marți, 30 noiembrie 2010

Inventarierea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii

Reamintim clientilor nostri  persoane juridice că au obligaţia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2010. În articolul de mai jos, prezentăm, sintetic, principalele obligaţii în acest sens.
În categoria entităţilor obligate să organizeze şi să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, intră: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice.
Atenţie! Persoanele care obţin venituri din activităţi independente şi sunt obligate, potrivit legii, să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă aplică prevederile prezentului ordin.
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pot aplica, pe lângă prevederile ordinului menţionat mai sus, şi reglementări specifice cu privire la organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, emise de instituţiile de reglementare, în funcţie de specificul activităţii.
Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.Bază legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704/2009.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...