Blog dedicat informarii clientilor VELCONT privind modificarile contabile, informaţii legate de fiscalitate şi noutăţi legislative.Surse principale:diverse forumuri contabile, (www.conta.money.ro, www.sagasoft.ro, www.finante valcea.ro www.avocanet.ro, www.cabinetexpert.etc) presa de specialitate alte surse informative de pe internet,presa scrisa si televiziune.

sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Optiunea pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare

Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la incasare oricand in cursul anului 2014 prin depunerea unei notificari la Fisc pentru a fi radiati din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. In aceasta situatie, organele fiscal vor opera radierea din Registru incepand cu data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea. Evident, pana la operarea modificarilor si radierea propriu-zisa, contrbuabilii vor continua sa aplice sistemul de TVA la incasare.

Atentie! Noile reguli fiscale mai stabilesc ca cei care se inregistreaza ca platitori de TVA  in cursul anului 2014 si opteaza pentru a aplica TVA la incasare sunt obligati sa aplice acest sistem cel putin pana la finalul anului 2014. Singura exceptie se face doar pentru contribuabilii care depasesc plafonul de 500.000 de euro in cursul acestui an, acestia fiind obligati sa treaca la regimul normal de colectare si deducere a taxei pe valoarea adaugata chiar in timpul anului.

Atat in cazul contribuabililor care vor continua sa aplice sistemul TVA la incasare, cat si in ceea ce-i priveste pe cei care vor iesi din acest sistem, pentru operatiunile al caror fapt generator de taxa a intervenit pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv, precum ºi pentru facturile emise înainte de aceasta data, în situaþia în care cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii este ulterioara datei de 31 decembrie 2013, exigibilitatea taxei intervine la data încasarii totale sau parþiale a contravalorii bunurilor livrate/serviciilor prestate

Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului T.V.A. la încasare, formular 097.Se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare pentru notificarea organelor fiscale cu privire la aplicarea sistemului T.V.A. la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem în condiţiile prevăzute la art.134 indice 2 şi art.156 indice 3 alin.(11) ;I alin.(12). 

Reglementare: O.P.A.N.A.F. nr.3.884/2013. 
formularul 097, care a fost modificat de Fisc prin Ordinul nr. 3884/3013 pentru a permite optiunea. Pana acum notificarea putea fi depusa pentru a renunta la sistemul de TVA la incasare numai de catre contribuabilii care nu mai indeplineau conditiile de eligibilitate. Prin modificarile operate de ANAF,  in notificare a fost inclus un nou camp care permite renuntarea la sistem prin optiune, chiar daca contribuabilul indeplineste conditiile de eligibilitate:

Noul model al notificarii 097 a fost publicat de Fisc pe pagina sa de internet, iar ordinul care il aproba - Ordinul ANAF nr. 3884/3013 -  a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 10 din 8 ianuarie.
Totusi,  depunerea notificarii nu inseamna ca firmele vor putea renunuta la sistem imediat.
Conform Codului fiscal, sistemul de TVA la incasare nu se va mai aplica incepand cu prima zi a perioadei fiscale urmatoare celei in care s-a depus notificarea.
Practic, daca depuneti notificarea in luna ianuarie, nu veti mai aplica TVA la incasare de la:
 • 1 februarie – daca platiti si declarati TVA lunar (aveti ca perioada fiscala luna calendaristica)
 • 1 aprilie – daca platiti si declarati TVA trimestrial (aveti ca perioada fiscala trimestrul)
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35235/De-la-1-ianuarie-poti-aplica-TVA-la-incasare-numai-daca-vrei-Sistemul-a-devenit-optional-din-acest-an.html
https://static.anaf.ro/static/3/Galati/2014.09.08_01_informare_Presa_Braila.pdf
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_35736/Cum-renunti-la-sistemul-de-TVA-la-incasare-Descarca-de-aici-formularul-pe-care-trebuie-sa-il-depui-la-Fisc.html

luni, 10 noiembrie 2014

Majorare capital social.


Potrivit prevederilor art. 221 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210.

Potrivit prevederilor art. 210 din acelasi act normativ, capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.
   
De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.


Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.
   
Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.


Potrivit art. 67 alin (2)  lit a ) din acelasi act normativ, majorarea capitalului social prin noi aporturi in numerar si/sau in natura, caz in care dovada efectuarii varsamintelor si/sau a proprietatii aporturilor in natura se face cu actele care se cer la formarea capitalului social initial;
 
Astfel in situatia in care veti efectua varsamintele prin casa si veti duce copie dupa dispozitia de incasare  si dupa nota contabila s-ar putea ca aceste dovezi sa nu le accepte ONRC.   
b) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
Astfel  sumele inregistrate in creditul contului 455 sunt, in fapt, creante ale actionarilor/asociatilor asupra societatii, ele pot fi folosite la majorarea capitalului social, daca sunt lichide (adica au un cuantum bine determinat) si exigibile (au ajuns la scadenta prevazuta in contractul de imprumut/documentul in baza caruia sumele au fost inregistrate in contul 455).
Se necesita ca datoria sa fie lichida si exigibila, iar in practica justificarea acestui fapt a fost solicitata de catre Registrul Comertului sa fie demonstrata printr-un raport de expertiza contabila.


Documentele necesare pentru înregistrarea menţiunii privind majorarea capitalului social al societăţilor


 1. Cererea de înregistrare (original) - formular;
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administraţie/ directoratului sau actul adiţional la actul constitutiv (original) - detalii;
 3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acţionarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată - detalii); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se ataşează şi extrasul de carte funciară în original - detalii;
 4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate (original) - detalii;
 5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii) - detalii;
 6. Actul constitutiv actualizat - detalii;
 7. Prospectul de emisiune având semnăturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripţie publică (în copie); în cazul societăţilor reglementate de legislaţia pieţei de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF (în formă autentică) - detalii;
 8. Dacă este cazul:
  • hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se limitează sau se ridică dreptul de preferinţă, pentru publicare în Monitorul Oficial şi menţionare în registrul comerţului - detalii;
  • decizia consiliului de administraţie/directoratului de restrângere sau ridicare a dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, pentru publicare în Monitorul Oficial - detalii;
  • în cazul majorării capitalului social prin ofertă publică primară sau pe bază de prospect de subscriere simplificat, dovada notificării adresate de societate ASF cu privire la rezultatele ofertei publice - detalii;
  • situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare în cazul majorării capitalului social prin încorporarea rezervelor/beneficiilor/primelor de emisiune, în copie;
  • actul doveditor al creanţei, situaţiile financiare şi balanţa însoţitoare, după caz, în situaţia în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia unor creanţe certe, lichide şi exigibile asupra societăţii, în copie;
  • dovezile privind emiterea, subscrierea şi plata obligaţiunilor, hotărârea adunării generale privind emiterea de obligaţiuni convertibile în acţiuni şi hotărârea corespunzătoare a adunării generale a obligatarilor, în cazul în care majorarea capitalului social se efectuează prin conversia obligaţiunilor în acţiuni;
 9. Dacă este cazul:
  • declaraţiile date pe proprie răspundere de către noii asociaţi care prin majorare au dobândit părţi sociale din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) - detalii;
  • după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public pentru asociaţii care intră în societate;
  • certificat, original sau copie certificată şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public, de la registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, care să ateste existenţa acesteia;
  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original);
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 10. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale - detalii:
  • 220 lei - taxele de registru;
  • 132 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare şi 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014;
  • 20 lei plus un adaos de 50% reprezentând Fondul de lichidare, pentru fiecare cerere de obţinere cazier fiscal/acţionar/administrator/director;
  • tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
sursa:http://contabilul.manager.ro/a/7228/majorare-capital-social-si-dovada-varsaminte.html
sursa:http://www.onrc.ro/index.php/ro/mentiuni/persoane-juridice/majorarea-capitalului-social
sursa imaginii:http://avmarta.ro/wp-content/uploads/2009/01/acte_necesare.jpg

sâmbătă, 8 noiembrie 2014

Suspendare / Dizolvare / Lichidare / Radiere firma

Suspendarea firmei, numita si intrarea in inactivitate temporara a societatii, nu poate depasi 3 ani. In cazul suspendarii firmei, organul fiscal competent poate aproba, la cererea societatii, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.
Firmele suspendate trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) societatile sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
b) societatile sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
c) societatile sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului
d) societatile sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
e) societatile sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
f) societatile sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
g) societatile sa nu fie inscrise in lista contribuabililor declarati inactivi;
Pentru suspendarea firmelor societati comerciale, este necesar ca inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului. Astfel, la registrul comertului se depune dovada suspendarii firmei, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre oficiul registrului comertului privind starea societatilor comerciale, referitoare la suspendarea temporara a activitatii acestora.
Suspendarea firmei si intrarea in regimul de declarare derogatoriu se solicita de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe si contributii.
In cerere, contribuabilul declara pe propria raspundere ca indeplineste conditiile necesare suspendarii firmei si mentioneaza perioada pentru care solicita regimul de declarare derogatoriu, deci de suspendare a firmei.
Cererea de suspendare a firmei se solutioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii, de compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale.
Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica sunt declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) nu isi indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativa prevazuta de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Nu vor fi declarati inactivi contribuabilii aflati in stare de insolventa sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat sau a fost adoptata o hotarare de dizolvare.
Firmele aflate in situatia de suspendare temporara sunt scutite la plata impozitului pe venit. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactiva, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.
Radiere firma
Hotararea privind dizolvarea societatilor comerciale este luata de Adunarea Generala a Asociatilor sau de Instanta Judecatoreasca. Prin dizolvare societatea comerciala nu se desfiinteaza, ea isi continua existenta juridica, insa numai pentru operatiunea de lichidare.
Cauzele generale de dizolvare sunt acele motive, imprejurari, situatii (legale sau de fapt) care au ca efect dizolvarea oricarei forme societare.
Potrivit art. 227 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, societatea se dizolva prin:
 • trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 • imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
 • declararea nulitatii societatii;
 • hotararea adunarii generale;
 • hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, ce impiedica functionarea societatii;
 • insolventa societatii;
 • alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.
DIZOLVARE /LICHIDARE VOLUNTARA
Potrivit articolului 235 alin. 2, introdus prin pct. 157 din legea 441 din 27 noiembrie 2006 in societatile cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, odata cu dizolvarea, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii. „Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa plata creditorilor vor fi impartite intre asociati.“ In lipsa acordului unanim privind impartirea bunurilor, va fi urmata procedura de lichidare prevazuta de prezenta de legislatia in vigoare. Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la data radierii societatii din registrul comertului. Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea funciara.
ACTE NECESARE/CONDITII
ETAPA I  – dizolvarea si lichidarea voluntara Se impune prezenta asociatului/asociatilor, copie C.I. asociat/, copie dupa certificatul de inregistrare al societatii, stampila societatii, toate certificatele constatatoare in original (daca exista; pentru sediu social, pentru punct de lucru, pentru autorizatii la terti) in vederea anularii autorizatiilor de functionare
ETAPA II  – de radiere (voluntara) In aceasta etapa sunt necesare urmatoarele acte:
Certificatul de inregistrare si anexele Iin original – Situatia financiara de lichidare – se va intocmi de catre un contabil ( contabilul societatii) – Hotararea de repartizare a activelor – Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale.
sursa:http://az-contabilitate.ro/suspendarea-firmei-pasi-si-acte-necesare/
sursa:http://www.ccisv.ro/content/servicii/dizolvare-firma/
sursa imaginii:http://entrecon.ro/wp-content/uploads/2014/02/Radiere-1.jpg

vineri, 7 noiembrie 2014

Inventariere 2014

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii 82/1991 , republicata, si in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. In vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere.
În vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le transmit comisiilor de inventariere. 
Mai jos gasiti linkul la documentele ce trebuiesc complectate in cadrul procedurilor de inventariere.
Problematica procedurilor si a inventarierii este reglementata de OMFP nr. 2861/09.10.2009 –– pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009).
Pentru descarcarea fisierelor click   AICI ( va rog descarcati fisierele inainte de a le utiliza)

sursa postarii si a fisierelor :http://www.cabinetexpert.ro/
alte surse:http://contabilul.manager.ro/a/6874/procedura-inventarierii-patrimoniului.html
sursa imaginii: www.tosca-life.info


marți, 21 octombrie 2014

Ce nu trebuie sa arati niciodata la un control ITM

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) poate veni, in orice moment, in control la sediul angajatorilor, fara nicio instiintare prealabila.Firmele sunt obligate sa puna la dispozitia inspectorilor documente si informatii, in functie de obiectul controlului, riscand altfel amenzi de pana la 10.000 de lei. Cu toate ca inspectorii de la ITM au acces nelimitat la date si documente, totusi trebuie sa stiti ca ei nu au dreptul sa solicite informatii din domenii in care nu au competenta.


1. Nu arati nimic, daca inspectorul nu isi justifica prezenta
Art. 15 alin. (1) din HG nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric arata ca toata inspectia in domeniul muncii se declanseaza dupa ce este indeplinita o conditie: inspectorul/inspectorii iti arata ordinul de serviciu. Documentul trebuie sa fie completat la toate rubricile – si la data, si la stampila, si la tematica.
Daca nu e completat cum trebuie, nu au ce sa caute. Asta nu inseamna ca trebuie sa te arati cu o mina infricosatoare. Ajunge sa fii ferm. Un pumn de fier in manusa de catifea. Dar arati de la inceput ca iti stii drepturile – si asta e fundamental, esential pentru directia in care o va lua inspectia.
In al doilea rand, inspectorul trebuie sa completeze registrul de control. Regula este cea prevazuta in art. 3 alin. (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, regula potrivit cu care organele de control au obligatia de a consemna in registru, inaintea inceperii controlului, urmatoarele elemente obligatorii: numele si prenumele persoanelor imputernicite de a efectua controlul, unitatea de care apartin, numarul legitimatiei de control, numarul si data delegatiei/ordinului de deplasare, obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlata, precum si temeiul legal in baza caruia se efectueaza controlul.
Atentie! Exista un regim derogatoriu de la aceasta regula, insa numai pentru combaterea muncii „la negru”. Art. 240 din Codul muncii aduce o derogare, in sensul ca in cazul controalelor care au ca obiectiv depistarea muncii fara forme legale, inspectorii de munca vor completa registrul unic de control dupa efectuarea controlului. Citirea atenta a textului arata ca derogarea este posibila numai pentru depistarea muncii la negru, nu si pentru controale avand alte teme (neinmanarea fiselor de post, calculul eronat al salariilor, refuzul de a compensa orele suplimentare); daca in aceste din urma cazuri nu se completeaza registrul unic de control anterior inceperii controlului, fapta este sanctionata potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii (art. 9 din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control).
In plus, din ordinul de serviciu si din registrul de control selectezi tematica, aspect foarte important pentru ce urmeaza. Pentru ca…
2. Nu arati ce ti se cere, dar nu face obiectul controlului
O spune de data aceasta chiar Legea 108/1999, la art. 20. Trebuie sa prezinti documentele “necesare controlului sau cercetarii evenimentului”.
Cele care nu fac parte din tematica nu se dau.
3. Nu arati ce nu ti se cere
Foarte multi intra in amanunte care nu li se cer si nu reusesc decat sa starneasca curiozitatea inspectorilor. Mai grav decat sa arati la cerere documente care nu se justifica e sa arati din proprie initiativa asa ceva.
Exemplu: ti se cer statele de salarii, foarte alambicate, iar tu incepi sa te justifici ca luna asta nu ai avut bani si nu ai platit sporul de noapte, dar vei recupera luna viitoare. Gresit. Lasa-i sa te intrebe. In 80% din cazuri, va spun din experienta, nu o vor face, decat daca au venit „tintit” sa verifice sporul de noapte, in urma unei reclamatii.
4. Nu arati ce nu e legal sa ti se ceara
Spre exemplu,  ITM nu are competenta in a verifica modul de calcul a contributiilor. Astfel, ca nu trebuie sa arati modul in care ai intocmit declaratia 112, deoarece nu e problema ITM. Nu te justifici de ce ai organizat doar interviu si nu ai organizat concurs sau examen, daca nu esti institutie publica. Nu ii intereseaza pe inspectori de ce ai stabilit asa si nu altfel criteriile de evaluare. In definitiv tu, ca manager, iti stabilesti cum faci performanta.
Nu iti poate cere sa vada daca ai anuntat locurile de munca vacante – aceasta e atributia AJOFM, nu a ITM.
Desigur, pentru a sti ce tine de competent ITM si ce nu ai nevoie de ajutorul unui jurist sau a managerului de resurse umane. Sau pur si simplu citesti atent Legea nr. 108/1999 republicata.
Tot la acest capitol, aducem in discutie dispozitia potrivit careia inspectorii de munca sunt obligati sa nu aiba vreun interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in entitatile care se afla sub incidenta controlului lor. Daca inspectorul are vreun interes (spre exemplu tocmai l-ai concediat disciplinar pe cumnatul sau, care de altfel te-a amenintat ca”va trimite controlul pe cap” si ca „are el pe un cumnat la ITM”,  e bine sa arati inspectorului ca stii asta.
5. Nu arati ceea ce nu e de competenta ITM sa verifice
Aici avem un exemplu. In cazul salariatilor este permis cumulul de functii (art. 35).
PFA poate sa aiba mai multi clienti. Este insa posibil cumulul de functii (de fapt de contracte), in sensul ca, la acelasi angajator, o persoana sa fie salariat, dar sa presteze si activitate pe PFA?
Nimic nu interzice aceasta.
ITM interpreteaza nejustificat, in sensul ca PFA nu ar trebui sa desfasoare aceeasi activitate ca si salariatul. Cu alte cuvinte, este admis cumulul contabil (salariat) – psiholog (PFA), dar nu este admis cumulul contabil (salariat) – contabil (PFA).
Nu ni se pare ca exista un argument in favoarea pozitiei ITM, mai ales ca art. 17 OUG nr. 44/2008 privind regimul PFA arata ca o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata. Dar nu aceasta intereseaza in principal acum.
Ne intereseaza faptul ca in caz de cumul, la inspectia ITM se arata contractul de munca si atat. Nu intra in atributiile ITM de a solicita si contractul cu PFA, deci acest contract nu i se prezinta ITM-ului. Eventual Finantelor, dar si aici numai in anumite conditii (daca obiectul controlului vizeaza si acest aspect).
E doar un exemplu, dar atentie: poti refuza sa prezinti si sa explici tot ce nu tine de competenta ITM-ului.
6. Nu arati ce nu ai
Fara gluma. Spre exemplu, Regulamentul intern, desi este obligatoriu, nu l-ai intocmit. Nu exista sanctiune pentru asta in Codul muncii (ce scapare…!). Inspectorii pot sa dea cel mult, ca masura, sa prezinti Regulamentul intern in termenul stabilit de ei.
Sau: nu ai dovada informarii prealabile la incheierea/modificarea contractului de munca, dar ai contractul de munca sau actul aditional de modificare, semnat, inregistrat, totul in regula. Art. 17 alin. (3) din Codul muncii iti spune ca e suficient, iar daca e nemultumit salariatul se adreseaza instantei, nu Inspectiei Muncii – art. 19 din Codul muncii.
Un aspect pe care, daca legea nu te obliga si nu il ai si nu il arati este cel al masuratorilor, determinarilor sau expertizelor pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, nivel de noxe etc.
Daca pana acum nu au fost necesare si un salariat a solicitat astfel de masuratori, le vei face. Nu le ai acum – nu e problema. ITM le dispune, cheltuielile fiind suportate de catre tine, ca angajator. Problema apare daca trebuiau facute/reinnoite si nu ai reusit aceasta.
7. Nu arati documente la care nu ai acces chiar atunci
Spre exemplu, omul de la HR sau de la Serviciul intern de prevenire si protectie e plecat la o conferinta la 200 de km si biroul lui cu documente confidentiale e incuiat. Aici nu e rea-credinta, iar daca inspectorii considera ca totusi ar fi, trebuie sa o dovedeasca intr-un eventual litigiu, in conditiile in care, totusi, buna-credinta a angajatorului este prezumata chiar prin lege .
Asa fiind, inspectorii ITM sunt obligati sa faca diferenta corecta dintre imposibilitatea prezentarii documentelor si sustragerea voita de la control. Asta daca vor sa o faca. Daca nu, o va face instanta.
In acest sens reproducem o solutie din alt domeniu, perfect aplicabila insa la o inspectie ITM – mai ales la cea inopinata. E vorba de considerarea ca fiind de rea-credinta a refuzului de a prezenta documentele cerute de inspectia inopinata.
Astfel, la o societate, Garda Financiara a solicitat documente justificative pentru anumite operatiuni. Contabilul era plecat si doar el avea cheia seifului cu documente; anuntat, a spus ca se va prezenta in 30-45 de minute. Cu toate acestea, inspectorii au intocmit proces-verbal de contraventie, bazat pe refuzul de rea-credinta al contribuabilului de a prezenta documentele.
Atat instanta de fond, cat si cea de recurs au anulat procesul-verbal. Tribunalul – instanta care a dat hotararea irevocabila – a motivat astfel: „Intimata (contribuabilul – n.red.) dovedeste imposibilitatea prezentarii documentelor ca urmare a cazului fortuit cu declaratia martorei, recurenta (Garda Financiara – n.red.) bazandu-se doar pe inscrisuri, respectiv procesul-verbal incheiat in conditiile aratate. Este adevarat faptul ca persoanele juridice sunt obligate sa pastreze la sediul declarat documentele justificative care stau la baza inre¬gistrarilor in contabilitate, precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor de drept in cadrul exercitarii atributiilor lor legale. Dar prin refuzul reprezentantilor Garzii Financiare de a astepta sosirea contabilului unitatii care avea cheia de la seif unde se aflau documentele, unitatea a fost lipsita de asistenta specialistului in probleme financiare, recurenta incalcand astfel si dispozitiile legale in vigoare la acea data.
Mai mult, fata de desfasurarea reala a faptelor in sensul ca persoanele aflate la sediul societatii si-au manifestat buna intentie de a prezenta la control actele aflate in seiful unitatii, telefonand contabilului care urma sa se pre¬zinte in urmatoarea jumatate de ora, instanta retine ca in cauza (...) nu se poate retine (...) ca este vorba de o fapta savarsita cu vinovatie, ci dimpotriva salariatii prezenti au incercat cu toata bunavointa sa prezinte actele la control odata ce se prezenta si consilierul contabilul autorizat al firmei, dar organele de control, in pofida celor aratate, au incheiat procesul-verbal aplicand si amenda, desi puteau sa constate ca in situatia data nu era o fapta savarsita cu vinovatie, nefiind vorba de un refuz al prezentarii actelor ci de imposibilitatea prezentarii lor pe moment, de vreme ce se aflau incuiate in seiful unitatii, iar cheia se afla la contabilul unitatii ce urma sa se prezinte in fata lor in cel mai scurt timp posibil”.
Motivarea este perfect aplicabila si la controalele ITM la care nu poti sa arati pe loc documentele cerute, din motive precum cel de mai sus, dar si pentru ca o inundatie a distrus anumite documente pe care urmeaza sa le reconstitui, ca se muta punctul de lucru si toate documentele sunt adunate gramada si sigilate in saci etc.
Alteori lucrurile sunt mai grave daca nu ai ce ti se cere. De aceea, bine e sa fii in regula cu toate aspectele a caror omitere constituie contraventie sau infractiune, conform Codului muncii, Legii nr. 319/2006 privind sanatatea si securitatea in munca - de fapt a intregii legislatii privind raporturile de munca.
8. Nu arati ceea ce a facut obiectul controlului de la ITM in alta perioada
Aici, ca sa fim cinstiti, e discutabil. Dincolo de bunul simt care cere sa nu fii controlat de doua ori pentru aceeasi perioada, totusi, principiul nu este cuprins in vreo lege a muncii, asa cum, bunaoara, este cuprins in Codul de procedura fiscala.
Dar puteti incerca sa invocati un control anterior, cu aceeasi tematica, pe o perioada similara.Sansele sa fiti ascultati sunt mari.
9. Nu arati ceea ce tine strict de libertatea de decizie a ta ca angajator
Nu te justifici de ce ai disponibilizat pe un salariat si nu pe altul – aceasta e atributia instantei. Dar chiar si instanta poate verifica doar aspectele procedurale, fara sa poata hotari in locul angajatorului.
Intr-o speta s-a aratat ca, deoarece societatile comerciale au deplina autonomie in organizarea si reorganizarea activitatilor economice, este gresita aprecierea facuta in decizia recurata, in sen¬sul ca desfiintarea Compartimentului de Investitii nu este temeinic motivata, deoarece organul de jurisdictie a muncii, in cazul dedus judecatii, nu are competenta de a cenzura motivarea ori ratiunile pentru care un organ de conducere decide asupra masurilor de reorganizare a unei societati comerciale. In cazul analizat reorganizarea activitatii societatii a condus la desfiintarea mai multor posturi, asa incat masura de concediere luata fata de contestator nu se justifica pe pretinsa stare conflictuala ce ar fi existat intre el si conducatorul societatii.
Nu cenzureaza instanta, nu cenzureaza nici ITM. Si nu e cazul sa va ceara justificari.

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38803/Ce-nu-trebuie-sa-arati-niciodata-la-un-control-ITM.html?utm_content=buffer6daed&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_campaign=buffersâmbătă, 13 septembrie 2014

Regimul fiscal al persoanelor fizice care realizeaza venituri comerciale

Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri comerciale sunt obligati sa se inregistreze la organul fiscal competent, sa declare si sa plateasca impozite, taxe si contributii sociale pentru activitatile desfasurate, se arata intr-un ghid oficial al ANAF, publicat recent pe pagina de internet a institutiei. In cazul in care acestia nu isi indeplinesc obligatiile fiscale, ei risca amenzi de pana la 3500 de lei.
Potrivit Ghidului fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri comerciale din Romania, publicat recent pe pagina de internet a ANAF, veniturile comerciale reprezinta acele venituri din activitati independente si cuprind veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii.
Astfel, persoanele fizice care intentioneaza sa desfasoare o activitate economica capersoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale si familiale sunt obligate sa se inregistreze si sa se autorizeze la Oficiile Registrului Comertului, operatiuni in urma carora vor primi un cod unic de inregistrare, se arata in documentul citat.
Pe langa indeplinirea formalitatilor de la ONRC, aceste categorii de persoane au si o serie de obligatii fiscale, respectiv sa depuna anumite declaratii la ANAF si sa plateasca catre stat taxele si impozitele pentru activitatile pe care le desfasoara.

Formularul 220 se depune in functie de cum se obtin veniturile
Conform ghidului ANAF, contribuabilii care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit" - formular 220, prin care estimeaza veniturile si cheltuielile ce se vor realiza pentru anul fiscal.
Aceasta obligatie revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real si desfasoara activitatea in mod individual sau in cadrul unei intreprinderi familiale, cat si contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, se precizeaza in documentul citat.
Declaratia se depune la organul fiscal competent, astfel:
 • in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente;
 • pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, si care au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real, incepand cu anul fiscal urmator;
 • pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat, in cazul contribuabililor care, in anul anterior, au realizat pierderi si cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior;
 • pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitati impuse pe baza de norme de venit si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real, precum si cei care au desfasurat activitati impuse in sistem real si solicita impunerea pe baza normelor de venit.
Platile anticipate de impozit se determina prin aplicarea cotei unice de 16%
Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaratia privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, dupa caz, se mentioneaza in ghidul ANAF.
Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, iar pentru determinarea platilor se utilizeaza cota de impozit de 16%.
"In cazul contribuabilior care au desfasurat activitate in anul precedent, iar stabilirea platilor anticipate se face dupa expirarea termenelor de plata, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabil la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal", se arata in acelasi document.
In ceea ce priveste declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna decembrie, pentru acestea nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.
Atentie! Platile anticipate se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, potrivit Deciziei de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, emisa de organul fiscal.
Cum se stabileste venitul net?
Pentru stabilirea venitului net sunt necesare parcurgerea mai multor etape, care difera in functie de optiunile contribuabililor, dupa cum se arata in ghidul ANAF.
Venitul net din activitati independente
Contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, pot opta prin formularul 220 asupra modalitatii de stabilire a venitului net, respectiv pe baza normelor de venit de la locul desfasurarii activitatii sau pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.
Determinarea venitului net pe baza normelor de venit se poate face doar in cazul desfasurarii unor activitati care sunt cuprinse in Nomenclatorul activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale.
Persoanele fizice care incep o activitate impusa pe baza de norme de venit si opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real vor depune formularul 220 in termen de 15 zile de la producerea evenimentului, completata corespunzator.
In schimb, contribuabilii care au desfasurat activitati impuse pe baza de norme de venit si care solicita trecerea pentru anul fiscal urmator la impunerea in sistem real vor depune formularul 220 pana la data de 31 ianuarie, completata corespunzator.
"Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de doi ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada, daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de doi ani", se arata in ghidul ANAF.
In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate pe baza normelor de venit si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina pe baza contabilitatii in partida simpla.
Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator, au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real. Aceasta categorie de contribuabili are obligatia sa completeze si sa depuna formularul 220 pana la data de 31 ianuarie inclusiv. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal.
Determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit
Normelor de venit se stabilesc si se publica, anual, in cursul trimestrului IV al anului anterior celui in care urmeaza a se aplica, se arata in ghidul ANAF. Daca un contribuabil desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri comerciale, atunci venitul net din aceste activitati se stabileste prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.
Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest scop.
In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta, care genereaza venituri comerciale, pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfasurata activitatea respectiva.
Determinarea venitului net anual in sistem real
Venitul net in sistem real se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
Ce registre contabile trebuie completate obligatoriu?
Contribuabilii care obtin venituri comerciale sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie, se precizeaza in documentul publicat recent de Fisc.
"Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare", se arata in acelasi act.
In ceea ce priveste evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate, aceasta se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari. In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
In schimb, evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari, in care se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.
Fiscul mentioneaza ca persoanele fizice pot detine registrul unic de control in functie de optiunea acestora.
Pentru veniturile comerciale se datoreaza CAS si CASS
Potrivit ANAF, contribuabilii care realizeaza venituri comerciale au obligatia de a plati contributii sociale obligatorii la bugetul general consolidat. Puteti gasi informatii detaliate referitoare la contributiile sociale intr-un ghid oficial intocmit de ANAF, despre care AvocatNet.ro a scris AICI.
Astfel, persoanele fizice care obtin venituri comerciale trebuie sa plateasca contributii atat la sistemul public de pensii, cat si la sistemul de sanatate.
Mai exact, conform documentului publicat de ANAF, declararea veniturilor pentru stabilireacontributiilor de asigurari sociale (CAS) se realizeaza prin completarea si depunereaformularului 600 - "Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii".
Venitul declarat constituie baza lunara de calcul pentru stabilirea obligatiilor lunare de plata reprezentand contributie de asigurari sociale, pe care contribuabilii sunt obligati sa le efectueze in cursul anului, ca plati anticipate, se arata in documentul citat. Plata se efectueaza trimestrialin patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Formularul 600 se depune anualpana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale. In cazul in care contribuabilii incep o activitate in cursul anului, au obligatia completarii si depunerii formualrului in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.
"In urma depunerii formularului 600, organul fiscal, stabileste prin decizie de impunere, obligatiile anuale de plata privind contributiile sociale.
Contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale. 
Stabilirea obligatiilor anuale de plata privind contributiile sociale se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere", se precizeaza in ghidul ANAF.
In ceea ce priveste contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS), declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin depunerea "Declaratiei de venit estimat/norma de venit" - formular 220, sau a "Declaratiei privind venitul realizat" - formular 200. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectueaza trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
"Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere. Organul fiscal competent regularizeaza sumele datorate cu titlu de plati anticipate si efectueaza incadrarea in plafoanele prevazute de lege. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei", se mentioneaza in documentul citat.
Important! Contributiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.
Totusi exista si cateva exceptii de la plata contributiilor sociale. Concret, persoanele care realizeaza venituri comerciale si care obtin in acelasi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, NU datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile comerciale.
Formularul 200 se depune pana la data de 25 mai a anului urmator 
Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente determinate in sistem real, au obligatia de a depune formularul 200 -"Declaratia privind veniturile realizate din Romania" la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, se arata in documentul publicat recent de Fisc.
"Declaratia privind venitul realizat se completeaza pentru fiecare sursa si categorie de venit. Pentru veniturile realizate dintr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita/distribuita din asociere. Declaratiile vor cuprinde veniturile si cheltuielile aferente anului fiscal curent, pentru perioada in care contribuabilii au avut domiciliul in Romania", informeaza sursa citata.
In cazul veniturilor determinate pe baza de norme de venit, cu exceptia contribuabililor care au depus declaratii privind venitul estimat/ norma de venit in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, NU se depune formularul 200.
De asemenea, pe baza "Declaratiei privind venitul realizat" - formular 200, organul fiscal competent stabileste impozitul anual datorat de contribuabili, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil, se mentioneaza in documentul publicat pe site-ul ANAF.
Venitul net anual impozabil se determina pe fiecare sursa din categoriile de venituri prin deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
"Impozitul anual datorat se inscrie in decizia de impunere. Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere", se arata in documentul citat.
Ce obligatii au platitorii de TVA?
In ghidul ANAF se mentioneaza ca persoanele fizice care realizeaza venituri comerciale se inregistreaza in scopuri de TVA in doua situatii:
 • prin optiune;
 • prin depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut in Codul fiscal.
Pentru inregistrarea la infiintare in scopuri de TVA, contribuabilii isi vor exercita aceasta optiune la Oficiile Registrului Comertului iar ulterior, vor depune la organul fiscal pe raza caruia isi desfasoara activitatea urmatoarele documente, cuprinse in ghidul citat:
 • "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane" - formularul 070, completand in mod corespunzator rubrica "Date privind vectorul fiscal", sectiunea TVA – in situatia in care activitatea se defasoara in mod individual;
 • "Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica" - formularul 010, in situatia in care activitatea se desfasoara in cadrul unei asocieri fara personalitate juridica.
In urma analizei informatiilor cuprinse in declaratia fiscala si in documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal emite "Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA" potrivit prevederilor din Codul Fiscal, precum si codul de inregistrare fiscala in scopuri de taxa pe valoare adaugata, dupa caz.
ANAF informeaza ca persoanele inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege urmatoarele declaratii fiscale, dupa caz:
 • Decont de taxa pe valoarea adaugata - formularul 300 – lunar/trimestrial;
 • Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national - formularul 394 - lunar/trimestrial;
 • Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ... - formularul 392A - anual;
 • precum si alte declaratii fiscale prevazute de lege, in functie de situatia specifica.
Aparatele de marcat electronice trebuie utilizate de la data inceperii activitatilor comerciale
Pe langa obligatiile fiscale mentionate anterior, contribuabilii care obtin venituri comerciale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere trebuie sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, mentioneaza ANAF. Acestia sunt obligati sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor. La solicitarea clientilor, utilizatorii vor elibera acestora si factura fiscala.
Atentie! Obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere de la data inceperii activitatilor comerciale desfasurate in fiecare locatie.
Pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului, se arata in ghidul ANAF.
Sunt exceptate de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale:
 • comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;
 • serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte.
Amenzi de pana la 3500 de lei pentru contribuabilii care nu-si indeplinesc obligatiile
Contribuabilii care nu depun la termen declaratiile fiscale risca amenzi care pot ajunge pana la 3500 de lei, dupa cum se precizeaza in ghidul ANAF.
Astfel, nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularelor 010 - "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, 070 - "Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere", constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice/asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.
Totodata, daca nu sunt depuse la termen formularelor 220 - "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit", 200 - "Declaratie privind veniturile realizate din Romania", 600 - "Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii", atunci contribuabilii risca amenzi cuprinse intre 50 lei si 500 lei.
Pentru nedepunerea formularul 392A - "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ...", amenzile sunt de la 500 lei la 1.000 lei.
In schimb, nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularului 394 - "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national" se sanctioneaza mai drastic, cu amenzi cuprinse intre 2000 lei la 3500 lei.

Diferentele de impozitare: angajat cu CIM, contract cu pfa, contract cu persoana fizica


a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.
 • contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii: normale de muncă: 20,8%; deosebite 25,8%;speciale: 30,8%;
 • contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, între 0,15 şi 0,85%,
 • contribuţia de asigurări de sănătate: 5,2%;
 • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii: 0,85%;
 • contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%;
 • contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale: 0,25%.
·         contribuţia individuală de asigurări de sănătate: 5,5%;
·         contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj: 0,5%.
Impozit: 16%
 
Total : 16.5 % + impozit 16%
 
– contributie de asigurari de sanatate de 5,5% calculata la diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit raportata la cele 12 luni ale anului in functie de situatie.
– impozit pe venit de 16% – aplicat la venitul net, care se determina ca diferenta dintre incasari efectuate de PFA si platile efectuate in scopul realizarii veniturilor.
Antreprenorii care isi extind activitatea si doresc sa colaboreze in afacerea lor cu persoane noi analizeaza care este cea mai putin costisitoare  forma de colaborare din punct de vedere fiscal.
Astfel, vom analiza pe rand toate modalitatile pentru o astfel de colaborare.
In relatia cu persoanele fizice trebuie acordata atentie relatiei contractuale – daca este de natura dependenta suntem in prezenta unui raport de munca care trebuie sa se materializeze printr-un contract individual de munca.
Nu exista restrictii pentru persoanele fizice in ce priveste incheierea de contracte de servicii insa trebuie avut grija ca acestea sa nu ascunda de fapt o relatie de munca.
Ca si o paranteza, orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
1.       Angajare cu contract individual de munca .
Aceasta presupune in primul rand respectarea restrictiei cu privire la salariul minim pe economie si achitarea taxelor (vezi aici care este salariul minim ) precum si retinerea si achitarea urmatoarelor taxe:
Contributii angajator :
Total : minim : 27.27 %
Contributii sociale angajat :
·         contribuţia individuală de asigurări sociale: 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă;
2.       Daca se lucreaza cu o PFA , toate declaratiile si contributiile revin in sarcina acesteia .
Beneficiarul inregistreaza si plateste factura primita de la PFA.
Trebuie sa se tina cont daca acea PFA are un contract individual de munca sau nu.
·         Daca are CIM la alta alta companie, persoana respectiva va trebui sa plateasca:
– contributie de asigurari de sanatate de 5,5% calculata la diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit raportata la cele 12 luni ale anului in functie de situatie.
Atentie : nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
– impozit pe venit de 16% – aplicat la venitul net, care se determina ca diferenta dintre incasari efectuate de PFA si platile efectuate in scopul realizarii veniturilor.
·         Daca nu are CIM, atunci PFA va plati contributia la sanatate 5,5%, CAS 31.3% (20,8% + 10,5% ) si impozit 16%.
3.       Daca se lucreaza pur si simplu cu o persoana fizica (neautorizata), pe baza de contract, atunci exista anumite obligatii care cad in sarcina beneficiarului serviciilor.
Persoanele fizice nu emit factura, plata se efectueaza pe baza de contract.
Daca persoana fizica nu are CIM, beneficiarul serviciilor va retine la sursa, din venitul brut contributiile  de asigurari sociale : 10,5%,  contributia  de sanatate:  5,5%, impozit pe venit de 10% sau 16%, dupa caz, conform optiunii exprimate in contractual incheiat.
Daca are CIM la alta companie, atunci beneficiarul serviciilor retine si  plateste doar contributia de asigurari de sanatate de 5,5%.
Mai multe informatii despre PFA gasiti si in urmatoarele postari:
http://contabilsatumare.blogspot.ro/2013/02/impozit-si-taxe-pfa.html
http://contabilsatumare.blogspot.ro/2011/12/obligatii-fiscale-ale-pfa.html

sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38477/Regimul-fiscal-al-persoanelor-fizice-care-realizeaza-venituri-comerciale.html
sursa:http://www.contzilla.ro/diferentele-de-impozitare-angajat-cu-cim-contract-cu-pfa-conventie-civila/
sursa imaginii:http://www.pfa.whd.ro/images/head_logo.gif