Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

joi, 7 octombrie 2010

Procedura din 2 august 2010 privind declararea contribuabililor inactivi

A. Prevederi generale
1. In evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, parte componenta a Registrului contribuabililor, sunt inscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
-nu au depus nicio declaratie pe parcursul unui semestru calendaristic;
-nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).
2. Prin exceptie de la prevederile pct. 1, nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.
3. In sensul prezentei proceduri, prin declaratii se inteleg formularele:
-100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat";
-102 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale";
-300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata";
-301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata";
-390 VIES "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri";
-394 "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national".
4. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.
5. Lista contribuabililor declarati inactivi se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice - Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
-li s-a aprobat, la cerere, trecerea in regimul derogatoriu de declarare;
-si-au indeplinit toate obligatiile declarative.
7. Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face cu data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati.
8. Lista contribuabililor reactivati se afiseaza la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la sectiunea Informatii publice - Informatii privind agentii economici. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Nu se inscriu in lista contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, urmare notificarilor transmise de organul fiscal, depun declaratii fiscale conform pct. 3, pana la data aprobarii listei contribuabililor declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
10. Prezenta procedura nu se aplica persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, precum si contribuabililor care au fost declarati inactivi, potrivit conditiilor privind declararea contribuabililor inactivi de catre organele de inspectie fiscala/organele de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si din unitatile sale subordonate.
11. Prezenta procedura se aplica de catre compartimentele cu atributii in domeniul gestionarii Registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organelor fiscale competente, denumite in continuare compartimente de specialitate.
12. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul.
13. Transmiterea listelor prevazute de prezenta procedura intre nivelele ierarhice implicate se face numai in format electronic.

B. Procedura privind inscrierea contribuabililor in evidenta contribuabililor inactivi
1. Lunar, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili, conform procedurilor de administrare in vigoare.
2. Semestrial, in termen de 15 zile de la data transmiterii notificarilor pentru termenele de declarare 25 ianuarie, respectiv 25 iulie, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminand din lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.
3. Pentru intocmirea listei prevazute la pct. 2 se au in vedere urmatoarele:
a) se selecteaza numai acei contribuabili care, in decursul unui semestru calendaristic, nu au depus nicio declaratie fiscala, dintre cele prevazute la lit. A pct. 3, daca nu li s-a aprobat, la cerere, de catre organul fiscal competent, regimul derogatoriu;
b) nu se selecteaza contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare, conform legii;
c) nu se selecteaza sediile secundare ale contribuabililor, care au numai obligatii de declarare a impozitului pe venitul din salarii.
4. Lista prevazuta la pct. 2 contine, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscala;
c) domiciliul fiscal;
d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
5. In maximum 5 zile de la expirarea termenului prevazut la pct. 2, listele cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi se transmit Directiei generale de tehnologia informatiei.
6. In termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala de tehnologia informatiei intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, consolidata la nivelul intregii tari, si o transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, in vederea elaborarii proiectului de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea acestei liste.
7. Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
8. La data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, Directia generala de tehnologia informatiei transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, inscrisi in evidentele lor fiscale.
9. In termen de maximum 5 zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet organul fiscal competent transmite fiecarui contribuabil din lista, aflat in competenta sa de administrare, cate o notificare privind includerea in lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, precum si conditiile care trebuie indeplinite pentru evitarea acestui fapt.
10. In termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicarii proiectului de ordin pe pagina de internet, potrivit pct. 7, organele fiscale competente transmit Directiei generale de tehnologia informatiei lista finala a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.
11. Pentru intocmirea listei finale prevazute la pct. 10, organul fiscal competent verifica in evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil inscris in lista, daca sunt indeplinite, in continuare, conditiile pentru a fi declarat inactiv.
12. Listele finale cuprinzand contribuabilii care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi vor fi insotite de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv, care va cuprinde, pentru fiecare organ fiscal competent din cadrul directiei generale, numarul de contribuabili cuprinsi in lista, precum si numele, prenumele, functia si semnatura tuturor persoanelor responsabile pentru intocmirea listelor.
13. In cazul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, lista finala prevazuta la pct. 12 se semneaza de directorul general.
14. Dupa primirea listei finale a contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor asigura parcurgerea etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
15. Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor informeaza Directia de comunicare, relatii publice si mass-media, pentru a aduce la cunostinta publica data intrarii in vigoare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi, prin afisare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si prin comunicate de presa.

C. Procedura privind scoaterea contribuabililor din evidenta contribuabililor declarati inactivi
1. In prima zi a fiecarei luni, organul fiscal competent intocmeste, pentru luna precedenta, lista contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, prevazute la lit. A pct. 6.
2. Pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi care indeplinesc conditiile pentru reactivare, pentru fiecare contribuabil inscris in lista contribuabililor declarati inactivi se verifica daca sunt indeplinite conditiile de reactivare.
3. Rezultatele analizei efectuate se inscriu intr-un referat care cuprinde, pentru fiecare contribuabil, in afara datelor de identificare ale acestuia, motivatia propunerii de reactivare. Referatul se aproba de conducatorul organului fiscal competent.
4. Dupa aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, care contine urmatoarele informatii:
a) denumirea contribuabilului;
b) codul de identificare fiscala;
c) domiciliul fiscal;
d) codul de identificare fiscala pentru fiecare sediu secundar inregistrat fiscal al respectivului contribuabil.
5. Lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati se transmite Directiei generale de tehnologia informatiei pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni si va fi insotita de o adresa de inaintare, semnata de directorul executiv/directorul general, care va cuprinde numarul de contribuabili cuprinsi in lista.
6. Directia generala de tehnologia informatiei transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, in vederea parcurgerii etapelor de aprobare a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea listei contribuabililor reactivati si de publicare pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si afisare la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a ordinului aprobat.
7. Ordinul intra in vigoare in termen de 15 zile de la data afisarii, potrivit prevederilor art. 44 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
8. La data reactivarii unui contribuabil se reactiveaza toate sediile secundare care apartin respectivului contribuabil.

D. Publicarea evidentei contribuabililor declarati inactivi pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
1. Se constituie, ca sectiune in cadrul Registrului contribuabililor, evidenta contribuabililor inactivi, cu urmatoarea structura:
-denumirea contribuabilului;
-codul de identificare fiscala;
-domiciliul fiscal;
-situatia curenta a contribuabilului, care cuprinde, dupa caz:
-data declararii ca inactiv (zz/ll/aa) si data anularii codului de TVA (zz/ll/aa), precum si ordinul prin care a fost declarat inactiv;
-data reactivarii ca urmare a indeplinirii conditiilor de reactivare (zz/ll/aa) si data reinregistrarii in scopuri de TVA, precum si ordinul prin care a fost reactivat;
-data incetarii activitatii/radierii;
-mentiunea ca nu figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi;
-situatia anterioara a contribuabilului (istoricul), care cuprinde, dupa caz:
-perioadele anterioare de inactivitate (de la zz/ll/aa pana la zz/ll/aa). Pentru fiecare perioada de inactivitate se vor mentiona data anularii codului de TVA, data reinregistrarii in scopuri de TVA si ordinul prin care a fost declarat inactiv sau a fost reactivat, dupa caz;
-mentiunea ca nu figureaza in perioadele anterioare in lista contribuabililor declarati inactivi.
2. In cazul contribuabililor care au sedii secundare, in evidenta se inscriu si sediile secundare inregistrate fiscal.
3. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizeaza in termen de doua zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a fiecarui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru:
a) aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi;
b) aprobarea listei contribuabililor reactivati;
c) eliminarea din lista contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor declarati inactivi ca urmare a unei erori materiale.
4. Evidenta contribuabililor declarati inactivi se actualizeaza cu contribuabilii radiati, inscriind pentru fiecare contribuabil data radierii/incetarii activitatii. Contribuabilii radiati se mentin in evidenta contribuabililor declarati inactivi 5 ani de la data radierii.
5. Evidenta contribuabililor declarati inactivi astfel intocmita se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...