Blog dedicat informarii clientilor VELCONT privind modificarile contabile, informaţii legate de fiscalitate şi noutăţi legislative.Surse principale:diverse forumuri contabile, (www.conta.money.ro, www.sagasoft.ro, www.finante valcea.ro www.avocanet.ro, www.cabinetexpert.etc) presa de specialitate alte surse informative de pe internet,presa scrisa si televiziune.

marți, 22 aprilie 2014

Prestari servicii stat membru UE.Intrebari, studii de caz.

I.Societatate din Romania care presteaza servicii in baza unui contract unei societati partenere dintr-un stat membru UE.


 Societatea din Romania este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, a optat pentru:

  •  impozitul de 3% pentru venit 
  • are un singur angajat, respectiv asociatul unic cu functie de muncitor calificat in constructii.
  • contractul este incheiat pentru 8 luni pentru serviciile ce vor fi efectuate in statul strain, 
  • factura se va emite lunar, pentru lucrarile partial efectuate.


In Romania, potrivit art. 44 din Codul muncii , delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Prin urmare, angajatorul poate dispune unilateral masura delegarii pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare si la o indemnizatie de delegare. In cazul salariatilor societatilor comerciale, drepturile pe perioada delegarii se stabilesc prin contractele colective sau prin contractele individuale de munca.

Codul muncii stabileste numai dreptul salariatului detasat/delegat la indemnizatia de  detasare/delegare (diurna) fara a fixa si o limita a acestei indemnizatii.

Prin urmare, cuantumul indemnizatiei de detasare/delegare se stabileste de parti in mod liber. Insa, cuantumul diurnei trebuie sa fie corespunda scopului acesteia, respectiv acela de a compensa cheltuielile suplimentare de hrana si intretinere prilejuite de dislocarea salariatului din mediul sau de viata obisnuit

Din punct de vedere fiscal, potrivit dispozitiilor art.55 alin.(4) lit.g) din Codul fiscal ,  sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit. In schimb, sunt impozabile sumele acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.

In situatia prezentata angajatorul este o persoana juridica neplatitoare deimpozit pe profit. Ca atare, sumele acordate drept indemnizatie pe perioada delegarii peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice sunt incluse in veniturile salariale si se impoziteaza si, de asemenea, intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Diurna in valuta cuvenita personalului din ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si altor institutii publice, personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar a fost redusa cu 25% prin Legea 118/2010. Ulterior, prin Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010 s-a majorat cu 15%.

Pentru cazul prezentat situatia este urmatoarea:
Diurna stabilita pentru Italia prin HG 518/1995 = 35 euro
Diurna redusa cu 25% prin Legea 118/2010 = 26,25 euro
Diurna majorata cu 15% prin Legea  285/2010 = 26,25 + (26,25 x 15%) = 30,19 euro
Diurna neimpozabila = 30,19 x 2,5 = 75,48 euro

Potrivit art. 126 alin. (1) din Legea  571/2003 privind Codul fiscal , din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);

In conformitate cu prevederile art. 133 alin.(4) lit. a) din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi  locul unde sunt situate bunurile imobile.

Astfel, pentru serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile situate in Italia locul prestarii se considera a fi Italia, statul in care sunt situate aceste bunuri. Prin urmare, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata aceste servicii nu sunt impozabile in Romania nefiind indeplinite cele patru conditii prevazute la art. 126 din Codul fiscal . Pentru aceste servicii nu se datoreaza TVA in Romania.

 II.Formularul A1

Formularul A1 dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala din statul de trimitere, respectiv Romania. Lipsa acestuia nu impiedica desfasurarea de activitati profesionale pe teritoriu unui alt stat membru al Uniuni Europene, doar ca intr-un astfel de caz (fara formularul portabil A1), devine aplicabila regula generala si anume ca salariatul sau persoana independenta se va supune legislatiei din tara pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea  si va achita toate asigurarile sociale conform legislatie din tara respectiva.

Pentru cine se poate obtine formularul portabil A1:
- salariatii detasati sa lucreze intr-un stat membru al UE;
- lucratorii care desfasoara simultan, in mod obisnuit urmatoarele activitati (procedeu numit pluri-activitate):
1)activitate salariata in doua sau mai multe state membre;
2)activitate independenta in doua sau mai multe state membre;
3)activitate salariata si/sau activitate independenta in doua sau mai multe state membre

Conditii de obtinere a formularului portabil A1:
- durata activitatii sa nu depaseasca 24 de luni, daca se depaseste acest termen salariatul/ lucratorul independent poate face o pauza de 2 luni;
- salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat;
- angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul unui alt stat membru desfasoara activitate semnificativa si pe teritoriul Romaniei ( minim 25% din venituri);
-  angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru nu poate detasa mai mult de 50% din efectivul total de personal;
- pe parcursul detasarii trbuie sa existe o relatie directa  intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat ( relatie de subordonare);
- angajatorul, daca este firma nou infiintata trebuie sa desfasoare activitate in Romania cel putin patru luni inainte de a solicita formularul portabil A1 pentru salariatii sai;
-lucratorul/salariatul este afiliat sistemului de asigurari sociale din statul membru in care este stabilit angajatorul.

Documente necesare obtinerii formularului portabil A1 in cazul detasarii:
1.certificatul de înregistrare a societăţii;
2. certificatul de atestare fiscală;
3. adeverinţă de la ITM, respectiv declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al
angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariaţi;
4. certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis pentru luna în curs;
5. situaţii financiare actuale ale solicitantului din Romania;
6. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri
realizată de acesta în RO şi cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării;
7. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romania anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
8. contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul Romania în perioada pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
9. contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din RO şi angajatorul din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată
10. declaraţia lunară D112 (anexa 1.1&anexa 1.2);
11. CI/BI din Romania al salariatului/ţilor;
12. CIM al salariatului/ţilor;
13. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
14. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1

Documente necesare obtinerii formularului portabil A1 pentru lucratorii independenti:
1.certificatul de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării;
2.certificatul de atestare fiscală;
3.certificatul constatator, pentru luna în curs;
4. situaţii financiare actuale ale solicitantului din RO , în care să fie înregistrate informaţii privind veniturile brute realizate în RO şi în statul de angajare;
*se vor prezenta documente financiare, precum decizia de impunere şi/sau registrul de încasări şi plăţi, semnate şi ştampilate;
5. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romanie, anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
6. contractul/ele sau antecontractul/ele încheiat/e de lucrătorul independent privind activitatea din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată;
7. dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
8. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
9. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj;
10. CI/BI din RO al lucrătorului independent în cauză;
11. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
12. declaraţie pe proprie răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1.
In Romania documentul portabil A1 se elibereaza de Casa Nationala de Pensii Publice Bucuresti.

III. Persoane neinscrise in Registrul operatorilor intracomunitari. TVA 

Conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre agentii economici care nu s-au inscris in ROI desi erau obligati se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 RON la 5.000 RON.

Surse:
http://birouconsultanta.blogspot.ro/2013/12/procedura-de-obtinere-formularului.html
http://fiscalitatea.manager.ro/prestari-servicii-stat-membru-ue-ce-tratament-fiscal-aplicam-4080/
 http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_21622/Poti-face-achizitii-din-UE-daca-nu-te-ai-inscris-in-Registrul-Operatorilor-Intracomunitari.html#ixzz2zc9cqFp4 

vineri, 21 martie 2014

Incasari-plati cu numerar - Noi reglementari !

Articolul de mai jos reprezinta un extras din actul normativ care reglementreaza regimul

incasarilor/platilor cu numerar. Noutatea este data in principal de reglementarea acestor

tranzactii in care sunt implicate si persoane fizice. Astfel, limitarea plafonului pentru

plati/incasari atat pentru persoane (5.000 lei), cat si la o limita maxima (total plati) de

10.000 lei pe zi atat pentru societati cat si pentru independenti.

Din informatiile pe care le detinem actul normativ este deja valid si urmeaza sa opereze

in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial ( nu stim daca s-a

publicat deja, va vom tine la curent pe aceasta tema ).

Pana atunci, asezati-va lucrurile in ordine pentru a preintampian riscuri de natura fiscala

sau contraventionala.

Capitolul I – Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi

plăţi în numerar

Art. 1 -(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice

care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate

juridică de la/către oricare din aceste categorii de persoane, se vor realiza numai prin instrumente

de plată fără numerar, definite potrivit legii.

 (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituţiilor de credit, instituţiilor emitente

de monedă electronică autorizate de Banca Naţională a României, instituţiilor care prestează

servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt

stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii,

instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar,

definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost

autorizate.

(3) Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută

efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se

efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la

data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

Art.2 - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) încasare fragmentată- fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita

plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege

b) plată fragmentată - fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita

plafonul de plată în numerar stabilit prin lege

c) magazin de tipul cash&carry – magazin care realizează comerţ de tipul cash&carry, astfel

cum este definit la art.4, lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 Art.3 - (1) Prin excepţie de la prevederile art.1, alin.(1), se pot efectua operaţiuni de încasări

şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei

de la o persoană ;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita

unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/

persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi ;

d) plăţi către magazinele de tipul Cash&Carry care sunt organizate şi funcţionează în baza

legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru

fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a

căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul

Cash&Carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de

servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru

facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv de 10.000 lei către magazinele

de tipul Cash&Carry . Persoanele prevăzute la art.1, alin.(1), pot achita facturile cu valori care

depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei către

magazinele de tipul Cash&Carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest

plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului

zilnic prevăzut la alin. (1), lit. c) sau d), după caz.

Art.4 - (1) Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1,

alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primirea de împrumuturi sau alte

finanţări se efectuează în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană. Sunt interzise

încasările fragmentate în numerar de la o persoană pentru tranzacţiile prevăzute în prezentul

alineat cu o valoare mai mare de 5.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor.

(2) Operaţiunile de încasare în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1),

de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de

servicii se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Sunt interzise

încasările fragmentate în numerar pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii cu o valoare

mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de

servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei.

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care

se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) şi

persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

(4) Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1)

către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări

de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte

finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către o persoană. Sunt interzise

plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 5.000 lei.

Art.5 - Plafoanele limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele

prevăzute la art.1, alin.(1), pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care

prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru

plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a

cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii

datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile

care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru

plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi

efectuate către persoanele fizice, altele decât cele de la art.4, alin. (4).

e) retragerea de numerar de la ATM –uri.

f) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată

autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene

şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii.

Art.6 - Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la

art.1, alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

Art.7 - În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1) care au organizate mai multe casierii,

plafoanele prevăzute la art.3, alin.(1), lit.a) şi la art.4, alin.(1) şi (2) sunt aplicabile pe fiecare

casierie în parte.

Art.8 - Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie

şi/sau cont deschis la o instituţie de credit, aplică în mod corespunzător prevederile prezentului

capitol.

Art.9 – (1) În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1), pentru facturile stornate, aferente

bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei,

respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate

fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv, 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane

putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de

servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita

a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată

fără numerar. Prin excepţie de la prevederile acestui alineat, în cazul în care, la data restituirii,

persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate

face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituite.

Art.10 - Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoane fizice, altele decât

operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de

plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii

Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a

transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii,

precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui

plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar

pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de

10.000 lei .

Art. 11 - (1) Se interzice entităţilor prevăzute la art. 1, alin. (2) să elibereze persoanelor

prevăzute la art. 1, alin. (1) şi art.8, sume în numerar peste plafonul stabilit la art. 3, alin. (1),

lit.c), pe fiecare persoană şi tranzacţie, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 5.

(2) Este interzisă entităţilor prevăzute la art.1, alin.(1) şi art.8 fragmentarea solicitărilor de

eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului prevăzut la art.3, alin.(1), lit.c).

(3) Persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) pot transfera sume din contul lor în contul

persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

Art. 12 - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 7, 9 şi 10 constituie contravenţii, dacă

nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se

sancţionează, prin derogare de la prevederile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,

cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 25% din suma încasată/ plătită care

depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin

de 100 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art.11 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se

sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Art. 13 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.12 se

efectuează de către organele Ministerului Finanţelor Publice, ale Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate, conform competenţelor.

Art. 14 – Contravenţiilor prevăzute la art.12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare..

10 LUCRURI SIMPLE PE CARE TREBUIE SA LE STIE CLIENTII UNUI CONTABIL


De multe ori clientii unui specialist contabil nu au pregatire in domeniul financiar si 

aceasta implica un efort suplimentar din partea specialistului pentru a-i transmite 

clientului toate informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii conform legislatiei 

fiscale.

Iata 10 informatii de baza pe care ar trebui sa le stie clientii :

• la facturile primite sau emise, datele firmei trebuie sa fie complete si corecte. O mare 

importanta trebuie acordata codului de inregistrare fiscala – si atributului fiscal – RO, 

daca exista;

• in cazul achizitiilor cu valoare sub 100 euro – este suficienta solicitarea bonului pentru 

a se putea deduce TVA-ul , cu conditia ca bonul sa aiba tiparit codul de inregistrare in 

scopuri de TVA al beneficiarului. Daca bonul fiscal are o valoare mai mare de 100 euro 

sau nu are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA, nu se poate deduce TVA si in 

acest caz clientul trebuie sa solicite furnizorului sau o factura.

• toate persoanele juridice inregistrate la ONRC, autorizate potrivit legii, au obligatia sa 

tina registrul unic de control. Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare 

sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Acesta trebuie achizitionat in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

• Un alt document obligatoriu pentru cei care lucreaza cu numerar este Registrul de 

casa, document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate 

prin casieria unităţii si de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă.Nu existã 

un anumit plafon al sumei care poate fi lãsatã în casieria unitãtii.Exista insa o limitare a 

platilor catre persoane juridice, astfel: nu se pot efectua plãţi zilnice mai mari de 10.000 

lei cãtre alte persoane juridice, şi plãţi mai mari de 5.000 lei pe zi cãtre aceeaşi 

persoanã juridicã. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri 

şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.Se admit plăţi către 

o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 10.000 lei, 

în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi 

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar 

către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 

lei.Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care 

efectuează plata în numerar. Este foarte probabil ca aceste limite se vor modifica – 

exista deja un proiect legislativ in acest sens.(vezi materialul atasat)

• Este interzisa deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, 

precum şi efectuarea de operaţiuni economico financiare, fără să fie înregistrate în 

contabilitate;

• Anual este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului.

• Actionarii/asociatii pot sa retraga dividende din rezultatul anilor anteriori – pentru care

firma va retine si va plati pana in data de 25 a lunii urmatoare un impozit de 16%.

• Administratorii pot sa deconteze cheltuielile cu transportul si cazarea in tara si in 

strainatate, fiind deductibile,cu conditia ca acestea sa fie efectuate in scopul derularii 

activitatii firmei.

• Este obligatorie: întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal a situaţiilor 

financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a 

raportărilor contabile. Mai mult, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie 

scrisă a administratorului prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor

financiare anuale.

• Nu in ultimul rand, toate documentele contabile trebuie predate in timp util contabilului 

pentru a putea fi inregistrate si declarate. Sunt firme care au termene foarte stranse 

de raportare pe TVA (lunar) si in cazul acestora , omisiunea de a preda la timp 

documentele poate antrena amenzi fiscale deloc de neglijat in situatia in care nu se pot 

declara la timp.

joi, 9 ianuarie 2014

Intrebari frecvente privind proceduri de inregistrare/scoatere platitor TVA

I.   Documentele necesare pentru inregistrarea ca platitor de TVA.

 Declaratia 010 cu CA estimata – noul model pentur D 010 
- Anexa 2 la Declaratia 010 listata si CD – D 098
- Copie dupa rezolutie si certificat constatator de la Registrul Comertului
- Declaratie pe proprie raspundere cu locul unde se desfasoara activitatea (sediul, punct de lucru), obiectul de activitate, descrierea acestei activitati si utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii
- Copie act spatiu: extras CF (extras de carte funciara, care dovedeste ca spatiul inchiriat este in proprietatea celui care l-a inchiriat firmei) + contract de inchiriere sau comodat , dupa caz
- Copie dupa CI administratori
- Pentru administratori persoane straine: copie pasaport + declaratie pe propria raspundere ca nu are infractiuni
- Pentru SC care au puncte de lucru – copie dupa actul de spatiu: extras CF+ contract de inchiriere/comodat aferente punctelor de lucru, precum si copie dupa certif constatator de infiintare punct de lucru
- Imputernicire pentru persoana care depune ( alta decat administratorul)


Documentele necesare pentru inregistrarea ca platitor de TVA daca se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA:

Potrivit actualelor prevederi normative, se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA pentru cazurile în care asociaţii majoritari, administratorii sau asociaţii unici au înscrise în cazier fapte de natura infracţiunilor economice, dacă nu au fost depuse deconturile de TVA pentru şase luni sau dacă nu au fost înregistrate activităţi economice în deconturile de TVA timp de şase luni.
Formular 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA”


A. Procedura aplicabilă pentru situaţia în care administratorii, asociaţii majoritari sau asociaţii unici au avut fapte înscrise în cazier

Persoana interesată va depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari. 

Autoritatea fiscală va verifica existenţa în cazierul fiscal a faptelor ce au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA şi va proceda fie la întocmirea referatului de aprobare a cererii, fie la respinderea cererii, când nu au fost eliminate cauzele care au condus la invalidarea codului.

Desigur, se pune întrebarea cum ar putea să dispară nişte fapte de natura infracţiunilor din cazierul fiscal al unei persoane?

Sunt mai multe posibilităţi, dintre care amintim:
- schimbarea administratorului;
- cesiunea părţilor sociale ale persoanei în cauză către o altă persoană, atfel incât asociaţii fără fapte în cazier să fie majoritari;
- prescrierea termenului de înscriere a faptei în cazierul fiscal al persoanei;
- corectarea unor erori ce au condus la înscrierea acestor fapte în cazierul fiscal.

B. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat nedepunerii deconturilor de TVA

Persoanele interesate vor depune formularul 099 însoţit de următoarele documente:

- toate deconturile de TVA nedepuse la termen;
- o cerere motivată prin care se angajează să depună la termen deconturile de TVA pentru perioadele următoare;
- certificatul constatator emis de Registrul Comerţului din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari şi datele de identificare ale contribuabilului.

Desigur, chiar dacă nu scrie în procedură, în practică se necesită ca societatea să achite datoriile existente în fişa pe contribuabil, în vederea reînregistrării în scopuri de TVA.

C. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat depunerii deconturilor de TVA fără a avea înscrise activităţi economice

Procedura este simplificată în sensul că se depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.


Prin bifarea căsuţei cărespunzătoare din formularul 099, persoana impozabilă se angajează să desfăşoare activitate economică în perioada următoare, astfel încât TVA să aibă aplicabilitate pentru această persoană.

II. Procedura privind înregistrarea operatorilor economici în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI)

Potrivit art. 158^2 din Codul fiscal, operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) sunt:
- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);
- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
- prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.
Procedura înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari
În vederea înscrierii în ROI, contribuabilii trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, formularul 095 „Cerere de înregistrare în/ radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” şi certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor.
Important! În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin asociaţi şi administratori se înţelege numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii economice în România, în vederea înscrierii în ROI, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu şi al asociaţilor. În sensul prevederilor menţionate, prin asociaţi se înţelege asociaţii care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii. În această situaţie formularul 095 va fi însoţit de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii.
Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar în vederea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile intracomunitare menţionate mai sus.
Atunci când în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul ANAF, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile menţionate mai sus.
Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor şi/sau administratorilor, să anunţe organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare, însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori şi de documentele menţionate mai sus, dacă este cazul.
Obligativitatea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile au obligaţia înscrierii în ROI, astfel:
- la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
- înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 din CF.
IMPORTANT! Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu formularul 098 „Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/ de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF.
Cererea de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
În cazul contribuabililor care solicită înscrierea în registru la înregistrarea în scopuri de TVA, soluţionarea cererii se efectuează în termen de 10 zile calendaristice, de la data depunerii acesteia.
În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF devine valabilă cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.
Pentru contribuabilii înregistraţi deja în scopuri de TVA şi care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, procedura de aprobare/respingere a cererii de înscriere se aplică de îndată de către organul fiscal competent.
IMPORTANT: Începând cu data de 1 august 2010, persoanele care nu figurează în Registrul Operatorilor Intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF. Pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, Începând cu data de 1 august 2010, sunt utilizate informaţiile din Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În Registrul Operatorilor Intracomunitari nu se înscriu:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;
- persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.
IMPORTANT: Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF şi nici în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în următoarele cazuri:
- sunt declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- se află în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii;
- asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 156 indice 2;
- în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/ prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;
- persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
- persoanele au fost scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul nedepăşirii cifrei de afaceri de 65.000 de euro;
- persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din CF, în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
- persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.
Alte precizări

Radierea din oficiu a contribuabililor din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face în baza „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul Operatorilor Intracomunitari”. De la data radierii din Registrul Operatorilor Intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare.
Contravenţii şi sancţiuni
Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală.

III. Depasire plafon 220 000 lei respectiv 100.000 Euro


Avand in vedere prevederile OUG 24/ 2012, plafonul de scutire este de 65.000 de euro respectiv 220.000 lei.
Astfel, persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.
Conform prevederilor art.152 alin.(6) din Codul fiscal persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, este mai mare sau egala cu plafonul de scutire trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului.
Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.
Regimul special de scutire se aplica pâna la data inregistrarii in scopuri de TVA. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intârziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri de taxa.
Cifra de afaceri care serveste drept referinta este constituita din valoarea totala, a livrarilor si prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic,
Pentru inregistrarea ca platitor de TVA aveti nevoie de:
- declaratie de inregistrare fiscala/mentiuni (010), si
- balanta de verificare lunara de la data infiintarii, pana la atingerea pragului.
Termen: 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului.Cursul de schimb leu-euro folosit in cazul depasirii plafonului de 100.000 euro

Plafonul de 100.000 euro care determină modificarea perioadei fiscale la TVA de la trimestrul calendaristic la luna calendaristică, prevăzut la art. 156 indice 1 alin. (2) din CF şi pct. 80 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a CF aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv 4,2296 lei/euro (curs valabil pentru 31 decembrie 2009).
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru modificarea perioadei fiscale la TVA este constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b). La determinarea cifrei de afaceri se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 152 alin. (2) din CF.
La depăşirea plafonului de 100.000 euro persoanele impozabile care în anul precedent au utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic completează şi depun la organul fiscal competent formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”


IV. Cine trebuie sa aplice obligatoriu sistemul de TVA la incasare in 2013

1. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate.
Pentru aplicarea sistemului TVA la incasare aceste persoane au obligatia sa depuna la organul fiscal pana la data de 25 octombrie inclusiv o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
In situatia in care persoana impozabila nu depune notificarea va fi inregistrata din oficiu de organul fiscal in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si va aplica acest sistem incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

2. Persoanele impozabile care se inregistreaza  in scopuri de TVA in cursul anului 2013.
Acesti contribuabili vor aplica noul sistem de TVA incepand cu data inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata.


V. Procedura de scoatere din evidente ca si platitor de TVA.


Formularul 096 se utilizeaza pentru anularea inregistrarii in scop de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, redat mai jos:

"(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organelefiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscaleaplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.

Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. in ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu."

Odata cu depunerea cererii privind scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, aveti urmatoarele obligatii:

- pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, adica pana la data primirii de la ANAF deciziei privind anularea inregistrarii in scop de TVA, persoana impozabila are toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA - respectiv, in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de solicitare a scoaterii de la TVA si data comunicarii deciziei de catre ANAF privind scoaterea de la TVA, persoana juridica colecteaza, deduce TVA, intocmeste jurnale de vinzari si cumparari, depune decontul de TVA si declaratiile 394 si 390 - dupa caz;

- societatea care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de TVA (300) prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1 (lunar sau trimestrial), pina la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA - dupa ce a primit decizia privind scoterea din evidenta TVA;

- in acest ultim decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze si valoarea TVA rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa in conformitate cu art. 148 si / sau 149 din Codul fiscal.

Ajustarile privind TVA pot genera obligatii de plata a TVA in favoarea statului.

Ajustarea sumei TVA deduse se efectueaza cu respectarea urmatoarelor prevederi din Codul fiscal:
 - pentru bunurile si serviciile neconsumate: art. 148 "Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital" lit. c) "persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere." si punctul 53 din normele de aplicare.
 
pentru bunuri de capital si investitii in curs de executie: art. 149 "Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital" si punctul 54 din normele de aplicare. Pentru cladirile vechi, in vederea efectuarii ajustarii trebuie analizat modul de incadrare a bunurilor imobile in prevederile art. 161 asa cum se detaliaza de la alin. 1 la 14.
VI. Procedura de scoatere din evidente ca si platitor de TVA la incasare.


Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare oricand in cursul anului 2014 prin depunerea unei notificari  la Fisc  formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasarepentru a fi radiati din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In aceasta situatie, organele fiscal vor opera radierea din Registru incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea. Evident, pana la operarea modificarilor si radierea propriu-zisa, contrbuabilii vor continua sa aplice sistemul de TVA la incasare.
Atat in cazul contribuabililor care vor continua sa aplice sistemul TVA la incasare, cat si in ceea ce-i priveste pe cei care vor iesi din acest sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de aceasta data, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate

surse:
http://codfiscal.net/25577/procedura-privind-inregistrarea-operatorilor-economici-in-registrul-operatorilor-intracomunitari-roi-actualizata
http://legestart.ro/care-este-noua-procedura-de-inregistrare-la-cerere-in-scopuri-de-tva-prevederile-au-intrat-deja-in-vigoare/
http://www.cabinetexpert.ro/2013-05-23/inregistrare-ca-platitor-de-tva-continut-dosar-documente-necesare.html
http://clubcontabilitate.manager.ro/tva/atingerea-plafonului-de-220000-lei-8381.html
http://www.cabinetexpert.ro/2010-01-20/cursul-de-schimb-leu-euro-folosit-in-cazul-depasirii-plafonului-de-100-000-euro.html#more-6587
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_30720/Cine-trebuie-sa-aplice-obligatoriu-sistemul-de-TVA-la-incasare-in-2013.html#ixzz2ptQkGymz 
http://contabilul.manager.ro/a/9397/procedura-de-scoatere-din-evidente-ca-si-platitor-de-tva-ce-etape-urmam.html
 http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35235/De-la-1-ianuarie-poti-aplica-sistemul-TVA-la-incasare-numai-daca-vrei-Codul-fiscal-modificat.html#ixzz2qIGtzo9M