joi, 2 decembrie 2010

Înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire

Principalele obligaţii pe care le au firmele în vederea înregistrării în scopuri de TVA în cazul depăşirii plafonului de scutire pentru întreprinderile mici.
În sensul Titlului VI din Codul Fiscal - „Taxa pe valoarea adăugată”, persoană impozabilă este considerată orice persoană care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice de natura activităţilor producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţilor extractive, agricole şi activităţilor profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate.
Înregistrarea în scopuri de TVA este prevăzută la art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 66 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Plafonul de scutire pentru întreprinderile mici
Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării la Uniunea Europeană (3,3817 lei), aplică regimul special de scutire pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1) din CF, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din CF.
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea scutirii de taxă este constituită din valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b) CF, operaţiunile scutite cu drept de deducere şi cele scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din CF, dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia:
- livrărilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabilă;
- livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

Solicitarea codului de TVA 
Contribuabilii au obligaţia să solicite atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA dacă în cursul unui an calendaristic ating sau depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din CF, respectiv 35.000 euro, în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care au atins sau au depăşit acest plafon.

Formularistică
Contribuabilii persoane juridice care solicită înregistrarea în scopuri de TVA la depăşirea plafonului de scutire depun formularul 010 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.
La depăşirea plafonului de scutire, persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente şi profesii libere trebuie să depună formularul 070 - „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”.
În cazul depăşirii plafonului de scutire, persoanele fizice române care realizează o activitate economică în sfera taxei pe valoarea adăugată depun pentru înregistrarea în scopuri de TVA formularul 020 - „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române”.
Important! Persoanele fizice nu realizează o activitate economică în sfera de aplicare a taxei atunci când obţin venituri din vânzarea locuinţelor proprietate personală sau a altor bunuri care au fost folosite de către acestea pentru scopuri personale.
În cazul construirii de bunuri imobile de către persoanele fizice, în vederea vânzării, activitatea economică este considerată începută în momentul în care persoana fizică respectivă intenţionează să efectueze o astfel de activitate, iar intenţia persoanei respective trebuie apreciată prin faptul că aceasta începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare iniţierii activităţii economice.
În cazul achiziţiei de terenuri şi/sau de construcţii de către persoana fizică în scopul vânzării, livrarea acestor bunuri reprezintă o activitate cu caracter de continuitate dacă persoana fizică realizează mai mult de o singură tranzacţie în cursul unui an calendaristic. Dacă persoana fizică derulează deja construcţia unui bun imobil în vederea vânzării, activitatea economică fiind deja considerată începută şi continuă, orice alte tranzacţii efectuate ulterior nu vor mai avea caracter ocazional.

Declarare şi atribuire cod de plătitor de TVA
Declaraţiile se depun direct sau prin împuternicit/reprezentant legal/reprezentant fiscal, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
Organul fiscal competent la care se înregistrează declaraţiile este:
- pentru contribuabilii care se înregistrează direct, prin împuternicit sau reprezentant legal, organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul;
- pentru contribuabilii care se înregistrează prin reprezentant fiscal, organul fiscal competent pentru administrarea persoanei impozabile care are calitatea de reprezentant fiscal.
Codul de înregistrare în scopuri de TVA este valabil începând cu:
- prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în cazul depăşirii plafonului de scutire prevăzut la art. 152 alin. (1) din CF;
Atenţie! Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi care are pe teritoriul României sucursale şi alte sedii secundare, fără personalitate juridică, va fi identificată printr-un singur cod de înregistrare în scopuri de taxă conform art. 153 din CF.
Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 are prefixul „RO”, conform Standardului internaţional ISO 3166 - alpha 2.
Potrivit art. 153 din CF, contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clienţilor.
La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA, în situaţia depăşirii plafonului de scutire, contribuabilii vor solicita organului fiscal competent şi înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare, respectiv livrări şi achiziţii intracomunitare de bunuri, prestări şi achiziţii intracomunitare de servicii.

Anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA şi care ulterior înregistrării respective desfăşoară exclusiv operaţiuni ce nu dau dreptul la deducere vor solicita anularea înregistrării în termen de 15 zile de la încheierea lunii în care se desfăşoară exclusiv operaţiuni fără drept de deducere.
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care îşi încetează activitatea economică vor solicita anularea înregistrării în scopuri de TVA în termen de 15 zile de la data documentelor ce evidenţiază acest fapt.
De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile care figurează în lista contribuabililor declaraţi inactivi, precum şi a persoanelor impozabile aflate în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii.
Anularea înregistrării în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonerează de răspunderea care îi revine pentru orice acţiune anterioară datei anulării şi de obligaţia de a solicita înregistrarea în condiţiile prezentate mai sus.

Înregistrarea cu întârziere sau neînregistrarea în scopuri de TVA
Dacă persoana impozabilă a atins sau a depăşit plafonul de scutire şi nu a solicitat înregistrarea , organele fiscale competente vor proceda după cum urmează:
- în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată de organele de inspecţie fiscală înainte de înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF, acestea vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă, conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data identificării nerespectării prevederilor legale;
- în cazul în care nerespectarea prevederilor legale este identificată după înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din CF, organele de control vor solicita plata taxei pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă conform art. 153 din CF, pe perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege şi data la care a fost înregistrată.
Important! Persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul controlului organelor fiscale competente, au dreptul să ajusteze în primul decont depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior:
- taxa deductibilă aferentă bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege;
- taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, inclusiv celor aflate în curs de execuţie, aflate în proprietatea sa la data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat înregistrarea în termenul prevăzut de lege, cu condiţia, în cazul bunurilor de capital, ca perioada de ajustare a deducerii, prevăzută la art. 149 alin. (2) din CF, să nu fi expirat; 
- taxa deductibilă aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în perioada cuprinsă între data la care persoana respectivă ar fi fost înregistrată în scopuri de taxă dacă ar fi solicitat în termenul prevăzut de lege înregistrarea şi data la care a fost înregistrată.
*
Baza legală: art. 127, 152, 153, 154, 158 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pct.3, 62, 66 din Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului Finanţelor nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175/2007.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...