Blog dedicat informarii clientilor VELCONT privind modificarile contabile, informaţii legate de fiscalitate şi noutăţi legislative.Surse principale:diverse forumuri contabile, (www.conta.money.ro, www.sagasoft.ro, www.finante valcea.ro www.avocanet.ro, www.cabinetexpert.etc) presa de specialitate alte surse informative de pe internet,presa scrisa si televiziune.

vineri, 21 martie 2014

Incasari-plati cu numerar - Noi reglementari !

Articolul de mai jos reprezinta un extras din actul normativ care reglementreaza regimul

incasarilor/platilor cu numerar. Noutatea este data in principal de reglementarea acestor

tranzactii in care sunt implicate si persoane fizice. Astfel, limitarea plafonului pentru

plati/incasari atat pentru persoane (5.000 lei), cat si la o limita maxima (total plati) de

10.000 lei pe zi atat pentru societati cat si pentru independenti.

Din informatiile pe care le detinem actul normativ este deja valid si urmeaza sa opereze

in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial ( nu stim daca s-a

publicat deja, va vom tine la curent pe aceasta tema ).

Pana atunci, asezati-va lucrurile in ordine pentru a preintampian riscuri de natura fiscala

sau contraventionala.

Capitolul I – Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi

plăţi în numerar

Art. 1 -(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice

care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate

juridică de la/către oricare din aceste categorii de persoane, se vor realiza numai prin instrumente

de plată fără numerar, definite potrivit legii.

 (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituţiilor de credit, instituţiilor emitente

de monedă electronică autorizate de Banca Naţională a României, instituţiilor care prestează

servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt

stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii,

instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar,

definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost

autorizate.

(3) Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută

efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se

efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la

data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

Art.2 - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) încasare fragmentată- fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita

plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege

b) plată fragmentată - fracţionarea sumei de plată în mai multe tranşe, pentru a evita

plafonul de plată în numerar stabilit prin lege

c) magazin de tipul cash&carry – magazin care realizează comerţ de tipul cash&carry, astfel

cum este definit la art.4, lit.e) din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea

produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 Art.3 - (1) Prin excepţie de la prevederile art.1, alin.(1), se pot efectua operaţiuni de încasări

şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei

de la o persoană ;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) în limita

unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art.1, alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/

persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi ;

d) plăţi către magazinele de tipul Cash&Carry care sunt organizate şi funcţionează în baza

legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru

fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a

căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul

Cash&Carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de

servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru

facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv de 10.000 lei către magazinele

de tipul Cash&Carry . Persoanele prevăzute la art.1, alin.(1), pot achita facturile cu valori care

depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei către

magazinele de tipul Cash&Carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest

plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului

zilnic prevăzut la alin. (1), lit. c) sau d), după caz.

Art.4 - (1) Operaţiunile de încasări în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1,

alin. (1), de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primirea de împrumuturi sau alte

finanţări se efectuează în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană. Sunt interzise

încasările fragmentate în numerar de la o persoană pentru tranzacţiile prevăzute în prezentul

alineat cu o valoare mai mare de 5.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor.

(2) Operaţiunile de încasare în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1),

de la persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de

servicii se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană. Sunt interzise

încasările fragmentate în numerar pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii cu o valoare

mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de

servicii cu valoare mai mare de 10.000 lei.

(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care

se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) şi

persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

(4) Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art.1, alin. (1)

către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări

de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte

finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către o persoană. Sunt interzise

plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 5.000 lei.

Art.5 - Plafoanele limită prevăzute de prezentul capitol nu se aplică de către persoanele

prevăzute la art.1, alin.(1), pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care

prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru

plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a

cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii

datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile

care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru

plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi

efectuate către persoanele fizice, altele decât cele de la art.4, alin. (4).

e) retragerea de numerar de la ATM –uri.

f) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată

autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene

şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii.

Art.6 - Este interzisă acordarea oricăror avantaje clienţilor, de către persoanele prevăzute la

art.1, alin. (1), pentru efectuarea de plăţi în numerar.

Art.7 - În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1) care au organizate mai multe casierii,

plafoanele prevăzute la art.3, alin.(1), lit.a) şi la art.4, alin.(1) şi (2) sunt aplicabile pe fiecare

casierie în parte.

Art.8 - Sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie

şi/sau cont deschis la o instituţie de credit, aplică în mod corespunzător prevederile prezentului

capitol.

Art.9 – (1) În cazul persoanelor prevăzute la art.1, alin.(1), pentru facturile stornate, aferente

bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei,

respectiv 10.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash&Carry, restituirea sumelor aferente poate

fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv, 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane

putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de

servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita

a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată

fără numerar. Prin excepţie de la prevederile acestui alineat, în cazul în care, la data restituirii,

persoanele fizice declară pe propria răspundere că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate

face integral în numerar, indiferent de nivelul sumei care trebuie restituite.

Art.10 - Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoane fizice, altele decât

operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de

plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii

Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a

transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii,

precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui

plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar

pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de

10.000 lei .

Art. 11 - (1) Se interzice entităţilor prevăzute la art. 1, alin. (2) să elibereze persoanelor

prevăzute la art. 1, alin. (1) şi art.8, sume în numerar peste plafonul stabilit la art. 3, alin. (1),

lit.c), pe fiecare persoană şi tranzacţie, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 5.

(2) Este interzisă entităţilor prevăzute la art.1, alin.(1) şi art.8 fragmentarea solicitărilor de

eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului prevăzut la art.3, alin.(1), lit.c).

(3) Persoanele prevăzute la art.1, alin.(1) pot transfera sume din contul lor în contul

persoanelor fizice, în baza documentelor justificative legale prezentate de plătitori.

Art. 12 - (1) Nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 7, 9 şi 10 constituie contravenţii, dacă

nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se

sancţionează, prin derogare de la prevederile art.8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002,

cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 25% din suma încasată/ plătită care

depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin

de 100 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 şi art.11 alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi se

sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Art. 13 - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.12 se

efectuează de către organele Ministerului Finanţelor Publice, ale Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală şi unităţilor sale subordonate, conform competenţelor.

Art. 14 – Contravenţiilor prevăzute la art.12 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare..

10 LUCRURI SIMPLE PE CARE TREBUIE SA LE STIE CLIENTII UNUI CONTABIL


De multe ori clientii unui specialist contabil nu au pregatire in domeniul financiar si 

aceasta implica un efort suplimentar din partea specialistului pentru a-i transmite 

clientului toate informatiile necesare pentru desfasurarea activitatii conform legislatiei 

fiscale.

Iata 10 informatii de baza pe care ar trebui sa le stie clientii :

• la facturile primite sau emise, datele firmei trebuie sa fie complete si corecte. O mare 

importanta trebuie acordata codului de inregistrare fiscala – si atributului fiscal – RO, 

daca exista;

• in cazul achizitiilor cu valoare sub 100 euro – este suficienta solicitarea bonului pentru 

a se putea deduce TVA-ul , cu conditia ca bonul sa aiba tiparit codul de inregistrare in 

scopuri de TVA al beneficiarului. Daca bonul fiscal are o valoare mai mare de 100 euro 

sau nu are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA, nu se poate deduce TVA si in 

acest caz clientul trebuie sa solicite furnizorului sau o factura.

• toate persoanele juridice inregistrate la ONRC, autorizate potrivit legii, au obligatia sa 

tina registrul unic de control. Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare 

sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.

Acesta trebuie achizitionat in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

• Un alt document obligatoriu pentru cei care lucreaza cu numerar este Registrul de 

casa, document de înregistrare operativă a încasărilor şi plăţilor în numerar, efectuate 

prin casieria unităţii si de stabilire, la sfârşitul fiecărei zile, a soldului de casă.Nu existã 

un anumit plafon al sumei care poate fi lãsatã în casieria unitãtii.Exista insa o limitare a 

platilor catre persoane juridice, astfel: nu se pot efectua plãţi zilnice mai mari de 10.000 

lei cãtre alte persoane juridice, şi plãţi mai mari de 5.000 lei pe zi cãtre aceeaşi 

persoanã juridicã. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri 

şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei.Se admit plăţi către 

o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 10.000 lei, 

în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi 

funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar 

către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 10.000 

lei.Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care 

efectuează plata în numerar. Este foarte probabil ca aceste limite se vor modifica – 

exista deja un proiect legislativ in acest sens.(vezi materialul atasat)

• Este interzisa deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, 

precum şi efectuarea de operaţiuni economico financiare, fără să fie înregistrate în 

contabilitate;

• Anual este obligatorie efectuarea inventarierii patrimoniului.

• Actionarii/asociatii pot sa retraga dividende din rezultatul anilor anteriori – pentru care

firma va retine si va plati pana in data de 25 a lunii urmatoare un impozit de 16%.

• Administratorii pot sa deconteze cheltuielile cu transportul si cazarea in tara si in 

strainatate, fiind deductibile,cu conditia ca acestea sa fie efectuate in scopul derularii 

activitatii firmei.

• Este obligatorie: întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal a situaţiilor 

financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a 

raportărilor contabile. Mai mult, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie 

scrisă a administratorului prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor

financiare anuale.

• Nu in ultimul rand, toate documentele contabile trebuie predate in timp util contabilului 

pentru a putea fi inregistrate si declarate. Sunt firme care au termene foarte stranse 

de raportare pe TVA (lunar) si in cazul acestora , omisiunea de a preda la timp 

documentele poate antrena amenzi fiscale deloc de neglijat in situatia in care nu se pot 

declara la timp.

joi, 9 ianuarie 2014

Intrebari frecvente privind proceduri de inregistrare/scoatere platitor TVA

I.   Documentele necesare pentru inregistrarea ca platitor de TVA.

 Declaratia 010 cu CA estimata – noul model pentur D 010 
- Anexa 2 la Declaratia 010 listata si CD – D 098
- Copie dupa rezolutie si certificat constatator de la Registrul Comertului
- Declaratie pe proprie raspundere cu locul unde se desfasoara activitatea (sediul, punct de lucru), obiectul de activitate, descrierea acestei activitati si utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii
- Copie act spatiu: extras CF (extras de carte funciara, care dovedeste ca spatiul inchiriat este in proprietatea celui care l-a inchiriat firmei) + contract de inchiriere sau comodat , dupa caz
- Copie dupa CI administratori
- Pentru administratori persoane straine: copie pasaport + declaratie pe propria raspundere ca nu are infractiuni
- Pentru SC care au puncte de lucru – copie dupa actul de spatiu: extras CF+ contract de inchiriere/comodat aferente punctelor de lucru, precum si copie dupa certif constatator de infiintare punct de lucru
- Imputernicire pentru persoana care depune ( alta decat administratorul)


Documentele necesare pentru inregistrarea ca platitor de TVA daca se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA:

Potrivit actualelor prevederi normative, se anulează din oficiu înregistrarea în scopuri de TVA pentru cazurile în care asociaţii majoritari, administratorii sau asociaţii unici au înscrise în cazier fapte de natura infracţiunilor economice, dacă nu au fost depuse deconturile de TVA pentru şase luni sau dacă nu au fost înregistrate activităţi economice în deconturile de TVA timp de şase luni.
Formular 099 “Cerere de înregistrare în scopuri de TVA”


A. Procedura aplicabilă pentru situaţia în care administratorii, asociaţii majoritari sau asociaţii unici au avut fapte înscrise în cazier

Persoana interesată va depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari. 

Autoritatea fiscală va verifica existenţa în cazierul fiscal a faptelor ce au condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA şi va proceda fie la întocmirea referatului de aprobare a cererii, fie la respinderea cererii, când nu au fost eliminate cauzele care au condus la invalidarea codului.

Desigur, se pune întrebarea cum ar putea să dispară nişte fapte de natura infracţiunilor din cazierul fiscal al unei persoane?

Sunt mai multe posibilităţi, dintre care amintim:
- schimbarea administratorului;
- cesiunea părţilor sociale ale persoanei în cauză către o altă persoană, atfel incât asociaţii fără fapte în cazier să fie majoritari;
- prescrierea termenului de înscriere a faptei în cazierul fiscal al persoanei;
- corectarea unor erori ce au condus la înscrierea acestor fapte în cazierul fiscal.

B. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat nedepunerii deconturilor de TVA

Persoanele interesate vor depune formularul 099 însoţit de următoarele documente:

- toate deconturile de TVA nedepuse la termen;
- o cerere motivată prin care se angajează să depună la termen deconturile de TVA pentru perioadele următoare;
- certificatul constatator emis de Registrul Comerţului din care să rezulte administratorii, asociaţii majoritari şi datele de identificare ale contribuabilului.

Desigur, chiar dacă nu scrie în procedură, în practică se necesită ca societatea să achite datoriile existente în fişa pe contribuabil, în vederea reînregistrării în scopuri de TVA.

C. Procedura aplicabilă când anularea s-a datorat depunerii deconturilor de TVA fără a avea înscrise activităţi economice

Procedura este simplificată în sensul că se depune cererea formular 099 însoţită de certificatul constatator emis de Registrul Comerţului.


Prin bifarea căsuţei cărespunzătoare din formularul 099, persoana impozabilă se angajează să desfăşoare activitate economică în perioada următoare, astfel încât TVA să aibă aplicabilitate pentru această persoană.

II. Procedura privind înregistrarea operatorilor economici în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI)

Potrivit art. 158^2 din Codul fiscal, operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) sunt:
- livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);
- livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
- prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
- achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
- achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.
Procedura înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari
În vederea înscrierii în ROI, contribuabilii trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, formularul 095 „Cerere de înregistrare în/ radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” şi certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor.
Important! În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin asociaţi şi administratori se înţelege numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii economice în România, în vederea înscrierii în ROI, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu şi al asociaţilor. În sensul prevederilor menţionate, prin asociaţi se înţelege asociaţii care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii. În această situaţie formularul 095 va fi însoţit de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte repartizarea capitalului social între asociaţi, valabil la data depunerii cererii.
Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar în vederea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile intracomunitare menţionate mai sus.
Atunci când în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul ANAF, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile menţionate mai sus.
Contribuabilii au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data modificării listei asociaţilor şi/sau administratorilor, să anunţe organul fiscal, prin depunerea unei noi anexe la cererea de înregistrare, însoţită de cazierul judiciar al noilor asociaţi şi/sau administratori şi de documentele menţionate mai sus, dacă este cazul.
Obligativitatea înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile au obligaţia înscrierii în ROI, astfel:
- la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
- înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 din CF.
IMPORTANT! Contribuabilii care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu formularul 098 „Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/ de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF.
Cererea de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.
În cazul contribuabililor care solicită înscrierea în registru la înregistrarea în scopuri de TVA, soluţionarea cererii se efectuează în termen de 10 zile calendaristice, de la data depunerii acesteia.
În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF devine valabilă cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.
Pentru contribuabilii înregistraţi deja în scopuri de TVA şi care solicită înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari, procedura de aprobare/respingere a cererii de înscriere se aplică de îndată de către organul fiscal competent.
IMPORTANT: Începând cu data de 1 august 2010, persoanele care nu figurează în Registrul Operatorilor Intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF. Pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, Începând cu data de 1 august 2010, sunt utilizate informaţiile din Registrul Operatorilor Intracomunitari.
În Registrul Operatorilor Intracomunitari nu se înscriu:
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
- persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal;
- persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.
IMPORTANT: Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF şi nici în Registrul Operatorilor Intracomunitari.
Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari

Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu în următoarele cazuri:
- sunt declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- se află în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii;
- asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 156 indice 2;
- în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/ prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare semestrului calendaristic;
- persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
- persoanele au fost scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul nedepăşirii cifrei de afaceri de 65.000 de euro;
- persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din CF, în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
- persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
- persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.
Alte precizări

Radierea din oficiu a contribuabililor din Registrul Operatorilor Intracomunitari se face în baza „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul Operatorilor Intracomunitari”. De la data radierii din Registrul Operatorilor Intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operaţiunile intracomunitare.
Contravenţii şi sancţiuni
Efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei, potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală.

III. Depasire plafon 220 000 lei respectiv 100.000 Euro


Avand in vedere prevederile OUG 24/ 2012, plafonul de scutire este de 65.000 de euro respectiv 220.000 lei.
Astfel, persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.
Conform prevederilor art.152 alin.(6) din Codul fiscal persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, este mai mare sau egala cu plafonul de scutire trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului.
Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins ori depasit.
Regimul special de scutire se aplica pâna la data inregistrarii in scopuri de TVA. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intârziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri de taxa.
Cifra de afaceri care serveste drept referinta este constituita din valoarea totala, a livrarilor si prestarilor de servicii efectuate in cursul unui an calendaristic,
Pentru inregistrarea ca platitor de TVA aveti nevoie de:
- declaratie de inregistrare fiscala/mentiuni (010), si
- balanta de verificare lunara de la data infiintarii, pana la atingerea pragului.
Termen: 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului.Cursul de schimb leu-euro folosit in cazul depasirii plafonului de 100.000 euro

Plafonul de 100.000 euro care determină modificarea perioadei fiscale la TVA de la trimestrul calendaristic la luna calendaristică, prevăzut la art. 156 indice 1 alin. (2) din CF şi pct. 80 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a CF aprobate prin HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, respectiv 4,2296 lei/euro (curs valabil pentru 31 decembrie 2009).
Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru modificarea perioadei fiscale la TVA este constituită din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România conform art. 132 şi 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b). La determinarea cifrei de afaceri se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 152 alin. (2) din CF.
La depăşirea plafonului de 100.000 euro persoanele impozabile care în anul precedent au utilizat ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic completează şi depun la organul fiscal competent formularul 094 „Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”


IV. Cine trebuie sa aplice obligatoriu sistemul de TVA la incasare in 2013

1. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate.
Pentru aplicarea sistemului TVA la incasare aceste persoane au obligatia sa depuna la organul fiscal pana la data de 25 octombrie inclusiv o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.
In situatia in care persoana impozabila nu depune notificarea va fi inregistrata din oficiu de organul fiscal in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si va aplica acest sistem incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

2. Persoanele impozabile care se inregistreaza  in scopuri de TVA in cursul anului 2013.
Acesti contribuabili vor aplica noul sistem de TVA incepand cu data inregistrarii in scopuri de taxa pe valoare adaugata.


V. Procedura de scoatere din evidente ca si platitor de TVA.


Formularul 096 se utilizeaza pentru anularea inregistrarii in scop de TVA, conform art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, redat mai jos:

"(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organelefiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscaleaplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1.

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.

Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. in ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu."

Odata cu depunerea cererii privind scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, aveti urmatoarele obligatii:

- pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, adica pana la data primirii de la ANAF deciziei privind anularea inregistrarii in scop de TVA, persoana impozabila are toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA - respectiv, in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii de solicitare a scoaterii de la TVA si data comunicarii deciziei de catre ANAF privind scoaterea de la TVA, persoana juridica colecteaza, deduce TVA, intocmeste jurnale de vinzari si cumparari, depune decontul de TVA si declaratiile 394 si 390 - dupa caz;

- societatea care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de TVA (300) prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1 (lunar sau trimestrial), pina la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA - dupa ce a primit decizia privind scoterea din evidenta TVA;

- in acest ultim decont de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze si valoarea TVA rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa in conformitate cu art. 148 si / sau 149 din Codul fiscal.

Ajustarile privind TVA pot genera obligatii de plata a TVA in favoarea statului.

Ajustarea sumei TVA deduse se efectueaza cu respectarea urmatoarelor prevederi din Codul fiscal:
 - pentru bunurile si serviciile neconsumate: art. 148 "Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital" lit. c) "persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere." si punctul 53 din normele de aplicare.
 
pentru bunuri de capital si investitii in curs de executie: art. 149 "Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital" si punctul 54 din normele de aplicare. Pentru cladirile vechi, in vederea efectuarii ajustarii trebuie analizat modul de incadrare a bunurilor imobile in prevederile art. 161 asa cum se detaliaza de la alin. 1 la 14.
VI. Procedura de scoatere din evidente ca si platitor de TVA la incasare.


Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare oricand in cursul anului 2014 prin depunerea unei notificari  la Fisc  formularului 097 „Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasarepentru a fi radiati din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In aceasta situatie, organele fiscal vor opera radierea din Registru incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea. Evident, pana la operarea modificarilor si radierea propriu-zisa, contrbuabilii vor continua sa aplice sistemul de TVA la incasare.
Atat in cazul contribuabililor care vor continua sa aplice sistemul TVA la incasare, cat si in ceea ce-i priveste pe cei care vor iesi din acest sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum şi pentru facturile emise înainte de aceasta data, în situaţia în care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau parţiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate

surse:
http://codfiscal.net/25577/procedura-privind-inregistrarea-operatorilor-economici-in-registrul-operatorilor-intracomunitari-roi-actualizata
http://legestart.ro/care-este-noua-procedura-de-inregistrare-la-cerere-in-scopuri-de-tva-prevederile-au-intrat-deja-in-vigoare/
http://www.cabinetexpert.ro/2013-05-23/inregistrare-ca-platitor-de-tva-continut-dosar-documente-necesare.html
http://clubcontabilitate.manager.ro/tva/atingerea-plafonului-de-220000-lei-8381.html
http://www.cabinetexpert.ro/2010-01-20/cursul-de-schimb-leu-euro-folosit-in-cazul-depasirii-plafonului-de-100-000-euro.html#more-6587
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_30720/Cine-trebuie-sa-aplice-obligatoriu-sistemul-de-TVA-la-incasare-in-2013.html#ixzz2ptQkGymz 
http://contabilul.manager.ro/a/9397/procedura-de-scoatere-din-evidente-ca-si-platitor-de-tva-ce-etape-urmam.html
 http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35235/De-la-1-ianuarie-poti-aplica-sistemul-TVA-la-incasare-numai-daca-vrei-Codul-fiscal-modificat.html#ixzz2qIGtzo9M 

marți, 7 ianuarie 2014

Declaratia 091 - Cerere pentru inregistrare platitor tva

Ordinul MFP 2224 / 2006 prevede ca: Persoana impozabilă care nu este înregistrată si care nu are obligatia să se înregistreze, conform art. 153 din Codul fiscal, si persoana juridică neimpozabilă care are obligatia sau optează să se înregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, potrivit art. 1531 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială îsi au domiciliul fiscal acest formular. cererea se completează în două exemplare: un exemplar, însotit de o copie de pe certificatul de înregistrare/certificatul de înregistrare fiscală, precum si de pe decizia de înregistrare a domiciliului fiscal (decizia de înregistrare a domiciliului fiscal la cererea contribuabilului sau decizia privind modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului), după caz, se depune la registratura organului fiscal competent; un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Tot ce aveti de facut este sa descarcati model de Cerere pentru inregistrare platitor tva persoane care fac achizitii intracomunitare - formular 091 si sa il adaptati nevoilor dvs.

Descarcati formular 091
Iata textul integral:

ART. 1
    (1) Persoana impozabila care nu este inregistrata si care nu are obligatia sa se inregistreze, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si persoana juridica neimpozabila care are obligatia sau opteaza sa se inregistreze pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare, potrivit art. 153^1 din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal formularul 091 "Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/a, prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Instructiunile de completare a formularului 091 sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (3) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului 091 sunt prevazute in anexa nr. 3.
    (4) Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    (5) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (1), organul fiscal competent emite, in termen de 5 zile, "Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA", care contine codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare.
    (6) Codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este alcatuit din codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, care este diferit de codul de identificare fiscala a contribuabilului, precedat de prefixul "RO".
    (7) Data inregistrarii ca persoana impozabila in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare este data depunerii formularului 091 la organul fiscal competent.
    (8) Persoanele impozabile inregistrate pentru achizitii intracomunitare vor utiliza codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit de organul fiscal competent numai pentru efectuarea achizitiilor intracomunitare si pentru declararea si plata taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor intracomunitare efectuate.
    ART. 2
    Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, al persoanelor impozabile se atribuie de organele fiscale competente si este:
    a) pentru persoanele juridice, cu exceptia comerciantilor, precum si pentru asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
    b) pentru persoanele fizice, codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent, precedat de prefixul "RO";
    c) pentru comercianti, inclusiv pentru sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, codul unic de inregistrare atribuit potrivit legii speciale, precedat de prefixul "RO";
    d) pentru asocierile fara personalitate juridica, codul de identificare fiscala, precedat de prefixul "RO".
    ART. 3
    (1) Persoanele fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, vor utiliza codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru operatiunile reglementate de titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
    (2) Persoanele fizice definite la alin. (1) se inregistreaza prin depunerea formularului (020) "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane" si se administreaza de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.
    (3) Pe baza declaratiei depuse potrivit alin. (2), organul fiscal competent emite "Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA", care contine codul de inregistrare in scopuri de TVA.
    (4) Data inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor fizice definite la alin. (1) este, dupa caz:
    a) data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA, daca aplica regimul normal de taxa de la inceperea activitatii;
    b) prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea in scopuri de TVA, ca urmare a depasirii plafonului de scutire sau prin optiune, ulterior inceperii activitatii.
    (5) In relatia cu organul fiscal, persoanele fizice definite la alin. (1) vor utiliza:
    a) codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 din Codul fiscal, numai pentru declararea si plata taxei pe valoarea adaugata;
    b) codul numeric personal, pentru celelalte impozite si taxe, inclusiv pentru impozitul pe venit.
    ART. 4
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, platitorii de TVA persoane fizice, identificati fiscal prin cod numeric personal precedat de litera "R", nu vor utiliza acest cod de identificare fiscala pentru efectuarea operatiunilor impozabile prevazute de titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal.
    (2) Deconturile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere pana la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, se depun, utilizand drept cod de identificare fiscala codul numeric personal, la organul fiscal in a carui administrare contribuabilul se afla inregistrat ca platitor de TVA la data de 31 decembrie 2006.
    (3) Incepand cu data de 1 februarie 2007, platitorii de TVA identificati fiscal prin codul numeric personal precedat de litera "R" vor fi scosi din oficiu de catre organul fiscal competent din evidenta platitorilor de TVA.
    (4) Dupa scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, eventualele sume negative din decontul de TVA aferent lunii decembrie 2006, depus de aceasta categorie de contribuabili, se restituie potrivit procedurii in materie.
    ART. 5
    (1) Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere vor utiliza drept identificator fiscal codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal pe a carui raza teritoriala se afla sediul sau locul desfasurarii activitatii, pentru activitatile desfasurate incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
    (2) Persoanele fizice definite la alin. (1) depun declaratiile privind impozitele, taxele si contributiile aferente lunii decembrie 2006, cu termen legal de depunere pana la data de 25 ianuarie 2007 inclusiv, la organul fiscal in a carui administrare se aflau la data de 31 decembrie 2006, utilizand ca identificator fiscal codul numeric personal.
    (3) Impozitul pe venitul personal datorat de persoanele fizice definite la alin. (1) se administreaza si dupa data de 1 ianuarie 2007 de organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana fizica, utilizand drept identificator fiscal codul numeric personal.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 7
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

luni, 23 decembrie 2013

Schimbari ale legislatiei fiscale incepand de la 1 ianuarie 2014 De la 1 ianuarie 2014 vor intra in vigoare o serie de schimbari ale legislatiei fiscale de care e bine sa tinem seama. 

1. Se renunta la declararea bonurilor fiscale in valoare de pana la 100 euro considerate facturi simplificate. Masura e valabila pana la data de 31 decembrie 2014

2. Sistemul de TVA la incasare devine optional 
In Monitorul oficial de joi, 19 decembrie 2013, a fost publicata o modificare foarte importanta a Codului fiscal, prin care sistemul de TVA la incasare devine optional, iar majorarea accizelor prevazuta de OUG nr. 102/2013 pentru benzina si motorina se suspenda pana la 01 aprilie 2014. De asemenea, a mai aparut  legea bugetului de stat pentru anul 2014, dar si modificarea a doua formulare utilizate de notariate in declararea impozitului pe venitul din cedarea imobilelor din patrimoniul persoanei fizice.

3. Schimbari majore care majoreaza semnificativ impozitarea aplicata contribuabililor
La mijlocul lunii noiembre, Guvernul a publicat in Monitorul Oficial Ordonanta prin care se aduc  de  anul viitor modificari foarte importante activitatii financiar- contabile si impozitelor datorate de romani. Schimbarile intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014, acestea majorand semnificativ impozitarea aplicata contribuabililor. Documentul modifica si procedura TVA aferenta contribuabililor declarati inactivi, impozitul pe dividende si perioada fiscala la impozitul pe profit, cand contribuabilii opteaza pentru un alt exercitiu financiar decat anul calendaristic.  In plus, se reglementeaza impozitul pe constructii, se majoreaza redeventele miniere si se refomuleaza notiunea de microintreprindere.


4. Se schimba valoarea catorva indicatori foarte importanti, cum ar fi salariul mediu brut pe economie valabil in anul 2014 sau cuantumul ajutorului de deces
In anul 2014, salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este 2.298 lei.
Cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2014 este in suma de 2.298 lei in cazul decesului asiguratului sau pensionarului si 1.149 lei in cazul decesului unui membru de familie al pensionarului sau asiguratului.
Tot pentru anul 2014, valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei, iar aceasta valoare va fi corectata ( majorata) cu un indice de 1,07, conform prevederilor din legea pensiilor, ce majoreaza pensiile in functie de salariul mediu.

5. A fost modificata Ordonanta cu privire la insolventa si faliment
In Monitorul oficial de vineri 04 octombrie 2013, a fost publicat un act normativ de mare importanta pentru companii- Ordonanta cu privire la insolventa si faliment. Documentul modifica si plafonul de la care poate fi ceruta deschiderea insolventei impotriva clientilor rai platnici. In esenta, se introduce o procedura noua cu privire la reorganizarea, insolventa si falimentului unui debitor, ocazie cu care se abroga prevederile anterioare. Actul normativ este foarte vast, aici analizand cateva aspecte considerate a fi foarte importante.

6. CASS datorat pentru chirii

Vineri seara Guvernul a publicat in Monitorul Oficial Ordonanta care cuprinde modificarile la Codul Fiscal despre care HotNews.ro a scris pe cand erau sub forma de proiect. Actul normativ adoptat contine doua structuri normative diferite, respectiv: modificarea Codului fiscal privind introducerea contributiei individuale la asigurarile de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor (inchiriere, arendare), precum si implementarea sistemului national de raportare, verificare, monitorizare si control a situatiilor financiare si a bugetelor apartinand institutiilor publice. 
Sa incepem partea din Ordonanta, legata de chirii.
 • Din punctul de vedere al contributiei la asigurarile de sanatate, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, aceasta se va aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2014.
 • Chiar daca la prima vedere pare una dintre cele mai usoare proceduri de plata a contributiei, in forma adoptata trebuie sa se tina cont de natura procedurii de impozitare a venitului, respectiv pentru arenda, implicit se realizeaza procedura stopajului la sursa, situatie ce se va aplica si pentru contributia de sanatate.
 • Practic, pentru aceasta situatie, atat impozitul de 16%, cat si contributia la asigurari de sanatate, vor fi retinute de platitorul de venit din suma datorata proprietarului terenului si va depune declaratia la ANAF ¬ formular 112.
Detalii mai multe, aici.

7. Ordin privind modificarea formularelor 208 si 209 utilizate pentru declararea impozitului la vanzarile de imobile din patrimoniul personal de catre persoanele fizice

La cedarea dreptului de proprietate intre persoane fizice, asupra constructiilor de orice fel si asupra terenurilor, se datoreaza un impozit calculat in functie de perioada de detinere a imobilului, astfel:
a. pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;
b. pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

Impozitul nu se datoreaza pentru urmatoarele cazuri:
a. la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;
b. la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti;
c. pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire, daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.
In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.
In principiu, impozitul se calculeaza de notarul ce autentifica tranzactia si se achita pana pe data de 25 a lunii urmatoare.
Declararea impozitului se efectueaza prin depunerea formularului 208 Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Acest formular se completeaza electronic, de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal. 
Declaratia se completeaza cu ajutorul programului de asistenta, care este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitatile fiscale sau poate fi descarcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Sunt alte situatii cand persoanele fizice realizeaza venituri din transferul proprietatii bunurilor imobile din patrimoniul personal, in conditiile legii, cand nu realizeaza o tranzactie la notar.
Si in acest caz, se datoreaza impozit, iar obligatia platii si declararii acestuia revine persoanei fizice ce realizeaza venitul.

Plata impozitului si declararea acestuia se efectueaza pana pe data de 25 a lunii urmatoare efectuarii tranzactiei, prin formularul 209 Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Daca se realizeaza venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal din mai multe tranzactii, atunci se depune cate o declaratie pentru fiecare tranzactie.
Se completeaza olograf, in doua exemplare, din care unul ramane la contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
sursa:http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-16268204-cele-mai-importante-modificari-fiscale-vigoare-1-ianuarie-2014.htm
sursa imaginii:http://www.infolegal.ro/files/2011/09/Modificari-legislative.jpeg
.

Contributiile sociale se platesc si pentru indemnizatiile de delegare si detasare pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice

OG nr. 8/2013, care a modificat Codul fiscal in acest an, a schimbat regulile in ceea ce priveste indemnizatiile de delegare si de detasare. Noile reglementaria, careu inceput sa se aplice din 1 februarie 2013, au stabilit ca, pentru indemnizatiile care depasesc  depasesc plafonul stabilit de lege (limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice) se vor achita contributii sociale individuale, insa numai pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice.
Prevederea a fost inclusa in art. 296^4 care stabileste baza de calcul al contributiilor sociale individuale.
Punctul m) al acestui articol prevedea ca sunt percepute contributii sociale numai pentru indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, inclusiv Banca Nationala a Romaniei, peste limita a de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.
Dupa modificarea care se aplica din prima zi a lunii februarie, punctul m) stabileste ca in baza de calcul a contributiilor sociale se includ: "indemnizatiile primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, precum si orice alte sume de aceeasi natura, pentru partea care depaseste limita a de 2,5 ori nivelul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru personalul din institutiile publice".
Pe scurt, incepand din 1 februarie 2013, indemnizatia pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru salariatii din institutiile publice:
 • se supune impozitului pe salarii,
 • se include in baza lunara de calcul a contributiilor sociale obligatorii, indiferent de entitatea platitoare (platitor de impozit pe profit, platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor, persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, organizatie neguvernamentala).
In acelasi timp, sumele acordate in limita a de 2,5 ori indemnizatia pe perioada delegarii si detasarii acordata salariatilor din instituitile publice :
 • nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile;
 • nu se cuprind in baza lunara a contribuitilor sociale obligatorii.
Atentie! Nivelul indemnizatiilor stabilit pentru institutiile publice se regaseste in urmatoarele hotarari :
 • HG 1860/2006 – pentru deplasarile/ delegarile in interiorul tarii;
 • HG 518/1995 - pentru deplasarile/ delegarile in afara tarii;
 • Legea 118/2010 prin care s-a diminuat valoarea stabilita initial cu 25% ;
 • Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platiti din fonduri publice prin care cuantumul indemnizatiilor pentru institutiile publice se majoreaza cu 15% ;
Conform acestor acte normative, limita legala pentru diurna interna, deci in Romania, este 2,5 x 13 = 32,5 lei, iar pentru diurna externa, in majoritatea tarilor din Uniunea Europeana: 2,5 x 35 euro = 87,5 euro.
Delegarea reprezinta exercitarea temporara a unor activitati in afara locului muncii si poate avea o durata de maxim 60 de zile. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Totodata, daca salariatul refuza sa isi prelungeasca delegarea, acesta nu poate fi sanctionat disciplinar din acest motiv.
Delegarea presupune existenta unui acord intre angajator si entitatea unde se trimite salariatul. In fapt, prin delegare se intelege modificarea locului muncii cu pastrarea neschimbata a celorlalte elemente ale contractului de munca.
Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare stabilita prin contract individual / colectiv de munca.
Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului muncii la un alt angajator in scopul exercitarii unor lucrari in interesul acestuia. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an. Insa, in mod exceptional, perioada detasarii poate fi prelungita pentru motive obiective ce impun prezenta salariatului la angajatorul la care s-a dispus detasarea, cu acordul ambelor parti, din 6 in 6 luni.
Detasarea este obligatorie prin ordinul angajatorului pentru prima perioada. Cu toate acestea, salariatul are dreptul sa refuze, din motive personale temeinice. Contractul individual de munca incheiat cu angajatorul initial se suspenda pe perioada detasarii, in ceea ce priveste efectele esentiale, fiind cedat temporar angajatorului la care s-a facut detasarea.
Salariatul are dreptul la plata cheltuielilor de transport, cazare si la o indemnizatie de delegare stabilita prin contract individual/ colectiv de munca.

sursat: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35636/Din-2013-contributiile-sociale-se-platesc-si-pentru-indemnizatiile-de-delegare-si-detasare.html#ixzz2oIlStFMM 

sursa imaginii:http://www.biromarket.ro/image/cache/data/tipizate/Ordin+de+deplasare+-+Delegatie-500x500.jpg