA
Contribuabilii au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au atins sau au depăşit acest plafon.
Data atingerii sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins sau depăşit. Regimul special de scutire se aplică până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 153 CF.
Calitatea de plătitor de TVA intervine începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA în urma depăşirii plafonului de scutire.
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă în cazul depăşirii plafonului de scutire în termenul menţionat mai sus, au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:
 - bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, în momentul trecerii la regimul normal de taxare;
 - activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea lor în momentul trecerii la regimul normal de taxă, cu condiţia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din CF, să nu fi expirat (5 ani pentru bunurile de capital achiziţionate sau fabricate, altele decât imobile, 20 de ani pentru construcţia sau achiziţia unui bun imobil, precum şi pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puţin 20% din valoarea totală a bunului imobil astfel transformat sau modernizat).
Ajustările efectuate se înscriu în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de taxă a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior.
Atenţie! Dacă persoana impozabilă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrat în scopuri de taxă.

Principalele obligaţii ale persoanelor care aplică regimul special de scutire
Persoanele care aplică regimul special de scutire, conform art. 152 din CF, au obligaţia să ţină evidenţa livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi realizate de o mică întreprindere, cu ajutorul jurnalului pentru vânzări, precum şi evidenţa bunurilor şi a serviciilor taxabile achiziţionate, cu ajutorul jurnalului pentru cumpărări.
De asemenea, persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile art. 145 şi art. 146 CF şi nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau alt document.
Important! Persoanele impozabile care au aplicat regimul special pentru mici întreprinderi şi care au fost înregistrate în scopuri de TVA, dacă ulterior înregistrării realizează numai operaţiuni fără drept de deducere, vor solicita scoaterea din evidenţă conform art. 153 alin. (11) din CF. Dacă, ulterior scoaterii din evidenţă, aceste persoane impozabile vor realiza operaţiuni care dau drept de deducere a taxei, vor aplica regimul special de scutire.

Opţiunea privind anularea înregistrării în scopuri de TVA
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost instituită posibilitatea ca persoanele impozabile care au realizat o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire pentru întreprinderi mici, să solicite scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, până la data de 20 ianuarie a anului următor.
Atenţie! Persoanele impozabile care solicită scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA în termenul menţionat, au obligaţia să depună decontul de taxă prevăzut la art. 156 indice 2 din CF, pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv. 
Anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă.
În ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform art. 148 şi 149 din CF, pentru bunurile mobile aflate în stoc, serviciile neutilizate conform art. 148 lit. c) din CF şi bunurile imobile.
Dacă, ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, persoana impozabilă realizează, în cursul unui an calendaristic, o cifră de afaceri mai mare sau egală cu plafonul de scutire, are obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA şi să îşi exercite dreptul să efectueze ajustările de taxă în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior.
*
Baza legală: art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.
 sursa:www.finantevalcea.ro

joi, 10 februarie 2011

Filozofia VELCONT


10 Lucruri care stim ca sunt adevarate:

1.Ne concentram pe client si pe nevoile lui actuale si viitoare.
2.Facem un singur lucru, prelucram date contabile si incercam sa o facem foarte bine.
3.Suntem perseverenti.
4.Democratia in afaceri functioneza.
5.Raspundem la intrebari oriunde am fi si de ori de cate ori este nevoie.
6.VELCONT este o afacere.Generam venituri oferind servicii pentru companii.
7.Exista intotdeauna loc de mai bine.
8.Contabilitatea inseamna mai mult decat acte.
9.Suntem seriosi,fara a purta costum.
10.Nu suntem cei mai buni,dar vrem sa fim.

marți, 8 februarie 2011

Informare clienti VELCONT:


Incepand din 01 Ianuarie 2011 declaratiile privind impozitele la stat se depun ON LINE (prin internet).Ca sa putem depune declaratiile in continuare o sa avem nevoie de  documentul de împuternicire, autentificat de notarul public (procura speciala).

Va rog sa ne aduceti PROCURA NOTARIALA cel tarziu pana in 10 Februarie 2011.

In caz ca  nu daţi curs propunerilor noastre repetate anterioare, vă aducem la cunoştinţă că acesta este ultimul demers  in acest sens,iar daca pana in 10 Februarie 2011 nu intram in posesia procurii speciale intocmite de notar, cu parere de rau va anuntam ca  suntem pusi in situatia de a rezilia contractul incheiat.

Declararea impozitului reţinut de la nerezidenţi


Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, pe beneficiari de venit nerezidenţi, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, au obligaţia să depună „Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi” pentru calcularea şi reţinerea impozitului pe fiecare beneficiar la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat.
Modelul şi conţinutul declaraţiei este cel prevăzut la pct. 151 din Anexa 1 a Hotărârii Guvernului nr. 44/2004.
Declaraţia va cuprinde datele de identificarea ale plătitorului de venit precum şi datele de identificare ale beneficiarului de venit (denumirea statului de rezidenţă, nume, prenume, date de identificare).
Declaraţia se completează în două exemplare: originalul se depune la unitatea fiscală teritorială unde se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit iar copia se păstrează de către plătitorul de venit.

marți, 1 februarie 2011

Începând din 7 februarie, Declaraţia unică poate fi depusă la ANAF


Declaraţia unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular D112, poate fi depusă de angajatori, începând cu 7 februarie, la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, respectiv, după caz  la administraţiile finanţelor publice municipale, orăşeneşti sau comunale.
Termenul limită este 25 februarie pentru obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2011.
Conducerea ANAF a decis ca, până la această dată, contribuabilii să poată simula depunerea D112 de la 31 ianuarie, începând cu ora 8.00, până la 4 februarie ora 14.00, declaraţia urmând să fie procesată ca şi când operaţiunea ar fi reală, astfel încât să se permită verificarea tuturor elementelor depunerii electronice, atât de către contribuabili, cât şi de către funcţionarii ANAF, CNAS, CNPAS şi ANOFM.
Precizare! Orice operaţiune realizată înainte de 7 februarie nu va fi considerată depunere efectivă. La încheierea perioadei de exersare, sistemul informatic va fi reiniţializat, respectiv vor fi şterse fişierele şi golite bazele de date create în perioada simulării.
Reamintim că, începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie, cu termen de declarare la 25 februarie 2011, contribuabilii care au calitatea de angajatori sau asimilaţi vor utiliza un singur formular (D112) privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular ce va fi transmis numai autorităţii fiscale competente.
Până la 1 iulie 2011, contribuabilii vor putea depune noul formular fie prin internet, fie la ghişeu, în ultima situaţie, prezentând Anexa 1 semnată şi ştampilată, celelalte informaţii urmând să fie livrate pe suport electronic (CD).
Depunerea prin internet presupune achiziţionarea unui certificat digital calificat de semnătură electronică emis de furnizorii autorizaţi (CertSign, DigiSign sau TransSped) şi înregistrarea acestuia la organele fiscale. După 1 iulie 2011, depunerea prin internet devine obligatorie.

Inovatia este remediul plictiselii

Dupa umila mea parere cel mai mare dusman al unui administrator de afacere este rutina de fiecare zi. Nu exista o reteta sigura de ...