joi, 25 noiembrie 2010

Declararea şi plata TVA în cazul transferului de active

Contribuabilii neînregistraţi în scopuri de TVA, beneficiari ai transferului de active definite la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol, că a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume.

Generalităţi, definiţie
Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol.
Transferul de active este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic o structură independentă, capabilă să efectueze activităţi economice separate, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi.
Important! Transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă.
Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, primitorul activelor trebuie să intenţioneze să desfăşoare activitatea economică sau partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.
Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului de active este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de TVA sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute la art. 128 alin. (4) din CF, ajustările deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din CF.

Completarea şi depunerea formularului 307
Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată” - până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul de active.
Formularul se depune în două exemplare, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială persoana impozabilă beneficiară a transferului de active îşi are domiciliul fiscal sau în a cărei evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură, direct, prin împuternicit sau la poştă prin scrisoare recomandată.
În formular se declară TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz.
Atenţie! Persoanele impozabile beneficiare ale transferului de active, neînregistrate în scopuri de TVA,  pot fi: persoane juridice, asociaţii sau alte entităţi fără personalitate juridică, contribuabili persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, persoane fizice.
În cazul în care există mai mulţi cedenţi, formularul se completează  cu TVA-ul de plată rezultat în urma ajustării transferului de active de la toţi cedenţii.

Plata TVA-ului
TVA-ul de plată va fi achitat de beneficiarul transferului de active la bugetul de stat, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul, în contul 20.10.01.01.05 - TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor, prin: numerar, decontare bancară sau mandat poştal.
*
Bază legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786/24.11.2010.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...