Va oferim garantia calitatii pentru serviciile oferite:
RESTITUIREA BANILOR
in primele 2 luni, daca sunteti nemultumit.Preluam documentele. Preluam actele contabile de la sediul dumneavoastra, le prelucram si le inapoiem odata cu toate declaratiile fiscale depuse si situatia contabila completa.

Blog dedicat informarii clientilor Velcont.Surse principale: www.avocatnet.ro , www.contabilul.manager.ro , www.fiscalitate.ro , www.portalcontabilitate.ro , www.cabinetexpert.ro , www.anaf.ro ,presa de specialitate diverse surse din televiziune si presa scrisa.Blogul este administrat de Velcont Expertiza Contabila. O firma de prestari servicii contabile.

Faceți căutări pe acest blog

luni, 18 octombrie 2010

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala

In MO nr. 450 din data de 24.05.2006 a fost publicat OMF nr. 752, privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora

CAPITOLUL I
Certificatul de atestare fiscală

A. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice
Art. 1. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea contribuabililor persoane juridice, care vor completa şi vor depune cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice;
b) în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal, conform procedurii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Art. 2. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.
Art. 3. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioadă de 30 de zile de la data eliberării acestuia.
Art. 4. - În perioada de utilizare prevăzută la art. 3 contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.
Art. 5. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 6. - (1) În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor va consulta:
a) dosarul fiscal al contribuabilului;
b) fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului.
(2) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
(3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Art. 7. - (1) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va cuprinde două secţiuni, respectiv:
a) secţiunea A \"Obligaţii de plată\";
b) secţiunea B \"Alte menţiuni\".
(2) La secţiunea A se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) obligaţii fiscale accesorii.
(3) În sensul prezentului ordin, prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţii de plată exigibile şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.
(4) Nu se înscriu la secţiunea A \"Obligaţii de plată\" sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:
a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;
b) planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul-sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară;
c) actul prin care s-a dispus suspendarea executării actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
d) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
e) cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;
f) alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;
g) alte menţiuni.
(6) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.
Art. 8. - Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice se vor soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la alte organe fiscale, care se vor soluţiona în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.
Art. 9. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.
Art. 10. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:
a) două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;
b) al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
Art. 11. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 12. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 13. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 14. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice\", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
B. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice
Art. 15. - Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, în următoarele situaţii:
a) la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;
b) în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.
Art. 16. - Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.
Art. 17. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 de zile de la data eliberării acestuia.
Art. 18. - Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.
Art. 19. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.
Art. 20. - (1) Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se face de organul fiscal pe baza datelor din evidenţa fiscală a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
(2) Se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii.
(3) De asemenea, se vor urmări deciziile de impunere pentru plăţi anticipate şi se va consulta fişa analitică pe plătitor a contribuabililor (emisă atât de aplicaţia GOTICA, cât şi de aplicaţia SIAC, după caz, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de salarii şi/sau TVA).
Art. 21. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va cuprinde două secţiuni, respectiv:
a) secţiunea A \"Obligaţii de plată pe categorii de venituri realizate sau estimate, după caz\";
b) secţiunea B \"Alte menţiuni\".
Art. 22. - (1) La secţiunea A se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) obligaţii fiscale accesorii.
(2) Nu se înscriu la secţiunea A sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 23. - (1) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:
a) actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;
b) actul prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
c) decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;
d) alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;
e) alte menţiuni.
(2) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice.
Art. 24. - Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
Art. 25. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.
Art. 26. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:
a) două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;
b) al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.
Art. 27. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
Art. 28. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
Art. 29. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Art. 30. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

CAPITOLUL II
Certificatul de obligaţii bugetare

Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetare
Art. 31. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de obligaţii bugetare, în următoarele situaţii:
a) pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;
b) pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;
c) pentru alte situaţii prevăzute de lege.
Art. 32. - Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.
Art. 33. - Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.
Art. 34. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale teritoriale cu atribuţii de control.
Art. 35. - (1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:
a) secţiunea A \"Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz\";
b) secţiunea B \"Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz\";
c) secţiunea C \"Alte menţiuni\".
(2) La secţiunea A se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare;
c) majorări de întârziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006;
d) orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu: penalităţi).
(3) Nu se înscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată şi pentru care contribuabilii îşi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.
(4) La secţiunea B se vor menţiona:
a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;
b) obligaţii fiscale accesorii.
(5) La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel:
a) actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, şi modul acestora de respectare;
b) cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.
Art. 36. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare.
Art. 37. - Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.
Art. 38. - Certificatul de obligaţii bugetare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:
a) un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare;
b) un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;
c) un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.
Art. 39. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului \"Certificat de obligaţii bugetare\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin.
Art. 40. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului \"Certificat de obligaţii bugetare\", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/o, prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.
Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
- Ordinul ministrului finanţelor nr. 448/1999 privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;
- dispoziţiile referitoare la Certificatul fiscal, cod 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.541/1998 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999;
- dispoziţiile referitoare la Cererea de eliberare a unui certificat fiscal, cod 14.13.25.99, prevăzute la pct. 47 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare.
Art. 42. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 43. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Ai nevoie de documente HR? Află unde le găsești

Nu o dată, mi s-a întâmplat să am nevoie rapid de un model de cerere de concediu pentru evenimente deosebite în familie sau de un model de a...