vineri, 28 ianuarie 2011

Luni, 31 ianuarie a.c., termen limită pentru Declaraţiile 220 şi 010


Luni, 31 ianuarie a.c., este termen limită pentru completarea şi depunerea la Fisc a formularului 220 „Declaraţie privind venitul estimat”. Au această obligaţie persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care optează pentru schimbarea modului de impozitare (în sistem real sau la normă de venit) care va fi folosit în anul 2011.
Tot până la 31 ianuarie a.c., inclusiv, trebuie declarată opţiunea de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor de către contribuabilii care îndeplinesc, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, condiţiile de exercitare a opţiunii prevăzute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal. Astfel, trebuie depus la unităţile teritoriale formularul 010 „Declaraţie de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică”, însoţit de balanţa de verificare la 31 decembrie 2010 şi declaraţia pe propria răspundere a contribuabililor din care să rezulte respectarea condiţiei privind numărul de salariaţi.

luni, 24 ianuarie 2011

Declaraţia 112 - obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate


Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 s-a realizat unificarea bazei legale privind reglementarea impozitării veniturilor şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente.
„Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, formular 112, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010.
Declaraţia se depune, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează obligaţia fiscală şi se utilizează pentru declararea contribuţiilor sociale şi a impozitului pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2011, cu termen de declarare 25 februarie 2011.
Formularul se depune de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România.
Pentru depunerea acestui formular, contribuabilii trebuie să deţină un certificat digital calificat. Până la data de 1 iulie 2011, declaraţia se poate depune şi în format hârtie, semnat şi ştampilat, conform legii, însoţit de declaraţia în format electronic, pe suport electronic.
Declaraţia în format electronic, însoţită de formularul listat se depune sub forma unui fişier PDF, care are ataşat fişierul XML.
Formularul 112 se completează cu ajutorul programelor de asistenţă care sunt puse la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale sau pot fi descărcate de pe site-ul ANAF la adresa www.anaf.ro.
Declaraţia 112 are în componenţă 3 module care înlocuiesc:
- declaraţia cod 102 „Declaraţie privind contribuţiile sociale”;
- declaraţiile nominale privind persoanele asigurate care se depuneau la Casa judeţeană de Asigurări de Sănătate, Casa Teritorială de Pensii şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- din declaraţia 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” se preiau: impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe venitul din pensii care depăşesc 1.000 lei, impozitul pe veniturile din drepturi de autor şi drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil.
Formularul poate fi corectat de contribuabili din proprie iniţiativă, prin depunerea unei declaraţii rectificative care se completează integral, cu toate datele şi informaţiile prevăzute de formular.
Atenţie! Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente precum şi instituţia publică - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, până la 15 februarie 2011, Declaraţia - inventar privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la 31 decembrie 2010 şi neachitată până la 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali.
Declaraţia va cuprinde si soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care au fost depuse cereri de restituire în termen, şi care nu au fost restituite până la 31 ianuarie 2011.
Modelul şi conţinutul declaraţiei vor fi aprobate prin ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
 

marți, 18 ianuarie 2011

Declaraţia 096 - documentar fiscal

A fost adoptat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 096 „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care, în cursul unui an calendaristic, nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal”, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 11.01.2011.
Plafonul până la care persoanele impozabile pot aplica scutirea de taxă pe valoarea adăugată, este de 35.000 euro la cursul de schimb de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei pentru 1 euro (119.000 lei).
Cifra de afaceri din anul precedent, obţinută sau, după caz, recalculată, de către contribuabili, potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) sau (5) din Codul Fiscal, se calculează în lei, pe baza informaţiilor din jurnalele pentru vânzări aferente operaţiunilor efectuate în cursul anului calendaristic precedent celui în care se depune declaraţia de menţiuni.
Declaraţia de menţiuni se depune la organul fiscal competent, până la data de 20 ianuarie, inclusiv, pentru anul precedent şi va fi însoţită de balanţa de verificare sau jurnalul de vânzări, după caz şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, în original.
Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute, un exemplar, semnat şi ştampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală sau la poştă, prin scrisoare recomandată, iar un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.
Important! Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă, respectiv din 1 februarie a anului în curs.
Până la anularea înregistrării în scopuri de TVA, persoanelor impozabile le revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal. 
Persoanele impozabile care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA, în termenul menţionat, au obligaţia să depună decontul de taxă prevăzut la art. 156 indice 2 din Codul Fiscal, pentru operaţiunile realizate în cursul lunii ianuarie, până la data de 25 februarie inclusiv.
În ultimul decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform art. 148 şi 149 din Codul Fiscal.
 

marți, 11 ianuarie 2011

În atenţia microîntreprinderilor: completarea vectorului fiscal!

A fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21/10.01.2011).
Prin acest ordin, categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal au fost completate cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, ca sistem opţional de impozitare pentru persoanele juridice române, a fost reintrodus începând cu data de 1 ianuarie 2011 în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi este inserat la Titlul IV indice 1.
Toate microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2011, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 112 indice 1 din Codul Fiscal la 31 decembrie 2010. Pentru acest an microîntreprinderile nu sunt condiţionate de deţinerea calităţii de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor înainte de 31 decembrie 2009.
Opţiunea se exercită, până la 31 ianuarie 2011 prin completarea la organul fiscal la care contribuabilul este arondat a formularului 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

Precizări privind anularea înregistrării ca plătitor de TVA


Pentru scoaterea din evidenţă a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care, în cursul anului 2010, nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro, potrivit art. I pct. 75 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, vor completa şi depune la organele fiscale competente „Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal (formular 096)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.12, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 13/10.01.2011.
Plafonul de scutire se calculează la cursul de schimb valutar comunicat de BNR  la data aderării României la UE, respectiv 3,3817 lei/euro (119.000 lei).
Declaraţia de menţiuni se depune până la 20 ianuarie 2011 şi va fi însoţită de balanţa de verificare la 31.12.2010, jurnalul de vânzări, după caz, şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, în original.

joi, 6 ianuarie 2011

Microintreprinderile in 2011: Ce impozite vor plati si care este procedura de inregistrare?

Prin Ordonanta de Urgenta nr. 117/2010 Guvernul a reintrodus prevederile legale privind impozitarea veniturilor microintreprinderilor. Astfel, persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator daca indeplinesc anumite conditii si daca nu au avut statut de microintreprindere anterior.

OUG nr. 117/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 891 din 30 decembrie 2010. 

Potrivit Ordonantei, microintreprinderea este persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
-are de la 1 la 9 salariati;
-a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 EUR;
-capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii incepand cu anul fiscal urmator daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor conform Ordonantei.

Pentru a beneficia de prevederile legale cu privire la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, acestea comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe venitul microintreprinderilor pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Comunicarea se realizeaza prin depunerea declaratiei de mentiuni.

Prin urmare, pentru anul 2011, persoanele juridice romane pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderii daca la data de 31.12.2010 au indeplinit conditiile mentionate mai sus si isi comunica optiunea cel mai tarziu la data de 31.01.2011.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat aceasta ordonanta persoanele juridice romane care:
a)desfasoara activitati in domeniul bancar
b) desfasoara activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;
c) desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
d) au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati.

Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator. Optiunea se exercita pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal urmator celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Anul fiscal


Anul fiscal al unei microintreprinderi este anul calendaristic.
in cazul unei microintreprinderi care se infiinteaza sau isi inceteaza existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic in care persoana juridica a existat.

Cota de impozitare


Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este 3%.
Impunerea microintreprinderilor care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro

Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro,
aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu. Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita prevazuta in prezentul articol. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Baza impozabila
Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie;
c) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
d) veniturile din subventii de exploatare;
e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;
g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

Procedura de declarare a optiunii

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea declaratiei de mentiuni pentru persoanele juridice, asociatiile familiale si asociatiile fara personalitate juridica, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului. Optiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

In cazul in care, in cursul anului fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fara posibilitatea de a beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu, chiar daca ulterior indeplineste conditiile prevazute.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale


Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

Obligatia fiscala reglementata de prezentul titlu reprezinta venit al bugetului de stat.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea are obligatia de a calcula, retine, declara si plati la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul

miercuri, 5 ianuarie 2011

De la 1 ianuarie 2011 încetează existenţa carnetului de muncă,

Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al Ministerului Muncii se precizeaza – conform prevederilor art. 298, alin.3 din Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, la 1 ianuarie 2011 se abrogă dispoziţiile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

Prin urmare, de la 1 ianuarie 2011 încetează existenţa carnetului de muncă, după această dată evidenţa muncii realizându-se electronic prin intermediul registrului general de evidenţă a salariaţilor reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 161/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu 01.01.2011, nu se vor mai înregistra la inspectoratele teritoriale de muncă, contractele individuale de muncă. Acestea se vor înregistra în format electronic în registrului general de evidenţă a salariaţilor în conformitate cu prevederile legale aflate în vigoare.

De asemenea, începând cu 01.01.2011 nu se vor mai depune la inspectoratele teritoriale de muncă actele privind executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.

Până la data de 25 ianuarie 2011, angajatorii vor depune la inspectoratele teritoriale 

de muncă, dovezile de calcul a drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2010.

Plata comisionului şi depunerea declaraţiei aferente lunii decembrie 2010 se vor efectua şi depune până la data de 25.01.2011.

Începând cu luna ianuarie 2011 nu se va mai efectua plata comisionului datorat (0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora inspectoratele teritoriale de muncă le păstrează şi le completează carnetele de muncă, respectiv 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora inspectoratele teritoriale de muncă le prestează serviciile constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia).

Începând cu luna ianuarie 2011 nu se va mai întocmi şi depune declaraţia aferentă comisionului datorat.

marți, 4 ianuarie 2011

Modificări privind taxa pe poluare

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888/2010, s-au adoptat noi prevederi privind calculul taxei pe poluare.
În articolul de mai jos prezentăm, sintetic, principalele modificări cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011.

Potrivit noilor prevederi, pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la 1 ianuarie 2011 se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 31 decembrie 2010.
Prin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de 31 decembrie 2010 se înţelege:
- autovehiculele pentru care a fost lansată comandă fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans;
- autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010;
- autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010.

Documente necesare
În vederea înmatriculării în România a autovehiculelor achiziţionate înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate până la 1 ianuarie 2011, persoana fizică sau juridică pe numele căreia urmează a se înmatricula autovehiculul trebuia să fi efectuat achiziţia acestuia în vederea înmatriculării şi va prezenta autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, până la data de 31 ianuarie 2011, o cerere însoţită de următoarele documente:
- pentru autovehiculele pentru care a fost lansată comandă fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans, documente din care să rezulte acest lucru;
- pentru autovehiculele care au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010, din care să rezulte acest lucru;
- pentru autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010, documente din care să rezulte acest lucru, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 31 decembrie 2010 în vederea înmatriculării în România şi nu a fost înmatriculat în România până la data de 1 ianuarie 2011.
Atenţie! În vederea calculării cuantumului taxei datorate, cererea şi documentele menţionate mai sus, înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2010, cu documentele necesare înmatriculării, prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, respectiv:
a) cartea de identitate a vehiculului; şi
b) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora, şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate.

Precizari privind posibilitatea scoaterii din evidenta a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Precizari privind posibilitatea scoaterii din eviden a persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal 
Începând cu 1 ianuarie 2011


1. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul anului 2010 nu au dep it plafonul de 35.000 euro, pot solicita scoaterea din eviden ca pl titori de TVA.
2. Termen limita de solicitare a scoaterii din eviden ca pl titor de TVA, prin depunerea formularului 010 "Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoane juridice, asocieri i alte entit i f r personalitate juridic ": 20 ianuarie 2011.Persoanele fizice care desf oar activit i independente s i profesii
libere vor solicita scoaterea din eviden ca pl titor de TVA, prin depunereaformularului 070 "Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoanele fizice care desf oar activit i economice în mod independent sau exercit profesii libere".Formularul 020 "Declara ie de înregistrare fiscal /Declara ie de men iuni
pentru persoane fizice române" va fi utilizat de c tre persoanele fizice care realizeaz o activitate economic în sfera TVA.Formularul 010, 070, 020, dup caz, va fi înso it de certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, în original.
3. Anularea înregistr rii în scopuri de TVA va fi valabil din prima zi a lunii urm toare celei în care s-a solicitat scoaterea din eviden , respectiv data de 1 februarie 2011.
4. Contribuabilii care solicit scoaterea din eviden ca platitori de TVA trebuie sa depun formularul 300 "Decont de tax pe valoarea adaugat " pentru opera iunile realizate în cursul lunii ianuarie pân la data de 25 februarie 2011,indiferent care a fost perioada fiscala la TVA (luna sau trimestru), formular în
care trebuie s declare, dup caz, la rd. 29, i ajust rile de TVA conform art.148 lit. c) din Codul fiscal, pct. 53 alin. 6 din normele metodologice i art. 149 alin.4 lit. a) pct. 2 din Codul fiscal i pct. 54 alin. 5 din normele metodologice.

Modificări privind taxa pe poluare

 Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2010 pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888/2010, s-au adoptat noi prevederi privind calculul taxei pe poluare.
În articolul de mai jos prezentăm, sintetic, principalele modificări cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2011.

Potrivit noilor prevederi, pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la 1 ianuarie 2011 se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare până la data de 31 decembrie 2010.
Prin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de 31 decembrie 2010 se înţelege:
- autovehiculele pentru care a fost lansată comandă fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans;
- autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010;
- autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010.

Documente necesare
În vederea înmatriculării în România a autovehiculelor achiziţionate înainte de data de 31 decembrie 2010 şi care nu au fost înmatriculate până la 1 ianuarie 2011, persoana fizică sau juridică pe numele căreia urmează a se înmatricula autovehiculul trebuia să fi efectuat achiziţia acestuia în vederea înmatriculării şi va prezenta autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, până la data de 31 ianuarie 2011, o cerere însoţită de următoarele documente:
- pentru autovehiculele pentru care a fost lansată comandă fermă anterior datei de 31 decembrie 2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans, documente din care să rezulte acest lucru;
- pentru autovehiculele care au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 31 decembrie 2010, din care să rezulte acest lucru;
- pentru autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31 decembrie 2010, documente din care să rezulte acest lucru, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 31 decembrie 2010 în vederea înmatriculării în România şi nu a fost înmatriculat în România până la data de 1 ianuarie 2011.
Atenţie! În vederea calculării cuantumului taxei datorate, cererea şi documentele menţionate mai sus, înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 118/2010, cu documentele necesare înmatriculării, prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, respectiv:
a) cartea de identitate a vehiculului; şi
b) în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora, şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate.

Calendar fiscal: Declaratiile ce trebuie depuse in ianuarie 2011

Calendar fiscal: Declaratiile ce trebuie depuse in ianuarie 2011

luni, 3 ianuarie 2011

Cum se completează declaraţia unică

Hotărârea de Guvern privind modelul, conţinutul şi modalitatea de depunere a declaraţiei unice, care a fost introdusă de la 1 ianuarie 2011, a fost publicată în Monitorul Oficial în ultima zi din anul 2010

Firmele şi persoanele fizice care au angajaţi vor depune, începând din acest an, o declaraţie unică privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa persoanelor asigurate.
Formularul 112 va fi depus online, prin intermediul portalului e-România, începând cu obligaţiile aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de depunere până la 25 februarie 2011.

Prin excepţie de la regulă, această declaraţie va putea fi depusă şi pe suport de hârtie încă o jumătate de an, până la 1 iulie 2011, se arată în actul normativ publicat în Monitorul Oficial.

Instrucţiuni de completare, pe site-ul Fiscului


Noul formular este destul de complicat şi este recomandabil ca persoanele responsabile cu completarea acestuia să se documenteze înainte. Găsiţi instrucţiunile de completare în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 897 din 31 decembrie 2010 sau pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) www.anaf.ro, unde se află o trimitere spre informaţiile despre formularul 112 chiar de pe prima pagină.

Termenul de depunere a declaraţiei este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitele şi contribuţiile sociale.

Declaraţia se completează şi se validează cu ajutorul programelor de asistenţă furnizate gratuit de Fisc şi care pot fi descărcate de pe site-ul instituţiei.
Contribuabilii vor completa anexele după modul specificat de Ministerul de Finanţe.

Anexa 1 cuprinde declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate. Aici trebuie completate secţiunea "Date de identificare a plătitorului", după care cea privind "Creanţele fiscale". În acest caz, dacă în perioada de raportare plătitorul nu datorează impozit pe venit sau contribuţii, trebuie scrisă cifra 0 (zero). Atenţie, necompletarea tabelului în această secţiune echivalează cu nedeclarearea obligaţiei respective.

Anexa 1.1, cea dedicată angajatorului, cuprinde mai multe secţiuni. Secţiunea A conţine alte date de identificare a plătitorului cu informaţii precum codul CAEN sau dacă plăteşte sau nu contribuţii de accidente de muncă. În acest caz, dacă firma datorează aceste contribuţii, va trece litera "D", iar dacă nu le datorează, litera "N".

Secţiunea B se referă la indicatori statistici şi cuprinde numărul de asiguraţi în sistemul asigurărilor pentru şomaj, al celor care au dreptul la concedii şi indemnizaţii şi totalul fondului de salarii brute.

În Secţiunea C trebuie să treceţi informaţiile cu privire la condiţiile de muncă normale, deosebite sau speciale. Secţiunea C2 se referă la indemnizaţiile de sănătate, iar C3 la cele pentru accidente de muncă şi boli profesionale. La C4 treceţi suma scutită din contribuţia de şomaj a angajatorului, iar la C5 – subvenţiile, scutirile şi reducerile. Secţiunea C6 se referă la contribuţia de şomaj, iar C7 la contribuţia la fondul de garantare.

Secţiunea D conţine indicatori statistici privind numărul de asiguraţi pentru care angajatorul datorează diverse contribuţii sociale.

Secţiunea E se completează numai de către entităţile asimilate angajatorului, pentru anumite categorii de asiguraţi, se arată în Hotărârea de Guvern.
Secţiunea F cuprinde datele privind impozitul pe venitul din salarii. 

Anexa 1.2 este dedicată asiguraţilor, adică angajaţilor. Aceasta se completează cu datele de identificare ale acestora. La secţiunea "Detalii coasiguraţi" trebuie trecute şi datele de identificare ale coasiguraţilor, care pot fi soţul sau soţia (trecuţi cu codul "S") şi părinte (cod "P").

La Secţiunea A se înscriu datele pentru asiguraţii care au venituri numai din salarii sau asimilate salariilor, care nu au lucrat în condiţii deosebite şi nu au beneficiat de concediu medical sau de scutiri.

Secţiunea B se completează numai dacă salariatul nu se încadrează la secţiunea anterioară. Este vorba de cazurile când a avut mai multe contracte de muncă la acelaşi angajator, a fost în concediu medical ori a lucrat în condiţii dificile de muncă sau a beneficiat de indemnizaţii sau alte motive de scutire.

Secţiunea C cuprinde raportări pentru asiguraţi care trebuie completate de alte entităţi asimilate angajatorului.

În Secţiunea D vor fi trecute informaţii ce ţin de concediile medicale.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...