marți, 23 noiembrie 2010

Declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul 2010

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost abrogate prevederile art. 18 alineatele (2)-(7) referitoare la impozitul minim. Astfel, potrivit modificărilor aduse legislaţiei în domeniu, contribuabilii care, până la 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, vor aplica următoarele reguli:
1) pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010:
- vor determina impozitul pe profit aferent perioadei respective şi vor efectua comparaţia cu impozitul minim anual, prevăzut la art.18 alin. (3) din Codul Fiscal (CF), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
- vor stabili impozitul pe profit datorat;
- prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin.(1) din CF, depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 şi plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, se va face până la 25 februarie 2011;
2) pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010:
- contribuabilii vor depune declaraţia privind impozitul pe profit şi vor plăti impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1) din CF.
Pentru reflectarea acestor operaţiuni, Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost modificat şi completat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.689/2010.
Conform prevederilor Codului Fiscal, modificat prin OUG nr. 87/2010 şi a Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.689/2010, pentru anul 2010, plătitorii de impozit pe profit care au fost obligaţi la plata impozitului minim, vor completa şi depune la unităţile fiscale teritoriale două formulare 101, astfel:
a) pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 septembrie 2010, formularul 101 se va depune până la 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie 2010 - 31 decembrie 2010, un alt formular 101 se va depune până la 25 februarie 2011, pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind CF, cu modificările şi completările ulterioare, care definitivează, până la 25 februarie 2011, închiderea exerciţiului financiar al anului 2010;
c) pentru perioada 1 octombrie 2010 - 31 decembrie 2010, formularul 101 se va depune până la 25 aprilie 2011 inclusiv, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind CF care nu au definitivat închiderea exerciţiului financiar 2010 până la 25 februarie 2011.
La completarea formularului, se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi deciziile Comisiei Fiscale Centrale, constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, şi Comisiei de Proceduri Fiscale, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.
Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Alte precizări
Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligaţia să depună formularul 101 până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului, respectiv până la data încheierii perioadei impozabile în cazul divizărilor sau fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanelor juridice prin dizolvare fără lichidare, la una dintre următoarele date:
- la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau mai multor societăţi noi;
- la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul părţilor în cazul în care se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, potrivit legii;
- la data înmatriculării persoanei juridice înfiinţate potrivit legislaţiei europene, în cazul în care prin fuziune se constituie asemenea persoane juridice;
- la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât cele menţionate la lit. a), b) şi c).
Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit se efectuează urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de Titlul II «Impozitul pe profit», din CF, în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate.
Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26 din CF, fiecare perioadă fiind considerată an fiscal în sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.
Potrivit art. 35 alin.(3) din CF, contribuabilii sunt responsabili pentru calculul impozitului pe profit.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Contabilitate personalitzată pentru fiecare client

     Aspiraţia  mea este ca fiecare client de al nostru să primeasca toate informatiile necesare pentru a lua deciziile corecte in manag...