Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 8 octombrie 2010

Procedura inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari

In conformitate cu prevederile art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:

a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 1321 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA target="_blank" class="contextual_links">TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 1321;
e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

Astfel cum prevede alin. (4) al acestui articol, in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competenta din Romania al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al administratorilor.

Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari este redata in Anexa nr. 1 a OANAF 2101/2010.

Prevederi cu privire la inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari a contribuabililor care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal sunt redate in Capitolul II al acestei proceduri Sectiunea 1. Potrivit acestora, contribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal si care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal trebuie sa solicite inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA (punctul 1).

In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:

- formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
- documentele prevazute la pct. 4 si 5, dupa caz.

Persoanele fizice care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu (punctul 3).

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar este inscrisa punerea in miscare a actiunii penale fata de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie sa prezinte documente, eliberate de organele de urmarire penala, din care sa rezulte daca actiunea penala este sau nu este in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal (punctul 4).

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni, contribuabilul va prezenta copiile hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, dupa caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in cazul marilor contribuabili, din care sa rezulte daca infractiunea este sau nu in legatura cu operatiunile prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal (punctul 5).

Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) odata cu Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal (punctul 7).

Organul fiscal analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca certificatul de cazier judiciar a fost eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata, cu completarile ulterioare (punctul 8).

Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta, organul fiscal notifica solicitantului, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala (punctul 9).

Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal se efectueaza in conformitate cu prevederile redate in Capitolul II Sectiunea a 2-a din procedura mentionata.

Potrivit acestora, persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal, trebuie sa solicite inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari inainte de efectuarea respectivelor operatiuni (punctul 1).

In vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoana inregistrata in scopuri de TVA trebuie sa completeze si sa depuna la organul fiscal competent urmatoarele:
- formularul (095) "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari", prevazut in anexa nr. 2 la ordin;
- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competenta din Romania ale tuturor asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si ale administratorilor;
- documentele prevazute la pct. 4 si 5 din sectiunea 1, dupa caz.

Persoanele fizice inregistrate in scopuri de TVA care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari depun certificatul de cazier judiciar propriu (punctul 3).

In cazul in care in certificatele de cazier judiciar sunt inscrise infractiuni sau notari provizorii privind punerea in miscare a actiunii penale, se aplica in mod corespunzator prevederile pct. 4 si 5 din sectiunea 1 (punctul 4).

Acte necesare cazier judiciar pentru inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari


In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar, necesar inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, imputernicitii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative din cadrul Inspectoratelor Judetene de Politie/ Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti unde acestea au sediul social/sucursala/filiala/punct de lucru.

Documentele necesare:

a) Solicitare scrisa, semnata si stampilata de conducerea societatii, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei (denumirea, denumirea anterioara - daca este cazul, numarul de ordine in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, codul fiscal, nationalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului - nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitarii certificatului de cazier – formular tipizat;
b) Chitanta de plata a taxei de eliberare, in cuantum de 10 RON;
c) Timbre fiscale in valoare de 2 RON;
d) Imputernicire scrisa pentru reprezentantul legal al societatii, care va depune cererea si va ridica certificatul – formular tipizat;
e) Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (in copie si original);
f) Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in copie si original).
Conform precizarilor Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Contabilitate Publica, taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plati:
- in numerar – la unitatile teritoriale ale trezoreriei statului;
- prin mandat postal – la unitatile Companiei Nationale “Posta Romana” S.A.;
- prin decontare bancara – din contul propriu deschis la o institutie de credit din Romania.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza in maximum 3 zile lucratoare si este valabil 6 luni de la data eliberarii.

Mentionam ca informatiile prezentate si formularele tipizate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile si la adresa www.politiaromana.ro in sectiunea Informatii utile/Acte necesare.

sursa:http://www.contabilul.ro/a/4142/Procedura-inscrierii-in-Registrul-operatorilor-intracomunitari.html

sursa:http://www.contabilul.ro/a/4139/Acte-necesare-cazier-judiciar-pentru-inscrierea-in-Registrul-operatorilor-intracomunitari.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...