Blog dedicat informarii clientilor VELCONT privind modificarile contabile, informaţii legate de fiscalitate şi noutăţi legislative.Surse principale:diverse forumuri contabile, (www.conta.money.ro, www.sagasoft.ro, www.finante valcea.ro www.avocanet.ro, www.cabinetexpert.etc) presa de specialitate alte surse informative de pe internet,presa scrisa si televiziune.

marți, 19 august 2014

SRL-D – aspecte esentiale

 OUG 6/2011 reglementeaza cadrul desfasurarii activitatii microintreprinderilor, conduse de intreprinzatori tineri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata. Pentru a fi beneficiar al acestui program, tanarul intreprinzator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
 • sa aiba capacitate de exercitiu deplina, sa aiba pana in 35 de ani
 • pana la data inmatricularii societatii in Registrul Comertului, sa nu fi detinut calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European.
 • Sa fie pentru prima data cand infiinteaza o societate cu raspundere limitata in conditiile legii 31/1990
 • sa dea o declaratie pe propria raspundere ca indeplineste conditia de a nu fi asociat, actionar sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi din Spatiul Economic European, pe care o va depunde la registrul comertului
Pe langa conditiile cerute de lege pentru beneficiarul programului, mai sunt si conditiile pe care societatea infiintata trebuie sa le indeplineasca cumulativ:
 • este societate cu raspundere limitata si functioneaza pe durata nedeterminata
 • este microintreprindere
 • este infiintata de un intreprinzator debutant sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati
 • este administrata de o persoana sau mai multe dintre asociati
 • are obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare
 • calitatea de microintreprindere se obtine la data inmatricularii in registrul comertului
 Conform OUG 6/2011, ca si SRL-D, societatea beneficiaza de anumite facilitati cum ar fi: primeste o alocatie sociala nerambursabila reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare, primeste garantii de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, este scutit de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori pentru cel mult patru angajati, este scutit de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare la registrul comertului.
 Pentru a se bucura de aceste beneficii, microintreprinderea are si urmatoarele obligatii specifice:
 • de la momentul obtinerii facilitatilor sa angajeze cu contract de munca pe perioada nedeterminata cel putin 2 salariati, pe care sa-i mentina in activitate pana la data pierderii calitatii de debutant.
 • anual sa reinvesteasca cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent
 • sa depune situatiile financiare anuale si semestriale la A.I.P.P.I.M.M. cu dovada inregistrarii lor la organele competente, precum si un raport semestrial de progres.
Pierderea calitatii de microintreprindere ce apartine unui intreprinzator debutant se pierde dupa cum urmeaza:
 • la data de 31 decembrie a anlui in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii
 • la data constatarii de catre organele competente a faptului ca societatea nu mai indeplineste conditiile de a avea calitatea de debutant
 • daca activitatea societatii inceteaza voluntar sau intra in insolventa
 • la 45 de zile de la data scadenta a unei obligatii fiscale neindeplinite
 • la data depunerii situatiei financiare daca cifra de afaceri pentru anul in curs a atins echivalentul in lei a sumei de 500.000 euro
  In termen de 45 de zile de la pierderea calitatii de societate debutanta, aceasta are obligatia de a-si schimba denumirea.
sursa:http://www.contaradulescu.ro/noutati/srl-d-aspecte-esentiale/
sursa imagnii:http://observatordeconstanta.ro/cdn/wp-content/uploads/2014/08/Young-Businessman.jpg

joi, 10 iulie 2014

Documente primare justificative in cazul evidentei primare a vanzarilor

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, agentii economici (entitatile) au obligatia inregistrarii in contabilitate a veniturilor pe baza documentelor justificative. Aceste documente sunt prevazute de H.G. nr. 831/1997, de O.M.F.P. nr. 2.055/1998 si de O.M.F.P. nr. 2.226/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele folosite pentru inregistrarea vanzarilor
Factura
Factura se intocmeste, in cel putin doua exemplare, pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii efectuate si serveste ca:
 • document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor
  livrate si a serviciilor prestate;
 • document de insotire a bunurilor pe timpul transportului, dupa caz;
 • document de incarcare in gestiunea cumparatorului;
 • document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, factura nu mai intra in categoria documentelor cu regim special. Aceasta este considerata formular cu regim intern de tiparire si numerotare.
Puteti utiliza si dupa data de 1 ianuarie 2007 formularele de factura, factura fiscala si aviz de insotire a marfii pretiparite, inseriate si numerotate sub supravegherea Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” S.A. sau editate cu ajutorul tehnicii de calcul, in baza prevederilor legale, insa doar pana la epuizarea stocului existent in cadrul entitatii.
Atentie! Daca nu ati epuizat stocul de facturi fiscale, trebuie sa inlocuiti prefixul R din codul de inregistrare in scopuri de TVA, pretiparit pe facturile fiscale cu prefixul RO. Aceasta modificare poate fi efectuata fie manual, fie prin aplicarea unei stampile.
In situatia in care nu intocmiti factura in momentul livrarii, bunurile livrate trebuie sa fie insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. Pentru a exista o corelare intre documentele de livrare, in formularul de factura trebuie sa inscrieti numarul si data avizului de insotire a marfii.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, factura trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:
 • numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care sa identifice factura in mod unic;
 • data emiterii facturii;
 • denumirea, adresa si codul de inregistrare ale persoanei impozabile care emite factura;
 • denumirea, adresa si codul de inregistrare ale cumparatorului de bunuri sau servicii;
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate sau denumirea serviciilor prestate;
 • data la care au fost livrate bunurile sau au fost prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/ prestarii sau incasarii avansului;
 • baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota de TVA, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv TVA, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
 • indicarea, in functie de cotele TVA, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:
 1. – in cazul in care nu se datoreaza TVA, mentiunile „scutit cu drept de deducere“, „scutit fara drept de deducere”, „neimpozabila in Romania” sau „neinclus in baza de impozitare”;
 2. – in cazul in care TVA se datoreaza de catre beneficiar, mentiunea „taxare inversa”;
 • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune;
 • alte informatii solicitate de art. 155 alin. (5) din Codul fiscal.
Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii . Cu toate acestea, majoritatea agentilor economici intampina, deocamdata, o rezistenta fata de aceasta prevedere.
Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 139 1 din Codul fiscal.
Intr-o operatiune , alta decat importul de bunuri, baza de impozitare exprimata in valuta va fi convertita in lei utilizand ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea TVA pentru operatiunea respectiva.
Facturile pot fi transmise prin mijloace electronice, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 • partile trebuie sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;
 • furnizorul si/sau cumparatorul trebuie sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca vor aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna inainte de a o initia si sa anexeze acordul incheiat intre cele doua parti;
 • sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin:
– semnatura electronica;
– schimbul electronic de date EDI; sau
– orice alte mijloace electronice agreate de Directia de tehnologie a informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice;
 • sa existe un document centralizator pe suport de hartie cu evidenta tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna.
Emiterea facturii poate fi externalizata, in sensul ca factura poate fi intocmita de un tert, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 • furnizorul/prestatorul trebuie sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent, cu cel putin o luna inainte de a initia aceasta procedura, ca emiterea facturilor va fi realizata de un tert;
 • furnizorul/prestatorul trebuie sa anexeze la scrisoare numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al tertului;
 • factura trebuie sa fie emisa de catre tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;
 • factura trebuie sa cuprinda toate elementele prevazute de art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
 • facturile trebuie sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, de fiecare data cand se solicita acest lucru.
Facturile emise si cele primite pot fi stocate prin orice metode, iar locul de stocare trebuie sa se afle pe teritoriul Romaniei. Exceptie fac facturile emise si cele primite prin mijloace electronice, care se pot stoca in orice loc daca, pe perioada stocarii:
 • se garanteaza accesul on-line la datele respective;
 • se garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor, precum si faptul ca acestea sunt lizibile;
 • datele care garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor sunt de asemenea stocate;
 • facturile sau continutul facturilor emise si primite pot fi puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nicio intarziere, de fiecare data cand se solicita acest lucru.
Transmiterea si stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezinta transmiterea sau punerea la dispozitia beneficiarului, precum si stocarea, prin echipamente electronice de procesare si stocare de date, inclusiv compresia digitala, pe baza cablurilor telegrafice, a transmisiei radio, a tehnologiilor optice sau a altor mijloace electromagnetice.
La furnizor, factura circula:
 • la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor;
 • la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate.
La cumparator , factura circula:
 • la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate.
La furnizor , factura se arhiveaza:
 • la compartimentul desfacere;
 • la compartimentul financiar-contabil;
La cumparator, factura se arhiveaza:
 • la compartimentul financiar-contabil.
Persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii din cadrul entitatii dumneavoastra trebuie sa desemneze, prin decizie interna scrisa, una sau mai multe persoane care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise.
Facturile trebuie sa aiba numere de ordine secventiale stabilite de catre dumneavoastra, in baza uneia sau a mai multor serii, astfel incat necesarul sa fie asigurat.
Important:
Pentru o cat mai buna evidenta a facturilor emise, este de preferat ca la alocarea numerelor sa tineti cont de structura organizatorica a entitatii (gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.).
De exemplu, numarul facturii poate incepe cu anul in care factura este emisa, precedat de un cod de gestiune si cel putin 4 cifre, in functie de volumul de activitate prevazut.
Exemplu:
Entitatea ABC a epuizat stocul de facturi fiscale la data de 20 martie 2007. Prin aprobarea unei decizii interne, s-a luat hotararea ca facturile emise sa aiba urmatoarea structura:
 1. – prima factura emisa in anul 2007 va fi identificata avand ca serie ABC (chiar denumirea entitatii) si numarul 2007230001 (unde 23 este un cod intern alocat punctului de lucru din sectorul 3), urmand ca urmatoarele facturi sa fie numerotate secvential;
 2. – in anul 2008, prima factura emisa de catre punctul de lucru din sectorul 3 va fi numerotata ABC 2008230001.
Atentie! Trebuie sa emiteti anual proceduri proprii de stabilire si alocare de numere prin care sa mentionati, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul de la care veti emite prima factura.
Factura poate fi tiparita pe orice format (A4, A5, A6 etc.). In cazul agentilor eco-nomici unde utilizarea unui format mai mic este suficienta, se poate ajunge la economii de hartie, spatiu si consumabile pentru arhivare.
Persoanele care nu au obligatia de a emite facturi vor inregistra veniturile realizate zilnic utilizand monetarul, chitanta sau alte documente specifice, dupa caz. Aceasta prevedere nu se aplica operatorilor economici care au obligatia sa utilizeze aparatele electronice de marcat fiscale.
De regula, in situatiile in care bunurile circula fara sa fie insotite de factura, documentul utilizat pe perioada transportului trebuie sa fie avizul de insotire a marfii.
Avizul de insotire a marfii
Avizul de insotire a marfii se foloseste pentru insotirea marfurilor pe timpul trans-portului cu mijloace auto, tren, avion sau vapor si este formular cu regim intern de tiparire si numerotare.
Se intocmeste in cel putin doua exemplare, de catre unitatile care nu au posibilitatea intocmirii facturii in momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, precum si in alte situatii stabilite prin procedurile proprii ale societatii.
Cazurile cele mai frecvente care conduc la intocmirea avizului de insotire a marfii se refera la:
 • din motive obiective si cu caracter exceptional nu se poate intocmi factura odata cu livrarea marfurilor;
 • pentru o singura livrare sunt necesare mai multe transporturi, caz in care pe
  avizele de insotire intocmite pe fiecare mijloc de transport si transport in parte se va mentiona „urmeaza factura”;
 • se fac livrari in ritm constant, iar clauzele contractuale prevad facturarea la anu
  mite intervale de timp (de doua ori pe saptamana, de exemplu);
 • pentru materialele trimise spre prelucrare la terti, caz in care se mentioneaza pe aviz „pentru prelucrare”;
 • pentru transferurile de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati, dispersate teritorial, cu mentiunea „fara factura”.
Avizul de insotire a marfii trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, cel putin urmatoarele informatii:
 • seria si numarul intern de identificare a formularului;
 • data emiterii formularului;
 • datele de identificare ale furnizorului (denumire, adresa, cod de identificare fiscala);
 • datele de identificare ale cumparatorului (denumire, adresa, cod de identificare
  fiscala);
 • denumirea si cantitatea bunurilor livrate;
 • date privind expeditia: numele delegatului, buletin/carte identitate (serie, numar),numarul mijlocului de transport, ora livrarii, semnatura delegatului; si
 • semnatura expeditorului.
Avizul de insotire a marfii serveste ca:
 • document de insotire a marfii pe timpul transportului, dupa caz;
 • document ce sta la baza intocmirii facturii, dupa caz; 
 • dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unitati; 
 • document de primire in gestiune, dupa caz.
La furnizor, avizul de insotire a marfii circula:
 • la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire;
 • la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantitatilor livrate in evidentele acestuia si pentru intocmirea facturii;
 • la compartimentul financiar-contabil.
La cumparator , avizul de insotire a marfii circula:
 • la magazie, pentru incarcarea in gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptie si dupa consemnarea rezultatelor;
 • la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantitatilor aprovizionate in evidenta acestuia;
 • la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica.
La furnizor , avizul de insotire a marfii se arhiveaza:
 • la compartimentul desfacere;
 • la compartimentul financiar-contabil.
La cumparator , avizul de insotire a marfii se arhiveaza:
 • la compartimentul financiar-contabil.
Transportul de marfuri fara documente insotitoare este supus unor riscuri care variaza de la o amenda contraventionala aplicata soferului pana la confiscarea bunurilor, daca organele de control considera ca planeaza suspiciuni asupra provenientei sau scopului transportului.
Avizul de insotire reprezinta o „operatiune deschisa”. Este obligatorie „inchiderea” lui in toate cazurile in care la rubrica „cumparator” nu apare o filiala, din alta localitate, a aceleiasi societati. Avizul de insotire se inchide prin:
 • facturare in maximum 48 de ore;
 • expedierea marfurilor prelucrate inapoi proprietarului, insotita de un aviz cu un continut similar celui care a insotit initial transportul, la care se adauga factura pentru serviciul de prelucrare;
 • un aviz cu un continut similar, in cazul retrimiterii la furnizor a unor bunuri care au avut regim de consignatie.
Monetarul
Monetarul (cod 14-50-61), aprobat prin O.M.F.P. nr. 970/1998, este folosit pentru consemnarea vanzarilor in unitatile cu amanuntul.
Acesta se intocmeste zilnic, la sfarsitul programului de lucru, pentru incasarile efectuate.
Firmele de comert cu amanuntul, cu anumite exceptii, au obligatia folosirii aparatelor de marcat electronice fiscale si emiterii de bonuri fiscale (obligatie mentionata de O.U.G. nr. 28/1999, republicata).
Bonul fiscal
Bonul fiscal este emis de casa de marcat si trebuie sa aiba inscrise cel putin urmatoarele date:
 • denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent;
 • logotipul si seria aparatului de marcat;
 • numarul de ordine al bonului, data si ora emiterii;
 • denumirea bunurilor sau serviciilor livrate, cantitatile, preturile unitare, valoarea si cota de TVA aplicata;
 • valoarea totala a bonului, valoarea aferenta TVA si valoarea altor taxe necuprinse in baza de impozitare a TVA.
Bonul fiscal trebuie sa fie inmanat in mod obligatoriu clientilor, odata cu bunurile vandute. Neemiterea bonurilor fiscale constituie contraventie.
Atentie! Costul achizitiei si instalarii aparatelor de marcat electronice fiscale este deductibil integral la determinarea impozitului pe profit din luna punerii in functiune.
In cazul unor defectiuni ale casei de marcat sunteti obligat sa tineti un registru special, numit carte de interventie, ale carui format si mod de intocmire sunt cuprinse in H.G. nr. 479 din 18.04.2003 (publicata in M.Of. nr. 319 din 12.05.2003). In perioada cuprinsa intre momentul constatarii defectiunii si repararea casei de marcat, vanzarile vor fi consemnate intr-un registru special intocmit pe baza modelului din anexa 2a/2b la H.G. nr. 479/2003.
Tehnicianul de service care va repara casa de marcat trebuie sa aiba abilitare speciala in acest sens si are obligatia de a consemna in cartea de interventii si in registrul special de vanzari data si ora la care casa de marcat a reinceput sa functioneze.
Aceeasi procedura se aplica si in cazul intreruperii curentului electric, dar, in aceasta situatie, o persoana responsabila din firma dvs. va consemna in registrul special de vanzari – sub semnatura si stampila – data si ora reinceperii functionarii casei de marcat.
Sunt exceptate de la obligatia folosirii caselor de marcat numai vanzarile de paine si produse de panificatie, ziare, reviste, vanzarile de timbre fiscale, postale si judiciare, activitatile de amanet, dar numai pentru primirile de obiecte.
Atentie! Bonurile de vanzare pentru activitatea de taximetrie au un continut specializat, descris in detaliu in H.G. nr. 479/2003, modificata de H.G. nr. 2398/2004.
Rola-jurnal
Rola-jurnal este considerata a fi exemplarul 2 al bonului fiscal. De fapt, din punct de vedere tehnic, ea este o banda autocopiativa care trece prin imprimatorul casei de marcat odata cu banda de bonuri fiscale si se ruleaza pe un alt tambur, pe masura ce se consuma.
La sfarsitul zilei, rola-jurnal se rupe obligatoriu dupa ultimul bon emis si se arhiveaza,conform legii, timp de doi ani.
Raportul fiscal de inchidere zilnica (Raportul Z)
Raportul fiscal de inchidere zilnica este emis tot de catre casa de marcat si reprezinta o functie obligatorie a acesteia. El trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
 • denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent;
 • logotipul si seria aparatului de marcat;
 • numarul de ordine al raportului, data si ora emiterii;
 • numarul bonurilor emise in ziua respectiva;
 • valoarea totala a operatiunilor efectuate, inclusiv TVA;
 • valoarea taxelor necuprinse in baza de impozitare.
Rapoartele fiscale de inchidere zilnica se arhiveaza timp de 10 ani.
Registrul special
Registrul special este documentul in care se consemneaza datele din rapoartele fis-cale de inchidere zilnica. Acest document, precum si memoriile fiscale ale aparatului de marcat se arhiveaza timp de 10 ani.
Bonul de comanda-chitanta
Bonul de comanda-chitanta este documentul specific contractarii si efectuarii de servicii. El are ca scop atat consemnarea si incasarea veniturilor de la clienti, cat si inregistrarea obiectelor si materialelor primite de la acestia pentru a fi reparate, curatate, croite etc.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Bonul de comanda-chitanta nu s -a mai tiparit, inseriat si numerotat sub supravegherea Companiei Nationale „Imprimeria Nationala” S.A.
Puteti utiliza formularele existente in stoc pana la epuizarea lor
Bonul de comanda-chitanta se intocmeste in cel putin doua exemplare.
Jurnalul de vanzari
Jurnalul de vanzari are scopul de a asigura baza de control si de contabilizare a TVA si a veniturilor. La intocmirea acestuia stau documentele primare justificative.
Modelul jurnalului de vanzari este cel prevazut de O.M.F.P. nr. 2.217 din 22.12.2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata.
Jurnalul de vanzari nu este un formular tipizat stabilit de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentului pe baza caruia determina taxa colectata, conform specificului propriu de activitate, dar acesta trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
 • valoarea totala, fara taxa, a tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate in fiecare perioada fiscala (luna sau trimestru, dupa caz), insa cu o evidentiere distincta pentru:
  1. – livrarile intracomunitare de bunuri scutite;
  2. – exporturile de bunuri si alte operatiuni scutite de TVA;
   – operatiunile care nu au loc in Romania;
  3. – livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii pentru care se utilizeaza cota de TVA de 9%;
 • taxa colectata pentru fiecare perioada fiscala.
Registrele speciale si jurnalele de vanzari reprezinta elementele obligatorii ale evidentei primare a vanzarilor.
Pentru un mai bun control, mai ales in cazul vanzarilor cu amanuntul, acolo unde nu se folosesc aparate de marcat electronice fiscale, puteti intocmi caiete de vanzari, in care sa consemnati felul marfurilor vandute si pretul corespunzator.
Conform O.M.F.P. nr. 2.055/1998, unitatile care desfasoara comert cu ridicata (engros) au obligatia de a emite facturi pentru fiecare vanzare efectuata.
Daca firma dumneavoastra desfasoara atat comert cu ridicata, cat si comert cu amanuntul, este obligatorie organizarea de gestiuni diferite, in spatii comerciale separate si cu personal dedicat fiecarei activitati. Implicit, cele doua activitati se vor derula cu intocmirea documentelor primare specifice.
De asemenea, contabilizarea veniturilor din vanzari se va face distinct.

sursa: http://contabilul.manager.ro/contabilitate-1/
sursa imagini:http://legestart.ro/wp-content/uploads/images/stockvault-banking-report126330.jpg

luni, 7 iulie 2014

Procedura de casare mijloace fixe.

Pentru procedura de casare mijloace fixe este necesara Decizia scrisa a administratorului, avand in vedere prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificari, si un Proces verbal de casare.
In ce priveste mijloacele fixe, acestea constau in orice imobilizare corporala, care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si o valoare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;

Formatul procesului verbal de casare a mijloacelor fixe este adoptat prin OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile, iar el trebuie sa fie semnat in mod corespunzator de persoanele responsabile cu casarea mijloacelor fixe. Subliniem in mod expres faptul ca o casare corecta a unor active trebuie sa se realizeze intotdeauna printr-o dezmembrare si valorificare a activelor casate.


Casarea ar trebui facuta ulterior inventarierii.Activele ce urmeaza a fi casate se trec  pe liste de inventar separate , trebuie  mentionati in procesul verbal de inventariere ca s-au facut propuneri de casare si apoi se face un dosar de casare.
Acesta va cuprinde listele de inventar cu bunuri propuse la casare, un memoriu justificativ al gestionarului din care sa rezulte ca sunt expirate moral sau fizic si nu mai pot fi utiliz in procesul de exploatare , o comisie care sa aprobe propunerile la casare si apoi casarea efectiva efecuata de o comisie de casare numita in baza unei decizii scrise a administratorului.
In urma casarii , se va mentiona intr-un proces verbal faptul ca bunurile casate au fot distruse si au rezultat materiale recuperabile sau deseuri (fier vechi, lemn, ...etc care se incarca in gestiune in baza unui bon de transfer ,restituire iar apoi acestea se pot preda la un centru de colectare .Din comisia de inventariere sau de casare nu poate face parte contabilul care le tine evidenta. A se vedea OMFP 2861/2009 .

Surse:
http://contabilul.manager.ro/a/7244/casare-mijloace-fixe.html
http://www.avocatnet.ro/content/forum%7CdisplayTopicPage/topicID_88156/Procedura-casare-mijloace-fixe-si-obiecte-de-inventar.html
sursa imaginii:contabilul.ro

marți, 24 iunie 2014

Impozitul pe venit si CASS se achita pana pe 25 iunie.

Conform legislatiei in vigoare, unii contribuabilii trebuie sa efectueze plati anticipate pana pe 25 iunie in contul impozitului pe venit aferent trimestrului II 2014. Este vorba despre persoanele fizice organizate ca intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizeaza venituri din:
 • activitati independente (comerciale, prestari servicii),
 • cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura.
Pe langa impozitul pe venit, mai trebuie achitata si contributia de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5% aferenta trimestrului al doilea din 2014 de catre urmatorii contribuabili:
 • intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale,
 • membrii intreprinderii familiale,
 • persoanele cu statul de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice,
 • persoanele care realizeaza venituri din profesii libere,
 • persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla,
 • persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor,
 • persoanele care realizeaza venturi din silvicultura si piscicultura,
 • persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit si se impun in sistem real.
Cum sunt penalizati cei care nu achita la timp?
Contribuabilii care nu efectueaza platile la termenul de scadenta, vor trebui sa achite dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu Codul de procedura fiscala.
Astfel, Codul de procedura fiscala stabileste ca dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, nivelul dobanzii fiind de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere.
Acelasi act normativ prevede ca pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentand impozitul pe venit, se datoreaza dobanzi dupa cum urmeaza:
a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pana la data platii debitului sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie;
b) dobanzile pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decat cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator.
De asemenea, plata cu intarziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza si cu penalitati de intarziere.
Potrivit actului normativ, contribuabilii vor achita o penalitate de 0,02% pe fiecare zi de intarziere. Aceasta se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_37626/Impozitul-pe-venit-si-CASS-se-achita-pana-pe-25-iunie-Cine-are-aceste-obligatii.html

duminică, 22 iunie 2014

Diferenta dintre comertul cu amanuntul si cel cu ridicata.

Baza legala este OG 99/2000 .
Art. 4 al acestei ordonante prevede urmatoarele definitii:
c) comerţ cu ridicata/de gros – activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi;
d) comerţ cu amănuntul/de détail – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora;
Cele doua activitati nu se pot desfasura in aceeasi structura de vanzare . Conform art. 73 al aceleasi ordonante constituie contraventie :
« 22. exercitarea de activităţi de comerţ cu ridicata şi comerţ cu amănuntul în aceeaşi structură de vânzare, respectiv suprafaţă de vânzare»  si se sanctioneaza cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei şi cu interzicerea uneia dintre cele două activităţi;
Art. 74 – Sancţiunile prevăzute la art. 73 se pot aplica şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime ale amenzilor se dublează.
Structura de vanzare este spaţiul de desfăşurare a unuia sau mai multor exerciţii comerciale.
Suprafaţa de vânzare este o suprafaţă destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu constituie suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării mărfurilor, producţiei, birourilor şi anexelor;
sursa:http://www.contzilla.ro/diferenta-dintre-comertul-cu-amanuntul-si-cel-cu-ridicata/  sursa imaginii:http://www.pieseauto.ro/anvelope-all-season/dacia/logan/vand-anvelope-second-hand-en-gros-si-en-detail-693777568.html

marți, 22 aprilie 2014

Prestari servicii stat membru UE.Intrebari, studii de caz.

I.Societatate din Romania care presteaza servicii in baza unui contract unei societati partenere dintr-un stat membru UE.


 Societatea din Romania este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, a optat pentru:

 •  impozitul de 3% pentru venit 
 • are un singur angajat, respectiv asociatul unic cu functie de muncitor calificat in constructii.
 • contractul este incheiat pentru 8 luni pentru serviciile ce vor fi efectuate in statul strain, 
 • factura se va emite lunar, pentru lucrarile partial efectuate.


In Romania, potrivit art. 44 din Codul muncii , delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Prin urmare, angajatorul poate dispune unilateral masura delegarii pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare si la o indemnizatie de delegare. In cazul salariatilor societatilor comerciale, drepturile pe perioada delegarii se stabilesc prin contractele colective sau prin contractele individuale de munca.

Codul muncii stabileste numai dreptul salariatului detasat/delegat la indemnizatia de  detasare/delegare (diurna) fara a fixa si o limita a acestei indemnizatii.

Prin urmare, cuantumul indemnizatiei de detasare/delegare se stabileste de parti in mod liber. Insa, cuantumul diurnei trebuie sa fie corespunda scopului acesteia, respectiv acela de a compensa cheltuielile suplimentare de hrana si intretinere prilejuite de dislocarea salariatului din mediul sau de viata obisnuit

Din punct de vedere fiscal, potrivit dispozitiilor art.55 alin.(4) lit.g) din Codul fiscal ,  sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit. In schimb, sunt impozabile sumele acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.

In situatia prezentata angajatorul este o persoana juridica neplatitoare deimpozit pe profit. Ca atare, sumele acordate drept indemnizatie pe perioada delegarii peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice sunt incluse in veniturile salariale si se impoziteaza si, de asemenea, intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Diurna in valuta cuvenita personalului din ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si altor institutii publice, personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar a fost redusa cu 25% prin Legea 118/2010. Ulterior, prin Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010 s-a majorat cu 15%.

Pentru cazul prezentat situatia este urmatoarea:
Diurna stabilita pentru Italia prin HG 518/1995 = 35 euro
Diurna redusa cu 25% prin Legea 118/2010 = 26,25 euro
Diurna majorata cu 15% prin Legea  285/2010 = 26,25 + (26,25 x 15%) = 30,19 euro
Diurna neimpozabila = 30,19 x 2,5 = 75,48 euro

Potrivit art. 126 alin. (1) din Legea  571/2003 privind Codul fiscal , din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);

In conformitate cu prevederile art. 133 alin.(4) lit. a) din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi  locul unde sunt situate bunurile imobile.

Astfel, pentru serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile situate in Italia locul prestarii se considera a fi Italia, statul in care sunt situate aceste bunuri. Prin urmare, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata aceste servicii nu sunt impozabile in Romania nefiind indeplinite cele patru conditii prevazute la art. 126 din Codul fiscal . Pentru aceste servicii nu se datoreaza TVA in Romania.

 II.Formularul A1

Formularul A1 dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala din statul de trimitere, respectiv Romania. Lipsa acestuia nu impiedica desfasurarea de activitati profesionale pe teritoriu unui alt stat membru al Uniuni Europene, doar ca intr-un astfel de caz (fara formularul portabil A1), devine aplicabila regula generala si anume ca salariatul sau persoana independenta se va supune legislatiei din tara pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea  si va achita toate asigurarile sociale conform legislatie din tara respectiva.

Pentru cine se poate obtine formularul portabil A1:
- salariatii detasati sa lucreze intr-un stat membru al UE;
- lucratorii care desfasoara simultan, in mod obisnuit urmatoarele activitati (procedeu numit pluri-activitate):
1)activitate salariata in doua sau mai multe state membre;
2)activitate independenta in doua sau mai multe state membre;
3)activitate salariata si/sau activitate independenta in doua sau mai multe state membre

Conditii de obtinere a formularului portabil A1:
- durata activitatii sa nu depaseasca 24 de luni, daca se depaseste acest termen salariatul/ lucratorul independent poate face o pauza de 2 luni;
- salariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat;
- angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul unui alt stat membru desfasoara activitate semnificativa si pe teritoriul Romaniei ( minim 25% din venituri);
-  angajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru nu poate detasa mai mult de 50% din efectivul total de personal;
- pe parcursul detasarii trbuie sa existe o relatie directa  intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat ( relatie de subordonare);
- angajatorul, daca este firma nou infiintata trebuie sa desfasoare activitate in Romania cel putin patru luni inainte de a solicita formularul portabil A1 pentru salariatii sai;
-lucratorul/salariatul este afiliat sistemului de asigurari sociale din statul membru in care este stabilit angajatorul.

Documente necesare obtinerii formularului portabil A1 in cazul detasarii:
1.certificatul de înregistrare a societăţii;
2. certificatul de atestare fiscală;
3. adeverinţă de la ITM, respectiv declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al
angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariaţi;
4. certificatul constatator privind situaţia angajatorului, emis pentru luna în curs;
5. situaţii financiare actuale ale solicitantului din Romania;
6. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri
realizată de acesta în RO şi cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înfiinţării;
7. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romania anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
8. contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul Romania în perioada pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
9. contractul/antecontractul încheiat între angajatorul din RO şi angajatorul din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată
10. declaraţia lunară D112 (anexa 1.1&anexa 1.2);
11. CI/BI din Romania al salariatului/ţilor;
12. CIM al salariatului/ţilor;
13. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
14. declaraţie pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1

Documente necesare obtinerii formularului portabil A1 pentru lucratorii independenti:
1.certificatul de înregistrare în registrul comerţului şi autorizare a funcţionării;
2.certificatul de atestare fiscală;
3.certificatul constatator, pentru luna în curs;
4. situaţii financiare actuale ale solicitantului din RO , în care să fie înregistrate informaţii privind veniturile brute realizate în RO şi în statul de angajare;
*se vor prezenta documente financiare, precum decizia de impunere şi/sau registrul de încasări şi plăţi, semnate şi ştampilate;
5. contracte comerciale implementate pe teritoriul Romanie, anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislaţiei aplicabile;
6. contractul/ele sau antecontractul/ele încheiat/e de lucrătorul independent privind activitatea din statul de angajare, precum şi traducerea autorizată;
7. dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
8. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
9. dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru şomaj;
10. CI/BI din RO al lucrătorului independent în cauză;
11. adeverinţa privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
12. declaraţie pe proprie răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formulare E 101 şi E 102, documente portabile A1.
In Romania documentul portabil A1 se elibereaza de Casa Nationala de Pensii Publice Bucuresti.

III. Persoane neinscrise in Registrul operatorilor intracomunitari. TVA 

Conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre agentii economici care nu s-au inscris in ROI desi erau obligati se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 RON la 5.000 RON.

Surse:
http://birouconsultanta.blogspot.ro/2013/12/procedura-de-obtinere-formularului.html
http://fiscalitatea.manager.ro/prestari-servicii-stat-membru-ue-ce-tratament-fiscal-aplicam-4080/
 http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_21622/Poti-face-achizitii-din-UE-daca-nu-te-ai-inscris-in-Registrul-Operatorilor-Intracomunitari.html#ixzz2zc9cqFp4