marți, 30 noiembrie 2010

Inventarierea activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii

Reamintim clientilor nostri  persoane juridice că au obligaţia inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, la 31 decembrie 2010. În articolul de mai jos, prezentăm, sintetic, principalele obligaţii în acest sens.
În categoria entităţilor obligate să organizeze şi să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, potrivit art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, intră: societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice.
Atenţie! Persoanele care obţin venituri din activităţi independente şi sunt obligate, potrivit legii, să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă în partidă simplă aplică prevederile prezentului ordin.
Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pot aplica, pe lângă prevederile ordinului menţionat mai sus, şi reglementări specifice cu privire la organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, emise de instituţiile de reglementare, în funcţie de specificul activităţii.
Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.Bază legală: Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704/2009.

luni, 29 noiembrie 2010

Obligaţii declarative cu termen în luna decembrie 2010

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează contribuabilii că, în luna decembrie 2010, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

Până la 8 decembrie 2010:
Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în Româniaformular 092Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna noiembrie 2010 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.
           
Până la 10 decembrie 2010:
Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană, 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2296/2007;
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;
Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice româneformular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE - 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 15 decembrie 2010:
- Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna noiembrie 2010, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010.

Până la 25 decembrie 2010:
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie - 2010, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie - 2010, formular 102. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, modificat prin OPANAF nr. 2.559/2010;
Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie - 2010,formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010;
Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 75/2010
- Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii noiembrie 2010, formular 224. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.

joi, 25 noiembrie 2010

Declararea şi plata TVA în cazul transferului de active

Contribuabilii neînregistraţi în scopuri de TVA, beneficiari ai transferului de active definite la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol, că a fost aprobat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume.

Generalităţi, definiţie
Transferul de active este reglementat de art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi punctul 6 alin. (8)-(9) din normele metodologice date în aplicarea acestui articol.
Transferul de active este un transfer universal de bunuri şi/sau servicii, acestea nemaifiind tratate individual, ci ca un tot unitar la persoana impozabilă cedentă, indiferent dacă este un transfer total sau parţial de active. Se consideră transfer parţial de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, transferul tuturor activelor sau al unei părţi din activele investite într-o anumită ramură a activităţii economice, dacă acestea constituie din punct de vedere tehnic o structură independentă, capabilă să efectueze activităţi economice separate, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi.
Important! Transferul tuturor activelor sau al unei părţi a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, după caz, şi de pasive, indiferent dacă este realizat ca urmare a vânzării sau ca urmare a unor operaţiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natură la capitalul unei societăţi, nu constituie livrare de bunuri dacă primitorul activelor este o persoană impozabilă.
Pentru ca o operaţiune să poată fi considerată transfer de active, în sensul art. 128 alin. (7) din CF, primitorul activelor trebuie să intenţioneze să desfăşoare activitatea economică sau partea din activitatea economică care i-a fost transferată, şi nu să lichideze imediat activitatea respectivă şi, după caz, să vândă eventualele stocuri.
Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului de active este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de TVA sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute la art. 128 alin. (4) din CF, ajustările deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din CF.

Completarea şi depunerea formularului 307
Persoanele impozabile, beneficiare ale transferului de active, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nu se vor înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, au obligaţia depunerii formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată” - până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care are loc transferul de active.
Formularul se depune în două exemplare, la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială persoana impozabilă beneficiară a transferului de active îşi are domiciliul fiscal sau în a cărei evidenţă aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, la registratură, direct, prin împuternicit sau la poştă prin scrisoare recomandată.
În formular se declară TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161, după caz.
Atenţie! Persoanele impozabile beneficiare ale transferului de active, neînregistrate în scopuri de TVA,  pot fi: persoane juridice, asociaţii sau alte entităţi fără personalitate juridică, contribuabili persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, persoane fizice.
În cazul în care există mai mulţi cedenţi, formularul se completează  cu TVA-ul de plată rezultat în urma ajustării transferului de active de la toţi cedenţii.

Plata TVA-ului
TVA-ul de plată va fi achitat de beneficiarul transferului de active la bugetul de stat, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii în care are loc transferul, în contul 20.10.01.01.05 - TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor, prin: numerar, decontare bancară sau mandat poştal.
*
Bază legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786/24.11.2010.

marți, 23 noiembrie 2010

Ghidul asociaţiilor de proprietari - documentar fiscal

Principalele obligaţii fiscale ale asociaţiilor de proprietari:

Înregistrarea fiscală a asociaţiilor de proprietari
Asociaţiile de proprietari sunt constituite şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Asociaţiile de proprietari se înregistrează fiscal la organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul fiscal.
Codul de identificare fiscală al asociaţiei de proprietari este codul atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” în termen de 30 de zile de la data înfiinţării. Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de identificare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.
Certificatul de înregistrare fiscală se eliberează în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală.
Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.
La încetarea activităţii, certificatul de înregistrare fiscală se predă organelor fiscale, în vederea anulării, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.

Conducerea evidenţelor contabile şi fiscale
Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în partida dublă sau în partidă simplă, prin opţiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari.
Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Evidenţele contabile sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Evidenţele contabile şi fiscale trebuie păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate să presteze servicii de arhivare. În cazul în care evidenţele contabile sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate aferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror documente prevăzute de lege. Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.

Obligaţiile fiscale ale asociaţiilor de proprietari
Preşedintele asociaţiei de proprietari şi cenzorii aleşi din interiorul asociaţiei pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat.
În această situaţie remuneraţiile primite de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat sunt venituri asimilate salariilor pentru care impozitul pe veniturile asimilate salariilor se determină prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
Cenzorii care nu sunt din cadrul asociaţiei de proprietari, sunt remuneraţi pe baza unui contract sau convenţie de prestări servicii.
Administratorul asociaţiei poate fi o persoană fizică, atestată pentru funcţia de administrator care poate fi angajată printr-un contract individual de muncă, sau o persoană juridică specializată şi autorizată angajată printr-un contract de prestări servicii.
Personalul de întreţinere poate fi angajat fie cu contract de prestări servicii conform Codului Civil, fie cu contract individual de muncă.
a) În situaţia în care asociaţiile de proprietari au angajaţi cu contract individual de muncă, au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul pe veniturile din salarii semestrial, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare;
- să depună formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare;
- să calculeze, să reţină şi să vireze obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare;
- să depună formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare.
De asemenea, asociaţiile de proprietari au obligaţia să completeze fişele fiscale, pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor, să păstreze fişele fiscale pe întreaga durată a angajării şi să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.
b) În situaţia în care asociaţiile de proprietari au încheiate contracte de prestări servicii conform Codului Civil.
1) În funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi de calitatea prestatorului, activitatea desfăşurată în cadrul asociaţiei poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:
- beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorii de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
- în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală nu şi cu capitalul propriu;
- plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
- plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în contul beneficiarului de venit.
În cazul reconsiderării unei activităţi desfăşurată de o persoană în cadrul asociaţiei ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază potrivit art. 57 alin. (1) lit. b) din Codul Fiscal, prin reţinerea contribuţiilor obligatorii datorate de angajat şi de angajator.
2) În cazul în care activitatea nu este reconsiderată ca activitate dependentă, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010, veniturile de natură profesională altele decât cele salariale (obţinute în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil), se impozitează cu cota de impozit pe venit de 10% sau 16%, după caz. 
În situaţia în care asociaţiile încheie contracte/convenţii potrivit Codului Civil cu persoane fizice, conform prevederilor art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul Fiscal, acestea au următoarele obligaţii fiscale:
- să reţină la sursă impozitul reprezentând plăţi anticipate din impozitul anual, aplicând cota de 10% la venitul brut;
- să vireze impozitul reţinut la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului expirat;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului expirat, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, completând la rândul 10 - Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil - cota de 10%;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, completând la rândul 27 - Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială - cota de 10,5% şi rândul 28 - Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială - cota de 0,5%.
- să depună, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului curent, pentru anul expirat, formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat. Se bifează căsuţa „Venituri din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil”.
În situaţia în care asociaţiile încheie contracte/convenţii în baza Codului Civil, cu persoane fizice, conform prevederilor art. 78 alin. (1) lit. e) din Codul Fiscal, care îşi exercită, în scris, opţiunea de impunere a venitului brut în momentul încheierii contractului/convenţiei, acestea au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze şi să reţină impozitul la sursă la momentul plăţii veniturilor de către asociaţie, prin aplicarea cotei de 16% la venitul brut, impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final;
- să vireze impozitul reţinut la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare plăţii venitului formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, completând la rândul 21- Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice - cota de 16%.
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, completând la rândurile 27 - Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială - cota de 10,5% şi 28 - Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salariale - cota de 0,5%.
- să depună, până la data de 30 iunie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat, bifând căsuţa „Alte venituri” de la capitolul I.
De asemenea, asociaţiile au obligaţia să depună declaraţiile privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
Atenţie! Persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şipersoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010, în sensul că acestor persoane angajate cu Contract de prestări servicii, conform Codului Civil, nu li se reţine decât impozitul de 10 sau de 16%, fără plata contribuţiilor de la rândul 27 şi 28.

Alte precizări
Asociaţiile de proprietari sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă veniturile obţinute din activităţi economice sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficientei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, conform art. 15 alin. (1) lit. h) din Codul Fiscal.
Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile de mai sus, asociaţiile de proprietari au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidenţelor, în cotă de 16% şi să-l vireze la bugetul de stat;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- să depună, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
- să plătească impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor anului expirat.

Depunerea situaţiilor financiare anuale
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă trebuie să depună la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existenta la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie.
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă trebuie să depună bilanţ contabil, conform prevederilor legale, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Sancţiuni
Se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 la 5.000 lei următoarele fapte:
- nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;
- neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege;
- neîndeplinirea obligaţiei de a înscrie codul de înregistrare fiscală pe documentele emise;
- nerespectarea obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale.
*
Baza legală: Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/23.08.2007; Hotărârea Guvernului României nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/18.01.2008; Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003; art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/29.12.2003; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/30.01.2008; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

Declararea şi plata impozitului pe profit pentru anul 2010

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, au fost abrogate prevederile art. 18 alineatele (2)-(7) referitoare la impozitul minim. Astfel, potrivit modificărilor aduse legislaţiei în domeniu, contribuabilii care, până la 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligaţi la plata impozitului minim, pentru definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010, vor aplica următoarele reguli:
1) pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010:
- vor determina impozitul pe profit aferent perioadei respective şi vor efectua comparaţia cu impozitul minim anual, prevăzut la art.18 alin. (3) din Codul Fiscal (CF), recalculat în mod corespunzător pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010, prin împărţirea impozitului minim anual la 12 şi înmulţirea cu numărul de luni aferent perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
- vor stabili impozitul pe profit datorat;
- prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin.(1) din CF, depunerea declaraţiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2010 şi plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, se va face până la 25 februarie 2011;
2) pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010:
- contribuabilii vor depune declaraţia privind impozitul pe profit şi vor plăti impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor art. 34 alin. (1), (5) şi (11) şi ale art. 35 alin. (1) din CF.
Pentru reflectarea acestor operaţiuni, Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, a fost modificat şi completat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.689/2010.
Conform prevederilor Codului Fiscal, modificat prin OUG nr. 87/2010 şi a Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.689/2010, pentru anul 2010, plătitorii de impozit pe profit care au fost obligaţi la plata impozitului minim, vor completa şi depune la unităţile fiscale teritoriale două formulare 101, astfel:
a) pentru perioada 1 ianuarie 2010-30 septembrie 2010, formularul 101 se va depune până la 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie 2010 - 31 decembrie 2010, un alt formular 101 se va depune până la 25 februarie 2011, pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind CF, cu modificările şi completările ulterioare, care definitivează, până la 25 februarie 2011, închiderea exerciţiului financiar al anului 2010;
c) pentru perioada 1 octombrie 2010 - 31 decembrie 2010, formularul 101 se va depune până la 25 aprilie 2011 inclusiv, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind CF care nu au definitivat închiderea exerciţiului financiar 2010 până la 25 februarie 2011.
La completarea formularului, se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi deciziile Comisiei Fiscale Centrale, constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, şi Comisiei de Proceduri Fiscale, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.
Declaraţia privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistenţă. Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Alte precizări
Contribuabilii care încetează să existe în cursul anului fiscal au obligaţia să depună formularul 101 până la data depunerii situaţiilor financiare la registrul comerţului, respectiv până la data încheierii perioadei impozabile în cazul divizărilor sau fuziunilor care au ca efect juridic încetarea existenţei persoanelor juridice prin dizolvare fără lichidare, la una dintre următoarele date:
- la data înregistrării în registrul comerţului/registrul ţinut de instanţele judecătoreşti competente a noii societăţi sau a ultimei dintre ele, în cazul constituirii uneia sau mai multor societăţi noi;
- la data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operaţiunea sau de la altă dată stabilită prin acordul părţilor în cazul în care se stipulează că operaţiunea va avea efect la o altă dată, potrivit legii;
- la data înmatriculării persoanei juridice înfiinţate potrivit legislaţiei europene, în cazul în care prin fuziune se constituie asemenea persoane juridice;
- la data stabilită potrivit legii, în alte cazuri decât cele menţionate la lit. a), b) şi c).
Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit se efectuează urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de Titlul II «Impozitul pe profit», din CF, în mod corespunzător pentru cele două perioade, luând în calcul veniturile şi cheltuielile înregistrate.
Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26 din CF, fiecare perioadă fiind considerată an fiscal în sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.
Potrivit art. 35 alin.(3) din CF, contribuabilii sunt responsabili pentru calculul impozitului pe profit.
 

joi, 18 noiembrie 2010

Principalele obligaţii fiscale ale asociaţiilor de proprietari

nregistrarea fiscală a asociaţiilor de proprietari
Asociaţiile de proprietari sunt constituite şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Asociaţiile de proprietari se înregistrează fiscal la organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul fiscal.
Codul de identificare fiscală al asociaţiei de proprietari este codul atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile de proprietari au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică” în termen de 30 de zile de la data înfiinţării. Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de identificare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni.
Certificatul de înregistrare fiscală se eliberează în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală.
Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală nu este supusă taxelor de timbru.
La încetarea activităţii, certificatul de înregistrare fiscală se predă organelor fiscale, în vederea anulării, odată cu depunerea declaraţiei de menţiuni.

Conducerea evidenţelor contabile şi fiscale
Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în partida dublă sau în partidă simplă, prin opţiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari.
Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Evidenţele contabile sunt ţinute în limba română şi în moneda naţională.
Evidenţele contabile şi fiscale trebuie păstrate la domiciliul fiscal al asociaţiei sau pot fi încredinţate spre păstrare unei societăţi autorizate să presteze servicii de arhivare. În cazul în care evidenţele contabile sunt ţinute cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate în format electronic, asociaţia este obligată să păstreze şi să prezinte aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora le-a generat.
Asociaţiile de proprietari sunt obligate să evidenţieze veniturile realizate şi cheltuielile efectuate aferente activităţilor economice desfăşurate, prin întocmirea registrelor sau a oricăror documente prevăzute de lege. Asociaţiile de proprietari sunt obligate să utilizeze pentru activitatea desfăşurată documente primare şi de evidenţă contabilă stabilite prin lege, şi să completeze integral rubricile formularelor, corespunzător operaţiunilor înregistrate.

Obligaţiile fiscale ale asociaţiilor de proprietari
Preşedintele asociaţiei de proprietari şi cenzorii aleşi din interiorul asociaţiei pot fi remuneraţi pe baza unui contract de mandat.
În această situaţie remuneraţiile primite de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat sunt venituri asimilate salariilor pentru care impozitul pe veniturile asimilate salariilor se determină prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora.
Cenzorii care nu sunt din cadrul asociaţiei de proprietari, sunt remuneraţi pe baza unui contract sau convenţie de prestări servicii.
Administratorul asociaţiei poate fi o persoană fizică, atestată pentru funcţia de administrator care poate fi angajată printr-un contract individual de muncă, sau o persoană juridică specializată şi autorizată angajată printr-un contract de prestări servicii.
Personalul de întreţinere poate fi angajat fie cu contract de prestări servicii conform Codului Civil, fie cu contract individual de muncă.
a) În situaţia în care asociaţiile de proprietari au angajaţi cu contract individual de muncă, au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul pe veniturile din salarii semestrial, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare;
- să depună formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare;
- să calculeze, să reţină şi să vireze obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare;
- să depună formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale” la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare.
De asemenea, asociaţiile de proprietari au obligaţia să completeze fişele fiscale, pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor, să păstreze fişele fiscale pe întreaga durată a angajării şi să transmită organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.
b) În situaţia în care asociaţiile de proprietari au încheiate contracte de prestări servicii conform Codului Civil.
1) În funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi de calitatea prestatorului, activitatea desfăşurată în cadrul asociaţiei poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii:
- beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorii de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
- în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală nu şi cu capitalul propriu;
- plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
- plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în contul beneficiarului de venit.
În cazul reconsiderării unei activităţi desfăşurată de o persoană în cadrul asociaţiei ca activitate dependentă, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază potrivit art. 57 alin. (1) lit. b) din Codul Fiscal, prin reţinerea contribuţiilor obligatorii datorate de angajat şi de angajator.
2) În cazul în care activitatea nu este reconsiderată ca activitate dependentă, conform OUG 82/2010, veniturile de natură profesională altele decât cele salariale (obţinute în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil), se impozitează cu cota de impozit pe venit de 10% sau 16%, după caz. 
În situaţia în care asociaţiile încheie contracte/convenţii potrivit Codului Civil cu persoane fizice, conform prevederilor art. 52 alin. (1) lit. d) din Codul Fiscal, acestea au următoarele obligaţii fiscale:
- să reţină la sursă impozitul reprezentând plăţi anticipate din impozitul anual, aplicând cota de 10% la venitul brut;
- să vireze impozitul reţinut la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului expirat;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare semestrului expirat, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, completând la rândul 10 - Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil - cota de 10%;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, completând la rândul 27 - Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială - cota de 10,5% şi rândul 28 - Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială - cota de 0,5%.
- să depună, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului curent, pentru anul expirat, formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat. Se bifează căsuţa „Venituri din activităţi independente desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil”.
În situaţia în care asociaţiile încheie contracte/convenţii în baza Codului Civil, cu persoane fizice, conform prevederilor art. 78 alin. (1) lit. e) din Codul Fiscal, care îşi exercită, în scris, opţiunea de impunere a venitului brut în momentul încheierii contractului/convenţiei, acestea au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze şi să reţină impozitul la sursă la momentul plăţii veniturilor de către asociaţie, prin aplicarea cotei de 16% la venitul brut, impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final;
- să vireze impozitul reţinut la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare plăţii venitului formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, completând la rândul 21- Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice - cota de 16%.
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă, formularul 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale”, completând la rândurile 27 - Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială - cota de 10,5% şi 28 - Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salariale - cota de 0,5%.
- să depună, până la data de 30 iunie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat, bifând căsuţa „Alte venituri” de la capitolul I.
De asemenea, asociaţiile au obligaţia să depună declaraţiile privind evidenţa nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială, la casele teritoriale de pensii, respectiv la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă.
Atenţie! Persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, şipersoanelor care au calitatea de pensionari nu le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010, în sensul că acestor persoane angajate cu Contract de prestări servicii, conform Codului Civil, nu li se reţine decât impozitul de 10 sau de 16%, fără plata contribuţiilor de la rândul 27 şi 28.

Alte precizări
Asociaţiile de proprietari sunt scutite de la plata impozitului pe profit dacă veniturile obţinute din activităţi economice sunt sau urmează a fi utilizate pentru îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficientei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune, conform art. 15 alin. (1) lit. h) din Codul Fiscal.
Dacă aceste venituri nu sunt utilizate în scopurile de mai sus, asociaţiile de proprietari au următoarele obligaţii fiscale:
- să calculeze impozitul pe profitul realizat, conform evidenţelor, în cotă de 16% şi să-l vireze la bugetul de stat;
- să depună la organul fiscal competent, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului expirat, formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”;
- să depună, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;
- să plătească impozitul pe profit anual până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor anului expirat.

Depunerea situaţiilor financiare anuale
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă trebuie să depună la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existenta la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie.
Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă dublă trebuie să depună bilanţ contabil, conform prevederilor legale, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.

Sancţiuni
Se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000 la 5.000 lei următoarele fapte:
- nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni;
- neîndeplinirea la termen a obligaţiilor de declarare prevăzute de lege;
- neîndeplinirea obligaţiei de a înscrie codul de înregistrare fiscală pe documentele emise;
- nerespectarea obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor fiscale.
*
Baza legală: Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/23.08.2007; Hotărârea Guvernului României nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43/18.01.2008; Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003; art. 219 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941/29.12.2003; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70/30.01.2008; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale.

susrsa:www.finatevalcea.ro 

marți, 16 noiembrie 2010

25 noiembrie a.c. - termen pentru unele obligaţii fiscale

Până joi, 25 noiembrie a.c., inclusiv, trebuie depuse la Fisc, după caz:
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie - 2010, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.238/2010;
Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, cutermen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2010, formular 102.Reglementare: OPANAF nr. 101/2008 modificat prin OPANAF nr. 2.559/2010;
- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2010,formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 2.245/2010;
- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, formular 301Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 75/2010;
Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România - pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii octombrie 2010, formular 224; Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.
 

joi, 11 noiembrie 2010

Aplicarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor debitorului

n exercitarea atribuţiilor ce le revin pentru realizarea creanţelor bugetului general consolidat, organele de control şi organele de executare pot dispune măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului, ori de câte ori sunt indicii că ar exista pericolul sustragerii, ascunderii ori risipirii patrimoniului, fapt ce ar îngreuna în mod considerabil colectarea. Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732/03.11.2010, a fost aprobată procedura de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. În articolul de mai jos, prezentăm principalele atribuţii ale organelor fiscale în această acţiune, actele administrative utilizate, măsurile asigurătorii dispuse.

Atribuţii
1.Organele de control care pot fi ale: Gărzii Financiare, Direcţiei Generale Coordonare Inspecţie Fiscală, Autorităţii Naţionale a Vămilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi ale Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, pot dispune măsuri asigurătorii ori de câte ori sunt indicii că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în următoarele situaţii:
- în urma constatării unor acte şi fapte care pot constitui infracţiuni de evaziune sau fraudă fiscală, în cazul cărora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- în situaţia în care au fost stabilite obligaţii fiscale cu ocazia acţiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;
- în situaţia în care urmează să fie stabilite obligaţii fiscale cu ocazia acţiunii de control prin acte administrative fiscale de impunere;
- dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare după emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare;
- în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare.
Măsurile asigurătorii dispuse vor fi duse la îndeplinire de organul de executare, în timpul acţiunii de control, împreună cu organul de control.
2. Organul de executare competent al Autorităţii Naţionale a Vămilor, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora şi al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabil, poate dispune şi duce la îndeplinire măsurile asigurătorii ori de câte ori sunt indicii că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, în următoarele situaţii:
- înainte de existenţa posibilităţii legale de aplicare a măsurilor executorii;
- dacă creanţele fiscale sunt individualizate şi înregistrate în evidenţa fiscală şi acestea fac obiectul unor înlesniri la plată, potrivit legii;
- după emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare;
- în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru deschiderea procedurii de atragere a răspunderii solidare înainte de emiterea deciziei de atragere a răspunderii solidare.
Măsurile asigurătorii dispuse de organele de urmărire penală sau de instanţele judecătoreşti, aşa cum este prevăzut la art. 164 din Codul de Procedură Penală, ori de alte organe competente, potrivit legii, se duc la îndeplinire de către organul de executare în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător şi rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi.
Atenţie! Organul de control/Organul de executare nu va dispune măsuri asigurătorii pentru debitorii aflaţi în insolvenţă potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau când contribuabilul nu deţine active patrimoniale urmăribile.

Măsuri asigurătorii
Măsurile asigurătorii dispuse de organele de control şi/sau organele de executare pot fi:
- sechestru asigurător pentru bunuri imobile;
- sechestru asigurător pentru bunuri mobile, inclusiv titlurile de valoare şi bunuri mobile necorporale;
- poprirea asigurătorie asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;
- poprirea asigurătorie asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare.
Dacă măsurile asigurătorii sunt instituite asupra unor bunuri perisabile sau degradabile, în scopul protejării valorii acestora, ele pot fi valorificate în condiţiile art. 129 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar contravaloarea acestora, consemnată într-un cont de disponibil, îşi menţine caracterul asigurătoriu până la data individualizării şi ajungerii la scadenţă a creanţei pentru care au fost instituite. Procedura valorificării a fost aprobată prin OMFP nr. 2.389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor de consum alimentar şi a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii şi/sau executorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

Acte administrative utilizate
În realizarea procedurii dispunerii măsurilor asigurătorii organele de control şi organele de executare vor întocmi următoarele acte administrative:
- „Referatul justificativ al măsurilor asigurătorii” se întocmeşte de către organul de control/ organul de executare şi stă la baza emiterii „Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii”;
- „Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii” se întocmeşte de către organul de control/organul de executare, când s-a constatat existenţa unor elemente care pot duce la periclitarea sau îngreunarea colectării creanţelor ce au fost sau urmează să fie stabilite;
- „Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile” se întocmeşte de către organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse;
- „Procesul-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile”se întocmeşte de către organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse;
- „Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti” se întocmeşte de organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse;
- „Adresa de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi” se întocmeşte de către organul de executare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse;
- „Referatul justificativ de ridicare a măsurilor asigurătorii” se întocmeşte de organul de control/ organul de executare şi stă la baza emiterii „Deciziei de ridicare a măsurilor asigurătorii”;
- „Decizia de ridicare a măsurilor asigurătorii” se întocmeşte de către organul de control/organul de executare în situaţia în care au încetat motivele pentru care s-au dispus măsurile asigurătorii.

Alte precizări
În timpul derulării controlului/antrenării răspunderii solidare sau în fazele premergătoare acestor activităţi (analiză, documentare, informare), dacă nu sunt deţinute suficiente informaţii, organul de control/organul de executare, pentru stabilirea şi instituirea măsurilor asigurătorii, va desfăşura, după caz, următoarele activităţi de documentare şi pregătire:
- identificarea conturilor de disponibilităţi şi a depozitelor bancare ale debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară, după caz, precum şi a unităţilor bancare care le administrează, evidenţiate în documentele contabile ale acestora, precum şi consultarea aplicaţiei informatice clienţi-bănci deţinute de ANAF şi utilizate de unităţile subordonate;
- identificarea în declaraţiile informative şi/sau evidenţa contabilă a sumelor datorate debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară de către terţi;
- identificarea bunurilor proprietate a debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară şi a locaţiilor unde acestea se găsesc.
În cazurile în care se impune, organul de control/organul de executare poate solicita informaţii despre patrimoniul debitorului şi de la următoarele instituţii:
- Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, oficiile şi birourile teritoriale ale acesteia, cu privire la bunurile imobile aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;
- unităţi administrativ-teritoriale, în cadrul cărora sunt organizate direcţii/compartimente/structuri de impozite şi taxe locale, cu privire la bunurile imobile şi mobile aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;
- Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu privire la bunurile mobile reprezentând vehicule înmatriculate în România, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;
- Autoritatea Navală Română, cu privire la bunurile mobile reprezentând nave de tip transport sau agrement, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;
- Autoritatea Aeronautică Civilă Română, cu privire la bunurile mobile reprezentând aeronave de tip transport sau agrement, aflate în patrimoniul debitorului/persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară;
- Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu privire la acţiunile/părţile sociale deţinute de către debitor/persoanele la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară la societăţi comerciale;
- Depozitarul Central autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu privire la acţiunile cotate pe piaţa bursieră deţinute de către debitor/persoanele la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară la societăţi comerciale;
- orice alte instituţii care deţin informaţii cu privire la bunurile şi veniturile debitorului/ persoanelor la care s-a atras sau urmează să se atragă răspunderea solidară.
Dispunerea şi/sau ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii asupra bunurilor proprietate a debitorului se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţei estimate/stabilite şi în următoarea ordine:
- bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate desfăşurării activităţii care constituie principala sursă de venit;
- bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit a contribuabilului;
- bunurile mobile şi imobile care se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele;
- ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 158 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit;
- produse finite;
- sume urmăribile datorate cu orice titlu debitorului de către terţe persoane;
- disponibilităţi aflate în conturile bancare;
- bunuri perisabile sau supuse degradării.
Măsurile asigurătorii dispuse vor fi ridicate de către organul de executare, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate ori a înscrisurilor emise de instanţă sau de alte organe competente prin care se dispune aceasta, comunicate tuturor celor cărora le-au fost comunicate „Decizia de dispunere a măsurilor asigurătorii” sau celelalte acte de executare în legătură cu acestea.

Vrei să lucrezi cu un "altfel" de contabil dar nu ştii de unde să începi?#Camanasof-Velcont

Mi-ar plăcea ca antreprenorii care ne recomandă, să nu se gândească la noi, sau să ne recomande ca o firmă care vinde prestări servcii con...